Urząd Miasta i Gminy w Sztumie

Zwolnienie z podatku od nieruchomości na nowe inwestycje w ramach pomocy de minimis

Opis procedury


Na podstawie uchwały nr XLII/413/2014 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 13 czerwca 2014r. zostało wprowadzone zwolnienie z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą, będących podatnikami podatku od nieruchomości, którzy realizują nowe inwestycje na terenie Miasta i Gminy Sztum.


Przez nową inwestycję należy rozumieć grunty, budynki i budowle nabyte po 1 stycznia 2014r. oraz inwestycje w zakresie wybudowania nowych budynków lub budowli po 1 stycznia 2014r., powstałą na podstawie ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę, powodującą przyrost podstaw opodatkowania w podatku od nieruchomości związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.


Warunki udzielenia pomocy


Dokumenty, które powinien dostarczyć przedsiębiorca po zakończeniu inwestycji (najpóźniej przed dniem, od którego zaczyna obowiązywać zwolnienie z podatku od nieruchomości wynikające z uchwały) – warunkiem nabycia zwolnienia jest złożenie wniosku ( zał. nr 1 do uchwały) oraz dołączenie:

 1. Korekty informacji/deklaracji w sprawie podatku od nieruchomości,
 2. Potwierdzenia wpisu do odpowiedniego rejestru (ewidencji) działalności gospodarczej,
 3. Decyzji pozwolenia na budowę oraz decyzji pozwolenia na użytkowanie obiektu lub innego dokumentu potwierdzającego przyjęcie obiektu do użytkowania – w przypadku inwestycji w postaci wybudowania nowych budynków lub budowli,
 4. Oświadczenia o nieposiadaniu zadłużenia wobec Miasta i Gminy Sztum z jakiegokolwiek tytułu zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały,
 5. Oświadczenia dotyczącego powiązanych jednostek gospodarczych, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały,
 6. Formularzu informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311),
 7. Wszystkich zaświadczeń/oświadczeń o otrzymanej bądź nie otrzymanej pomocy de minimis z roku bieżącego oraz dwóch poprzedzających go lat.

Zwolnienie nie przysługuje:

 • przedsiębiorcom posiadającym zaległości wobec budżetu Miasta i Gminy Sztum;

Zwolnieniu nie podlegają:

 • nieruchomości zajęte na stacje paliw, działalnością handlową detaliczną i hurtową, nieruchomości zajęte na działalność telekomunikacyjną, związaną z wytwarzaniem i zaopatrzaniem w energię elektryczną, energię cieplną, gaz, wodę oraz odprowadzanie ścieków.

Obowiązki beneficjenta pomocy:

 • składanie do 31 stycznia każdego roku podatkowego ( w okresie korzystania z pomocy publicznej) informacji o pomocy publicznej wraz z zaświadczeniami o pomocy de minimis uzyskanej w różnych formach i z różnych źródeł w bieżącym roku oraz w okresie dwóch poprzedzających lat kalendarzowych.

Utrata prawa do zwolnienia:

 • złożenie nieprawdziwych danych w wymaganych oświadczeniach lub brak pisemnego zawiadomienia o utracie prawa do zwolnienia – utrata prawa do zwolnienia za cały jego okres;
 • z dniem zbycia przez przedsiębiorcę nieruchomości objętej zwolnieniem,
 • z dniem utraty statusu przedsiębiorcy przez podatnika,
 •  z dniem przekroczenia pułapu 200 tyś. euro, uzyskanej pomocy de minimis,
 • z dniem 1 stycznia roku podatkowego, jeśli nie przedstawił organowi podatkowemu informacji, o których mowa w § 6 uchwały,
 • z ostatnim dniem kwartału, jeśli na ten dzień wystąpiła u przedsiębiorcy zaległość z jakiegokolwiek tytułu wobec Miasta i Gminy Sztum.

Przedsiębiorca, który na podstawie uchwały Nr XLII/413/2014 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 16 czerwca 2014 roku w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomoce de minimis nabył prawo do zwolnienia, zachowuje je przez okres wskazany w tej uchwale po spełnieniu warunków w niej określonych.

 

Informacji udziela:

Małgorzata Surdyka – Kierownik referatu podatkowego
I piętro, pokój nr 21, tel. 55-640-63-37

Sylwia Lipińska – inspektor ds. wymiaru podatku (terenu Miasta Sztum oraz osoby prawne)
I piętro, pokój nr 22, tel. 55-640-63-35
Do pobrania:

 1. Uchwała nr XLII/413/2014 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 13 czerwca 2014r - pobierz
 2. Załączniki do uchwały nr nr XLII/413/2014 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 13 czerwca 2014r
  – wniosek - załącznik nr 1 - pobierz– oświadczenie - załącznik nr 2 - pobierz
  – oświadczenie - załącznik nr 3 - pobierz
 3. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis - pobierz