Urząd Miasta i Gminy w Sztumie
Uchwała Nr V/16/2002
Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia 30 grudnia 2002 roku


w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2002 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. ze zmianami)

Rada Miejska w Sztumie uchwala, co następuje:

§ 1


W budżecie gminy na 2002 rok wprowadza się następujące zmiany:

 1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości: 23.977.588 zł

 2. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości: 25.831.154 zł

 3. Dokonuje się przeniesień planowanych wydatków między działami tj. w dziale 600 „Transport i łączność” i w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa”

 4. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 4 do uchwały Rady Miejskiej Nr XLVI/366/2002 z dnia 31 sierpnia 2002 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2002 r. dotyczącym „Planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2002 r. zgodnie z załącznikiem Nr 3.

 5. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 4 do uchwały Rady Miejskiej Nr XLV/356/2002 z dnia 28 czerwca 2002r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2002 r. dotyczącej „Planu przychodów i wydatków gospodarstwa pomocniczego i środków specjalnych na 2002 rok” zgodnie z załącznikiem Nr 4.


Szczegółowy wykaz zmian zawiera załącznik Nr Nr1, 2, 3 i 4 do niniejszej uchwały.

§2


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.


Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sztumie

Joachim Majewski


Uzasadnienie:


 1. Zwiększenia budżetu gminy po stronie dochodów i wydatków dokonuje się:

  • w dziale 750 „Administracja publiczna” rozdz. 75095 „Pozostała działalność” o kwotę 3.200 zł w związku z osiągnięciem ponadplanowych dochodów z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu z przeznaczeniem na działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
  • w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdz. 90002 „Gospodarka odpadami” o kwotę 16.624 zł zgodnie z uzyskanymi wpłatami z Gminy Stary Targ z tytułu partycypacji w kosztach utrzymania wysypiska śmieci w Nowej Wsi.

 2. Przeniesień planowanych wydatków miedzy działami dokonuje się:

  • z działu 600 „Transport i łączność” rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne„ z zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja Placu Wolności” do działu 700 „Gospodarka mieszkaniowa” rozdz. 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” na zakup gruntu o wartości 5.000 zł od osoby fizycznej we wsi Gościszewo, na którym mieści się pompownia ścieków „P1”

 3. W dziale 801 „Oświata i wychowanie” rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe” w zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa placu rekreacyjno – sportowego przy SP Nr 2 w Sztumie” z uwagi na różnorodny charakter prac jakie należy wykonać dla zapewnienia poprawy estetyki terenu szkoły oraz poprawy warunków bezpieczeństwa uczniów wydziela się wydatki z tytułu:

  • „Wykonania odwodnienia placu rekreacyjno – sportowego przy SP Nr 2 w Sztumie” w kwocie 40.000 zł.,
  • „Utwardzenia części terenu przy SP Nr 2 wSztumie (od strony ul. Reja) wraz z budową części ogrodzenia terenu SP Nr 2 w Sztumie” w kwocie 90.000 zł.,
   Załącznik Nr 2

 4. W załączniku Nr 4 do uchwały Rady Miejskiej Nr XLVI/366/2002 z dnia 31 sierpnia 2002r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2002 rok dotyczących „Planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2002” dokonuje się zmian w związku z osiągniętymi ponadplanowymi wpływami z Urzędu Marszałkowskiego (zwiększenie) oraz przeniesieniem planowanych wpływów z tytułu partycypacji w kosztach utrzymania wysypiska śmieci w Nowej Wsi przez Gminę Stary Targ do planu budżetu Gminy na 2002 rok (zmniejszenie).

 5. W załączniku Nr 4 do uchwały Rady Miejskiej Nr XLV/356/2002 z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2002 r. dotyczących „Planu przychodów i wydatków gospodarstwa pomocniczego i środków specjalnych na 2002 rok” dokonuje się zmiany planu przychodów środków specjalnych w związku z uzyskanymi ponadplanowymi przychodami z tytułu dobrowolnych wpłat i darowizn na rzecz oświatowych jednostek budżetowych.

Projekt uchwały przedstawiono na posiedzeniu Komisji Finansów Publicznych i Rozwoju Gospodarczego i zaopiniowano pozytywnie.


Załączniki do wglądu w pokoju nr 34 u pani Czesławy Jaźwińskiej.