Urząd Miasta i Gminy

Ustalenie wymiaru i zmiany w podatku leśnym

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Miasta i Gminy Sztum, I piętro pokój 21 i 22,
Poniedziałek, Wtorek, Czwartek - 7:30-15:30
Środa - 7:30-17:00
Piątek - 7:30-14:00


Komórka odpowiedzialna:
 

Sylwia Lipińska
I piętro pokój 22
Obręb miasto Sztum
tel. 55-640-63-35

 

Małgorzata Surdyka
I piętro pokój 21
Obręb gmina Sztum
tel. 55-640-63-37

 

Wymagane dokumenty: - osoby fizyczne: a) informacja o lasach - IL-1 - pobierz Szczegóły pliku
Nazwa: 2019_07_01_IL_1.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2019-07-04 13:11:54
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Markowski Kamil
Rozmiar pliku: 0.07 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 • Załącznik do informacji o lasach dane o przedmiotach opodatkowan- ia podlegających opodatkowaniu ZIL-1 - pobierz Szczegóły pliku
  Nazwa: 2019_07_01_ZIL_1_przedmioty_opodatkowania.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2019-07-04 13:11:54
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Markowski Kamil
  Rozmiar pliku: 0.04 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 • Załącznik do informacji o lasach dane o przedmiotach opodatkowa- nia zwolnionych z opodatkowania ZIL-2 - pobierz Szczegóły pliku
  Nazwa: 2019_07_01_ZIL_2_zwolnione.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2019-07-04 13:11:55
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Markowski Kamil
  Rozmiar pliku: 0.04 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 • Załącznik do informacji o lasach dane pozostałych podatników ZIL-3 - pobierz Szczegóły pliku
  Nazwa: 2019_07_01_ZIL_3_pozostali_podatnicy.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2019-07-04 13:11:55
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Markowski Kamil
  Rozmiar pliku: 0.04 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf

b) Pełnomocnictwo do składania deklaracji w wersji papierowej - UPL-1P () druk Szczegóły pliku
Nazwa: UPL_1P.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2016-03-15 16:05:02
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Markowski Kamil
Rozmiar pliku: 0.09 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 

 • instrukcja wypełniania druku IL-1 Szczegóły pliku
  Nazwa: 2020-12-08 mf-broszura-il-1.pdf
  Opis: Broszura
  Utworzono: 2020-12-08 13:33:18
  Data dodania: 2020-12-08 13:33:26
  Autor pliku: Sylwia Lipińska
  Wprowadził/a: Rudzki Mariusz
  Rozmiar pliku: 0.65 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf


Załączniki:

 

a) Zmiana danych osobowych - pobierz Szczegóły pliku
Nazwa: 2019_12_18_Wniosek- zmiana danych.docx
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2019-12-18 11:20:30
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Belzyt Miłosz
Rozmiar pliku: 0.01 MB
Rozszerzenie pliku: docx

- osoby prawne: a) Deklaracja na podatek leśny DL-1 - pobierz Szczegóły pliku
Nazwa: 2019_07_01_DL_1.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2019-07-04 13:11:53
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Markowski Kamil
Rozmiar pliku: 0.08 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 • Załącznik do deklaracji na podatek leśny dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu ZDL-1 – pobierz Szczegóły pliku
  Nazwa: 2019_07_01_ZDL_1_przedmioty_opodatkowania.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2019-07-04 13:11:54
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Markowski Kamil
  Rozmiar pliku: 0.04 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 • Załącznik do deklaracji na podatek leśny dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania ZDL-2 - pobierz Szczegóły pliku
  Nazwa: 2019_07_01_ZDL_2_zwolnione.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2019-07-04 13:11:54
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Markowski Kamil
  Rozmiar pliku: 0.04 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf

b) Pełnomocnictwo do składania deklaracji w wersji papierowej - UPL-1P ()   druk Szczegóły pliku
Nazwa: UPL_1P.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2016-03-15 16:05:02
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Markowski Kamil
Rozmiar pliku: 0.09 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 • instrukcja wypełniania druku DL - 1 Szczegóły pliku
  Nazwa: 2020-12-08 mf-broszura-dl-1-1.pdf
  Opis: Broszura
  Utworzono: 2020-12-08 13:32:43
  Data dodania: 2020-12-08 13:32:59
  Autor pliku: Sylwia Lipińska
  Wprowadził/a: Rudzki Mariusz
  Rozmiar pliku: 0.78 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf


Termin załatwienia sprawy:

- Wydanie decyzji ustalającej bądź korygującej wysokość podatku w terminie do 1 miesiąca - dla osób fizycznych,
- Osoby fizyczne są obowiązane złożyć właściwemu organowi podatkowemu informacje o lasach sporządzone na formularzach wg ustalonego wzoru, w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub o zaistnieniu zmian.
- Osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nie posiadające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa a także jednostki organizacyjne Lasów Państwowych są obowiązane składać, w terminie do 15 stycznia właściwemu organowi podatkowemu deklaracje na podatek leśny na dany rok podatkowy, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu – w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku (w przypadku korekty deklaracji – w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności zmian).
 


Tryb odwoławczy:

- Od decyzji przysługuje prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku, w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Sztum.
- Odwołanie od decyzji organu podatkowego powinno zawierać zarzuty przeciw decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.
- Wniesienie odwołania od decyzji organu podatkowego nie wstrzymuje jej wykonania.
- Odwołanie składa się w Punkcie Informacyjnym Urzędu Miasta i Gminy Sztum.
 

 

Burmistrza Miasta i Gminy Sztum

z dnia 29 listopada 2023 r.

 

Rada Miejska w Sztumie na LXIII sesji w dniu 29 listopada 2023 r. przyjęła informację w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2023 r. jako podstawę do naliczenia podatku leśnego na rok podatkowy 2023 ogłoszoną przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w komunikacje z dnia 20 października 2023 r. (Monitor Polski z 20.10.2023r. poz. 1130), która wynosi 327,43 zł za 1 m3.

 

Stawka podatku leśnego na 2024r.:

 

od 1 ha  - 72,0346 zł

 


Podstawa prawna:
•    Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 czerwca 2019r. w sprawie wzorów informacji o lasach oraz deklaracji na podatek leśny - Dz.U z 2019r. poz. 1126
•    Ustawa z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym - tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 888 ze zm..
•    Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa - tekst jednolity z 2021 r. Dz. U. poz. 1540 ze zm.