Urząd Miasta i Gminy w Sztumie
Uchwała Nr XXVII/157/04
Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia 5 listopada 2004 roku


w sprawie przyjęcia zmian do Statutu Związku Gmin pod nazwą „Park Inwestycyjny Malbork- Sztum”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 12 i art. 67 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.) Rada Miejska w Sztumie uchwala co następuje:

§1


Przyjmuje się zmiany do Statutu Związku Gmin pod nazwą „Park Inwestycyjny Malbork- Sztum” (Rejestr Związków Międzygminnych pod poz. 236 z datą 7 marca 2002r.) wprowadzone uchwałą nr 06/04 Zgromadzenia Związku Gmin pod nazwą „Park Inwestycyjny Malbork- Sztum” z dnia 21 września 2004r. w następującym brzmieniu:
„a) § 6 otrzymuje brzmienie:
„Do zadań Związku należy:
1. promocja gmin należących do Związku,
2. realizacja zadań przekazanych przez członków Związku w drodze porozumień wraz z zapewnieniem stosownych środków finansowych,
3. podejmowanie inicjatyw dotyczących rozwoju gospodarczego i turystyki”
b) w §8 ust. 2 wyrazy „przewodniczący zarządu” zastępuje się wyrazami „wójtowie (burmistrzowie, prezydenci)”.”

§2


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sztumie

Joachim Majewski


Uzasadnienie


Zaplanowane w budżecie Związku Gmin pod nazwą „Park Inwestycyjny Malbork- Sztum” wydatki w kwocie 3000zł nie gwarantują realizacji zadań wynikających ze Statutu Związku. Natomiast zmiana uchwały budżetowej Związku poprzez zaplanowanie wyższych dochodów i wydatków nie byłaby zasadna.
Organem właściwym w sprawie zmiany Statutu Związku Gmin pod nazwą „Park Inwestycyjny Malbork- Sztum” jest Zgromadzenie tego Związku. Dokonane przez niego zmiany w Statucie (uchwała nr 06/04 Zgromadzenia Związku Gmin pod nazwą „Park Inwestycyjny Malbork- Sztum” z dnia 21 września 2004r. w sprawie zmiany Statutu Związku Gmin pod nazwa „Park Inwestycyjny Malbork-Sztum”) podlegają przyjęciu przez rady gmin tworzących Związek. Dodatkowo zmianę statutu dla jej skuteczności należy zgłosić za pośrednictwem wojewody organowi prowadzącemu rejestr związków międzygminnych, tj. Ministrowi Sprawa Wewnętrznych i Administracji. Do zgłoszenia zmiany statutu związku międzygminego konieczne jest m.in. dołączenie uchwał rad gmin o przyjęciu zmian do statutu.