Urząd Miasta i Gminy w Sztumie
Uchwała Nr XXIII/131/2004
Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia 30 czerwca 2004 roku


w sprawie wytypowania do sprzedaży działek oddanych w użytkowanie wieczyste położonych w Sztumie obręb 2, w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego.

Na podstawie § 2 ust. 1 pkt 3 Uchwały Rady Miejskiej w Sztumie Nr XXXIII/282/2001 z dnia 18 czerwca 2001 roku w sprawie określania zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawienia na okres dłuższy niż 3 lata ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego dnia 23 listopada 2001 roku nr 90 poz. 1249. zm.
Uchwałą nr XXXVII/301/2001 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 20 października 2001 roku ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Województwa pomorskiego nr 66 poz. 1510 dnia 3 października 2002 roku.

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1


Wyraża się zgodę na sprzedaż działek oznaczonych numerami 542/6 o pow. 867m2 i 520/2 o pow. 121m2 oddanych w użytkowanie wieczyste położonych w Sztumie obręb 2, opisanych KW nr 17655 prowadzonej przez Sad Rejonowy w Kwidzynie Zamiejscowy Wydział VIII Ksiąg Wieczystych w Sztumie, na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego w drodze bezprzetargowej.

§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Sztum.

§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sztumie

Joachim Majewski
Uzasadnienie:Zgodnie z art.. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami nieruchomość gruntowa oddana w użytkowanie wieczyste może być sprzedana wyłącznie użytkownikowi wieczystemu.
Z wniosku o nabycie własności nieruchomości gruntowej wystąpił użytkownik wieczysty.
Do włączonej kompetencji Rady miasta i Gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy w związku z tym proponuję podjęcie uchwały w przedstawionym brzmieniu.

Projekt przedmiotowej uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez komisję Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej oraz przez Komisję Finansów Publicznych i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Sztumie.