Urząd Miasta i Gminy

Zwrot opłaty skarbowej


I. Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Miasta i Gminy Sztum
Referat Podatkowy, I piętro pokój 25

  

II. Komórka odpowiedzialna

Aleksandra Połuszańczyk – Pajdzik - inspektor ds. księgowości podatkowej
tel. 55 640-63-36

Godziny urzędowania:

Poniedziałek, Wtorek, Czwartek - 7:30-15:30
Środa - 7:30-17:00
Piątek 7:30-14:00

 

III. Ogólny opis

 1. Opłata skarbowa podlega zwrotowi, jeżeli:
  - Mimo zapłacenia opłaty-nie dokonano czynności urzędowej.
  - Mimo zapłacenia opłaty-nie wydano zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji).
  - Zapłaty opłaty skarbowej dokonano na rachunek niewłaściwego miejscowo organu podatkowego.
  - Opłatę skarbową zapłacono nienależnie lub w wysokości wyższej od należnej.
 2. Zwrot opłaty skarbowej następuje na wniosek.
 3. Opłata skarbowa nie podlega zwrotowi po upływie pięciu lat, licząc od końca roku, w którym dokonano zapłaty opłaty.


IV. Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o zwrot opłaty skarbowej wraz z dowodem zapłaty opłaty  skarbowej.
 2. Wskazanie gdzie był lub miał być złożony wniosek o dokonanie czynności urzędowej, wydanie zezwolenia lub zaświadczenia (pozwolenia, koncesji), za który dokonano opłaty skarbowej, która ma zostać zwrócona.

V. Formularz do pobrania

Wniosek o zwrot opłaty skarbowej () pobierz Szczegóły pliku
Nazwa: Druk_zwrot_oplaty_skarbowej.rtf
Opis: Druk - IS
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2012-07-31 10:17:36
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Markowski Kamil
Rozmiar pliku: 0.02 MB
Rozszerzenie pliku: rtf

 

VI. Termin i sposób załatwienia sprawy:

Decyzję w sprawie zwrotu/stwierdzenia nadpłaty opłaty skarbowej wydaje się bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane
– nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, chyba że przepisy ustawy stanowią inaczej.

Zwrot opłaty skarbowej może zostać dokonany  na rachunek bankowy wskazany we wniosku, czekiem lub za  pośrednictwem Poczty Polskiej na wskazany adres, przy czym zgodnie z przepisami kwota zwrotu pomniejszona jest o koszty opłaty pocztowej.

 

VII. Tryb odwoławczy

Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku za pośrednictwem tutejszego Urzędu w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
Odwołanie od decyzji organu podatkowego powinno spełniać wymogi określone w art. 222  ustawy – Ordynacja podatkowa, tj. zawierać zarzuty  przeciw decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazać dowody uzasadniające to żądanie.

 

VIII. Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 2020r. poz. 1546 ze zm.)
 2. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz.U. 2007r. Nr. 187, poz. 1330)
 3. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. 2020r., poz.1325 ze zm.)