Urząd Miasta i Gminy w Sztumie
Uchwała Nr XXXIX/248/05
Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia 30 września 2005 roku


w sprawie restrukturyzacji zobowiązań podatkowych publicznych zakładów opieki zdrowotnej stanowiących dochody budżetu Miasta i Gminy Sztum

Na podstawie art.,18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2001r. Nr 14,2 poz.1591 ze zm.) oraz art.9 ust. 1 ustawy
z dnia 15 kwietnia 2005 roku o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2005r. Nr 78 poz.684) Rada Miejska w Sztumie uchwala, co nastęjpuje;

§ 1

1. Objąć restrukturyzacją zobowiązania podatkowe publicznych zakładów opieki
zdrowotnej w rozumieniu art.8 ust.2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o
zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz.408 ze zm.) prowadzonych w
formie samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, z tytułu
zobowiązań podatkowych w podatku od nieruchomości, stanowiących dochód
budżetu miasta i gminy Sztum.

2. Należności od zakładów, o których mowa w § 1 uchwały, obejmuje się
postępowaniem restrukturyzacyjnym na zasadach określonych w ustawie z dnia
15 kwietnia 2005r. o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych
zakładów opieki zdrowotnej.

§ 2

Restrukturyzacji podlegają zobowiązania wraz z odsetkami z tytułu podatku od nieruchomości znane na dzień 3ł.l2.2004r.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Sztum.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sztumie

Joachim Majewski


Uzasadnienie:

Wprowadzona w życie z dniem 21 maja br. ustawa o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej (Dz.U.Nr 78 poz.684) może być stosowana również przez jednostki samorządu terytorialnego pod warunkiem, że zostanie podjęta uchwała o restrukturyzacji należności publicznych zakładów opieki zdrowotnej z tytułu zobowiązań podatkowych. Ustawa ta umożliwiła restruktayzacje^sfinansową zakładów opieki zdrowotnej prowadzonych w formie samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.
Na terenie powiatu sztumskiego znajduje się 1 zakład tj. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sztumie, którego zobowiązania z tytułu podatku od nieruchomości mogą zostać zrestrukturyzowane na podstawie proponowanej uchwały przy spełnieniu warunków wynikających z cytowanej wyżej ustawy. Podjęcie uchwały przyczyni się do poprawy stanu ekonomicznego szpitala, pomoże w przeprowadzeniu restrukturyzacji tego zakładu w oparciu o przepisy cytowanej ustawy, co umożliwi prawidłowe działanie tej jednostki przez ustabilizowanie sytuacji finansowej. Działalność szpitala ma podstawowe znaczenie dla ratowania i ochrony zdrowia mieszkańców Miasta i Gminy Sztum oraz powiatu sztumskiego.
Szpital w Sztumie jest również dużym pracodawcą. Uzasadniony jest, więc udział gminy w restrukturyzacji długów ze względu na ochronę miejsc pracy i wysokie bezrobocie.
Pomoc gminy umożliwi realizację strategii stworzenia ze szpitala w Sztumie specjalistycznej placówki o wiodącej roli we wschodniej części województwa pomorskiego.