Urząd Miasta i Gminy w Sztumie
Uchwała Nr XXX/182/2004
Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia 30 grudnia 2004


w sprawie wydatków budżetu gminy, które w 2004 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. ze zmianami) oraz art. 130 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (t.j. z 2003 r. Dz. U. Nr 15 poz. 148 ze zmianami), Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1


1. Ustala się wykaz wydatków, które nie wygasają w 2004 r. z upływem roku budżetowego zgodnie z załącznikiem Nr 1
2. Ustala się plan finansowy wydatków, o których mowa w pkt. 1 zgodnie z załącznikiem Nr 2
3. Określa się ostateczny termin dokonania wydatków, które nie wygasają w 2004 r. z upływem roku budżetowego określony w załączniku Nr 1

§ 2


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.


Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sztumie

Joachim Majewski
Uzasadnienie:


Zgodnie z art. 130 ust. 2 ustawy o finansach publicznych (tj. z 2003 r. Dz. U.
Nr 15 poz. 148 ze zmianami) organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego ustala wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego zgodnie z załączonym wykazem:

I. 010 „Rolnictwo i łowiectwo” rozdz. 01010 „Infrastruktura wodociągowa
i sanitacyjna wsi” zadania inwestycyjne pn. :
1) „Budowa wodociągu dla północnej części wsi Gronajny” kwotę
20.200 zł na opracowanie dokumentacji projektowej. Dokumentacja zostanie wykonana w roku 2005, płatność nastąpi do 31 marca
2005 r.,
2) „Budowa wodociągu dla zachodniej części wsi Gościszewo” kwotę 14.700 zł na opracowanie dokumentacji projektowej. Dokumentacja zostanie wykonana w roku 2005, płatność nastąpi do 31 marca
2005 r.,
3) „Budowa kanalizacji sanitarnej – kanalizacja sanitarna w m. Koniecwałd
i m. Gronajny” kwotę 25.000 zł na pokrycie wydatków związanych
z wypłatą odszkodowań i koniecznością wykupu gruntów pod wybudowanymi pompowniami ścieków od osób fizycznych. Realizacja zadania w terminie do 30 września 2005 r.,


II. w dziale 600 „Transport i łączność” rozdz. 60013 „Drogi publiczne wojewódzkie” kwotę 40.000 zł jako pomoc finansowa w opracowaniu dokumentacji na modernizację drogi wojewódzkiej Nr 517 wraz
z ciągiem komunikacyjnym dla pieszych na odcinku Sztum- Górki. Nawierzchnia drogi jest w bardzo złym stanie technicznym. Droga jest wąska, drzewa rosną w pasie drogowym. W ostatnim czasie wzrosło
w znacznym stopniu natężenie ruchu samochodowego. Termin realizacji 30 listopada 2005 r.,

III. w dziale 630 „Turystyka” rozdz. 63003 „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” zadania inwestycyjne pn.:
1) „Zagospodarowanie centrum miasta Sztum w celu stworzenia warunków do ożywienia gospodarczego i społecznego” kwotę
253.750 zł na pokrycie wydatków za opracowanie dokumentacji projektowych zagospodarowania Wzgórza Zamkowego, Placu Wolności i bulwaru – ciągu pieszego nad jeziorem Sztumskim (187.870 zł) oraz na studium wykonalności wraz z oceną i raportem oddziaływania na środowisko (65.880 zł). Zadanie będzie wykonane
w roku 2004, płatność nastąpi do 30 czerwca 2005 r.,

2) „Budowa ścieżki rowerowej” kwotę 115.500 zł stanowi wkład własny
do pozyskania środków na dofinansowanie inwestycji ze źródeł pozabudżetowych. Realizacja zadania do 31 grudnia 2005 r.

IV. w dziale 710 „Działalność usługowa” w rozdz.:
1) 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego” kwotę 149.242 zł przeznacza się na opracowanie planów miejscowych- decyzji
o warunkach zabudowy dla obszarów gminy Sztum. Realizacja
do 31 grudnia 2005 r.,
2) 71013 „Prace geodezyjne i kartograficzne” kwotę 4.551 zł
na sfinansowanie podziałów geodezyjnych zleconych w 2004 r..
W związku ze zmianą ustawy o gospodarce nieruchomościami, która wydłużyła procedury podziałów geodezyjnych nieruchomości przewiduje się, że zlecone prace geodezyjne nie zostaną wykonane do końca bieżącego roku. Realizacja zadania do 28 lutego 2005 r.,

V. w dziale 750 „Administracja publiczna” rozdz. 75022 „Rady gmin” kwotę 4.968 zł na sfinansowanie obsługi prawnej. Termin realizacji do 30 listopada 2005 r.,

VI. w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” rozdz. 75405 „Komendy powiatowe Policji” kwotę 32.550 zł na zakup samochodu osobowego dla Komendy Powiatowej Policji w Sztumie.
W miesiącu grudniu ogłoszono przetarg, który został unieważniony. Drugie postępowanie odbędzie się 28 grudnia 2004 r. Rozstrzygnięcie
i zapłata dla dostawcy nastąpi do 31 marca 2005 r.,


VII. w dziale 801 „Oświata i wychowanie” rozdz.:

1) 80101 „Szkoły podstawowe” w wydatkach:
a) bieżących:
- na remont Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi (termomodernizacja) kwotę 122.558 zł, który zostanie zakończony zgodnie z podpisaną umową z wykonawcą 30.12.2004 r. Prace remontowe odbywają się na zewnątrz budynków szkolnych i istnieje uzasadniona obawa, że niesprzyjające warunki atmosferyczne spowodują przesunięcia
w zakończeniu prac. Zgodnie z zawartą umową z Marszałkiem Województwa Pomorskiego na dofinansowanie remontu płatności będą dokonywane w 2005 r. po uprzednim sprawdzeniu wykonania zadania przez Wojewódzkie Biuro Wdrażania Programu w ciągu 60 dni od odbioru końcowego. Termin realizacji do 30 czerwca 2005r.
- „Szkoła Podstawowa Gościszewo – okna” kwotę 80.000 zł. Zakończenie realizacji zadania zgodnie z zaakceptowanym przez Wojewódzkie Biuro Wdrażania Programu projektem umowy wykonawczej z terminem 15.01.2005 r.. Zadanie to ujęte jest w drugiej turze wniosków o dofinansowanie, których płatność zgodnie z zawartą umową z Marszałkiem Województwa Pomorskiego będą dokonywane wykonawcy po uprzednim sprawdzeniu wykonania prac przez Wojewódzkie Biuro Wdrażania Programu w ciągu 60 dni od odbioru końcowego . Termin realizacji wydatków niewygasających 30 czerwca 2005 r.,

- na realizację w okresie od 1.08.2004 r. do 31.07.2005 r.
w Szkole Podstawowej Nr 2 programu SOCRATES COMENIUS 1 „Gastronomia i kultura” kwotę 3.791 zł. Termin wygaśnięcia wydatków niewygasających 31 grudnia 2005 r.,


b) majątkowych na zadanie inwestycyjne pn.;
- „Szkoła Podstawowa Nowa wieś – dachy” kwotę 94.072 zł
na sfinansowanie zadania, które zgodnie z zawartą umową
z wykonawcą zakończone zostanie 28.12.2004 r.. Prace prowadzone są na zewnątrz budynków, istnieje więc uzasadniona obawa, że niesprzyjające warunki atmosferyczne spowodują przesunięcie w zakończeniu prac. Zgodnie z zawartą umową z Marszałkiem Województwa Pomorskiego na dofinansowanie zadania płatności będą dokonywane w 2005 r. po uprzednim sprawdzeniu wykonania zadania przez Wojewódzkie Biuro Wdrażania Programu w ciągu 60 dni od odbioru końcowego. Termin realizacji do 31 marca 2005r.,

2) 80110 „Gimnazja” na zadnia inwestycyjne pn. „Budowa hali sportowej z widownią i infrastrukturą techniczną oraz modernizacja gimnazjum w Sztumie” kwotę 662.550 zł. Kwota przeznaczona na realizację zadania jako wkład własny Gminy. Pozostałe środki będą pozyskane z budżetu państwa i Unii Europejskiej. Realizacja zadania 31 grudnia 2005 r.,

VIII. w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdz.:
1) 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” na zadanie inwestycyjne pn. „ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Domańskiego w Sztumie” kwotę 50.000 zł. Zadanie rozpoczęto w grudniu 2004 r. i zostanie zakończone w marcu 2005 r. Realizacja zadania do 30 kwietnia 2005 r.,
2) 90003 „Oczyszczanie miast i wsi” kwotę 55.000 zł na zakup mikrociągnika, kabiny i spychacza do ciągnika. W miesiącu grudniu wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia na zakup w/w sprzętu. Termin realizacji zakupu 31 marca 2005 r.,


IX. w dziale 926 „Kultura fizyczna i sport” rozdz. 92601 „Obiekty sportowe”
na zadanie inwestycyjne pn. „Opracowanie projektu kompleksowego zagospodarowania stadionu miejskiego wraz z terenem przyległym oraz terenów i obiektu przystani kajakowej – opracowanie niezbędnej dokumentacji projektowej” kwotę 80.000 zł. Realizacja zadania 30 listopada 2005 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXX/182/2004 z dnia 30 grudnia 2004

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXX/182/2004 z dnia 30 grudnia 2004