Urząd Miasta i Gminy w Sztumie

1. Ustalenie wymiaru i zmiany w podatku rolnym

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Miasta i Gminy Sztum, I piętro pokój 21 i 22,
Poniedziałek, Wtorek, Czwartek - 7:30-15:30
Środa - 7:30-17:00
Piątek - 7:30-14:00


Komórka odpowiedzialna:

Sylwia Lipińska
I piętro pokój 22
Obręb miasto Sztum
tel. 55-640-63-35

Małgorzata Surdyka
I piętro pokój 21
Obręb gmina Sztum
tel. 55-640-63-37

Wymagane dokumenty:

- osoby fizyczne:
a) Informacja o gruntach IR-1 - pobierz

  • Załącznik do informacji o gruntach  dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu  ZIR-1 - pobierz
  • Załącznik do informacji o gruntach dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania  ZIR-2 - pobierz
  • Załącznik do informacji o gruntach dane pozostałych podatników  ZIR-3 - pobierz

b) Pełnomocnictwo do składania deklaracji w wersji papierowej - UPL-1P (druk)

Załączniki:
a) Zmiana danych - pobierz
b) adres do korespondencji (pobierz)

- osoby prawne:
a) Deklaracja na podatekrolny DR-1 - pobierz

  • Załącznik do deklaracji na podatek rolny dane o przedmiotach opodatkowan-ia podlegających opodatkowaniu  ZDR-1  - pobierz
  • Załącznik do deklaracji na podatek rolny dane o przedmiotach opodatkowa- nia zwolnionych z opodatkowania ZDR-2 - pobierz

b) Pełnomocnictwo do składania deklaracji w wersji papierowej - UPL-1P (druk)

Termin załatwienia sprawy:


- Wydanie decyzji ustalającej bądź korygującej wysokość podatku w terminie do 1 miesiąca – dla osób fizycznych,
- Osoby fizyczne są obowiązane złożyć właściwemu organowi podatkowemu informacje o gruntach sporządzone na formularzach wg ustalonego wzoru, w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub o zaistnieniu zmian.
- Osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nie posiadające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa a także jednostki organizacyjne Lasów Państwowych są obowiązane składać, w terminie do 15 stycznia właściwemu organowi podatkowemu deklaracje na podatek rolny na dany rok podatkowy, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu – w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku (w przypadku korekty deklaracji – w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności zmian).


Tryb odwoławczy:

- Od decyzji przysługuje prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku, w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Sztum.
- Odwołanie od decyzji organu podatkowego powinno zawierać zarzuty przeciw decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.
- Wniesienie odwołania od decyzji organu podatkowego nie wstrzymuje jej wykonania.
- Odwołanie składa się w Punkcie Informacyjnym Urzędu Miasta i Gminy Sztum.


STAWKA PODATKU ROLNEGO:

- Cena 1q żyta przyjęta do wymiaru podatku rolnego na rok 2020 wynosi 58,46 zł. - wg. komunikatu Prezesa GUS z dnia 18.10.2019 MP.2019 poz. 1017


Uchwały obecnej kadencji:

Podstawa prawna:

  • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019r. w sprawie wzorów informacji o gruntach oraz deklaracji na podatek rplny - Dz.U z 2019r. poz. 1105
  • Ustawa z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym - tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1892 ze zm.
  • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa - tekst jednolity z 2019 r. Dz. U. poz. 900 ze zm.