Urząd Miasta i Gminy w Sztumie

Ustalenie wymiaru i zmiany w podatku od nieruchomości

Miejsce załatwienia sprawy:

- Urząd Miasta i Gminy Sztum, I piętro pokój 22 i 21,
Poniedziałek, Wtorek, Czwartek - 7:30-15:30
Środa - 7:30-17:00
Piątek - 7:30-14:00


Komórka odpowiedzialna:

Sylwia Lipińska
I piętro pokój 22
Obręb miasto Sztum i osoby prawne
tel. 55-640-63-35

Małgorzata Surdyka
I piętro pokój 21
Obręb gmina Sztum
tel. 55-640-63-37


Wymagane dokumenty:

- osoby fizyczne:
a) Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych (IN-1)

b) Pełnomocnictwo do składania deklaracji w wersji papierowej (UPL-1P)

Załączniki:
a) Oświadczenie - działalność gospodarcza (wskazane miejsce) - pobierz
b) adres do korespondencji (druk)
c) Zmiana adresu - pobierz

- osoby prawne:
a) Deklaracja na podatek od nieruchomości (DN-1) - pobierz

  • Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowan-ia podlegających opodatkowaniu (ZDN-1)   - pobierz
  • Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowa- nia zwolnionych z opodatkowania (ZDN-2 ) - pobierz

b) Pełnomocnictwo do składania deklaracji w wersji papierowej (UPL-1P) -  (druk)

Termin załatwienia sprawy:

- Wydanie decyzji ustalającej bądź korygującej wysokość podatku w terminie do 1 miesiąca – dla osób fizycznych,
- Osoby fizyczne są obowiązane złożyć właściwemu organowi podatkowemu informacje o nieruchomościach i obiektach budowlanych, o gruntach sporządzone na formularzach wg ustalonego wzoru, w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub o zaistnieniu zmian.
- Osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nie posiadające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, a także jednostki organizacyjne Lasów Państwowych są obowiązane składać, w terminie do 31 stycznia właściwemu organowi podatkowemu deklaracje na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu – w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku (w przypadku korekty deklaracji – w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności zmian).Tryb odwoławczy:

- Od decyzji przysługuje prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku, w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Sztum.
- Odwołanie od decyzji organu podatkowego powinno zawierać zarzuty przeciw decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.
- Wniesienie odwołania od decyzji organu podatkowego nie wstrzymuje jej wykonania.
- Odwołanie składa się w Punkcie Informacyjnym Urzędu Miasta i Gminy Sztum.


AKTUALNE STAWKI PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI:

Uchwała Nr XV.98.2019 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia27 listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości - pobierz

Obowiązujące Uchwały Rady Miejskiej:

  1. Uchwała Nr LV.438.2018 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości - pobierz
  2. Uchwała Nr XLI.338.2017 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 30 listopada w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
  3. Uchwała Nr XXX.216.2016 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 23 listopada w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
  4. Uchwała Nr XXIX/166/04 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 04 grudnia 2004r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
  5. Uchwała nr XLII/413/2014 Rady Miejskej w Sztumie z dnia 13 czerwca 2014 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na terenie Miasta i Gminy Sztum w ramach pomocy de minimis.


Podstawa prawna:

- Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019r. w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości - Dz.U z 2019r. poz. 1104
- Ustawa z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych - tekst jednolity z 2019 r. Dz. U. poz. 1170 ze zm.
- Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa - tekst jednolity z 2019 r. Dz. U. poz. 900 ze zm.