Urząd Miasta i Gminy

Ustalenie wymiaru i zmiany w podatku leśnym

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Miasta i Gminy Sztum, I piętro pokój 21 i 22,
Poniedziałek, Wtorek, Czwartek - 7:30-15:30
Środa - 7:30-17:00
Piątek - 7:30-14:00


Komórka odpowiedzialna:
 

Sylwia Lipińska
I piętro pokój 22
Obręb miasto Sztum
tel. 55-640-63-35

Małgorzata Surdyka
I piętro pokój 21
Obręb gmina Sztum
tel. 55-640-63-37

Wymagane dokumenty: - osoby fizyczne: a) informacja o lasach - IL-1 - pobierz Szczegóły pliku
Nazwa: 2019_07_01_IL_1.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2019-07-04 13:11:54
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Markowski Kamil
Rozmiar pliku: 0.07 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 • Załącznik do informacji o lasach dane o przedmiotach opodatkowan- ia podlegających opodatkowaniu ZIL-1 - pobierz Szczegóły pliku
  Nazwa: 2019_07_01_ZIL_1_przedmioty_opodatkowania.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2019-07-04 13:11:54
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Markowski Kamil
  Rozmiar pliku: 0.04 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 • Załącznik do informacji o lasach dane o przedmiotach opodatkowa- nia zwolnionych z opodatkowania ZIL-2 - pobierz Szczegóły pliku
  Nazwa: 2019_07_01_ZIL_2_zwolnione.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2019-07-04 13:11:55
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Markowski Kamil
  Rozmiar pliku: 0.04 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 • Załącznik do informacji o lasach dane pozostałych podatników ZIL-3 - pobierz Szczegóły pliku
  Nazwa: 2019_07_01_ZIL_3_pozostali_podatnicy.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2019-07-04 13:11:55
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Markowski Kamil
  Rozmiar pliku: 0.04 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf

b) Pełnomocnictwo do składania deklaracji w wersji papierowej - UPL-1P () druk Szczegóły pliku
Nazwa: UPL_1P.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2016-03-15 16:05:02
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Markowski Kamil
Rozmiar pliku: 0.09 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 

 • instrukcja wypełniania druku IL-1 Szczegóły pliku
  Nazwa: 2020-12-08 mf-broszura-il-1.pdf
  Opis: Broszura
  Utworzono: 2020-12-08 13:33:18
  Data dodania: 2020-12-08 13:33:26
  Autor pliku: Sylwia Lipińska
  Wprowadził/a: Rudzki Mariusz
  Rozmiar pliku: 0.65 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf


Załączniki:

a) Zmiana danych osobowych - pobierz Szczegóły pliku
Nazwa: 2019_12_18_Wniosek- zmiana danych.docx
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2019-12-18 11:20:30
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Belzyt Miłosz
Rozmiar pliku: 0.01 MB
Rozszerzenie pliku: docx

- osoby prawne: a) Deklaracja na podatek leśny DL-1 - pobierz Szczegóły pliku
Nazwa: 2019_07_01_DL_1.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2019-07-04 13:11:53
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Markowski Kamil
Rozmiar pliku: 0.08 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 • Załącznik do deklaracji na podatek leśny dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu ZDL-1 – pobierz Szczegóły pliku
  Nazwa: 2019_07_01_ZDL_1_przedmioty_opodatkowania.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2019-07-04 13:11:54
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Markowski Kamil
  Rozmiar pliku: 0.04 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 • Załącznik do deklaracji na podatek leśny dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania ZDL-2 - pobierz Szczegóły pliku
  Nazwa: 2019_07_01_ZDL_2_zwolnione.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2019-07-04 13:11:54
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Markowski Kamil
  Rozmiar pliku: 0.04 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf

b) Pełnomocnictwo do składania deklaracji w wersji papierowej - UPL-1P ()   druk Szczegóły pliku
Nazwa: UPL_1P.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2016-03-15 16:05:02
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Markowski Kamil
Rozmiar pliku: 0.09 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 • instrukcja wypełniania druku DL - 1 Szczegóły pliku
  Nazwa: 2020-12-08 mf-broszura-dl-1-1.pdf
  Opis: Broszura
  Utworzono: 2020-12-08 13:32:43
  Data dodania: 2020-12-08 13:32:59
  Autor pliku: Sylwia Lipińska
  Wprowadził/a: Rudzki Mariusz
  Rozmiar pliku: 0.78 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf


Termin załatwienia sprawy:

- Wydanie decyzji ustalającej bądź korygującej wysokość podatku w terminie do 1 miesiąca - dla osób fizycznych,
- Osoby fizyczne są obowiązane złożyć właściwemu organowi podatkowemu informacje o lasach sporządzone na formularzach wg ustalonego wzoru, w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub o zaistnieniu zmian.
- Osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nie posiadające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa a także jednostki organizacyjne Lasów Państwowych są obowiązane składać, w terminie do 15 stycznia właściwemu organowi podatkowemu deklaracje na podatek leśny na dany rok podatkowy, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu – w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku (w przypadku korekty deklaracji – w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności zmian).
 


Tryb odwoławczy:

- Od decyzji przysługuje prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku, w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Sztum.
- Odwołanie od decyzji organu podatkowego powinno zawierać zarzuty przeciw decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.
- Wniesienie odwołania od decyzji organu podatkowego nie wstrzymuje jej wykonania.
- Odwołanie składa się w Punkcie Informacyjnym Urzędu Miasta i Gminy Sztum.
 

Podatek leśny – stawka na 2023r.

Zgodnie z Komunikatem Prezesa GUS z dnia 19.10.2022r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna (obliczonej wg średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2022), która wynosi 323,18 zł. za 1 m3 stawka podatku leśnego wynosi  równowartość pieniężną 0,220 m3 ceny drewna

od 1 ha – 71,0996zł


Podstawa prawna:
•    Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 czerwca 2019r. w sprawie wzorów informacji o lasach oraz deklaracji na podatek leśny - Dz.U z 2019r. poz. 1126
•    Ustawa z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym - tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 888 ze zm..
•    Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa - tekst jednolity z 2021 r. Dz. U. poz. 1540 ze zm.