Urząd Miasta i Gminy w Sztumie
Uchwała Nr XXIX/168/04
Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia 4 grudnia 2004 rokuw sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 r.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. ze zmianami) Rada Miejska w Sztumie uchwala, co następuje:


§ 1


W budżecie gminy na 2004 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 26.768.930 zł

2. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 28.619.773 zł

3. Dokonuje się przeniesień planowanych wydatków między działami
tj. w dz. 757 „Obsługa długu publicznego” i w dz. 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”.


Szczegółowy wykaz zmian zawierają załączniki Nr Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.


§ 2


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sztumie

Joachim MajewskiUzasadnienie:I. Zwiększenia budżetu po stronie dochodów i wydatków dokonuje się
w dziale:
1) 600 „Transport i łączność” w rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne”
o kwotę 40.000 zł w związku z refundacją poniesionych wydatków na remont drogi w Zajezierzu przez Urzędu Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku, środki przeznaczone zostaną na wydatki związane z utrzymaniem dróg gminnych w kwocie 37.000 zł oraz w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdz. 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” na oświetlenie ulic w kwocie 3.000 zł,

2) 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” rozdz. 75405 „Komendy powiatowe Policji” o kwotę 8.500 zł w związku
z udzieloną pomocą finansową Powiatu Sztumskiego zgodnie z podpisanym porozumieniem na zakup samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Sztumie. Środki zabezpieczone w budżecie na zakupu samochodu wynoszą 41.050 zł w tym: darowizny 15.550 zł, środki własne gminy 17.000 zł (z rezerwy Burmistrza) oraz pomoc finansowa Powiatu Sztumskiego 8.500 zł,

3) 758 „Różne rozliczenia” rozdz. 75802 „Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” o kwotę 18.321 zł w związku
z otrzymaniem środków z rezerwy subwencji ogólnej Budżetu Państwa, które przeznacz się w dz. 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdz. 90003 „Oczyszczanie miasta i wsi” na zakup mikrociągnika MT 8, kabiny do ciągnika oraz spychacza do ciągnika
do oczyszczania miasta i gminy o łącznej wartości 55.000 zł.


II. Przeniesień planowanych wydatków dokonuje się z dz. 757 „Obsługa długu publicznego” rozdz. 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów
i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego” do dz. 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdz. 90003 „Oczyszczanie miasta i wsi” w kwocie 36.679 zł w celu uzupełnienia środków na sfinansowanie zakupu mikrociągnika MT 8.Załącznik nr 1 do uchwały XXIX/168/2004

Załącznik nr 2 do uchwały XXIX/168/2004