Urząd Miasta i Gminy

Podatek od środków transportowych

I. Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Miasta i Gminy Sztum
Referat Podatkowy

II. Komórka odpowiedzialna

Edyta Łukaszewicz
I piętro pokój 25
tel. 055-640-63-86
Godziny urzędowania:

Poniedziałek, Wtorek, Czwartek - 7:30-15:30
Środa - 7:30-17:00
Piątek 7:30-14:00


III. Wymagane dokumenty:

 

 1. Deklaracja na podatek od środków transportowych DT-1 wraz z załącznikiem do deklaracji DT-1 o posiadanych środkach transportowych DT-1/A obowiązujący od 1 stycznia 2019 roku Szczegóły pliku
  Nazwa: DzU_2018_poz2436.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2019-01-14 09:05:31
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Markowski Kamil
  Rozmiar pliku: 0.77 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 •  Klauzula informacyjna - pobierz Szczegóły pliku
  Nazwa: 2019_07_03_KLAUZULA_informacyjna_podatek_od_srodkow_transport.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2019-07-03 13:37:19
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.19 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
IV. Termin załatwienia sprawy

-Podmioty są obowiązane składać, w terminie do dnia 15 lutego organowi podatkowemu, deklaracje na podatek od środków transportowych na dany rok podatkowy, a jeżeli obowiązek podatkowych powstał po tym dniu – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku,

-Odpowiednio skorygować deklaracje w razie zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego, lub zmianę miejsca zamieszkania, lub siedziby – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tych okoliczności.


V. Tryb odwoławczy:

- Od decyzji w sprawie określenia wysokości zobowiązania w podatku od środków transportowych przysługuje prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w ciągu 14 dni od daty doręczenia decyzji za pośrednictwem Burmistrza Miasta,
- W przypadku odwołania należy uiścić opłatę skarbową (prosimy o kontakt z osobą odpowiedzialną)
- Odwołanie od decyzji organu podatkowego powinno zawierać zarzuty przeciw decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.
- Wniesienie odwołania od decyzji organu podatkowego nie wstrzymuje jej wykonania.
- Odwołanie składa się w punkcie informacyjnym Urzędu Miasta i Gminy.


VI. Uwagi:


II. Rozpatrywanie wniosków dotyczących podatku od środków transportowych w sprawie:

* odroczenia terminu płatności podatku lub rozłożenia zapłaty podatku na raty,
* odroczenia lub rozłożenia na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę,
* umorzenia w całości lub w części zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjnej,


Wymagane dokumenty:

 • podatnicy nie prowadzący działalności gospodarczej:
  - podanie o udzielenie ulgi w postaci umorzenia, odroczenia lub rozłożenia na raty podatku wraz z uzasadnieniem,

Załączniki:

 1. Oświadczenie o stanie majątkowym (), druk Szczegóły pliku
  Nazwa: oswiadczenie_o_stanie_maj_os_fiz.doc
  Opis:
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2014-12-19 08:58:36
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.07 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 2. Inne materiały i dokumenty mające wpływ na rozstrzygnięcie w przedmiotowej sprawie (np. zaświadczenie o zarobkach brutto z ostatnich 3 miesięcy, zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o pobieraniu zasiłku dla bezrobotnych, decyzja o pomocy finansowej Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, odcinek renty, rozliczenie z Urzędem Skarbowym za poprzedni rok, zaświadczenie o chorobie lub inne dokumenty świadczące o sytuacji podatnika). 

 

 • podatnicy prowadzący działalność gospodarczą:
  - podanie wraz z uzasadnieniem z uwzględnieniem przepisów ustawy Ordynacja podatkowa (tekst jedn. z 2020r. poz. 1325 ze zm.) oraz ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U. Nr 123 poz. 1291 ze zm.)
   

Załączniki:

 1. Informacja o pomocy uzyskanej w okresie 3 kolejnych lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o udzielenie pomocy, - formularz de minimis - formularz wymagany w przypadku ubiegania się o pomoc de minimis  ( - wersja do edycji) pobierz Szczegóły pliku
  Nazwa: formularz_informacji_przedstawianych_przy_ubieganiu_sie_o_pomoc_de_minimis_-_rozporzadzenie_KE_nr_1407_2013_(obowiazuje_od_dnia_15112014)_1.xls
  Opis:
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2014-12-19 08:58:27
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.14 MB
  Rozszerzenie pliku: xls
 2. Oświadczenie o stanie majątkowym (), druk Szczegóły pliku
  Nazwa: oswiadczenie_o_stanie_maj_os_pr.doc
  Opis:
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2014-12-19 08:58:45
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.06 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 3. Inne materiały i dokumenty mające wpływ na rozstrzygnięcie w przedmiotowej sprawie (np. zaświadczenie o zarobkach brutto z ostatnich 3 miesięcy, zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o pobieraniu zasiłku dla bezrobotnych, decyzja o pomocy finansowej Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, odcinek renty, rozliczenie z Urzędem Skarbowym za poprzedni rok).
 4. Informacje o aktualnej sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, przedsiębiorcy (bilans, rozliczenia z Urzędem Skarbowym).

Opłaty:
Termin załatwienia sprawy:

- Załatwienie sprawy wymagającej przeprowadzenia postępowania dowodowego powinno nastąpić bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, chyba że przepisy ustawy Ordynacja podatkowa stanowią inaczej.


Tryb odwoławczy:

- Od decyzji przysługuje prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku, w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Sztum.
- Odwołanie od decyzji organu podatkowego powinno zawierać zarzuty przeciw decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.
- Wniesienie odwołania od decyzji organu podatkowego nie wstrzymuje jej wykonania.
- Odwołanie składa się w Punkcie Informacyjnym Urzędu Miasta i Gminy Sztum.


Uwagi:

- Podstawą rozstrzygnięcia w przedmiotowych sprawach jest spełnienie przesłanki ważnego interesu podatnika (np. utrata możliwości zarobkowania, obniżenie zdolności płatniczych oraz zdarzenia losowe jak powódź, pożar, kradzież itp.) lub ważnego interesu publicznego (pewna potrzeba, której zaspokojenie powinno służyć zbiorowości lokalnej – całemu społeczeństwu).
- Wnioski nie zawierające wymaganych załączników, a także nie uzupełnione w terminie wyznaczonym przez organ podatkowy, pozostawia się bez rozpatrzenia.
 

Uchwały obecnie obowiązujące:

 1. Uchwała Nr XXXIX/315/2001 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 20 grudnia 2001r. w sprawie zwolnień w podatku od środków transportowych
 2. Uchwała Nr XXX.217.2016 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 23 listopada w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Szczegóły pliku
  Nazwa: uchwala_nr_XXX_217_2016.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2016-11-25 09:23:44
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.26 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 3. Uchwała Nr XVIII.133.2016 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 27 stycznia w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej na terenie Miasta i Gminy Sztum Szczegóły pliku
  Nazwa: uchwala_nr_XVIII_133_2016.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2016-02-16 10:12:05
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.04 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf- Podstawa prawna:
a) Ustawa z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych -tekst jednolity, Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 ze zm.
b) Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa – tekst jedn. z 2020 poz. 1325 ze zm.
c) Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych - Dz. U. z 28 grudnia 2018 r., poz. 2436