Urząd Miasta i Gminy w Sztumie

Ustalenie wymiaru i zmiany w podatku leśnym

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Miasta i Gminy Sztum, I piętro pokój 21 i 22,
Poniedziałek, Wtorek, Czwartek - 7:30-15:30
Środa - 7:30-17:00
Piątek - 7:30-14:00


Komórka odpowiedzialna:
 

Sylwia Lipińska
I piętro pokój 22
Obręb miasto Sztum
tel. 55-640-63-35

Małgorzata Surdyka
I piętro pokój 21
Obręb gmina Sztum
tel. 55-640-63-37


Wymagane dokumenty:

- osoby fizyczne:
a) informacja o lasach - IL-1 - pobierz

  • Załącznik do informacji o lasach dane o przedmiotach opodatkowan- ia podlegających opodatkowaniu ZIL-1 - pobierz
  • Załącznik do informacji o lasach dane o przedmiotach opodatkowa- nia zwolnionych z opodatkowania ZIL-2 - pobierz
  • Załącznik do informacji o lasach dane pozostałych podatników ZIL-3 - pobierz

b) Pełnomocnictwo do składania deklaracji w wersji papierowej - UPL-1P (druk)

Załączniki:
a) Zmiana danych osobowych - pobierz

- osoby prawne:
a) Deklaracja na podatek leśny DL-1 - pobierz

  • Załącznik do deklaracji na podatek leśny dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu ZDL-1 – pobierz
  • Załącznik do deklaracji na podatek leśny dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania ZDL-2 - pobierz

b) Pełnomocnictwo do składania deklaracji w wersji papierowej - UPL-1P (druk)


Termin załatwienia sprawy:

- Wydanie decyzji ustalającej bądź korygującej wysokość podatku w terminie do 1 miesiąca - dla osób fizycznych,
- Osoby fizyczne są obowiązane złożyć właściwemu organowi podatkowemu informacje o lasach sporządzone na formularzach wg ustalonego wzoru, w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub o zaistnieniu zmian.
- Osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nie posiadające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa a także jednostki organizacyjne Lasów Państwowych są obowiązane składać, w terminie do 15 stycznia właściwemu organowi podatkowemu deklaracje na podatek leśny na dany rok podatkowy, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu – w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku (w przypadku korekty deklaracji – w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności zmian).
 


Tryb odwoławczy:

- Od decyzji przysługuje prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku, w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Sztum.
- Odwołanie od decyzji organu podatkowego powinno zawierać zarzuty przeciw decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.
- Wniesienie odwołania od decyzji organu podatkowego nie wstrzymuje jej wykonania.
- Odwołanie składa się w Punkcie Informacyjnym Urzędu Miasta i Gminy Sztum.


STAWKA PODATKU LEŚNEGO:
Cena 1m3 drewna przyjęta do wymiaru podatku leśnego na 2020 rok wynosi 194,24 zł (komunikat Prezesa GUS w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze 3 kwartały 2019 roku. Monitor Polski 2019 poz. 1018)


Podstawa prawna:

  • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 czerwca 2019r. w sprawie wzorów informacji o lasach oraz deklaracji na podatek leśny - Dz.U z 2019r. poz. 1126
  • Ustawa z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym - tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 888 ze zm..
  • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa - tekst jednolity z 2019 r. Dz. U. poz. 900 ze zm.