Urząd Miasta i Gminy w Sztumie
Uchwała nr X/48/2003
Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia 29 maja 2003 roku


w sprawie ustalenia regulaminu targowiska miejskiego w Sztumie

Na podstawie art. 41 ust. 1 w związku z art. 7 ust. 1 pkt. 11 i art. 40 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tj. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami)

Rada Miejska w Sztumie uchwala, co następuje:

§ 1


Ustala się regulamin targowiska miejskiego w brzmieniu, jak w załączniku Nr 1 do uchwały.

§ 2


Traci moc uchwała Nr XL/231/93 Rady Miasta i Gminy Sztum z dnia 24 marca 1993 r. w sprawie ustalenia regulaminu targowiska miejskiego w Sztumie oraz uchwała Nr XXXVI/200/92 Rady Miasta i Gminy Sztum z dnia 14 listopada 1992 r. w sprawie ustalenia lokalizacji centrum handlowo-usługowego i targowiska miejskiego w Sztumie.

§ 3


Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Sztum do wyznaczania dodatkowych miejsc do prowadzenia sezonowego handlu obwoźnego artykułami ogrodniczymi i sadowniczym.

§ 4


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Sztum

§ 5


Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Joachim Majewski


Uzasadnienie:Zgodnie z przepisami ustawy o samorządzie gminnym do zadań własnych gminy należą m.in. sprawy związane z lokalizacją targowisk i ustalaniem ich regulaminów. Proponowany regulamin zawiera uregulowania konieczne dla zapewnienia właściwego funkcjonowania targowiska. Określa on lokalizację targowiska i zasady na nim obowiązujące. Dotychczas uregulowania te ujęte były w kilku uchwałach Rady Miejskiej. Proponuje się aby całość spraw dot. funkcjonowania targowiska, w tym Hali Targowej, powierzyć w administrowanie Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sztumie. Zakład opracuje zasady organizacyjne i porządkowe z uwzględnieniem powiększenia miejsc przeznaczonych do prowadzenia działalności handlowej. Konieczność stworzenia dodatkowych miejsc do prowadzenia handlu wynika ze zwiększonego zainteresowania mieszkańców miasta i gminy rozpoczęciem działalności gospodarczej. Brak wolnych miejsc na targowisku zniechęca, zwłaszcza młodych ludzi do podjęcia działalności.
Biorąc powyższe pod uwagę wnosi się podjęcie uchwały w proponowanym brzmieniu.


Załącznik Nr 1
do uchwały nr X/48/2003
Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia 29 maja 2003 r.


Regulamin

targowiska miejskiego w Sztumie§ 1


 1. Targowisko miejskie w Sztumie obejmuje teren działek nr 493 i 544/11 położonych w Sztumie przy ul. Mickiewicza zgodnie z załączoną mapą.
 2. Targowisko miejskie w Sztumie przy ul. Mickiewicza 16 czynne jest od poniedziałku do soboty w godzinach od godz. 6.00 do godz. 18.00
 3. W niedzielę oraz dni wolne od pracy w godzinach innych niż określone w ust. 1 targowisko może być czynne na wniosek handlowców.
 4. Administratorem targowiska miejskiego jest Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sztumie ul. Baczyńskiego 3.
 5. Zasady organizacyjne i porządkowe w hali targowej i na terenie targowiska ustala administrator targowiska.

§ 2


Na targowisku oraz w miejscach wyznaczonych do handlowania mogą być sprzedawane wszystkie towary , z wyjątkiem:

 1. nafty, benzyny spirytusu skażonego, trucizn i środków leczniczych,
 2. napojów alkoholowych,
 3. innych artykułów, których sprzedaż jest zabroniona na podstawie odrębnych przepisów.

§ 3


Zabrania się prowadzenia na targowisku sprzedaży towarów w drodze publicznych losowań, przetargów i prowadzenia gier hazardowych.

§ 4


 1. Osoby prowadzące handel na targowisku są zobowiązane do przestrzegania regulaminu targowiska, przepisów przeciwpożarowych oraz posiadania wymaganych przepisami prawa koncesji i zezwoleń w miejscu sprzedaży.
 2. Miejsca sprzedaży, z wyłączeniem obiektów stałych, wyznacza administrator targowiska.
 3. Sprzedaż nie może być prowadzona na jezdniach, chodnikach i przejściach przeznaczonych do ruchu lub w sposób ograniczający ruch pieszy i kołowy.
 4. W przypadku braku miejsc handlowych administrator informuje o tym zainteresowanych.

§ 5


Osoby prowadzące handel na targowisku zobowiązane są uwidocznić ceny na towarach wystawionych do sprzedaży w sposób nie budzący wątpliwości.

§ 6


Narzędzia pomiarowe używane na targowisku muszą mieć ważną legalizację oraz powinny być używane w taki sposób, aby kupujący mieli możliwość stwierdzenia prawidłowości i rzetelności ważenia lub mierzenia.

§ 7


 • Od osób fizycznych, prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej dokonujących sprzedaży na targowisku pobiera się dzienną opłatę targową za pośrednictwem inkasenta, który wydaje pokwitowanie na imiennych blankietach Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie.
 • Dowód opłaty targowej handlujący zobowiązany jest posiadać przez cały czas prowadzenia handlu i okazywać na żądanie uprawnionych organów kontrolnych.

  § 8


  Osoby określone w § 7 zobowiązane są do przestrzegania porządku oraz zasad współżycia społecznego.

  § 9


  1. Administratora targowiska zobowiązuje się do:

   1. zapewnienia czystości i porządku na targowisku,
   2. wywieszenia na tablicy ogłoszeń na targowisku regulaminu targowiska oraz informacji o opłacie targowej,
   3. dbałości o właściwą organizację techniczną obsługi targowiska.

  2. Upoważnionymi do prowadzenia kontroli przestrzegania niniejszego regulaminu są:

   1. Straż Miejska,
   2. upoważnieni pracownicy Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie,
   3. administrator targowiska.

  3. W zakresie prowadzonej sprzedaży kontrolę prowadzą powołane do tego służby i instytucje.

  § 10


  Każdy, kto narusza postanowienia niniejszego regulaminu, podlega karom określonym w prawie o wykroczeniach.