Urząd Miasta i Gminy

Rozpatrywanie wniosków w sprawach ulg i zwolnień w podatku rolnym

- ulga z tytułu nabycia gruntów
(5-letnie zwolnienie i 2-letnia ulga) na utworzenie nowego lub powiększenie już istniejącego gospodarstwa do powierzchni nie przekraczającej 100ha gruntów.

 • Wniosek - pobierz Szczegóły pliku
  Nazwa: wniosek o zwolnienie z tytułu nabycia gruntów.docx
  Opis: wniosek2023
  Utworzono: 2023-05-16 14:42:10
  Data dodania: 2023-05-16 14:39:45
  Autor pliku: Małgorzata Surdyka
  Wprowadził/a: Kosmowski Daniel
  Rozmiar pliku: 0.02 MB
  Rozszerzenie pliku: docx
 • Oświadczenie - pobierz Szczegóły pliku
  Nazwa: Oswiadczenie_rolnika_pkd.doc
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2019-04-24 10:35:31
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.10 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 • Formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę - pobierz Szczegóły pliku
  Nazwa: Formularz_informacji_przedstawianych_przez_wnioskodawce_rolnik_pomoc_de_minimis.doc
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2019-04-24 10:36:07
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.05 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 • Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis - pobierz Szczegóły pliku
  Nazwa: oswiadczenie_o_otrzymanej_pomocy_de_minimis.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2019-04-24 10:36:08
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.10 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf


- ulga inwestycyjna z tytułu wydatków poniesionych na:

- budowę lub modernizacje budynków inwentarskich służących do chowu, hodowli i utrzymywania zwierząt gospodarskich oraz obiektów służących ochronie środowiska,
- zakup i zainstalowanie:
a) deszczowni,
b) urządzeń melioracyjnych i urządzeń zaopatrzenia gospodarstwa w wodę,
c) urządzeń do wykorzystywania na cele produkcyjne naturalnych źródeł energii (wiatru, biogazu, słońca, spadku wód).

 • Wniosek Szczegóły pliku
  Nazwa: 2020-12-29 wniosek ulga inwestycyjna.doc
  Opis: wniosek
  Utworzono: 2020-12-29 09:56:55
  Data dodania: 2020-12-30 09:57:05
  Autor pliku: Sylwia Lipińska
  Wprowadził/a: Rudzki Mariusz
  Rozmiar pliku: 0.04 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 • Oświadczenei pkd - pobierz Szczegóły pliku
  Nazwa: 2019_05_28_Oswiadczenie_rolnika_pkd.doc
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2019-05-28 14:04:02
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.10 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 • Formularz pomoc publiczna - pobierz Szczegóły pliku
  Nazwa: 2019_05_28_formularz_pomoc_publiczna.doc
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2019-05-28 14:04:01
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Krzysztofik Mateusz
  Rozmiar pliku: 0.04 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 • Wniosek o poświadczenie zgodności odpisu z oryginałem Szczegóły pliku
  Nazwa: 2021-02-24 wniosek o poswiadczenie zgodnosci odpisu z oryginaem.doc
  Opis: wniosek o poświadczenie zgodności
  Utworzono: 2021-02-23 08:12:54
  Data dodania: 2021-02-24 08:13:07
  Autor pliku: Sylwia Lipińska
  Wprowadził/a: Rudzki Mariusz
  Rozmiar pliku: 0.06 MB
  Rozszerzenie pliku: doc


I. Miejsce załatwienia sprawy:

- Urząd Miasta i Gminy Sztum, I piętro pokój 21 i 22,
Poniedziałek, Wtorek, Czwartek - 7:30-15:30
Środa - 7:30-17:00
Piątek - 7:30-14:00


II. Komórka odpowiedzialna:

Sylwia Lipińska
I piętro pokój 22
tel. 55-640-63-35

Małgorzata Surdyka
I piętro pokój 21
tel. 55-640-63-37

 

III. Wymagane dokumenty:

- Wniosek o przyznanie danej ulgi z podaniem przesłanek i okoliczności uzasadniających przyznanie danej ulgi.
- Do wniosku o przyznanie ulgi z tytułu nabycia należy dołączyć kserokopie aktu notarialnego,
- Do wniosku o przyznanie ulgi inwestycyjnej należy dołączyć zestawienie poniesionych wydatków inwestycyjnych wraz z rachunkami lub ich uwierzytelnionymi odpisami, stwierdzającymi wysokość tych wydatków.


IV. Termin załatwienia sprawy:

- Załatwienie sprawy wymagającej przeprowadzenia postępowania dowodowego powinno nastąpić bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania chyba, że przepisy ustawy Ordynacja podatkowa stanowią inaczej.


V. Tryb odwoławczy:

- Od decyzji przysługuje prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku, w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Sztum.
- Odwołanie od decyzji organu podatkowego powinno zawierać zarzuty przeciw decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.
- Wniesienie odwołania od decyzji organu podatkowego nie wstrzymuje jej wykonania.
- Odwołanie składa się w Punkcie Informacyjnym Urzędu Miasta i Gminy Sztum.


VI. Uwagi:

- Wnioski nie zawierające wymaganych załączników, a także nie uzupełnione w terminie wyznaczonym przez organ podatkowy, pozostawia się bez rozpatrzenia.
- W razie nabycia gruntów od indywidualnych właścicieli gospodarstw rolnych, nie stosuje się 5-letniego zwolnienia, jeżeli nabywca jest małżonkiem, krewnym w linii prostej, pasierbem, zięciem lub synową sprzedawcy gruntów.
- Ulgi z tytułu nabycia gruntów z Państwowego Funduszu Ziemi lub Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa w drodze kupna nie stosuje się, jeżeli przedmiotem nabycia są grunty objęte uprzednio przez nabywcę w trwałe zagospodarowanie.

Podstawa prawna:
- Ustawa z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym - tekst jednolity Dz. U z 2017 r. poz 1892 ze zm.
- Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa - tekst jednolity z 2018 r. Dz. U., poz. 800 ze zm.
- Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym - tekst jednolity z 2018 r. poz 994 ze zm.