Urząd Miasta i Gminy w Sztumie
Uchwała Nr VI/22/2003
Rady Miejskiej w Sztumie
Z dnia 1 lutego 2003 roku


w sprawie zmiany uchwały dotyczącej przystąpienia do Stowarzyszenia Gmin „Polskie Zamki Gotyckie” i przyjęcia jego statutu.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 12 w zw. z art. 84 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806)

Rada Miejska w Sztumie uchwala co następuje:

§ 1


W uchwale Rady Miasta i Gminy Sztum Nr XXVI/241/96 z dnia 23 sierpnia 1996 roku w § 2 w pkt. 1 do reprezentacji Gminy Sztum w Stowarzyszeniu Gmin „Polskie Zamki Gotyckie” w miejsce Zbigniewa Zwolenkiewicza upoważnia się Arkadiusza Dzikowskiego.

§ 2


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Mieskiej w Sztumie

Joachim Majewski


Uzasadnienie:


Uchwałą nr XXVI/241/96 Rady Miasta i Gminy Sztum z dnia 23 sierpnia 1996 r. Gmina Sztum przystąpiła do Stowarzyszenia Gmin „Polskie Zamki Gotyckie” i przyjęła jego statut. Ostatnią uchwałą zmieniającą z dnia 02 marca 2002 r. do reprezentowania Gminy we władzach Stowarzyszenia Rada Miejska upoważniła pracownika Urzędu MiG Panią Alicję Podlewską i radnego Zbigniewa Zwolenkiewicza. W związku z tym, że po zmianie kadencji Pan Zbigniew Zwolenkiewicz pełni funkcję radnego powiatowego i starosty sztumskiego, zasadnym jest wybór nowego delegata w jego miejsce. Projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie Komisja Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej.