Urząd Miasta i Gminy w Sztumie
Uchwała Nr XVII/100/2004
Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia 14 lutego 2004 roku


w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej mienia komunalnego.

Na podstawie art. 17 ustawy z dnia 10 maja 1990 r Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych ( Dz. U. Nr 32 poz. 191 ze zmianami) oraz rozdziału II pkt 2 załącznika do uchwały nr 104 Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1990 roku w sprawie sposobu dokonywania inwentaryzacji mienia komunalnego ( MP Nr 30 poz.235) w związku z art 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U, z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zmianami)

Uchwala się co następuje:

§ 1


Powołuje się Komisję Inwentaryzacyjną mienia komunalnego Gminy Sztum w składzie :

  1. Teresa Wasilewska
  2. Beata Tritt
  3. Irena Ruszkowska
  4. Marian Pudełko
  5. Przewodniczący – Mieczysław Kłopotowski

§ 2


  1. Zadaniem Komisji będzie przygotowanie dokumentacji do komunalizacji nieruchomości Skarbu Państwa

§ 3


Traci moc Uchwała Nr IV/32/94 Rady Miasta i Gminy Sztum z dnia 27 sierpnia 1994 roku w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej.

§ 4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sztumie

Joachim Majewski

Uzasadnienie:


Wybór Komisji Inwentaryzacji jest niezbędny do realizacji zadań z zakresu komunalizacji mienia komunalnego – regulacji stanu prawnego w stosunku do nieruchomości, które powinny stanowić własność Miasta i Gminy Sztum a pozostają we władaniu Skarbu Państwa.
Z uwagi na zmianę ustawy o samorządzie gminnym oraz mając na względzie konieczność zmian składu osobowego komisji z powodu zmian kadrowych zachodzi konieczność podjęcia nowej uchwały.