Urząd Miasta i Gminy w Sztumie
Uchwała nr XVI/92/2003
Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia 30 grudnia 2003 roku


w sprawie wydatków budżetu gminy, które w 2003 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. nr 142 poz. 1591 z 2001 r. ze zmianami) oraz art. 130 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (tj. z 2003 r. Dz. U. Nr 15 poz. 148 ze zmianami),

Rada Miejska w Sztumie uchwala, co następuje:

§ 1


  1. Ustala się wykaz wydatków, które nie wygasają w 2003 r. z upływem roku budżetowego zgodnie z załącznikiem Nr 1
  2. Ustala się plan finansowy wydatków, o których mowa w pkt 1 zgodnie z załącznikiem Nr 2
  3. Określa się ostateczny termin dokonania wydatków, które nie wygasają w 2003 r. z upływem roku budżetowego określony w załączniku Nr 1

§ 2


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.


Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sztumie

Joachim Majewski


Uzasadnienie:


Zgodnie z art. 130 ust. 2 ustawy o finansach publicznych (tj. z 2003 r Dz. U. Nr 15 poz. 148 ze zmianami) organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego ustala wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego zgodnie z załączonym wykazem:

  1. w dziale 630 „Turystyka” rozdz. 63003 „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” kwotę 86.367 zł przeznacza się na zadanie inwestycyjne pn. „Zagospodarowanie centrum miasta Sztum w celu stworzenia warunków do ożywienia gospodarczego i społecznego”. Studium wykonalności zostanie wykonane w terminie do dnia 30.04.2004 r.,
  2. w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” rozdz. 70095 „Pozostała działalność” kwotę 27.500 zł przeznacza się na zadanie inwestycyjne pn. „Adaptacja strychu na mieszkania w budynku Nr 3 w Górkach”. Umowa z wykonawcą ZGKiM zostanie zawarta w miesiącu grudniu 2003 r. z terminem wykonania do 30 marca 2004 r.
  3. w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” rozdz. 75412 „Ochotnicze straże pożarne” kwotę 20.120 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa instalacji c.o. w budynku remizy OSP w Gościszewie”. Termin realizacji zgodnie z umową upływa 20.12.2003 r., termin płatności ustalono na 21 dni po odbiorze robót, co powoduje konieczność zapłaty w miesiącu styczniu 2004 roku.

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2