Urząd Miasta i Gminy w Sztumie
Uchwała Nr XI/56/2003
Rady Miejskiej w Sztumie
Z dnia 30 czerwca 2003 roku


w sprawie przekształcenia Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sztumie – gospodarstwo pomocnicze w Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sztumie – zakład budżetowy.

na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit.h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 19 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2003r. Nr 15 poz. 148)

Rada Miejska w Sztumie uchwala, co następuje:

§ 1


Przekształca się z Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sztumie – gospodarstwo pomocnicze w Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej – zakład budżetowy z siedzibą w Sztumie ul. K.K.Baczyńskiego 3

§ 2


Przedmiotem działalności zakładu budżetowego będzie wykonywanie zadań własnych gminy Sztum w zakresie gospodarki komunalnej i mieszkaniowej, a w szczególności:

 1. prowadzenie wysypiska oraz unieszkodliwianie odpadów,
 2. wywóz śmieci i odpadów,
 3. wywóz nieczystości płynnych,
 4. oczyszczanie dróg, ulic, placów,
 5. utrzymanie zieleni,
 6. utrzymanie i eksploatacja cmentarzy,
 7. utrzymanie targowisk i hal targowych,
 8. administrowanie i zarządzanie budynkami komunalnymi i wspólnotami mieszkaniowymi,
 9. utrzymanie drog, ulic, placów i mostów,
 10. utrzymanie terenów rekreacyjnych i sportowych.


§ 3


Zakład budżetowy z dniem 1 stycznia 2004r. wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej gospodarstwo pomocnicze.

§ 4


Wyposaża się zakład budżetowy w:
- mienie znajdujące się w użytkowaniu gospodarstwa pomocniczego,
- środki obrotowe
według stanu wynikającego z bilansu gospdarstwa pomocniczego sporządzonego na dzień 31.12 2003r.

§ 5


 1. Podstawą gospodarki finansowej zakładu budżetowego jest roczny plan finansowy obwjmujący przychody i wydatki stanowiące koszty działalności oraz stan środków obrotowychi rozliczenia z budżetem.
 2. Zakład budżetowy może otrzymywać z budżetu gminy dotacje.

§ 6


Organizacja i zakres działania zakładu budżetowego zostaną określone w statucie, zatwierdzonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Sztum.

§ 7


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Sztum.

§


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Miejskiej

Joachim Majewski


Uzasadnienie:


Na sesji w dniu 29 maja 2003 roku Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie programu gospodarowania mieszkaniwym zasobem gminy Sztum w latach 2003 – 2007.
W programie tym określono sposób zarządzania zasobem mieszkaniowym gminy przez zakład budżetowy powstały z przekształcenia gospodarstwa pomocniczego. Ponieważ gospodarstwo pomocnicze świadczy usługi w zakresi mieszkalnictwa i usług komunalnych proponje się aby powstały w wyniku przekształcenia zakład budżetowy świadczył usługi w tym samym zakresie.
Zakład budżetowy dysponuje większym stopniem samodzielności gospodarczej i finansowej, niż gospodarstwo pomocnicze. Samodzielność ta jest niezbędna dla prowadzenia działalności gospodarczej.
Gmina realizując swoje zadania przy pomocy zakładu budżetowego nie musi stosować ustawy o zamówieniach publicznych.