Urząd Miasta i Gminy

 

 

Zwolnienie z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje w ramach pomocy de minimis

 

 

Opis procedury

Na podstawie uchwały nr LXVII.588.2024 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 27 marca 2024r. zostało wprowadzone nowe zwolnienie z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą, będących podatnikami podatku od nieruchomości, którzy realizują nowe inwestycje na  terenie Miasta i Gminy Sztum. Uchwała obowiązuje do 31.12.2030r.

 

Przez nową inwestycję należy rozumieć grunty, budynki i budowle nabyte po 1 stycznia 2024r. oraz inwestycje w zakresie wybudowania nowych budynków lub budowli po 1 stycznia 2024r., powstałą na podstawie ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę, powodującą przyrost podstaw opodatkowania w podatku od nieruchomości związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

 

Przez nowo wybudowane budynki lub ich części oraz budowle lub ich części należy rozumieć budynki lub ich części, budowle lub ich części, oddane do użytku albo budynki lub ich części, budowle lub ich części, których użytkowanie rozpoczęto przed ich ostatecznym wykończeniem po dniu 01.01.2024r.

 

Warunki udzielenia pomocy 

Dokumenty, które powinien dostarczyć przedsiębiorca po zakończeniu inwestycji (najpóźniej przed dniem, od którego zaczyna obowiązywać zwolnienie z podatku od nieruchomości, wynikające z uchwały) – warunkiem nabycia zwolnienia jest złożenie załącznika nr 1 do uchwały oraz dołączenie

  1. Informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych/deklaracji w sprawie podatku od nieruchomości,
  2. Dokumentu udzielającego pozwolenie na budowę oraz decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu lub innego dokumentu potwierdzającego przyjęcie tego obiektu do użytkowania.,
  3. Dokumentu potwierdzającego nabycie nieruchomości objętej zgłoszeniem.
  4. Wyciąg z projektu budowlanego w zakresie powierzchni użytkowej budynku będącego nową inwestycją lub innego dokumentu o wielkości tej powierzchni.
  5. Dokumentów potwierdzających wartość budowli będącej nową inwestycją.
  6. Innych dokumentów, oświadczeń, o które wystąpi organ podatkowy, mających na celu uwiarygodnienie prawa do zwolnienia z podatku od nieruchomości,
  7. Oświadczenia o nieposiadaniu zadłużenia wobec Miasta i Gminy Sztum z jakiegokolwiek tytułu zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały,
  8. Formularzu informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311),
  9. Wszystkich zaświadczeń/oświadczeń o otrzymanej bądź nie otrzymanej pomocy de minimis w ciągu trzech minionych lat.

 

Zwolnienie nie ma zastosowania do:

1. Przedsiębiorców posiadających zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz innych zobowiązań wobec Miasta i Gminy Sztum.

2. W przypadkach określonych w art. 1 ust. 1 Rozporządzenia Komisji (UE), o którym mowa w §2 niniejszej uchwały.

3. Nieruchomości zajętych na stacje paliw, działalność handlową detaliczną oraz hurtową,

telekomunikacyjną oraz działalność związaną z magazynowaniem, wytwarzaniem i zaopatrzeniem w energię eklektyczną, energię cieplną, gaz, wodę oraz odprowadzaniem ścieków.

 

Obowiązki beneficjenta pomocy:

- składanie do 31 stycznia każdego roku podatkowego ( w okresie korzystania z pomocy publicznej) informacji o pomocy publicznej wraz z zaświadczeniami o pomocy de minimis uzyskanej w różnych formach i z różnych źródeł w ciągu trzech minionych lat.

-Przedsiębiorca korzystający ze zwolnienia jest zobowiązany do samodzielnego nadzorowania stopnia wykorzystania pułapu pomocy de minimis określonego w przepisach wymienionych § 2 uchwały. W przypadku gdy pułap ten zostanie przekroczony, kwota pomocy uzyskanej ponad pułap 300.000 euro podlega zwrotowi.

 

 Utrata prawa do zwolnienia:

Prawo do zwolnienia wygasa:

1) z dniem zbycia przez przedsiębiorcę nieruchomości objętej zwolnieniem;

2) z dniem utraty statusu przedsiębiorcy przez podatnika;

3) z dniem przekroczenia pułapu 300.000 euro uzyskanej pomocy de minimis;

4) z dniem 1 stycznia roku podatkowego, jeśli nie przedstawił organowi podatkowemu informacji, o których mowa § 7 pkt 1;

5) z dniem postawienia przedsiębiorcy w stan likwidacji;

6) z dniem ogłoszenia upadłości przedsiębiorcy;

7) z dniem zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej w nieruchomości objętej zwolnieniem.

 

Uwaga!  Po utracie prawa do zwolnienia, przedsiębiorca nie może ponownie skorzystać ze zwolnienia na inwestycję, która już była objęta zwolnieniem na mocy niniejszej uchwały. Przedsiębiorca, który złożył nieprawdziwe dane w oświadczeniach co do spełnienia warunków uprawniających do zwolnienia lub nie dokonał zawiadomienia o utracie warunków zwolnienia traci prawo do tego zwolnienia za cały jego okres.

 

Informacji udziela:

 

Małgorzata Surdyka –Kierownik Referatu podatkowego

I piętro, pokój nr 21, tel. 55-640-63-37

 

Sylwia Lipińska – inspektor ds. wymiaru podatku ( terenu Miasta Sztum oraz osoby prawne)

I piętro, pokój nr 22, tel. 55-640-63-35

 

Do pobrania: