Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy w Sztumie

Ustalenie wymiaru i zmiany w podatku leśnym

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Miasta i Gminy Sztum, I piętro pokój 21 i 22,
Poniedziałek, Wtorek, Czwartek - 7:30-15:30
Środa - 7:30-17:00
Piątek - 7:30-14:00


Komórka odpowiedzialna:
 

Sylwia Lipińska
I piętro pokój 22
Obręb miasto Sztum
tel. 55-640-63-35

Małgorzata Surdyka
I piętro pokój 21
Obręb gmina Sztum
tel. 55-640-63-37


Wymagane dokumenty:

- osoby fizyczne:
a) Formularz „Informacja w sprawie podatku pod nieruchomości, rolnego, leśnego” INF-1 (druk + ZW-1, ZN-1)
Załączniki:
a) Oświadczenie - zbycie nieruchomości - pobierz
b) Oświadczenie - rozwiązanie umowy dzierżawy - pobierz
c) adres do korespondencji (druk)
- osoby prawne:
a) Formularz „Deklaracja w sprawie podatku leśnego” DL-1 (druk + ZN-1)
b) Pełnomocnictwo do składania deklaracji w wersji papierowej - UPL-1P (druk)


Termin załatwienia sprawy:

- Wydanie decyzji ustalającej bądź korygującej wysokość podatku w terminie do 1 miesiąca - dla osób fizycznych,
- Osoby fizyczne są obowiązane złożyć właściwemu organowi podatkowemu informacje o lasach sporządzone na formularzach wg ustalonego wzoru, w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub o zaistnieniu zmian.
- Osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nie posiadające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa a także jednostki organizacyjne Lasów Państwowych są obowiązane składać, w terminie do 15 stycznia właściwemu organowi podatkowemu deklaracje na podatek leśny na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu wg ustalonego przez Radę Miejską wzoru, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu – w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku (w przypadku korekty deklaracji – w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności zmian).Tryb odwoławczy:

- Od decyzji przysługuje prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku, w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Sztum.
- Odwołanie od decyzji organu podatkowego powinno zawierać zarzuty przeciw decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.
- Wniesienie odwołania od decyzji organu podatkowego nie wstrzymuje jej wykonania.
- Odwołanie składa się w Punkcie Informacyjnym Urzędu Miasta i Gminy Sztum.


Uwagi:
Cena 1m3 drewna przyjęta do wymiaru podatku leśnego na 2019 rok wynosi 191,98 zł (komunikat Prezesa GUS w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze 3 kwartały 2018 roku. Monitor Polski 2018 poz. 1005)

Uchwały obecnej kadencji:
- Uchwała Nr XVI.110.2015 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 12 listopada w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji podatkowych

Podstawa prawna:
- Ustawa z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym - tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1821 ze zm.
- Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa - tekst jednolity z 2018 r. Dz. U. poz. 800 ze zm.
- Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym - tekst jednolity z 2018 r., Dz.U. poz. 994 ze zm.

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:2953
Treść wprowadził(a): Krzysztofik Mateusz, 2018-12-19 16:21:06
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2018-12-19 16:20:59