Urząd Miasta i Gminy

OGŁOSZENIA, WYKAZY

 

<2015> <Archiwum>

 

 

30.12.2014 - Ogłoszenie - Burmistrz Miasta i Gminy Sztum OGŁASZA przetarg nieograniczony dotyczą-cy sprzedaży działki oznaczonej nr 279/161 położonej w obrębie 2 Miasta Sztum przy ul. Nowowiejskiego w drodze przetargu nieograniczonego. - pobierz

 

 


 

 

19.12.2014 - Ogłoszenie - Burmistrza Miasta i Gminy Sztum w sprawie sporządzenia i wywieszenia wykazu dotyczącego sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego wol-nego lokalu mieszkalnego mieszczącego się w budynku przy Placu Wolności nr 25. - pobierz

 

 


 

 

19.12.2014 - Ogłoszenie - Burmistrza Miasta i Gminy Sztum w sprawie sporządzenia i wywieszenia wykazu dotyczącego sprzedaży na rzecz najemcy, w drodze pierwszeństwa w nabyciu lokalu mieszkalnego wchodzącego w skład gminnego zasobu w mieszczącego się w budynku przy ul. Sienkiewicza16 w Sztumie. - pobierz

 

 


 

 

19.12.2014 - Ogłoszenie - Burmistrza Miasta i Gminy Sztum w sprawie sporządzenia i wy-wieszenia wykazu dotyczącego sprzedaży na rzecz najemców, w drodze pierwszeństwa w nabyciu lokali mieszkalnych wchodzącego w skład gminne-go zasobu w mieszczącego się w budynku przy ul. Mickiewicza nr 24 i 26 w Sztumie. - pobierz

 

 


 

 

19.12.2014 - Ogłoszenie - Burmistrza Miasta i Gminy Sztum w sprawie sporządzenia i wywieszenia wykazu dotyczącego sprzedaży na rzecz najemcy, w drodze pierwszeństwa w nabyciu lokalu mieszkalnego wchodzącego w skład gminnego zasobu w mieszczącego się w budynku nr 6 w miejscowości Górki. - pobierz

 

 


 

 

19.12.2014 - Ogłoszenie - o przystąpieniu do zmiany "Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego części obszaru w obrębie Sztumskie Pole" - pobierz

 

 


 

 

19.12.2014 - Obwieszczenie - o przystąpieniu do zmiany "Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego części obszaru w obrębie Sztumskie Pole" - pobierz

 

 


 

 

18.12.2014 - Zawiadomienie o wyniku przetargu z dnia 15 grudnia 2014 - na sprzedaż działki położonej  w Sztumie przy ul. Żeromskiego - pobierz

 

 


 

 

18.12.2014 - Obwieszczenie - w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej ze złączem kablowym na terenie działki nr 255/5 obr. Zajezierze zasilającym budynek mieszkalny jednorodzinny położony na działce nr 255/7 obr. Zajezierze, gmina Sztum. - pobierz

 

 


 

 

19.11.2014 - Obwieszczenie - w sprawie zmiany ostatecznej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 10/2014 z dnia 29.09.2014r. dla inwestycji polegającej na przebudowie mostu drogowego nad Strugą Bacha w ciągu drogi gminnej Postolin-Nowa Wieś na terenie działek nr 236, 343, 251 i 390 obr. Nowa Wieś, gm. Sztum, w zakresie powiększenia obszaru na którym realizowana będzie inwestycja o działkę nr 394/1 obręb Nowa Wieś gmina Sztum. - pobierz

 

 


 

 

17.11.2014 - Ogłoszenie - Burmistrz Miasta i Gminy Sztum OGŁASZA przetarg nieograniczony  na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym nr 41”A” i gospodarczym  położonej w Sztumie przy ul. Chopina. - pobierz

 

 


 

14.11.2014 - Ogłoszenie - Burmistrz Miasta i Gminy Sztum OGŁASZA przetarg  nieograniczony na sprze-daż  działki oznaczonej nr 60/21 położonej w obrębie 4 Miasta Sztum  przy ul. Że-romskiego z przeznaczeniem  pod zabudowę o funkcji przemysłowej i usługowej. - pobierz

 


 

14.11.2014 - Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Sztum w sprawie sporządzenia i wywieszenia wy-kazu dotyczącego sprzedaży  w drodze przetargu ograniczonego, działki ozna-czonej nr 174 położonej w obrębie 3 Miasta Sztum z przeznaczeniem na popra-wienie warunków zagospodarowania  nieruchomości przyległej. - pobierz

 


 

13.11.2014 - Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego - w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej ze złączem kablowym na działce o numerze ewidencyjnym 255/5, zasilającej budynek mieszkalny jednorodzinny na działce o numerze ewidencyjnym 255/7 obręb Zajezierze, gmina Sztum. -pobierz

 

 


 

06.11.2014 - Ogłoszenie - Miasta i Gminy Sztum w sprawie sporządzenia i wywieszenia wykazu dotyczącego sprzedaży dziąłki nr 192/2 i 192/3 położonych przy ul. Wojciechowskiego z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych oznaczonych nr 221 i 232 przy ul. Wojciechowskiego - pobierz

 

 


 

 

05.11.2014 - WYKAZ - Burmistrz Miasta i Gminy Sztum podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości należących do gminnego zasobu nieruchomości Miasta i Gminy Sztum przeznaczonych do dzierżawy i najmu w drodze bezprzetargowej (regulacja na rzecz dotychczasowych dzierżawców/najemców). - pobierz

 

 


 

05.11.2014 - Ogłoszenie - Burmistrza Miasta i Gminy Sztum w sprawie sporządzenia i wywieszenia wykazu dotyczącego sprzedaży na rzecz najemcy, w drodze pierwszeństwa w nabyciu lokalu mieszkalnego wchodzącego w skład gminnego zasobu mieszczącego się w budynku przy ul. Sienkiewicza 38 i Nowowiejskiego 7 w Sztumie. - pobierz

 

 


 

 

04.11.2014 - Ogłoszenie - Burmistrza Miasta i Gminy Sztum w sprawie sporządzenia i wywieszenia wykazu dotyczącego sprzedaży na rzecz najemcy, w drodze pierwszeństwa w nabyciu lokalu mieszkalnego wchodzącego w skład gminnego zasobu mieszczącego się w budynku przy ul. Jagiełły nr 51 w Sztumie. - pobierz

 

 


 

 

03.11.2014 - Ogłoszenie - Burmistrz Miasta i Gminy Sztum OGŁASZA II przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym nr 79 i gospodarczym, położonej w NOWEJ WSI. - pobierz

 


 

 

30.10.2014 - Ogłoszenie - Burmistrza Miasta i Gminy Sztum w sprawie sporządzenia i wywieszenia wykazu dotyczącego sprzedaży działki oznaczonej nr 204 położonej w obrębie Biała Góra z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości oznaczonej nr 205 osobie, która zamierza ją nabyć. - pobierz

 

 


 

 

30.10.2014 - OBWIESZCZENIE - w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji grawitacyjno-tłocznej wraz z przyłączami kanalizacji sanitarnej na terenie działek nr 148/18, 148/12, 148/70, 148/66, 148/53, 148/71, 148/54, 148/69 w obr. Barlewice, gmina Sztum. Burmistrz Miasta i Gminy w Sztumie zakończył postępowanie decyzją nr 13/2014 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 28.10.2014r. - pobierz

 


 

30.10.2014 - OBWIESZCZENIE - w sprawie zmiany ostatecznej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 29.09.2014r. dla inwestycji polegającej na przebudowie mostu drogowego nad Strugą Bacha w ciągu drogi gminnej Postolin – Nowa Wieś na terenie działek nr 236, 343, 251, 284/2, 390 obr. Nowa Wieś, gm. Sztum w zakresie powiększenia obszaru na którym realizowana będzie inwestycja o działkę nr 394/1 obręb Nowa Wieś gmina Sztum. - pobierz

 


 

21.10.2014 - OBWIESZCZENIE - w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na rozbudowie wolno stojącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego na terenie działki nr 180 w obrębie 2 miasta Sztum. - pobierz

 


 

10.10.2014 - Obwieszczenie - w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej wraz z przyłączami kanalizacji sanitarnej i przepompownią ścieków oraz przyłączem wody i instalacjami elektrycznymi dla przepompowni ścieków, w miejscowości Górki na działkach o numerach ewidencyjnych 148/18, 148/48, 148/12, 148/70, 148/66, 148/53, 148/71, 148/54, 148/69 obręb Barlewice, gmina Sztum w zakresie wyłączenia przepompowni ścieków lokalizowanej na działce 148/18.Powyższe zadanie zostanie ograniczone do inwestycji liniowej polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z przyłączami. Ścieki zostaną odprowadzone do istniejącej przepompowni na działce nr 18/79 obręb Barlewice gmina Sztum - pobierz

 


 

07.10.2014 - Ogłoszenie - Burmistrza Miasta i Gminy Sztum w sprawie sporządzenia i wywieszenia wykazu dotyczącego sprzedaży  działki oznaczonej nr 60/22 położonej w obrębie 4 Miasta Sztum  z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania  nieruchomości położonej przy ul. Żeromskiego  na rzecz osoby, która zamierza ją nabyć - pobierz

 


 

07.10.2014 - Ogłoszenie - Burmistrza Miasta i Gminy Sztum w sprawie sporządzenia i wywieszenia wykazu dotyczącego sprzedaży działki oznaczonej nr 279/161 położonej w obrębie 2 Miasta Sztum przy ul. Nowowiejskiego w drodze przetargu nieograniczonego - pobierz

 


07.10.2014 - Ogłoszenie - Burmistrza Miasta i Gminy Sztum w sprawie sporządzenia i wywieszenia wykazu dotyczącego sprzedaży  działki oznaczonej nr 60/21 położonej w obrębie 4 Miasta Sztum  w drodze przetargu nieograniczonego z przeznaczeniem  pod zabudowę o funkcji przemysłowej i usługowej  - pobierz

 


07.10.2014 - Ogłoszenie - Burmistrza Miasta i Gminy Sztum w sprawie sporządzenia i wywieszenia wykazu nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym nr 41”A” i gospodarczym  położonej w Sztumie przy ul. Chopina przeznaczonej do  zbycia w drodze przetargu nieograniczonego - pobierz

 


07.10.2014 - Ogłoszenie - Burmistrza Miasta i Gminy Sztum w sprawie sporządzenia i wywieszenia wykazu nieruchomości zabudowanych budynkiem mieszkalnym nr 55 w Koniecwałdzie i budynkiem mieszkalnym nr 2 w miejscowości Goraj, przeznaczonych do  zbycia w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców  - pobierz

 

 


 

07.10.2014 - Ogłoszenie - Burmistrza Miasta i Gminy Sztum w sprawie sporządzenia i wywieszenia wykazu dotyczącego sprzedaży działki oznaczonej nr 238 położonej w obrębie 3 Miasta Sztum  przy ul. Witosa z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania  nieruchomości na rzecz osoby, która zamierza ją nabyć - pobierz

 

 


 

01.10.2014 - OBWIESZCZENIE - w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu ś/c dn 90/63 PE zasilającego budynki mieszkalne przy ul. Domańskiego na terenie działek nr 138/2, 152/22, 151/3, 151/13, 151/12 obr. Sztumska Wieś, gmina Sztum. Burmistrz Miasta i Gminy w Sztumie zakończył postępowanie decyzją nr 11/2014 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 29.09.2014r. - pobierz

 


 

29.09.2014 - Ogłoszenie - Burmistrz Miasta i Gminy Sztum OGŁASZA przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Sztumie przy ul. M. Skłodowskiej - Curie zabudowanej budynkiem mieszkalnym nr 9 i gospodarczym wraz z działką nr 183 - pobierz

Sprostowanie terminu wpłaty wadium (03.10.2014)

 


 

29.09.2014 - OBWIESZCZENIE - w sprawie zakończonia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie mostu drogowego nad Strugą Bacha w ciągu drogi gminnej Postolin-Nowa Wieś na terenie działek nr 236, 343, 251 i 390 obr. Nowa Wieś, gm. Sztum - pobierz

 


 

23.09.2014 - WYKAZ - Burmistrz Miasta i Gminy Sztum podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości należących do gminnego zasobu nieruchomości  Miasta i Gminy Sztum przeznaczonych do dzierżawy i najmu w drodze bezprzetargowej (regulacja na rzecz dotychczasowych dzierżawców/najemców) - pobierz

 


 

19.09.2014 - OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie systemu parkingowego dla samochodów osobowych wraz z systemem poboru opłat i monitoringiem na terenie działki nr 403/16 w obrębie 2 miasta Sztum. - pobierz

 


 

19.09.2014 - OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na doprowadzeniu zasilania w energię elektryczną do budynków jednorodzinnych w miejscowości Zajezierze przez teren działek nr 123/51, 123/53 i 159 w obrębie Zajezierze, gmina Sztum. - pobierz

 


 

12.09.2014 - OBWIESZCZENIE dotyczące zmiany wniosku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. „Przebudowa mostu drogowego nad Strugą Bacha w miejscowości Nowa Wieś, w ciągu drogi gminnej Postolin – Nowa Wieś” na działkach o numerach ewidencyjnych 236, 343, 251, 284/2, 390 w zakresie wyłączenia z terenu objętego wnioskiem działki o numerze ewidencyjnym 284/2 - pobierz

 


 

 

12.09.2014 - Ogłoszenie - Burmistrza Miasta i Gminy Sztum w sprawie sporządzenia i wywieszenia wykazu dotyczącego sprzedaży na rzecz najemcy, w drodze pierwszeństwa w nabyciu lokalu mieszkalnego wchodzącego w skład gminnego zasobu w mieszczącego się w budynku nr 6 w miejscowości Górki. - pobierz

 

 


 

12.09.2014 - Ogłoszenie - Burmistrz Miasta i Gminy Sztum OGŁASZA II przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego w budynku przy ul. Skłodowskiej 21 i oddanie w użytkowanie wieczyste udziału 0,407 do działki nr 176 w drodze przetargu nieograniczonego. - pobierz

 

 


 

04.09.2014 - Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na rozbudowie wolnostojącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr 180 obręb II miasta Sztum. - pobierz

 


 

04.09.2014 - Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej wraz z przyłączami kanalizacji sanitarnej i przepompownią ścieków oraz przyłączem wody i instalacjami elektrycznymi dla przepompowni ścieków, w miejscowości Górki na działkach o numerach ewidencyjnych 148/18, 148/48, 148/12, 148/70, 148/66, 148/53, 148/71, 148/54, 148/69 obręb Barlewice, gmina Sztum. - pobierz

 


 

03.09.2014 - OGŁOSZENIE - Burmistrza Miasta i Gminy Sztum o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa - pobierz

 

 


 

 

02.09.2014 - WYKAZ - Burmistrz Miasta i Gminy Sztum podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości należącej do gminnego zasobu nieruchomości Miasta i Gminy Sztum, przeznaczonej do dzierżawy i najmu w drodze bezprzetargowej. - pobierz

 

 


 

28.08.2014 - WYKAZ - Burmistrz Miasta i Gminy Sztum podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości należących do gminnego zasobu nieruchomości  Miasta i Gminy Sztum przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej. - pobierz

 

 


 

28.08.2014 - Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na rozbudowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego o dobudowę werandy na działce nr 180 obręb 2 miasta Sztum. - pobierz

 


 

28.08.2014 - Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na rozbudowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego o dobudowę werandy na działce nr 180 obręc 2 miasta Sztum. - pobierz

 


 

20.08.2014 - Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu ś/c Dn 90/63 PE zasilającego budynki mieszkalne na działkach o numerach ewidencyjnych nr 138/2, 152/22, 151/3, 151/13 i 151/12 obręb Sztumska Wieś. - pobierz

 


 

14.08.2014 - Ogłoszenie - Burmistrza Miasta i Gminy Sztum w sprawie sporządzenia i wywieszenia wykazu dotyczącego sprzedaży na rzecz najemcy, w drodze pierwszeństwa w nabyciu lokalu mieszkalnego nr 8 mieszczącego się w budynku nr 2 w Górkach. - pobierz

 


 

14.08.2014 - Ogłoszenie - Burmistrza Miasta i Gminy Sztum w sprawie sporządzenia i wywieszenia wykazu dotyczącego sprzedaży działki oznaczonej nr 60/19 położonej w obrębie 4 Miasta Sztum z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości położonej przy ul. Żeromskiego na rzecz osoby, która zamierza ja nabyć - pobierz

 


 

08.08.2014 - Ogłoszenie - Burmistrz Miasta i Gminy Sztum OGŁASZA przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym nr 79 i gospodarczym, położonej w NOWEJ WSI. -pobierz

 


 

08.08.2014 - Obwieszczenie o Wszczęciu Postępowania Administracyjnego w sprawiewydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie systemu parkingowego złożonego z miejsc parkingowych dla samochodów osobowych oraz systemu poboru opłat wraz z monitoringiem na terenie działki nr 403/16 obręb 2 miasta Sztum - pobierz

 


 

07.08.2014 - OGŁOSZENIE - Burmistrza Miasta i Gminy Sztum w sprawie sporządzenia i wywieszenia wykazu dotyczącego sprzedaży, drodze przetargu nieograniczonego   nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym nr 9  i gospodarczym  wraz z działką nr 183, położonej w Sztumie przy ul. Marii Skłodowskiej –Curie - pobierz

 

 


 

07.08.2014 - Obwieszczenie o Wszczęciu Postępowania Administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na doprowadzeniu zasilania w energię elektryczną do budynków jednorodzinnych w miejscowości Zajezierze przez teren działek nr 123/51, 123/53, 159 obręb Zajezierze gmina Sztum - pobierz

 


 

05.08.2014 - OGŁOSZENIE - Burmistrza Miasta i Gminy Sztum w sprawie sporządzenia i wywieszenia wykazu nieruchomości  oznaczonej nr 240/1  położonej w  Postolinie  przeznaczonej do sprzedaży na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej - pobierz

 

 


 

 

23.07.2014 - Protokoł z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przy ul.Kochanowskiego w obrębie I miasta Sztum - pobierz

 

 


 

18.07.2014 - Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. „Przebudowa mostu drogowego nad Strugą Bacha w miejscowości Nowa Wieś, w ciągu drogi gminnej Postolin – Nowa Wieś” na działkach o numerach ewidencyjnych 236, 343, 251, 284/2, 390 - pobierz

 

 


 

14.07.2014 - Burmistrza Miasta i Gminy Sztum w sprawie sporządzenia i wywie-szenia wykazu dotyczącego sprzedaży działki oznaczonej nr 489/2 położonej w obrębie geodezyjnym Uśnice, miejscowość Parpary, gmina Sztum z prze-znaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości oznaczonej nr 537. - pobierz

 

 


 

14.07.2014 - Ogłoszenie - Burmistrza Miasta i Gminy Sztum w sprawie sporządzenia i wywieszenia wykazu dotyczącego sprzedaży działki oznaczonej nr 175/2 położonej w Sztumie przy ul. Wojciechowskiego z przeznaczeniem na poprawienie wa-runków zagospodarowania nieruchomości oznaczonej nr 171. - pobierz

 

 


 

14.07.2014 - Ogłoszenie - Burmistrza Miasta i Gminy Sztum w sprawie sporządzenia i wywie-szenia wykazu dotyczącego sprzedaży działki oznaczonej nr 10/26 położonej w Sztumie przy ul. Słonecznej z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości oznaczonej nr 151. -pobierz

 


 

11.07.2014 - Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego - pobierz

 


 

10.07.2014 - Ogłoszenie - o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przy ul. Kochanowskiego w obrębie I miasta Sztum wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - pobierz

 

 


 

01.07.2014 - Ogłoszenie - Miasta i Gminy Sztum w sprawie sporządzenia i wywieszenia wykazu nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym nr 79 i gospodarczym, położonej w Nowej Wsi wchodzącej w skład gminnego zasobu, przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu nieograniczonego. - pobierz


 

20.06.2014 - WYKAZ - Burmistrz  Miasta  i Gminy Sztum  podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości  należącej do gminnego zasobu nieruchomości   Miasta i Gminy Sztum, przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej. - pobierz

 


 

13.06.2014 - Wykaz - Burmistrz Miasta i Gminy Sztum podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości należących do gminnego zasobu nieruchomości  Miasta i Gminy Sztum przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej. - pobierz

 

 


 

12.06.2014 - Obwieszczenie - Burmistrza Miasta i Gminy Sztum o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa. - pobierz

 


 

11.06.2014 - Ogłoszenie - Burmistrz Miasta i Gminy Sztum ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego w budynku przy ul. Skłodowskiej 21 i oddanie w użytkowanie wieczyste udziału 0,407 do działki nr 176 w drodze przetargu nieograniczonego. - pobierz

 


 

11.06.2014 - Ogłoszenie - Burmistrz Miasta i Gminy Sztum ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż działki oznaczonej nr 573/7 położonej w Sztumie przy ul. Osińskiego w drodze przetargu nieograniczonego. - pobierz

 

27.06.2014 - Ogłoszenie - Burmistrz Miasta i Gminy Sztum podaje do publicznej wiadomości dodatkowe warunki sprzedaży i zobowiązania nabywcy nieruchomości położonej w Sztumie przy ul. Osińskiego w Sztumie, oznaczonej numerem ewidencyjnym 573/7, do ogłoszenia o przetargu z dnia 11 czerwca 2014 r. - pobierz 

16.07.2014 - Odwołanie przetargu - na sprzedaż działki oznaczonej nr 573/7 położonej w Sztumie przy ul. Osińskiego - pobierz


 

11.06.2014 - Zawiadomienie Burmistrza o wyniku przetargu ograniczonego z dnia 5 czerwca 2014 roku - pobierz

 


 

09.06.2014 - Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia w zakresie przebudowy ciągów komunikacyjnych wraz z infrastrukturą techniczną w obszarze ulic Ogrodowej, Kwiatowej, Radosnej i Wiejskiej na działkach o numerach ewidencyjnych: 10/23, 177/2, 178 – obręb 1 Sztum oraz 31, 128/14, 108/6, 33/3 – obręb Kępina - pobierz

 


 

09.06.2014 - Ogłoszenie - Burmistrza Miasta i Gminy Sztum w sprawie sporządzenia i wywieszenia wykazu dotyczącego sprzedaży na rzecz najemcy, w drodze pierwszeństwa w nabyciu lokalu mieszkalnego nr 2 wchodzącego w skład gminnego zasobu mieszczącego się w budynku przy ul. Chełmińskiej 2 klatka B  w Sztumie. - pobierz

 


 

09.06.2014 - Ogłoszenie - Burmistrza Miasta i Gminy Sztum w sprawie sporządzenia i wywie-szenia wykazu dotyczącego sprzedaży działki oznaczonej nr 119/2 położonej w Sztumie przy ul. Słonecznej z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości oznaczonej nr 118. -pobierz


 

04.06.2014 - Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego - pobierz

 


 

14.05.2014 - Wykaz - Burmistrz Miasta i Gminy Sztum podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości należących do gminnego zasobu  nieruchomości   Miasta i Gminy Sztum przeznaczonych do dzierżawy i najmu w  drodze bezprzetargowej. - pobierz

 


 

02.05.2014 - Ogłoszenie - Burmistrz Miasta i Gminy Sztum ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działki nr 372/1 o pow. 3197 m2 i działki nr 372/2 o pow. 3196 m2 położonych w obrębie geodezyjnym Sztumskie Pole pod zabudowę produkcyjno – usługową. - pobierz

 

03.06.2014 - Odwołanie przetargu na sprzedaż działki nr 372/1, położonej w obrębie Sztumskie Pole. -pobierz

 


 

02.05.2014 - Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego - pobierz

 

 


 

24.04.2014 - Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Sztum w sprawie sporządzenia i wywieszenia wykazu dotyczącego sprzedaży  działki oznaczonej nr 29/2 położonej  w Sztumie przy ul. Chopina z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania  nieruchomości oznaczonej nr 28/1 -pobierz

 

 


 

24.04.2014 - Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Sztum w sprawie sporządzenia i wywieszenia wykazu dotyczącego sprzedaży  lokalu mieszkalnego w budynku przy ul. Skłodowskiej 21  i oddania w użytkowanie wieczyste udziału 0,407 do działki nr 176 w drodze przetargu nieograniczonego - pobierz

 

 


 

24.04.2014 - Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Sztum w sprawie sporządzenia i wywieszenia wykazu dotyczącego sprzedaży  działki oznaczonej nr 573/7 położonej w Sztumie przy ul. Osińskiego w drodze przetargu nieograniczonego - pobierz

 

 


 

24.04.2014 - Zawiadomienie  Burmistrza o wyniku przetargu ograniczonego z dnia  15.04. 2014 roku -pobierz

 

 


 

16.04.2014 - OBWIESZCZENIE Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej z dnia 11 kwietnia 2014 r. w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę zakładu produkcyjnego branży spożywczej (palarnia i mieszalnia kawy) na terenie działki nr 214/16 w miejscowości Koniecwałd, gm. Sztum, w obszarze Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej  - pobierz

 

  

10.04.2014 - Ogłoszenie - Burmistrza Miasta i Gminy Sztum w sprawie sporządzenia i wywieszenia wykazu dotyczącego sprzedaży na rzecz najemcy, w drodze pierwszeństwa w nabyciu lokali wchodzących w skład gminnego zasobu w mieszczących się w budynku przy ul. Reja nr 6 i Mickiewicza 30 w Sztumie. - pobierz

 


 

10.04.2014 - WYKAZ - Burmistrz Miasta i Gminy Sztum podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości należącej do gminnego zasobu  nieruchomości Miasta i Gminy Sztum, przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej. - pobierz

 


 

08.04.2014 - Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Sztum w sprawie sporządzenia i wywieszenia wykazu dotyczącego sprzedaży działki oznaczonej nr 93/3 położonej w Gościszewie z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości oznaczonej nr 94/3. - pobierz

 


 

08.04.2014 - Ogłoszenie - Burmistrza Miasta i Gminy Sztum w sprawie sporządzenia i wywieszenia wykazu dotyczącego sprzedaży działki oznaczonej nr 10/23 położonej przy ul. Radosnej z przeznaczeniem na poprawienie warunków zago-spodarowania nieruchomości oznaczonej nr 73. -pobierz

 


 

18.03.2014 - Ogłoszenie - Burmistrza Miasta i Gminy Sztum w sprawie sporządzenia i wywieszenia wykazu dotyczącego sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego działek nr 372/1 i 372/2 położonych w obrębie Sztumskie Pole - pobierz

 


 

13.03.2014 - Ogłoszenie - Burmistrz Miasta i Gminy Sztum OGŁASZA przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie Sztumskie Pole oznaczonych nr 106/12 i 106/14. -pobierz 

12.03.2014 - WYKAZ - Burmistrz Miasta i Gminy Sztum podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości należącej do gminnego zasobu  nieruchomości  Miasta i Gminy Sztum, przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej.- pobierz

 


 

11.03.2014 - Ogłoszenie - Burmistrza Miasta i Gminy Sztum w sprawie sporządzenia i wywieszenia wykazu dotyczącego sprzedaży na rzecz najemcy, w drodze pierwszeństwa w nabyciu lokalu mieszkalnego wchodzącego w skład gminnego zasobu w mieszczącego się w budynku przy ul. Baczyńskiego nr 12 w Sztumie - pobierz

 


 

11.03.2014 - Ogłoszenie - Burmistrza Miasta i Gminy Sztum w sprawie sporządzenia i wywieszenia wykazu dotyczącego sprzedaży działki oznaczonej nr 122 położonej w Ob-rębie Kępina z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowa-nia nieruchomości położonej przy ul. Kwiatowej nr 19 w Sztumie - pobierz

 


 

11.03.2014 - WYKAZ - Burmistrz Miasta i Gminy Sztum podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości należących do gminnego zasobu nieruchomości  Miasta i Gminy Sztum przeznaczonych do dzierżawy i najmu w drodze bezprzetargowej - pobierz

 


 

14.02.2014 - Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przy ul. Kochanowskiego w obrębie I miasta Sztum - pobierz

 


 

03.02.2014 - WYKAZ - Burmistrz Miasta i Gminy Sztum podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości należących do gminnego zasobu nieruchomości Miasta i Gminy Sztum przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej - pobierz

 


 

27.01.2014 - WYKAZ Burmistrz Miasta i Gminy Sztum podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości należących do gminnego zasobu nieruchomości Miasta i Gminy Sztum przeznaczonych do najmu w drodze bezprzetargowej - pobierz

 


 


27.01.2014 - WYKAZ Burmistrz Miasta i Gminy Sztum podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości należącej do gminnego zasobu   nieruchomości   Miasta i Gminy Sztum, przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej - pobierz

 

Archiwum


 

18.12.2013 - Ogłoszenie - Burmistrz Miasta i Gminy Sztum ROKOWANIA po II przetargu nieograniczonym, na sprzedaż nieruchomości oznaczonych nr 176/3 i 176/8, położonych w obrębie Sztumskie Pole,   przeznaczonych pod zabudowę dla usług turystycznych - pobierz

 


 

16.12.2013 - Ogłoszenie - Burmistrza Miasta i Gminy Sztum w sprawie sporządzenia i wywieszenia wykazu dotyczącego sprzedaży na rzecz najemcy, w drodze pierwszeństwa w nabyciu lokalu mieszkalnego nr 5 mieszczącego się w budynku  nr 5  w miejscowości Górki - pobierz

 


 

09.12.2013 - WYKAZ - Burmistrz Miasta i Gminy Sztum podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości należących do gminnego zasobu nieruchomości Miasta i Gminy Sztum przeznaczonych do dzierżawy w  drodze bezprzetargowej - pobierz

 09.12.2013 - WYKAZ - Burmistrz Miasta i Gminy Sztum podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości należącej do gminnego zasobu nieruchomości Miasta i Gminy Sztum, przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej - pobierz

 

 


 

03.12.2013 - Formularz SOOŚ Sztum - STUDIUM 2013 - pobierz

 

 


 

27.11.2013 - Formularze SOOŚ Sztum - STUDIUM 2013 - pobierz

 


 

 

21.11.2013 - Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Sztum w sprawie sporządzenia i wywieszenia wykazu dotyczącego sprzedaży na rzecz najemcy, w drodze pierwszeństwa w nabyciu lokalu  mieszkalnego wchodzącego w skład gminnego zasobu. - pobierz

 

 


 

25.10.2013 - WYKAZ - Burmistrz  Miasta  i Gminy Sztum  podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości należących do  gminnego zasobu nieruchomości Miasta i Gminy Sztum przeznaczonych do dzierżawy w  drodze bezprzetargowej. - pobierz

 

 


 

 

16.10.2013 - Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Sztum w sprawie sporządzenia i wywieszenia wykazu nieruchomości położonych w obrębie Sztumskie Pole  oznaczonych nr 106/12 i 106/14 do sprzedaży w drodze przetargu ograniczonego do właścicieli nieruchomości przyległych posiadających dostęp do nieruchomości wykazanych do sprzedaży. - pobierz

 

 


 

16.10.2013 - Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Sztum w sprawie sporządzenia i wywieszenia wykazu dotyczącego sprzedaży na rzecz najemcy, w drodze pierwszeństwa w nabyciu lokalu mieszkalnego w budynku przy ul. Sienkiewicza nr 4 i przy ul. Czarnieckiego nr 2 w Sztumie wchodzących w skład gminnego zasobu. - pobierz

 

 


 

16.10.2013 - Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Sztum w sprawie sporządzenia i wywieszenia wykazu nieruchomości położonej w obrębie Sztumska Wieś oznaczonej nr 255 do sprzedaży w drodze bezprzetargowej z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej. - pobierz

 

 


 

16.10.2013 - Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Sztum w sprawie sporządzenia i wywieszenia wykazu nieruchomości lokalowej z pomieszczeniem gospodarczym, położonej w miejscowości Piekło, w budynku oznaczonym nr 29, z udziałem do gruntu oznaczonego nr 124/1 przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania przyległej nieruchomości lokalowej. - pobierz

 

 


 

13.09.2013 - WYKAZ - Burmistrz Miasta i Gminy Sztum podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości należących do gminnego zasobu nieruchomości Miasta i Gminy Sztum przeznaczonych do dzierżawy i najmu w drodze bezprzetargowej. - pobierz

 


 

13.09.2013 - Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Sztum - Na podstawie art. 11 pkt. 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późniejszymi zmianami) oraz uchwały Rady Miejskiej w Sztumie Nr III/14/10 z dnia 29 grudnia 2010 r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Sztum w dniach: od 23 września 2013 r. do 14 października 2013 r., w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie, ul. Mickiewicza 39 w godzinach pracy urzędu. - pobierz

 


 

12.09.2013 - Burmistrz Miasta i Gminy Sztum OGŁASZA przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym nr 79 i gospodarczym położonej w NOWEJ WSI. - pobierz

 

Zawiadomienie o wyniku I przetargu
z dnia  18.10.2013 r.

 

Zgodnie z przepisem § 12  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości   (Dz. U. Nr 207 poz. 2108 ze zm. ), na podstawie protokołu Komisji Przetargowej z dnia 18.10.2013 r., Burmistrz Miasta i Gminy Sztum informuje, że I przetarg nieograniczony  na sprzedaż nieruchomość zabudowanej budynkiem mieszkalnym  jednorodzinnym o pow. użytkowej 58,37 m2 i gospodarczym o pow. użytkowej 27,31 m2, położonej w Nowej Wsi, na działce nr 177/2 o pow. 800 m2, KW nr 8299,obciążonej bezumownym  korzystaniem zakończył się wynikiem negatywnym ( art. 40 ust. 4 u.g.n) 

 


 

12.09.2013 - Burmistrz Miasta i Gminy Sztum OGŁASZA II przetarg nieograniczony na sprzedaż działki oznaczonej działki nr 60/18 o pow. 3123 m2 położonej w Sztumie przy ul. Żeromskiego. - pobierz

 

Zawiadomienie o wyniku II przetargu
z dnia  18.10.2013 r.

 

Zgodnie z przepisem § 12  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości   (Dz. U. Nr 207 poz. 2108 ze zm. ), na podstawie protokołu Komisji Przetargowej z dnia 18.10.2013 r., Burmistrz Miasta i Gminy Sztum informuje, że  II przetarg nieograniczony  na sprzedaż nieruchomości położonej  w obrębie IV Miasta Sztum przy ul. Żeromskiego  oznaczonej  nr 60/18 o pow. 3123 m2, opisanej w KW3224, zakończył się wynikiem negatywnym ( art. 40 ust. 4 u.g.n.)

 


 

12.09.2013 - Burmistrz Miasta i Gminy Sztum OGŁASZA przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości nr 240/2, 240/4 i 238 położonych w Postolinie. - pobierz

 

Zawiadomienie o wyniku  przetargu
z dnia  18.10.2013 r.

 

Zgodnie z przepisem § 12  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości   (Dz. U. Nr 207 poz. 2108 ze zm. ), na podstawie protokołu Komisji Przetargowej z dnia 18.10.2013 r., Burmistrz Miasta i Gminy Sztum informuje, że przetarg nieograniczony  na sprzedaż nieruchomość Połozonej w Postolinie oznaczonej nr  240/2 o pow. 280 m 2, nr 240/4 o pow. 77 m 2 i nr 238 o pow. 1476 m  z usytuowanym na niej przepływowym zbiornikiem wodnym, opisanej w KW   nr 11524 wyłonił nabywcę za cenę  11110,00 zł  netto + 23 % VAT. Cena wywoławcza dom przetargu wynosiła 11000,00 zł netto. Do przetargu przystąpiłą 1 osoba.

 


 

12.09.2013 - Burmistrz Miasta i Gminy Sztum OGŁASZA II przetarg nieograniczony w sprawie sprzedaży nieruchomości oznaczonych nr 176/3 i 176/8, położonych w obrębie Sztumskie Pole przeznaczonych pod zabudowę dla usług turystycznych. - pobierz

 

Zawiadomienie o wyniku II przetargu
z dnia  18.10.2013 r.

 

Zgodnie z przepisem § 12  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości   (Dz. U. Nr 207 poz. 2108 ze zm. ), na podstawie protokołu Komisji Przetargowej z dnia 18.10.2013 r., Burmistrz Miasta i Gminy Sztum informuje, że  II przetarg nieograniczony  na sprzedaż nieruchomości położonej  w obrębie Sztumskie Pole  oznaczonej numerem  176/8 o pow. 0,8219 ha i nr 176/3 o pow. 0,3000 ha, opisanej w KW  4036, zakończył się wynikiem negatywnym ( art. 40 ust. 4 u.g.n.)

 


 

12.09.2013 - Burmistrza Miasta i Gminy Sztum w sprawie sporządzenia i wywieszenia wykazu dotyczącego przeznaczenia do sprzedaży na rzecz najemców lokali mieszkalnych mieszczących się w budynkach nr 3,4,5 i 6 w miejscowości GÓRKI. - pobierz

 


 

05.08.2013 - WYKAZ - Burmistrz  Miasta  i Gminy Sztum  podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości należących do gminnego zasobu nieruchomości Miasta i Gminy Sztum przeznaczonych do dzierżawy i najmu w  drodze bezprzetargowej. - pobierz

 


 

29.07.2013 - Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Sztum w sprawie sporządzenia i wywieszenia wykazu nieruchomości  wchodzącej w skład gminnego zasobu, przeznaczonej do  zbycia  na rzecz dotychczasowego najemcy-dzierżawcy - pobierz

 


 

29.07.2013 - Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Sztum w sprawie sporządzenia i wywieszenia wykazu nieruchomości  zabudowanej budynkiem mieszkalnym  nr 79 i gospodarczym  położonej w NOWEJ WSI wchodzącej w skład gminnego zasobu, przeznaczonej do  zbycia w drodze przetargu nieograniczonego  - pobierz


 

18.06.2013 - Burmistrz Miasta i Gminy Sztum OGŁASZA przetarg nieograniczony w sprawie sprzedaży nieruchomości oznaczonych nr 176/3 i 176/8, położonych w obrębie Sztumskie Pole przeznaczonych pod zabudowę dla usług turystycznych. - pobierz

Uwaga ! (19.06.2013)
Prostuje się datę przeprowadzenia przetargu i wpłacenia Wadium.Prawidłowa data przeprowadzenia przetargu to 31 lipca 2013 r. Wpłata Wadium do dnia 26 lipca 2013 r. Pozostała treść nie ulega zmianie.Za zmianę przepraszamy.

 


 

18.06.2013 - Ogłoszenie - Burmistrz Miasta i Gminy Sztum OGŁASZA przetarg nieograniczony w sprawie sprzedaży działki nr 573/20 o pow. 5723 m2 położonej w Sztumie przy ul. Baczyńskiego. -pobierz

Uwaga ! (30.08.2013)
Ogłoszenie w sprawie zmiany terminu przetargu i warunków nabycia nieruchomości - pobierz

 1. Zawiadomienie o wyniku przetargu (18.09.2013) - pobierz

 

14.06.2013 - Informacja - Burmistrz Miasta i Gminy Sztum informuje o wynikach przeprowadzonych przetargach - pobierz

Zawiadomienie o wyniku przetargu - pobierz (02.08.2013)

 


 

10.06.2013 - Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Sztum w sprawie sporządzenia i wywieszenia wykazu nieruchomości położonych w Postolinie przeznaczonych do sprzedaży. - pobierz

 


 

10.06.2013 - Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Sztum w sprawie sporządzenia i wywieszenia wykazu dotyczącego sprzedaży na rzecz najemcy, w drodze pierwszeństwa w nabyciu lokalu mieszkalnego wchodzącego w skład gminnego zasobu. - pobierz

 


 

06.06.2013 - Ogłoszenie - Burmistrz  Miasta i Gminy Sztum ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę działki należącej do gminnego zasobu nieruchomości Miasta i Gminy Sztum na czas nieokreślony. - pobierz

 


06.06.2013 - Wykaz - Burmistrz Miasta i Gminy Sztum podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości należącej do gminnego zasobu nieruchomości Miasta i Gminy Sztum, przeznaczonej do najmu w drodze bezprzetargowej. - pobierz


06.06.2013 - Wykaz - Burmistrz  Miasta  i Gminy Sztum  podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości należących do gminnego zasobu nieruchomości Miasta i Gminy Sztum przeznaczonych do dzierżawy i najmu w drodze bezprzetargowej. - pobierz

 

24.05.2013 - OGŁOSZENIE - Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 oraz art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 261, poz. 2603) Burmistrz  Miasta  i  Gminy  Sztum   ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem części nieruchomości wchodzące w skład gminnego zasobu nieruchomości - pobierz.

 

30.04.2013 - WYKAZ - Burmistrz Miasta i Gminy Sztum  podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości należącej do gminnego zasobu nieruchomości Miasta i Gminy Sztum, przeznaczonej do dzierżawy i najmu w drodze bezprzetargowej - pobierz

 

29.04.2013 - Ogłoszenie - Burmistrz Miasta i Gminy Sztum Ogłasza przetarg nieograniczony  na sprzedaż  pięciu nieruchomości  położonych w  Sztumskim Polu  oznaczonych numerami 106/11,106/15,106/16, 87/2 i 86/2 oraz 87/3 i 86/3, z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne - pobierz

 • Położenie nieruchomości (pobierz - plik pdf)

 

 

26.04.2013 - Ogłoszenie - Burmistrz Miasta i Gminy Sztum OGŁASZA przetarg nieograniczony na sprzedaż działki  nr 322 o pow. 774 m 2, położonej w Białej Górze przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne - pobierz

 

26.04.2013 - Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Sztum w sprawie sporządzenia i wywieszenia wykazu nieruchomości oznaczonych nr 176/3 i 1756/8, położonych w obrębie Sztumskie Pole   przeznaczonych  do  sprzedaży  w drodze przetargu nieograniczonego - pobierz

 

26.04.2013 - Ogłoszenie - Burmistrz Miasta i Gminy Sztum  OGŁASZA przetarg nieograniczony  na sprzedaż  działki  oznaczonej nr 60/14 o pow. 770 m2  i działki nr 60/18 o pow. 3123 m2 położonych w Sztumie przy ul. Żeromskiego  przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego -pobierz

 

26.04.2013 - Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy  Sztum  w sprawie sporządzenia i wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego położonej  w Sztumie przy ul. Baczyńskiego oznaczonej nr  573/20 o pow. 5723 m2 - pobierz

 

 

24.04.2013 - WYKAZ - Burmistrz Miasta i Gminy Sztum podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości należących do gminnego zasobu nieruchomości Miasta i Gminy Sztum przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej - pobierz

 

24.04.2013 - WYKAZ - Burmistrz  Miasta i Gminy Sztum  podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości należących do gminnego zasobu nieruchomości Miasta i Gminy Sztum przeznaczonych do dzierżawy w drodze ustnego przetargu nieograniczonego na czas nieokreślony - pobierz

 

24.04.2013 - WYKAZ - Burmistrz  Miasta i Gminy Sztum  podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości należących do gminnego zasobu nieruchomości Miasta i Gminy Sztum przeznaczonych do najmu - pobierz

 

29.03.2013 - Ogłoszenie - Burmistrza Miasta i Gminy Sztum w sprawie sporządzenia i wywieszenia wykazu nieruchomości  oznaczonej nr 60/14 o pow. 770 m2  i działki nr 60/18 o pow. 3123 m2 położonych w  Sztumie przy ul. Żeromskiego  przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego - pobierz.

 

29.03.2013 - Ogłoszenie - Burmistrza Miasta i Gminy Sztum w sprawie sporządzenia i wywieszenia wykazu nieruchomości  oznaczonej nr 60/17 o pow. 318 m2 położonej w  Sztumie przy ul. Żeromskiego przeznaczonej na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości  oznaczonej nr 60/11 -pobierz.

 

29.03.2013 - Ogłoszenie - Burmistrza Miasta i Gminy Sztum w sprawie sporządzenia i wywieszenia wykazu nieruchomości położonej w  Białej Górze  oznaczonej nr 322 o pow. 774 m 2, przeznaczonej do sprzedaży  w drodze przetargu nieograniczonego pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne -pobierz.

 

22.03.2013 - Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Sztum w sprawie sporządzenia i wywieszenia wykazu nieruchomości  położonych w  Sztumskim Polu  do  zbycia w drodze przetargu z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne - pobierz.

 

22.03.2013 - Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Sztum OGŁASZA  przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości  położonej w obrębie Postolin  oznaczonej nr 319/2   oraz w obrębie nr 3 Miasta Sztum oznaczonej nr 174,  ograniczonego do właścicieli nieruchomości przyległych posiadających dostęp do nieruchomości wykazanych do sprzedaży - pobierz.

 

22.03.2013 - Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Sztum Ogłasza  przetarg nieograniczony na sprzedaż  nieruchomości położonej przy ul. Sienkiewicza 20A wchodzącej w skład gminnego zasobu -pobierz.

 

20.03.2013 - WYKAZ - Burmistrz Miasta i Gminy Sztum podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości należących do  gminnego zasobu nieruchomości Miasta i Gminy Sztum przeznaczonych do dzierżawy w  drodze bezprzetargowej (regulacja na rzecz dotychczasowego Dzierżawcy) - pobierz

 

13.03.2013 - Ogłoszenie - Burmistrz  Miasta  i Gminy Sztum ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę działki należącej do gminnego zasobu nieruchomości Miasta i Gminy Sztum na czas nieokreślony - pobierz.

 • UWAGA!  - ODWOŁANIE PRZETARGU - Na dzierżawę części działki nr 109/135 położonej w Czerninie Obr. Geodezyjny Barlewice przeznaczonej na zagospodarowanie rolnicze – uprawy rolne (15.04.2013) - pobierz

 

11.03.2013 - Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Sztum w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - pobierz

 

04.03.2013 - Zawiadomienie o wyniku rokowań z dnia  04 marca  2013 roku - pobierz

01.03.2013 - Zawiadomienie o wyniku rokowań z dnia  01 marca  2013 roku - pobierz

 

21.02.2013 - OGŁOSZENIE - Burmistrza Miasta i Gminy Sztum w sprawie sporządzenia i wywieszenia wykazu  nieruchomości  położonych w  Sztumskim Polu   oznaczonych numerami 87/2 i 86/2 oraz 87/3 i 86/3 do sprzedaży w drodze przetargu z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne - pobierz.

 

 

20.02.2013 - WYKAZ - Burmistrz Miasta i Gminy Sztum podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości należących do gminnego zasobu nieruchomości Miasta i Gminy Sztum przeznaczonych do dzierżawy w drodze ustnego przetargu nieograniczonego na czas nieokreślony - pobierz.

 

 

28.01.2013 - Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Sztum w sprawie sporządzenia i wywieszenia wykazu dotyczącego sprzedaży na rzecz najemcy, w drodze pierwszeństwa w nabyciu lokalu mieszkalnego wchodzącego w skład gminnego zasobu.

 

28.01.2013 - Ogłoszenie Burmistrza Burmistrza Miasta i Gminy Sztum w sprawie sporządzenia i wywieszenia wykazu dotyczącego sprzedaży na rzecz najemcy, w drodze pierwszeństwa w nabyciu lokalu  użytkowego wchodzącego w skład gminnego zasobu.

16.01.2013 - Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Sztum w sprawie sporządzenia i wywieszenia wykazu dotyczącego sprzedaży na rzecz najemcy, w drodze pierwszeństwa w nabyciu lokalu  użytkowego wchodzącego w skład gminnego zasobu.

 

16.01.2013 - Ogłoszenie - Burmistrz Miasta i Gminy  Sztum ogłasza rokowania po III przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości  wchodzącej w skład gminnego zasobu.

Uwaga! (18.02.2013)
Prostuje się oczywistą omyłkę pisarską  poprzez  wpisanie w pkt 2 dotyczącym warunków przystapienia do rokowań, poprzez skreślenie daty 25 marca 2013 roku i w pisanie w to miejsce daty  "25  lutego  2013 roku"

Po zmianie pkt 2 Warunków przystąpienia do rokowań otrzumuje brzmienie:

Wpłacenie zaliczki w wysokości 30 500,00 zł netto, do dnia 25 lutego 2013 roku na konto depozytowe Miasta i Gminy Sztum w BS Sztum nr 19 8309 0000 0000 0042 2000 0040 ( za dokonanie wpłąty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy Urzędu.

 

15.01.2013 - Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Sztum w sprawie sporządzenia i wywieszenia wykazu dotyczącego sprzedaży na rzecz najemcy, w drodze pierwszeństwa w nabyciu lokalu  mieszkalnego wchodzącego w skład gminnego zasobu.

15.01.2013 - Ogłoszenie - Burmistrz Miasta i Gminy Sztum ogłasza II przetarg nieograniczony na sprzedaż  działki położonej przy ul. Spokojnej  w Sztumie  pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne.

 

19.12.2012 - Ogłoszenie - Burmistrza Miasta i Gminy Sztum w sprawie sporządzenia i wywieszenia wykazu dotyczącego sprzedaży na rzecz najemcy, w drodze pierwszeństwa w nabyciu lokalu  mieszkalnego wchodzącego w skład gminnego zasobu.

12.12.2012 - Burmistrz  Miasta  i Gminy Sztum  podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości należącej do  gminnego zasobu   nieruchomości   Miasta i Gminy Sztum, przeznaczonej  do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej.

 

11.12.2012 - Burmistrz  Miasta i Gminy Sztum  podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości należących do gminnego zasobu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy i najmu w drodze bezprzetargowej

 

14.11.2012 - WYKAZ - Burmistrz Miasta i Gminy Sztum  podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości należącej do gminnego zasobu nieruchomości Miasta i Gminy Sztum, przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej.

 

14.11.2012 - OGŁOSZENIE - Burmistrza Miasta i Gminy Sztum w sprawie sporządzenia i wywieszenia wykazu nieruchomości  położonej przy ul. Sienkiewicza 20A wchodzącej w skład gminnego zasobu, przeznaczonej do  sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego.

 

14.11.2012 - OGŁOSZENIE - Burmistrza Miasta i Gminy Sztum w sprawie sporządzenia i wywieszenia wykazu dotyczącego sprzedaży na rzecz najemcy, w drodze pierwszeństwa w nabyciu lokalu mieszkalnego wchodzącego w skład gminnego zasobu.

 

14.11.2012 - Burmistrz Miasta i Gminy Sztum  podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości należących do gminnego zasobu nieruchomości przeznaczonych do najmu w drodze bezprzetargowej

 

14.11.2012 - WYKAZ - Burmistrz Miasta i Gminy Sztum  podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości należącej do gminnego zasobu nieruchomości Miasta i Gminy Sztum, przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej.

 

05.11.2012 - OGŁOSZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Sztum w sprawie sporządzenia i wywieszenia wykazu nieruchomości, położonej w Sztumie przy ul. Żeromskiego  przeznaczonej do sprzedaży z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania przyległych nieruchomości.

 

05.11.2012 - OGŁOSZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Sztum w sprawie sporządzenia i wywieszenia wykazu dotyczącego sprzedaży na rzecz najemców, w drodze pierwszeństwa w nabyciu lokali  mieszkalnych wchodzącego w skład gminnego zasobu.

 • Uwaga!
  Prawidłowa wartość lokalu z udziałem do gruntu, przy ulicy Nowowiejskiego nr 18/1 wynosi77.920,00 zł

 

 

05.11.2012 - OGŁOSZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Sztum w sprawie sporządzenia i wywieszenia wykazu nieruchomości, położonych w obrębie Sztumskie Pole  przeznaczonych  do oddania w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu nieograniczonego.

 

02.11.2012 Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Sztum o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, obszaru „Centrum Miasta Sztum”. 

 

15.10.2012 - Burmistrz Miasta i Gminy Sztum podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości należących do gminnego zasobu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej

 

01.10.2012 - OGŁOSZENIE - Burmistrz Miasta i Gminy Sztum Ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż  działek położonych przy ul. Spokojnej i Konopnickiej  w Sztumie  pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne.

 

26.09.2012 - OGŁOSZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Sztum w sprawie sporządzenia i wywieszenia wykazu dotyczącego sprzedaży na rzecz najemcy w drodze pierwszeństwa w nabyciu, lokalu mieszkalnego mieszczącego się w budynku przy ul. Nowowiejskiego nr 20, wchodzącego w skład gminnego zasobu.

 

21.09.2012 - OGŁOSZENIE - Burmistrz Miasta i Gminy  Sztum Ogłasza III przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości wchodzących w skład gminnego zasobu.

06.09.2012 - WYKAZ - Burmistrz Miasta i Gminy Sztum podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości należących do gminnego zasobu nieruchomości Miasta i Gminy Sztum przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na czas nieokreślony.

 

04.09.2012 - WYKAZ - Burmistrz Miasta i Gminy Sztum podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości  należącej do  gminnego zasobu nieruchomości Miasta i Gminy Sztum, przeznaczonej  do wynajmu w drodze bezprzetargowej. 

 

30.08.2012 - Burmistrza Miasta i Gminy Sztum w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, obszaru "Centrum Miasta Sztum".

 

29.08.2012 - Burmistrza Miasta i Gminy Sztum w sprawie sporządzenia i wywieszenia wykazu nieruchomości wchodzącej w skład gminnego zasobu, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne.

 

07.08.2012 - Burmistrza Miasta i Gminy Sztum w sprawie sporządzenia i wywieszenia wykazu nieruchomości  położonej w obrębie Postolin   oznaczonej nr 319/2   oraz w obrębie nr 3 Miasta Sztum oznaczonej nr 174, do zbycia w drodze przetargu ograniczonego do właścicieli nieruchomości przyległych posiadających dostęp do nieruchomości wykazanych do sprzedaży.

 

07.08.2012 - OGŁOSZENIE - Burmistrza Miasta i Gminy Sztum w sprawie sporządzenia i wywieszenia wykazu nieruchomości  położonych w obrębie Pietrzwałd, Barlewice i Sztumska Wieś, do  zbycia w drodze bezprzetargowej z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych.

 

07.08.2012 - OGŁOSZENIE - Burmistrza Miasta i Gminy Sztum w sprawie sporządzenia i wywieszenia wykazu nieruchomości  położonej w Białej Górze do  zbycia w drodze bezprzetargowej z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

 

07.08.2012 - OGŁOSZENIE - Burmistrza Miasta i Gminy Sztum w sprawie sporządzenia i wywieszenia wykazu nieruchomości  położonej w Gościszewie  oznaczonej nr 362/1 i 362/2 do  zbycia w drodze bez przetargu  z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych.

 

07.08.2012 - OGŁOSZENIE - Burmistrza Miasta i Gminy Sztum w sprawie sporządzenia i wywieszenia wykazu nieruchomości  położonej w Sztumie  przy ul. Jagiełły  do  zbycia w drodze bezprzetargowej z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych.

 

07.08.2012 - OGŁOSZENIE - Burmistrza Miasta i Gminy Sztum w sprawie sporządzenia i wywieszenia wykazu nieruchomości  położonych w  Sztumskim Polu  do  zbycia w drodze przetargu z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne.

 

26.07.2012 - OGŁOSZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Sztum OGŁASZA ustny przetarg nieograniczony na zbycie  lokali  mieszkalnych  wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości.

 

26.07.2012 - OGŁOSZENIE - Burmistrz Miasta i Gminy Sztum OGŁASZA ustny przetarg nieograniczony na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym i gospodarczym z jednoczesną sprzedażą tych budynków.

 

17.07.2012 - OGŁOSZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Sztum w sprawie sporządzenia i wywieszenia wykazu dotyczącego sprzedaży na rzecz najemców, w drodze pierwszeństwa w nabyciu lokali mieszkalnych wchodzącego w skład gminnego zasobu.

 

16.07.2012 - WYKAZ - Burmistrz  Miasta  i Gminy Sztum  podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości, oznaczonych nr działki 279/131 położonej w obrębie geodezyjnym nr 2 w Sztumie, należącej do gminnego zasobu nieruchomości Miasta i Gminy Sztum, przeznaczonej  do wynajmu w drodze bezprzetargowej.

 

06.07.2012 - WYKAZ - Burmistrz  Miasta i Gminy Sztum  podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości, oznaczonych nr działek: cz.106/4, cz.109 i cz. 110,cz. 109, położonych w obrębie Piekło(gm. Sztum), należących do  gminnego zasobu nieruchomości Miasta i Gminy Sztum przeznaczonych do najmu w  drodze bezprzetargowej.

 

26.06.2012 - WYKAZ - Burmistrz  Miasta  i Gminy Sztum  podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości, oznaczonej nr działki 406/11 (część działki) połozonej w obrębie geodezyjnym nr 2 w Sztumie, należącej do  gminnego zasobu   nieruchomości   Miasta i Gminy Sztum, przeznaczonej  do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej.

 

22.06.2012 - WYKAZ - Burmistrz  Miasta  i Gminy Sztum  podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości, oznaczonej nr działki 279/133 połozonej w obrębie geodezyjnym nr 2 w Sztumie, należącej do  gminnego zasobu   nieruchomości   Miasta i Gminy Sztum, przeznaczonej  do wynajmu w drodze bezprzetargowej.

 

20.06.2012 - WYKAZ - Burmistrz Miasta i Gminy Sztum podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości należącej do gminnego zasobu nieruchomości Miasta i Gminy Sztum, przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej.

 

 20.06.2012 - WYKAZ - Burmistrz Miasta i Gminy Sztum podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości należącej do gminnego zasobu nieruchomości Miasta i Gminy Sztum, przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej.

 

 01.06.2012 - WYKAZ - Burmistrz  Miasta  i Gminy Sztum  podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości  należących do  gminnego zasobu  nieruchomości   Miasta i Gminy Sztum przeznaczonych do dzierżawy w  drodze bezprzetargowej na czas nieokreślony.

 

01.06.2012 - OGŁOSZENIE  Burmistrza Miasta i Gminy Sztum w sprawie sporządzenia i wywieszenia wykazu nieruchomości  wchodzącej w skład gminnego zasobu, przeznaczonej do  zbycia w drodze bez przetargu  z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

 

31.05.2012 - WYKAZ - Burmistrz  Miasta  i Gminy Sztum  podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości  należących do  gminnego zasobu  nieruchomości   Miasta i Gminy Sztum przeznaczonych do wydzierżawienia i najmu w  drodze bezprzetargowej.

 

23.05.2012 - OGŁOSZENIE - Burmistrz Miasta i Gminy Sztum OGŁASZA czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości wchodzącej w skład gminnego zasobu, przeznaczonej  na cele mieszkaniowe, położonej w Sztumie przy ul. Chopina nr 35 „B”.

 

08.05.2012 - W Y K A Z - Burmistrz  Miasta  i Gminy Sztum  podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości  należących do  gminnego zasobu  nieruchomości   Miasta i Gminy Sztum przeznaczonych do wydzierżawienia w  drodze bezprzetargowej.

 

02.05.2012 - OGŁOSZENIE - Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 oraz art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 261, poz. 2603) Burmistrz  Miasta  i  Gminy  Sztum   ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem części nieruchomości wchodzące w skład gminnego zasobu nieruchomości. 

 

25.04.2012 - OGŁOSZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Sztum w sprawie sporządzenia i wywieszenia wykazu nieruchomości  wchodzącej w skład gminnego zasobu, przeznaczonej do  zbycia w drodze bez przetargu  z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

 

25.04.2012 - OGŁOSZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Sztum w sprawie sporządzenia i wywieszenia wykazu dotyczącego sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego wolnego lokalu mieszkalnego wchodzącego w skład gminnego zasobu.

 

25.04.2012 - OGŁOSZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Sztum w sprawie sporządzenia i wywieszenia wykazu dotyczącego sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców.

 

25.04.2012 - OGŁOSZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Sztum w sprawie sporządzenia i wywieszenia wykazu nieruchomości  wchodzącej w skład gminnego zasobu, przeznaczonej do  zbycia w drodze przetargu nieograniczonego.

 • Uwaga!
  W  wykazie z dnia 24 kwietnia 2012 roku prostuje się błędny zapis oznaczenia numeracji budynku  położonego  na działce nr 30 przy ul. Chopina  w Sztumie.
  Prawidłowe oznaczenie budynku to  ul. Chopina 27"A" ,
  a nie "B".
  Za pomyłkę serdecznie przepraszamy właścicieli budnynku  przy ul. Chopina 27"B".

 

25.04.2012 - OGŁOSZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Sztum w sprawie sporządzenia i wywieszenia wykazu nieruchomości  wchodzącej w skład gminnego zasobu, przeznaczonej do  zbycia w drodze bez przetargu  z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

 

24.04.2012 - WYKAZ - Burmistrz  Miasta  i Gminy Sztum  podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości  należących do  gminnego zasobu   nieruchomości   Miasta i Gminy Sztum przeznaczonych do najmu.

 

18.04.2012 - W Y K A Z - Burmistrz  Miasta  i Gminy Sztum  podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości  należącej do  gminnego zasobu   nieruchomości   Miasta i Gminy Sztum, przeznaczonej  do wynajęcia w drodze bezprzetargowej.

 

26.03.2012 - OGŁOSZENIE - Burmistrz Miasta i Gminy Sztum Ogłasza II przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości wchodzących w skład gminnego zasobu.

 

12.03.2012 - WYKAZ - Burmistrz Miasta i Gminy Sztum podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości należącej do gminnego zasobu nieruchomości Miasta i Gminy Sztum, przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej.

 

16.02.2012 - Burmistrz Miasta i Gminy Sztum OGŁASZA trzeci  przetarg  ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości wchodzącej w skład gminnego zasobu, przeznaczonej  na cele mieszkaniowe.

 

09.02.2012 - OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Sztum o przystąpieniu do opracowywania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, obszaru „Centrum Miasta Sztum”.

 

09.02.2012 - OGŁOSZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Sztum w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, obszaru  „Centrum Miasta Sztum”.

 

01.02.2012 - Ogłoszenie o sprzedaży samochodu osobowego w drodze licytacji ustnej.

 • Zarządzenie Nr 17/12 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 1 lutego 2012 r. (plik pdf) -pobierz

 25.01.2012 - W Y K A Z - Burmistrz  Miasta  i Gminy Sztum  podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości  należących do  gminnego zasobu  nieruchomości   Miasta i Gminy Sztum przeznaczonych do najmu w drodze bezprzetargowej.

 

24.01.2012 - O G Ł O S Z E N I E Burmistrza Miasta i Gminy Sztum w sprawie sporządzenia i wywieszenia wykazu dotyczącego sprzedaży na rzecz najemcy w drodze pierwszeństwa w nabyciu lokalu mieszkalnego wchodzącego w skład gminnego zasobu.

 

16.01.2012 - OGŁOSZENIE - Burmistrz Miasta i Gminy Sztum informuję, że posiada nieruchomość zabudowaną budynkiem byłej szkoły podstawowej w miejscowości Piekło do zagospodarowania z przeznaczeniem na cele społeczne i zaprasza zainteresowane podmioty: prywatne, publiczne, organizacje pożytku publicznego, organizacje i stowarzyszenia do składania swoich ofert z propozycjami zagospodarowania do dn. 29 lutego 2012 r.

 • Zdjęcia budynku z przyległym terenem (archiwum zip) - pobierz

 

09.01.2012 - WYKAZ - Burmistrz Miasta i Gminy Sztum podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości należącej do gminnego zasobu nieruchomości Miasta i Gminy Sztum, przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej (regulacja na rzecz dotychczasowego dzierżawcy).

 

19.12.2011 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY SZTUM o przystąpieniu do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Sztum

19.12.2011 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY SZTUM o przystąpieniu do opracowywania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Sztum

24.11.2011 Wykaz Burmistrz Miasta i Gminy Sztum podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości należących do gminnego zasobu nieruchomości Miasta i Gminy Sztum przeznaczonych do najmu.

31.10.2011 Ogłoszenie W sprawie sporządzenia i wywieszenia wykazu nieruchomości wchodzącej w skład gminnego zasobu przeznaczonej do sprzedaży na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej położonej w Sztumie przy ul. Lipowej.

31.10.2011 Ogłoszenie Burmistrz Miasta i Gminy Sztum OGŁASZA przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w Sztumie przy Placu Wolności.

31.10.2011 Ogłoszenie Burmistrz Miasta i Gminy Sztum OGŁASZA drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości wchodzącej w skład gminnego zasobu, przeznaczonej na cele mieszkaniowe

31.10.2011 Ogłoszenie Burmistrz Miasta i Gminy Sztum ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości wchodzącej w skład gminnego zasobu, przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne.

31.10.2011 Ogłoszenie Burmistrz Miasta i Gminy w Sztumie OGŁASZA przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości wchodzących w skład gminnego zasobu położonych w Sztumie obręb 2 Miasta Sztum przy ul. Czarnieckiego.

31.10.2011 Ogłoszenie Burmistrz Miasta i Gminy Sztum OGŁOSZA przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w Sztumie przy ul. Baczyńskiego

19.10.2011 Burmistrz Miasta i Gminy Sztum podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości należących do gminnego zasobu nieruchomości Miasta i Gminy Sztum przeznaczonych do dzierżawy i najmu w drodze bezprzetargowej.

29.09.2011 Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Sztum w sprawie sporządzenia i wywie-szenia wykazu dotyczącego sprzedaży na rzecz najemcy w drodze pierwszeń-stwa w nabyciu lokalu mieszkalnego wchodzącego w skład gminnego zasobu.

29.09.2011 Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy w Sztumie w sprawie sporządzenia i wywieszenia wykazu nieruchomości wchodzących w skład gminnego zasobu, przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu nieograniczonego.

29.09.2011 Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Sztum w sprawie sporządzenia i wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego położonych w Sztumie przy ul. Baczyńskiego

29.09.2011 Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Sztum w sprawie sporządzenia i wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego położonych w Sztumie przy Placu Wolności

 

23.09.2011 WYKAZ Burmistrz Miasta i Gminy Sztum podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości należących do gminnegozasobu nieruchomości Miasta i Gminy Sztum przeznaczonych do najmu.

21.09.2011 Zmiana „Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Sztumskie Pole (Uchwała nr XXVII/182/2008 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 30.08.2008)” w zakresie obszarowym obejmującym teren wydzielenia wewnętrznego 19/1.1.KP w jednostce urbanistycznej 05.UU.19

21.09.2011 Zmiana „Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Sztumskie Pole (Uchwała nr XXVII/182/2008 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 30.08.2008)” w zakresie obszarowym obejmującym część działki 253/2 położonej w jednostce urbanistycznej 04.MN.05

13.09.2011 Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Sztum w sprawie sporządzenia i wywieszenia w y k a z u nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania przyległej nieruchomości.

09.09.2011 Burmistrz Miasta i Gminy Sztum podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości należącej do gminnego zasobu nieruchomości Miasta i Gminy Sztum, przeznaczonej do dzierżawy i najmu w drodze bezprzetargowej.

07.09.2011 Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Sztum w sprawie sporządzenia i wywieszenia wykazu dotyczącego sprzedaży na rzecz najemcy w drodze pierwszeństwa w nabyciu lokali mieszkalnych wchodzących w skład gminnego zasobu.

07.09.2011 Ogłoszenie Burmistrz Miasta i Gminy Sztum Ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości wchodzącej w skład gminnego zasobu, przeznaczonej na cel mieszkaniowy obciążonej bezumownym korzystaniem przez byłych użytkowników wieczystych.

07.09.2011 Ogłoszenie Burmistrz Miasta i Gminy Sztum OGŁASZA przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości wchodzącej w skład gminnego zasobu, przeznaczonej na cele mieszkaniowe

28.07.2011 Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Sztum w sprawie sporządzenia i wywieszenia wykazu dotyczącego sprzedaży na rzecz najemcy w drodze pierwszeństwa w nabyciu lokali
mieszkalnych wchodzących w skład gminnego zasobu i oddania w użytkowanie wieczy-ste udziału do gruntu związanego z tymi lokalami.

14.07.2011 Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy w Sztumie w sprawie sporządzenia i wywieszenia wykazu nieruchomości wchodzących w skład gminnego zasobu, przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu nieograniczonego.

13.07.2011 Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Sztum w sprawie sporządzenia i wywieszenia wykazu nieruchomości wchodzącej w skład gminnego zasobu, przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu nieograniczonego

01.07.2011 Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Sztum w sprawie sporządzenia i wywieszenia wykazu nieruchomości wchodzącej w skład gminnego zasobu, przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu nieograniczonego

01.07.2011 Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Sztum w sprawie sporządzenia i wywieszenia wykazu lokalu mieszkalnego wchodzącego w skład gminnego zasobu, przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy w drodze pierwszeństwa w nabyciu.

27.06.2011 Burmistrz Miasta i Gminy Sztum ogłasza przetarg ustny nieograniczony na niżej wymienione części nieruchomości należące do gminnego zasobu nieruchomości Miasta i Gminy Sztum przeznaczonych do najmu.

UWAGA! Proszę pobrać i przeczytać również ten plik. Za komplikacje przepraszamy.

22.06.2011 Burmistrz Miasta i Gminy Sztum ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości wchodzącej w skład gminnego zasobu, przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne.
22.06.2011 Burmistrz Miasta i Gminy Sztum ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Sztumskie Pole z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkalno - rzemieślniczą
22.06.2011 Burmistrz Miasta i Gminy Sztum ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości wchodzącej w skład gminnego zasobu, przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne.
08.06.2011 Burmistrz Miasta i Gminy Sztum podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości należących do gminnego zasobu nieruchomości Miasta i Gminy Sztum przeznaczonych do najmu.

 

08.06.2011 Burmistrz Miasta i Gminy Sztum podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości należących do gminnego zasobu nieruchomości Miasta i Gminy Sztum przeznaczonych do najmu.

 

 

31.05 2011 Burmistrz Miasta i Gminy Sztum ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem garażu wchodzącego w skład gminnego zasobu nieruchomości.

 

12.05.2011 Burmistrz Miasta i Gminy Sztum podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości należącej do gminnego zasobu nieruchomości Miasta i Gminy Sztum, przeznaczonej do dzierżawy i najmu w drodze bezprzetargowej

 

 

 

12.05.2011 Burmistrz Miasta i Gminy Sztum podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości należących do gminnego zasobu nieruchomości Miasta i Gminy Sztum przeznaczonych do najmu.

 

29.04.2011 Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Sztum w sprawie sporządzenia i wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego, położonej w obrębie geodezyjnym Sztumskie Pole z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkalno - rzemieślniczą

 

29.04.2011 Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Sztum w sprawie sporządzenia i wywieszenia wykazu nieruchomości wchodzącej w skład gminnego zasobu, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne.

 

29.04.2011 Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Sztum w sprawie sporządzenia i wywieszenia wykazu nieruchomości wchodzącej w skład gminnego zasobu, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne.

 

 

28.04.2011 - Burmistrz Miasta i Gminy sztum informuje o wynikach postępowania w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2011 r. tj. „Organizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży

 

 

27.04.2011 - Zarządzenie Nr 49 /2011 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 27 kwietnia 2011 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 37/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 01 kwietnia 2011 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej oraz uchwalenia Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej.

 

08.04.2011 - WYKAZ - Burmistrz Miasta i Gminy Sztum podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości należącej do gminnego zasobu nieruchomości Miasta i Gminy Sztum, przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej.

  

08.04.2011 - WYKAZ - Burmistrz Miasta i Gminy Sztum podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości należącej do gminnego zasobu nieruchomości Miasta i Gminy Sztum, przeznaczonej do dzierżawy i najmu w drodze bezprzetargowej.

 

05.04.2011 - Burmistrz Miasta i Gminy Sztum OGŁASZA otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2011 r. Organizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży

Pliki do pobrania:1. Zarządzenie Nr 38/11 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 01 kwietnia 2011r. w sprawie określenia szczegółowych rodzajów zadań, formy zlecenia oraz wysokości środków na poszczególne zadania.
2. Zarządzenie Nr 37/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dn. 01 kwietnia 2011r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej oraz uchwalenia Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej.
3. Załączniki

  

05.04.2011 - Burmistrz Miasta I Gminy Sztum INFORMUJE o wynikach postępowania w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2011 r. tj. „Organizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży” oraz „Propagowanie idei trzeźwości”.

 

03.03.2011 - Burmistrz Miasta i Gminy Sztum OGŁASZA otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2011r. Organizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży - do 35.000 zł
konkurs i zarządzenie nr 20/2011- regulamin konkursu i zarządzenie nr 19/2011- załączniki

 

 

18.02.2011- O B W I E S Z C Z E N I E O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

 

08.02.2011 - O B W I E S Z C Z E N I E O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

 

20.01.2011 - WYKAZ Burmistrz Miasta i Gminy Sztum podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości należących do gminnego zasobu nieruchomości Miasta i Gminy Sztum przeznaczonych do najmu.

 

07.01.2011 Burmistrz Miasta i Gminy Sztum podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości należących do gminnego zasobu nieruchomości Miasta i Gminy Sztum przeznaczonych do najmu w drodze bezprzetargowej (regulacja na rzecz dotychczasowego najemcy).

„Przebieg postępowania w sprawie SOOŚ”

 

20.01.2011 - OGŁOSZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Sztum w sprawie sporządzenia i wywieszenia wykazu nieruchomości wchodzącej w skład gminnego zasobu, przeznaczonej do sprzedaży z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania przyległych nieruchomości położonych w obrębie Gościszewo Gmina Sztum.