Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy w Sztumie

1. Ustalenie wymiaru i zmiany w podatku rolnym

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Miasta i Gminy Sztum, I piętro pokój 21 i 22,
Poniedziałek, Wtorek, Czwartek - 7:30-15:30
Środa - 7:30-17:00
Piątek - 7:30-14:00


Komórka odpowiedzialna:

Sylwia Lipińska
I piętro pokój 22
Obręb miasto Sztum
tel. 55-640-63-35

Małgorzata Surdyka
I piętro pokój 21
Obręb gmina Sztum
tel. 55-640-63-37

Wymagane dokumenty:

- osoby fizyczne:
a) Formularz „Informacja w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego” INF-1 (druk + ZW-1, ZN-1),
Załączniki:
a) Oświadczenie - zbycie nieruchomości - pobierz
b) Oświadczenie - rozwiązanie umowy dzierżawy - pobierz
c) adres do korespondencji (druk)
- osoby prawne:
a) Formularz „Deklaracja w sprawie podatku rolnego” DR-1 (druk + ZN-1),
b) Pełnomocnictwo do składania deklaracji w wersji papierowej - UPL-1P (druk)
Załączniki:
a) W przypadku korekty deklaracji należy złożyć pisemne uzasadnienie przyczyn korekty,


Termin załatwienia sprawy:

- Wydanie decyzji ustalającej bądź korygującej wysokość podatku w terminie do 1 miesiąca – dla osób fizycznych,
- Osoby fizyczne są obowiązane złożyć właściwemu organowi podatkowemu informacje o gruntach sporządzone na formularzach wg ustalonego wzoru, w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub o zaistnieniu zmian.
- Osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nie posiadające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa a także jednostki organizacyjne Lasów Państwowych są obowiązane składać, w terminie do 15 stycznia właściwemu organowi podatkowemu deklaracje na podatek rolny na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu wg ustalonego przez Radę Miejską wzoru, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu – w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku (w przypadku korekty deklaracji – w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności zmian).


Tryb odwoławczy:

- Od decyzji przysługuje prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku, w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Sztum.
- Odwołanie od decyzji organu podatkowego powinno zawierać zarzuty przeciw decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.
- Wniesienie odwołania od decyzji organu podatkowego nie wstrzymuje jej wykonania.
- Odwołanie składa się w Punkcie Informacyjnym Urzędu Miasta i Gminy Sztum.


Uwagi:

- Cena 1q żyta przyjęta do wymiaru podatku rolnego na rok 2019 wynosi 54,36 zł. - wg. komunikatu Prezesa GUS z dnia 18.10.2018 MP.2018 poz. 1004


Uchwały obecnej kadencji:

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym - tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1892 ze zm.
  • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa - tekst jednolity z 2018 r. Dz. U.  poz. 800 ze zm.
  • Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym - tekst jednolity z 2018 r. Dz.U. poz. 994 ze zm.

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:5489
Treść wprowadził(a): Krzysztofik Mateusz, 2018-12-19 16:23:41
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2017-12-18 15:11:55