Urząd Miasta i Gminy w Sztumie
Uchwała Nr XXI/114/2004
Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia 28 kwietnia 2004 roku


w sprawie wniesienia przez Miasto i Gminę Sztum wkładu niepieniężnego (aportu) z gminnego zasobu nieruchomości do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o w Sztumie.

Na podstawie § 2 ust. 1 pkt 7 Uchwały Nr XXXIII/282/2001 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 18 czerwca 2001 roku w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania na okres dłuższy niż 3 lata ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego Nr 90 poz. 1249 z dnia 23 listopada 2001 roku zmieniona Uchwałą Nr XXXVII/301/2001 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 20 października 2001 roku ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego Nr 66 poz. 1510 dnia 03 października 2002 roku.) Rada Miejska w Sztumie uchwala co następuje :

§ 1


Wyraża się zgodę na wniesienie przez Miasto i Gminę Sztum wkładu niepieniężnego (aportu) z gminnego zasobu nieruchomości do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o w Sztumie.

§ 2


Szczegółowy wykaz mienia o którym mowa w § 1 wraz z jego wartością określa załącznik nr 1 stanowiący integralną część uchwały.

§ 3


Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Sztum.

§ 4


Koszty związane z zawarciem umowy pokrywa PWiK Spółka z o.o w Sztumie.

§ 5


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia,


Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sztumie

Joachim Majewski
Uzasadnienie:

Zgodnie z obowiązującymi przepisami do wyłącznej właściwości Rady Gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy. Przedsiębiorstwo Wodociągów Kanalizacji Spółka z o. o. w Sztumie funkcjonuje jako podmiot utworzony przez Gminę, która posiada w nim 100 % udziałów.
Wniesienie mienia gminy w formie aportu wymaga zgody Rady Gminy, Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej oraz Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego.

Załącznik