Urząd Miasta i Gminy w Sztumie

Rozpatrywanie wniosków w sprawach ulg i zwolnień w podatku rolnym

- ulga z tytułu nabycia gruntów
(5-letnie zwolnienie i 2-letnia ulga) na utworzenie nowego lub powiększenie już istniejącego gospodarstwa do powierzchni nie przekraczającej 100ha gruntów.

Wniosek - pobierz
Oświadczenie - pobierz
Formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę - pobierz
Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis - pobierz

- ulga inwestycyjna z tytułu wydatków poniesionych na:

- budowę lub modernizacje budynków inwentarskich służących do chowu, hodowli i utrzymywania zwierząt gospodarskich oraz obiektów służących ochronie środowiska,
- zakup i zainstalowanie:
a) deszczowni,
b) urządzeń melioracyjnych i urządzeń zaopatrzenia gospodarstwa w wodę,
c) urządzeń do wykorzystywania na cele produkcyjne naturalnych źródeł energii (wiatru, biogazu, słońca, spadku wód).

Wniosek - pobierz
Oświadczenei pkd - pobierz
Formularz pomoc publiczna - pobierz

I. Miejsce załatwienia sprawy:

- Urząd Miasta i Gminy Sztum, I piętro pokój 21 i 22,
Poniedziałek, Wtorek, Czwartek - 7:30-15:30
Środa - 7:30-17:00
Piątek - 7:30-14:00


II. Komórka odpowiedzialna:

Sylwia Lipińska
I piętro pokój 22
tel. 55-640-63-35

Małgorzata Surdyka
I piętro pokój 21
tel. 55-640-63-37

 

III. Wymagane dokumenty:

- Wniosek o przyznanie danej ulgi z podaniem przesłanek i okoliczności uzasadniających przyznanie danej ulgi.
- Do wniosku o przyznanie ulgi z tytułu nabycia należy dołączyć kserokopie aktu notarialnego,
- Do wniosku o przyznanie ulgi inwestycyjnej należy dołączyć zestawienie poniesionych wydatków inwestycyjnych wraz z rachunkami lub ich uwierzytelnionymi odpisami, stwierdzającymi wysokość tych wydatków.


IV. Termin załatwienia sprawy:

- Załatwienie sprawy wymagającej przeprowadzenia postępowania dowodowego powinno nastąpić bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania chyba, że przepisy ustawy Ordynacja podatkowa stanowią inaczej.


V. Tryb odwoławczy:

- Od decyzji przysługuje prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku, w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Sztum.
- Odwołanie od decyzji organu podatkowego powinno zawierać zarzuty przeciw decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.
- Wniesienie odwołania od decyzji organu podatkowego nie wstrzymuje jej wykonania.
- Odwołanie składa się w Punkcie Informacyjnym Urzędu Miasta i Gminy Sztum.


VI. Uwagi:

- Wnioski nie zawierające wymaganych załączników, a także nie uzupełnione w terminie wyznaczonym przez organ podatkowy, pozostawia się bez rozpatrzenia.
- W razie nabycia gruntów od indywidualnych właścicieli gospodarstw rolnych, nie stosuje się 5-letniego zwolnienia, jeżeli nabywca jest małżonkiem, krewnym w linii prostej, pasierbem, zięciem lub synową sprzedawcy gruntów.
- Ulgi z tytułu nabycia gruntów z Państwowego Funduszu Ziemi lub Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa w drodze kupna nie stosuje się, jeżeli przedmiotem nabycia są grunty objęte uprzednio przez nabywcę w trwałe zagospodarowanie.

Podstawa prawna:
- Ustawa z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym - tekst jednolity Dz. U z 2017 r. poz 1892 ze zm.
- Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa - tekst jednolity z 2018 r. Dz. U., poz. 800 ze zm.
- Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym - tekst jednolity z 2018 r. poz 994 ze zm.