Urząd Miasta i Gminy w Sztumie
Uchwała Nr X/46/2003
Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia 30 grudnia 2002 roku


w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2003 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. ze zmianami)

Rada Miejska w Sztumie uchwala, co następuje:

§ 1


W budżecie gminy na 2003 rok wprowadza się następujące zmiany:

 1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości: 22.208.458 zł

 2. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości: 24.041.582 zł

 3. Dokonuje się przeniesień planowanych dochodów w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej”

 4. Dokonuje się zmian planowanych wydatków w dziale 630 „Turystyka”, w dziale 750 „Administracja publiczna” i w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”.

 5. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 3 do uchwały Rady Miejskiej Nr VIII/35/2003 z dnia 25 marca 2003 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 rok „Plan przychodów i wydatków gospodarstwa pomocniczego i środków specjalnych na rok 2003” zgodnie z załącznikiem Nr 4.


Szczegółowy wykaz zmian zawiera załącznik Nr Nr1, 2, 3 i 4 do niniejszej uchwały.

§2


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.


Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sztumie

Joachim Majewski


Uzasadnienie:


 1. Zwiększenia budżetu po stronie dochodów i wydatków dokonuje się w dziale 750 „Administracja publiczna” rozdz. 75095 „Pozostała działalność” o kwotę 38.244 zł w związku z otrzymaniem środków z Unii Europejskiej z końcowego rozliczenia programu „Praca i środowisko – ECOS II” zrealizowanego w latach 2000 – 2001. Powyższe środki przeznacza się na sfinansowanie wydatków w dziale:

  • 750 „Administracja publiczna” rozdz. 75095 „Pozostała działalność” kwotę 8.244 zł na realizację projektu pn. „Misja gospodarcza Związku Międzygminnego „Park Inwestycyjny Malbork – Sztum” – Kaliningrad drogą do wzajemnej współpracy” zgodnie z porozumieniem zawartym z gminą miejską Malbork. Całkowity koszt programu wynosi 13.249,68 EURO w tym dofinansowanie z programu PHARE w wysokości 9.937 EURO, natomiast kwotę 1.656,34 EURO pokryje Gmina Miejska Malbork.
   W ramach programu zaplanowana jest misja gospodarcza przedsiębiorców i przedstawicieli organizacji okołobiznesowych oraz władz samorządowych Kaliningradu w Malborku i Sztumie, a także rewizyta na targach w Kaliningradzie delegacji reprezentującej władze samorządowe i biznes Malborka i Sztumu. Wydana zostanie również publikacja prezentująca potencjał gospodarczy Związku Międzygminnego pn. „Informator gospodarczy”
  • 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdz. 90095 „Pozostała działalność” kwotę 15.000 zł na zakup 3 sztuk wiat przystankowych, które zostaną zamontowane na przystankach autobusowych w miejscowościach; Czernin (2 sztuki) i Górki (1 sztuka).
  • 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” rozdz. 92195 „Pozostała działalność” kwotę 15.000 na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Koślince i zakup wyposażenia” realizowane w ramach Pomorskiego Programu Odnowy Wsi.

 2. Przeniesień planowanych dochodów dokonuje się w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej” w rozdz 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” o kwotę 25.000 zł w związku ze zmianą klasyfikacji dochodów z tytułu opłat za wpis i zmiany do ewidencji działalności gospodarczej.

 3. Przeniesień planowanych wydatków między działami dokonuje się:

  • z działu 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdz. 90095 „Pozostała działalność” w związku z przesunięciem w czasie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa infrastruktury technicznej w „Parku Inwestycyjnym Sztum – Malbork” kwotę 140.000 zł do działu:
   a) 630 „Turystyka” rozdz. 63003 „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” na zadania inwestycyjne:

   1. pn. „Budowa ścieżek pieszo – rowerowych na terenie gminy Sztum” kwotę 90.000 zł w tym: 35.000 zł na wykonanie niezbędnych opracowań projektowych oraz 55.000 zł jako wkład własny gminy niezbędny do pozyskania środków z funduszu PHARE 2001 za pośrednictwem Euroregionu Bałtyk na program pn. „Rowerem przez Europę – rozwój turystyki w gminie Sztum drogą do zwiększenia spójności przestrzennej i gospodarczej w Regionie Morza Bałtyckiego”. Całkowity koszt programu realizowanego w latach
    2003 – 2004 wyniesie 335.500 zł w tym: wkład własny gminy - 115.500 zł łącznie z podatkiem VAT w kwocie 60.500 zł i środki z funduszu PHARE 2001 – 220.000 zł.
   2. pn. „Rewitalizacja centrum Sztumu w celu stworzenia warunków do ożywienia gospodarczego i społecznego” kwotę 46.800 w tym: na wykonanie koncepcji i map 16.800 zł oraz 30.000 zł jako wkład własny gminy niezbędny do pozyskania środków z funduszu PHARE 2001 za pośrednictwem Euroregionu Bałtyk na program pn. „Centrum Aktywnego Wypoczynku w Sztumie – wykorzystanie potencjału turystycznego polskiej części Euroregionu Bałtyk oraz współpracy transgranicznej drogą do rozwoju gospodarczego i poprawy jakości życia społeczności lokalnej” Całkowity koszt programu wyniesie 184.100 zł w tym: wkład własny gminy – 64.100 zł łącznie podatek VAT w kwocie 34.100 zł i środki z funduszu PHARE 2001 – 120.000 zł.

   b) 750 „Administracja publiczna” rozdz. „Urzędy gmin” kwotę 3.200 zł na promocję gminy (wykonanie folderów).


 4. W załączniku Nr 3 do uchwały Rady Miejskiej Nr VIII/35/2003 z dnia 25 marca 2003r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 rok dotyczącego „Planu przychodów i wydatków gospodarstwa pomocniczego i środków specjalnych na rok 2003” dokonuje się zmiany planu „środków specjalnych” w związku z uzyskaniem ponadplanowych przychodów w miesiącu marcu i kwietniu 2003 roku z tytułu dobrowolnych wpłat i darowizn od osób fizycznych na rzecz oświatowych jednostek budżetowych w kwocie 6.210 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych oraz prace remontowe.

Projekt uchwały przedstawiono na posiedzeniu Komisji Finansów Publicznych i Rozwoju Gospodarczego i zaopiniowano pozytywnie.


Załączniki do wglądu w pokoju nr 34 u pani Czesławy Jaźwińskiej.