Urząd Miasta i Gminy

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

I. Miejsce załatwiania sprawy:

Urząd Miasta i Gminy Sztum
Referat Podatkowy

II. Komórka odpowiedzialna

Teresa Truskawa
I piętro, pokój nr 26
tel. 55-640-22-26

Godziny urzędowania:
Poniedziałek, Wtorek, Czwartek – 7:30 - 15:30
Środa – 7:30 – 17:00
Piątek – 7:30 – 14:00

III. Wymagane dokumenty

 • Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi DO-1   pobierz Szczegóły pliku
  Nazwa: 2020-02-21-DEKLARACJA ODPADY 2020 (III) - cala.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2020-02-21 13:52:45
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Rudzki Mariusz
  Rozmiar pliku: 0.38 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 • Pełnomocnictwo do składania deklaracji w wersji papierowej – UPL-1P () pobierz Szczegóły pliku
  Nazwa: 2018_04_03_PELNOMOCNICTWO_UPL_1.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2018-04-03 09:04:22
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.16 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf

          
IV. Opłaty

Zgodnie z treścią ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu i porządku w gminach (Dz.U.2022 poz. 2519), każdy mieszkaniec jest zobowiązany do selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

 1. Nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązujące dla nieruchomości zamieszkałych od 01 kwietnia 2023 roku, są następujące:
  - 28,00  złote miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny,
  - 84,00 złote miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.
 2. Zwalnia się z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, położonych na terenie Miasta i Gminy Sztum,  kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.  Zwolnienie wynosi 1,00 zł od kwoty stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, liczonej od osoby zamieszkującej daną nieruchomość.
  W przypadku skorzystania z ulgi związanej z kompostowaniem bioodpadów, właściciel nieruchomości nie otrzyma worków na bioodpady i nie będzie mógł ich wywozić na PSZOK.           
   

Opłatę uiszcza się na indywidualny nr konta.


V. Termin załatwienia sprawy

Obowiązek ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstaje - w przypadku nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy – za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości zamieszkuje mieszkaniec. Zgodnie z art. 6m ust. 1 deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi są obowiązani złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. Pierwszą deklarację o wysokości opłaty składa się w terminie 14 dni odpowiednio od dnia zamieszkania pierwszego mieszkańca na danej nieruchomości lub wytworzenia na danej nieruchomości lub w danym lokalu odpadów komunalnych.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się w cyklu miesięcznym z góry do 10-tego każdego miesiąca, którego obowiązek ponoszenia opłat dotyczy.


W przypadku zmiany danych będących podstawą do ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

VI. Podstawa prawna

- Ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2022r., poz. 2519 ze zm.).

- Uchwała Nr LIII.487.2023 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 28 lutego  2023 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej  opłaty - pobierz Szczegóły pliku
Nazwa: uchwala_VI_33_2019.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2019-04-17 15:26:39
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Markowski Kamil
Rozmiar pliku: 1.06 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

- Uchwała Nr XVII.120.2020 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 29 stycznia 2020 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Sztum.

 

- Uchwała NR XVII.122.2020 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 29 stycznia 2020 roku w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostującymi bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym