Urząd Miasta i Gminy w Sztumie
Uchwała Nr IX/40/2003
Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia 28 kwietnia 2003r.


W sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów, budynków i budowli znajdujących się na obszarze Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej ustanowionej w gminie miejsko-wiejskiej Sztum.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz.U.Nr 142, poz.1591 ze zm.: ostatnia zmiana Dz.U.Nr 214, poz.1806 z 2002r.) i art.7 ust.3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych z dnia 12 stycznia 1991r. (tekst jednolity z 2002r. Dz.U.Nr 9, poz.84 ze zm.: ostatnia zmiana Dz.U.Nr 200, poz.1683 z 2002r.)

Rada Miejska w Sztumie uchwala co następuje:

§ 1


 1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości grunty, budynki i budowle znajdujące się na terenach zlokalizowanych w gminie miejsko-wiejskiej Sztum obręb Koniecwałd położonych na obszarze Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej ustanowionej w Sztumie na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2003r. zmieniającego Rozporządzenie w sprawie Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (Dz.U. z 2003r. Nr3 poz.33).
 2. Zwolnienie z podatku obowiązuje od momentu wniesienia terenów Sztum do Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej do chwili sprzedaży działek inwestorom.
 3. Zwolnieniu podlegają również nieruchomości powstałe w wyniku inwestycji infrastrukturalnych związanych z przejętym terenem.
 4. Deklaruje się wolę zwolnienia z podatku od nieruchomości:
  a) gruntów,
  b) budynków,
  c) budowli,
  które służyć będą do prowadzenia, na podstawie zezwolenia, działalności gospodarczej na terenie Strefy. Zwolnienie przysługiwać będzie od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej na czas funkcjonowania Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

§ 2


Traci moc Uchwała Nr XLV/362/2002 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 28 czerwca 2002r.

§ 3


Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.


Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sztumie

Joachim Majewski


Uzasadnienie:Na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2003r. zmieniającego Rozporządzenie w sprawie Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w gminie miejsko-wiejskiej Sztum ustanowiona została Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna. Teren Sztum objęty PSSE położony jest w obrębie Koniecwałd i liczy łącznie 12,4720ha, na które składają się działki nr 214/9 o powierzchni 5,1541ha i nr 214/11 o powierzchni 7,3179ha.
W celu pozyskania nowych inwestorów, zaktywizowania działalności gospodarczej na obszarze obejmującym strefę, a przez to ograniczenie bezrobocia uznano, iż jednym ze środków, który w znacznym stopniu umożliwi realizację tego celu będzie zwolnienie z podatku od nieruchomości.