Urząd Miasta i Gminy w Sztumie
Uchwała Nr XXIX/180/04
Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia 4 grudnia 2004 rokuW sprawie: określenia zasad przyznawania pomocy w formie dożywiania
w ramach zadań własnych gminy i Rządowego Programu „Posiłek
dla potrzebujących”.


Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie terytorialnym (jednolity tekst: Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001r. z późn. zm. w związku z art. 17 ust. 1 pkt. 3 i 14, ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r.(Dz. U. Nr 64 poz.593) Rada Miejska w Sztumie uchwala, co następuje:

§ 1.


Rada Miejska w Sztumie w celu zapewnienia właściwej realizacji przez Gminę Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących” określa niniejszą uchwałą zasady przyznawania pomocy w formie posiłku na okres otrzymywania dotacji finansowej z budżetu państwa.
Zasady udzielania pomocy w ramach programu określa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 października 2004r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji w 2005 r. Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących”

§ 2


Pomoc w formie posiłku, ze szczególnym uwzględnieniem posiłku gorącego, może być przyznana bezpłatnie, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 150 % kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, zwanej dalej „ustawą”.

§ 3


Dzieci i młodzież realizujące obowiązek szkolny, którym przyznano pomoc, o której mowa w § 1, spożywają posiłek w szkole, jeżeli szkoła posiada warunki pozwalające na przygotowywanie lub wydawanie posiłków.

§ 4


W przypadku braku możliwości zapewnienia posiłku lub gdy przyznanie pomocy w formie posiłku byłoby nie uzasadnione z uwagi na sytuację osobistą lub rodzinną, może być przyznana pomoc w formie zasiłku celowego z przeznaczeniem na zakup posiłku lub żywności, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 150 % kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy.

§ 5


Traci moc uchwała Nr XLI/325/2002 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 02 marca 2002r. w sprawie ustalenia zasady zwrotu wydatków na świadczenia przyznane w ramach zadań własnych gminy w odniesieniu do żywienia dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjach z terenu Miasta i Gminy Sztum.

§ 6


Wykonanie uchwały powierza się Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Sztumie.

§ 7


Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 roku.Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sztumie

Joachim Majewski

Uzasadnienie:


W celu zapewnienia właściwej realizacji przez gminę Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących” zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 października 2004r w sprawie szczegółowych warunku realizacji 2005r. Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących”, który jest załącznikiem do Uchwały Nr 212/2004 Rady Ministrów z dnia 7 września 2004r., określa zasady udzielania pomocy w formie spożywania posiłku w szkol oraz przyznania pomocy w formie zasiłku celowego z przeznaczenia na zakup posiłku lub żywności .
Podstawą przyznania nieodpłatnej pomocy jest dochód miesięczny nie przekraczający 150% kryterium dochodowego określonego zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.