Urząd Miasta i Gminy

 

1. Ustalenie wymiaru i zmiany w podatku rolnym

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Miasta i Gminy Sztum, I piętro pokój 21 i 22,
Poniedziałek, Wtorek, Czwartek - 7:30-15:30
Środa - 7:30-17:00
Piątek - 7:30-14:00


Komórka odpowiedzialna:

Sylwia Lipińska
I piętro pokój 22
Obręb miasto Sztum
tel. 55-640-63-35

 

Małgorzata Surdyka
I piętro pokój 21
Obręb gmina Sztum
tel. 55-640-63-37

 

 

Wymagane dokumenty:

- osoby fizyczne: a) Informacja o gruntach IR-1 - pobierz Szczegóły pliku
Nazwa: 2019_07_01_IR_1.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2019-07-04 12:55:25
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Markowski Kamil
Rozmiar pliku: 0.08 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 • Załącznik do informacji o gruntach  dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu  ZIR-1 - pobierz Szczegóły pliku
  Nazwa: 2019_07_01_ZIR_1_dane_o_przedmiotach_opodatkowania.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2019-07-04 12:55:25
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Markowski Kamil
  Rozmiar pliku: 0.04 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 • Załącznik do informacji o gruntach dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania  ZIR-2 - pobierz Szczegóły pliku
  Nazwa: 2019_07_01_ZIR_2_dane_o_przedmiotach_zwolnionych.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2019-07-04 12:55:25
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Markowski Kamil
  Rozmiar pliku: 0.04 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 • Załącznik do informacji o gruntach dane pozostałych podatników  ZIR-3 - pobierz Szczegóły pliku
  Nazwa: 2019_07_01_ZIR_3_dane_pozostalych_podatnikow.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2019-07-04 12:55:26
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Markowski Kamil
  Rozmiar pliku: 0.04 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf

b) Pełnomocnictwo do składania deklaracji w wersji papierowej - UPL-1P ()] druk Szczegóły pliku
Nazwa: UPL_1P.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2016-03-15 16:05:02
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Markowski Kamil
Rozmiar pliku: 0.09 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 

Załączniki:

 • a) Zmiana danych - pobierz Szczegóły pliku
  Nazwa: 2019_12_18_Wniosek- zmiana danych.docx
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2019-12-18 11:20:30
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Belzyt Miłosz
  Rozmiar pliku: 0.01 MB
  Rozszerzenie pliku: docx
 • b) adres do korespondencji () pobierz Szczegóły pliku
  Nazwa: 2019_07_01_ADRES_DO_KORESPONDENCJI.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2019-07-04 12:55:24
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Markowski Kamil
  Rozmiar pliku: 0.19 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 •  

Instrukcja wypełniania druku IR-1 Szczegóły pliku
Nazwa: 2020-12-08 mf-broszura-ir-1.pdf
Opis: Broszura
Utworzono: 2020-12-08 13:24:52
Data dodania: 2020-12-08 13:25:01
Autor pliku: Sylwia Lipińska
Wprowadził/a: Rudzki Mariusz
Rozmiar pliku: 0.69 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 

- osoby prawne: a) Deklaracja na podatekrolny DR-1 - pobierz Szczegóły pliku
Nazwa: 2019_07_01_DR_1.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2019-07-04 12:55:24
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Markowski Kamil
Rozmiar pliku: 0.09 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 • Załącznik do deklaracji na podatek rolny dane o przedmiotach opodatkowan-ia podlegających opodatkowaniu  ZDR-1  - pobierz Szczegóły pliku
  Nazwa: 2019_07_01_ZDR_1_dane_o_przedmiotach_opodatkowania.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2019-07-04 12:55:25
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Markowski Kamil
  Rozmiar pliku: 0.04 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 • Załącznik do deklaracji na podatek rolny dane o przedmiotach opodatkowa- nia zwolnionych z opodatkowania ZDR-2 - pobierz Szczegóły pliku
  Nazwa: 2019_07_01_ZDR_2_dane_o_przedmiotach_zwolnionych.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2019-07-04 12:55:25
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Markowski Kamil
  Rozmiar pliku: 0.04 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf

b) Pełnomocnictwo do składania deklaracji w wersji papierowej - UPL-1P () druk Szczegóły pliku
Nazwa: UPL_1P.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2016-03-15 16:05:02
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Markowski Kamil
Rozmiar pliku: 0.09 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 

  Instrukcja wypełniania druku DR-1 Szczegóły pliku
Nazwa: 2020-12-08 mf-broszura-dr-1.pdf
Opis: Broszura
Utworzono: 2020-12-08 13:25:15
Data dodania: 2020-12-08 13:25:22
Autor pliku: Sylwia Lipińska
Wprowadził/a: Rudzki Mariusz
Rozmiar pliku: 0.83 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 

Termin załatwienia sprawy:


- Wydanie decyzji ustalającej bądź korygującej wysokość podatku w terminie do 1 miesiąca – dla osób fizycznych,
- Osoby fizyczne są obowiązane złożyć właściwemu organowi podatkowemu informacje o gruntach sporządzone na formularzach wg ustalonego wzoru, w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub o zaistnieniu zmian.
- Osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nie posiadające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa a także jednostki organizacyjne Lasów Państwowych są obowiązane składać, w terminie do 15 stycznia właściwemu organowi podatkowemu deklaracje na podatek rolny na dany rok podatkowy, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu – w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku (w przypadku korekty deklaracji – w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności zmian).


Tryb odwoławczy:

- Od decyzji przysługuje prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku, w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Sztum.
- Odwołanie od decyzji organu podatkowego powinno zawierać zarzuty przeciw decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.
- Wniesienie odwołania od decyzji organu podatkowego nie wstrzymuje jej wykonania.
- Odwołanie składa się w Punkcie Informacyjnym Urzędu Miasta i Gminy Sztum.
 


 

INFORMACJA

Burmistrza Miasta i Gminy Sztum

z dnia 29 listopada 2023 r.

 

Rada Miejska w Sztumie na LXIII sesji w dniu 29 listopada 2023 r. przyjęła informację w sprawie średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2024 ogłoszoną przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Komunikacie z dnia 19 października 2023 r. (Monitor Polski z 20.10.2023r. poz. 1129), która wynosi 89,63 zł za 1 dt.

 

STAWKI PODATKU ROLNEGO NA 2024r.

-od 1 ha przeliczeniowego dla gospodarstw rolnych (równowartość pieniężną 2,5 q żyta) – 224,075 zł

-od 1 ha fizycznego (równowartość pieniężną 5 q żyta) – 448,15 zł

 

 


Uchwały obecnej kadencji:

 

Podstawa prawna:
•    Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019r. w sprawie wzorów informacji o gruntach oraz deklaracji na podatek rolny - Dz.U z 2019r. poz. 1105
•    Ustawa z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym - tekst jednolity Dz. U. z 220 r. poz. 333 ze zm.
•    Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa - tekst jednolity z 2021 r. Dz. U. poz. 1540 ze zm.

 

 

 

 


.