Urząd Miasta i Gminy

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Termin załatwienia sprawy:

Decyzję wydaje się w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku o zwrot podatku.
Wypłata zwrotu podatku akcyzowego przyznanego na podstawie decyzji, następuje w terminach:

1. od dnia 1 kwietnia do dnia 30 kwietnia – jeżeli wnioski o zwrot podatku zostały złożone w pierwszym terminie,
2. od dnia 1 października do dnia 31 października – jeżeli wnioski o zwrot podatku zostały złożone w drugim terminie przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku


Procedura i warunki ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej

1. Producent rolny może składać do wójta, burmistrza (prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu tego producenta rolnego (w tym dzierżawcy) wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej do wysokości limitu zwrotu w dwóch terminach, tj.

a) od 1 lutego 28 lutego producent składa wniosek o zwrot podatku akcyzowego wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami potwierdzonymi za zgodność z oryginałem) dokumentującymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 sierpnia do 31 stycznia,

b) od 1 sierpnia do 31 sierpnia producent składa wniosek o zwrot podatku akcyzowego wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) potwierdzającymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 lutego do 31 lipca.

Limit zwrotu podatku wynosi: 110,00 zł * ilość ha użytków rolnych

oraz

40,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła

Do  wniosku należy dołączyć dokument wydany przez kierownika ARMIR zawierający informację o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła, będącego w posiadaniu producenta rolnego, w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek.

2. Za producenta rolnego uznaje się osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, będącą posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym.

3. Za gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym uważa się obszar gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków, jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione lub zakrzewione na użytkach rolnych o powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.

4. W przypadku, gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowią przedmiot współposiadania, zwrot podatku akcyzowego przysługuje temu współposiadaczowi, co, do którego pozostali współposiadacze wyrazili pisemną zgodę (zgoda będzie wyrażana we wniosku i nie dotyczy współmałżonków).
5. W przypadku, gdy producent rolny podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego we wniosku, o którym mowa, w pkt 1 podaje numer z tego rejestru.

6. Faktura powinna spełniać wymogi określone w Ustawie  z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 2174 ze zm.). Kwotę zwrotu podatku akcyzowego ustala się jako iloczyn ilości oleju napędowego zakupionego do produkcji rolnej, wynikającej z faktur VAT oraz stawki zwrotu do 1 litra określonej w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju, z tym, że kwota zwrotu podatku nie może być wyższa niż:

1. kwota stanowiąca iloczyn stawki zwrotu na 1 litr oleju napędowego (1,20 zł/l), liczby 110 oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego, wskazanej w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne według stanu na dzień 1 lutego danego roku,

2. kwota stanowiąca iloczyn stawki zwrotu na 1 litr oleju napędowego (1,20 zł/l), liczby 40 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku akcyzowego. W tym przypadku do wniosku należy dołączyć dokument wydany przez kierownika ARMIR zawierający informację o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła, będącego w posiadaniu producenta rolnego, w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek.

Przy ustalaniu ww. limitu nie uwzględnia się gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej oraz gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza w rozumieniu przepisów o podatku rolnym.
7. Wójt, burmistrz (lub prezydent miasta) wydaje decyzję ustalającą wysokość zwrotu podatku akcyzowego w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku.

8. Wypłata producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego nastąpi w terminie:
a) 1 - 30 kwietnia w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie,
b) 1 - 31 października w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie,
przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Komórka odpowiedzialna:

Referat Podatkowy

Sylwia Lipińska
I piętro pokój 22
tel. 55-640-63-35

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (tj. Dz. U z 2015r. poz. 1340 ze zm.)

Załączniki:

 • 1. Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego - pobierz Szczegóły pliku
  Nazwa: 2019_01_07_Wzor_wniosku_akcyza_2019.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2019-01-07 12:49:57
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.85 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 • 2. Oświadczenie pkd - pobierz Szczegóły pliku
  Nazwa: 2018_01_18_Oswiadczenie_rolnika_pkd.doc
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2018-01-18 09:40:15
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.10 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 • 3. Oświadczenie Spółki - pobierz Szczegóły pliku
  Nazwa: 2018_01_18_Oswiadczenie_dla_Sp_z_o_o_itp.doc
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2018-01-18 09:40:35
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.03 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 • 4. Zestawienie załączników - pobierz Szczegóły pliku
  Nazwa: 2018_01_18_zalacznik_do_wniosku_o_zwrot_podatku_akcyzowego.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2018-01-18 09:40:53
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.06 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf