Urząd Miasta i Gminy

Lista uchwał Rady Miejskiej lata 2006-2010


 


 

Rok 2006
Uchwała nr I/1/2006 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 27 listopada 2006r w sprawie regulaminu głosowana wyboru przewodniczącego Rady Miejskiej w Sztumie

Uchwała nr I/2/2006 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 27 listopada 2006r w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Miejskiej w Sztumie

Uchwała nr I/3/2006 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 27 listopada 2006r w sprawie regulaminu głosowania wyboru wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Sztumie

Uchwała nr I/4/2006 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 27 listopada 2006r w sprawie wyboru wiceprzewodniczących Rady miejskiej w Sztumie

Uchwała nr II/5/2006 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 4 grudnia 2006r w sprawie powołania stałych komisji Rady Miejskiej w Sztumie

Uchwała nr II/6/2006 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 4 grudnia 2006r w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Sztumie oraz Przewodniczących komisji

Uchwała nr II/7/2006 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 4 grudnia 2006r w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 r.

Uchwała nr II/8/2006 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 4 grudnia 2006r w sprawie zmian w Planie Rozwoju Lokalnego dla miasta i gminy Sztum na lata 2004-2010

Uchwała nr II/9/2006 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 4 grudnia 2006r w sprawie okeślenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Uchwała nr II/10/2006 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 4 grudnia 2006r w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

Uchwała nr II/11/2006 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 4 grudnia 2006r w sprawie okreśenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Uchwała nr II/12/2006 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 4 grudnia 2006r w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej oraz zasad jej poboru.

Uchwała nr II/13/2006 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 4 grudnia 2006r w sprawie ustalenia wysokości podatku od posiadania psów oraz terminów i sposobu płatności podatku

Uchwała nr III/14/2006 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 28 grudnia 2006r w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006r.

Uchwała nr III/15/2006 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 28 grudnia 2006r w sprawie wydatków budżetu gminy, które w 2006 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego

Uchwała nr III/16/2006 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 28 grudnia 2006r w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie Gminie Miasto Elbląg

Uchwała nr III/17/2006 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 28 grudnia 2006r w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych na rok 2007

Uchwała nr III/18/2006 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 28 grudnia 2006r w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2007

Uchwała nr III/19/2006 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 28 grudnia 2006r w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych i zwrotów kosztów podróży

Uchwała nr III/20/2006 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 28 grudnia 2006r w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza

Uchwała nr III/22/2006 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 28 grudnia 2006r w sprawie od odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na działkę nr 10/18 o pow. 0,0205 ha położoną w Sztumie, obręb geodezyjny nr 1

Uchwała nr III/23/2006 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 28 grudnia 2006r w sprawie zmiany Uchwały nr XXIX/254/96 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 30 listopada 1996 roku w sprawie zbycia nieruchomości położonej w Białej Górze w drodze przetargu nieograniczonego.

Uchwała nr III/24/2006 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 28 grudnia 2006r w sprawie zmiany Uchwały nr LII/343/2006 Rady Miejkiej w Sztumie z dnia 26 października 2006 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części nieruchomości gruntowych położonych w obrębie geodezyjnym Barlewice z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległuch oraz ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego.

Uchwała nr III/25/2006 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 28 grudnia 2006r w sprawie przyjęcia 'Programu współpracy Miasta i Gminy Sztum z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2007"

Uchwała nr III/26/2006 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 28 grudnia 2006r w sprawie zatwierdzenia planów stałych Komisji Rady Miejskiej w Sztumie na rok 2007
 


 

Rok 2007Uchwała nr IV/27/2007 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 17 stycznia 2007 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na część działki położonej w obrębie geodezyjnym nr 2 miasta Sztum

Uchwała nr IV/28/2007 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 17 stycznia 2007 roku w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie do gminnego zasobu nieruchomości, działek położonych w obrębie geodezyjnym nr 2 miasta Sztum stanowiących własność Skarbu Państwa

Uchwała nr IV/29/2007 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 17 stycznia 2007 roku w sprawie wyłonienie kandydata na członka Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Sztumie

Uchwała nr V/30/2007 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 24 lutego 2007 roku w sprawie wyrażenia woli likwidacji Publicznego Przedszkola "Na Słonecznej Górnej" Nr2 w Sztumie w związku z jego przekształceniem w przedszkole niepubliczne

Uchwała nr V/31/2007 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 24 lutego 2007 roku w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie gminy Sztum do porozumienia o wzajemnej współpracy w celu utworzenia Lokalnej Grupy Działania i opracowania Strategii Rozwoju Lokalnego do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich ,,Oś 4 LEADER" oraz na współfinansowanie kosztów realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego

Uchwała nr V/32/2007 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 24 lutego 2007 roku w sprawie zaliczenia dróg położonych na terenie miasta Sztum do kategorii dróg gminnych

Uchwała nr V/33/2007 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 24 lutego 2007 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Sztumie na I półrocze 2007 roku

Uchwała nr V/34/2007 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 7 marca 2007 roku w sprawie odwołania Pani Anny Mielniczek ze stanowiska Sekretarza Miasta i Gminy Sztum

Uchwała nr V/35/2007 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 7 marca 2007 roku w sprawie powolania Pana Antoniego Downarowicza na stanowisko Sekretarza Miasta i Gminy Sztum

Uchwała nr VII/38/2007 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 31 marca 2007 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Pomorskiego

Uchwała nr VII/39/2007 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 31 marca 2007 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztumie za rok 2006

Uchwała nr VII/40/2007 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 31 marca 2007 roku w sprawie określenia szczególowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz ustalenie szczególowych zasad częściowego lub całkowitego zwolnienie od oplat,jak również trybo ich pobierania

Uchwała nr VII/41/2007 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 31 marca 2007 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2007 rok

Uchwała nr VII/42/2007 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 31 marca 2007 roku w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zmiany nieruchomości gruntowych stanowiących gminny zasób nieruchomości na nieruchomości gruntowee stanowiące własność i użydkowanie wieczyste Spóldzielni Mieszkaniowej w Sztumie oraz współwłasność osoby fizycznej

Uchwała nr VII/43/2007 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 31 marca 2007 roku w sprawie wytypowania do zbycia nieruchomości zabudowanj budynkiem uztdkowym położonym w Gościszewie w drodze bezprzetargowej

Uchwała nr VII/44/2007 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 31 marca 2007 roku w sprawie obciążenia nieodpłatną służebnością przechodu i przejazdu nieruchomości gruntowych o numerach ewidencyjnych 441,446,443/13 i część nieruchomości gruntowej o numerze ewidencyjnym 442, położonych w obrębie II miasta Sztum, na rzecz każdoczesnego właściciela lub użydkowania części nieruchomości gruntowej o numerze ewidencyjnym 442

Uchwała nr VII/45/2007 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 31 marca 2007 roku w sprawie zdobycia nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Zajezierze oraz obciążenia nieodpłatną służebnością przechodu i przejazdu nieruchomości przyległej

Uchwała nr VII/46/2007 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 31 marca 2007 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych oddanych w użydkowanie wieczyste położonych w obrębie 4 Miasta Sztum na rzecz użytkowania wieczystego

Uchwała nr VII/47/2007 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 31 marca 2007 roku w sprawie skargi wniesionej przez Pana Leonarda Steckiego na Burmistrza Miasta i Gminy Sztum

Uchwała nr VII/48/2007 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 31 marca 2007 roku w sprawie wytypowania przedstawicieli miasta i gminy sztum do reprezentowania miasta i gminy Sztum w Zgromadzeniu Związku Gmin pn.,,Park Inwestycyjny Malbork-Sztum''

Uchwała nr VII/49/2007 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 28 kwietnia 2007 roku w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2006

Uchwała nr VII/50/2007 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 28 kwietnia 2007 roku w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Sztum z wykonania budżetu Miasta i Gminy za 2006 rok

Uchwała nr VII/51/2007 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 28 kwietnia 2007 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok

#plik:Uchwała nr VII/51/2007 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 28 kwietnia 2007 roku w sprawiewysokości oraz szczególowych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczególowych warunków obliczenia i wypłacenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny dorażnych zastępstw, a także wysokosć nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oeaz szczególowe zasady jego przyznawania i wypłacania#

Uchwała nr X/52/2007 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 28 kwietnia 2007 roku w sprawie wysokości oraz szczególowych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczególowych warunków obliczenia i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny dorażnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania

Uchwała nr VII/53/2007 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 28 kwietnia 2007 roku w sprawie uchylenia uchwały nr III/16//2006 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia28 grudnia 2006 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej Gminie Miasto Elblag

Uchwała nr VII/54/2007 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 28 kwietnia 2007 roku w sprawie zatwierdzenia statutow solectw z terenu gminy Sztum

Uchwała nr VII/55/2007 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 28 kwietnia 2007 roku w sprawie zmiany uchwaly Nr Ix/42/2003 Rady MIejskiej w Sztumie z dnia 28 kwietnia 2003 roku w sprawie poboru podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości i od posiadania psow od osob fizycznych w drodze inkasa

Uchwała nr IX/56/2007 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 4 czerwiec 2007 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok

Uchwała nr IX/57/2007 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 4 czerwiec 2007 roku w sprawie uchylenia uchwaly Nr XL/264/05 rady Miejskiej w Sztumie z dnia 26 listopada 2005 roku w sprawie wyrażźenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat z tytułu przeksztłcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

Uchwała nr IX/58/2007 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 4 czerwiec 2007 roku w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawierania umów dzierżawy na czas nieokreślony, na nieruchomościach gminnych położonych na terenie mIasta i Gminy Sztum na rzecz dotychczasowych dzierżawców

Uchwała nr IX/59/2007 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 4 czerwiec 2007 roku w sprawie zmiany uchwały Nr V/33/2007 rady Miejskiej w Sztumie z dnia 24 lutego 2007 roku dot.zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej rady Miejskiej w Sztumie na i pólrocze 2007 roku

UCHWAŁA NR XX/60/07 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 26 czerwca 2007 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru w obrębach Koniecwałd i Kępina

Uchwała nr X/61/2007 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 26czerwiec 2007 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok

Uchwała nr X/62/2007 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 26 czerwiec 2007 roku w sprawie zagospodarowania ,,Wzgórza Zamkowego'' na Centrum Hotelowo-Gastronomiczno-Konferencyjne

Uchwała nr X/63/2007 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 26 czerwiec 2007 roku w sprawie likwidacji zakładu budżetowego tj. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z siedzibą w Sztumie ul. Baczyńskiego 3

Uchwała nr X/64/2007 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 26 czerwiec 2007 roku w sprawie odwolania PAni Franciszki Miętkowskiej ze stanowiska Skarbnika Miasta i Gminy Sztum

Uchwała nr X/65/2007 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 26 czerwiec 2007 roku w sprawie powołania Pani Danuty Wiatrowskiej na stanowisko Skarbnika Miasta i Gminy Sztum

Uchwała nr X/66/2007 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 26 czerwiec 2007 roku w sprawie rozpatrzenia skargi wniesionej przez Pana Andrzeja Mulika

Uchwała Nr XI/67/07 z dnia 13 lipca 2007r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sztumskiemu z przeznaczeniem na promocję medialną pn. „Lato z Telewizją Gdańsk”

Uchwała Nr XI/68/07 z dnia 13 lipca 2007r. sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok.

Uchwała Nr XI/69/07 z dnia 13 lipca 2007r. w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów zgłoszonych na ławników do Sądu Okręgowego w Gdańsku i Sądu Rejonowego w Kwidzynie.

Uchwała Nr XII/70/07 z dnia 29 sierpnia 2007r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok.

Uchwała Nr XII/71/07 z dnia 29 sierpnia 2007r. w sprawie darowizny nieruchomości gruntowych położonych na terenie miasta i gminy Sztum z przeznaczeniem na cel publiczny na rzecz powiatu Sztumskiego.

UchwalaNr XII/72/07 z dnia 29 sierpnia 2007r.W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki położonej w Sztumie obręb geodezyjny nr 1 stanowiącej gminny zasób nieruchomości i zwolnienia z obowiązku zbycia nieruchomości w drodze przetargu

Uchwała Nr XII/73/07 z dnia 29 sierpnia 2007r w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działek położonych w obrębie geodezyjnym Sztumskie Pole stanowiących gminny zasób nieruchomości w drodze przetargu.

Uchwała Nr XII/74/07 z dnia 29 sierpnia 2007r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości gruntowych stanowiących gminny zasób nieruchomości na nieruchomości gruntowe stanowiące własność osób fizycznych.

UchwałaNr XII/75/07 z dnia 29 sierpnia 2007r.W sprawie wyrażenia zgody na zbycie części nieruchomości gruntowej położonej w obrębie geodezyjnym nr 3 Miasta Sztum z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

Uchwała Nr XII/76/07 z dnia 29 sierpnia 2007r. w sprawie zm8ian w Planie Rozwoju Lokalnego dla miasta i gminy Sztum na lata 2004-2010.

Uchwała Nr XII/77/07 z dnia 29 sierpnia 2007r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Sztumie na II półrocze 2007 roku.

Uchwała Nr XIII/78/07 z dnia 13 września 2007r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania, ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu RP.

Uchwała Nr XIII/79/07 z dnia 13 września 2007r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok.

Uchwała Nr XIV/80/07z dnia 6 października 2007r. w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne położonych w obrębie 2 Miasta Sztum.

Uchwała Nr XIV/81/07 z dnia 6 października 2007r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz miasta Kwidzyn.

Uchwała Nr XIV/82/07 z dnia 6 października 2007r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok.

Uchwała Nr XIV/83/07 z dnia 6 października 2007r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, procedury uchwalania budżetu Miasta i Gminy Sztum oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu Miasta i Gminy Sztum.

Uchwała Nr XIV/84/07 z dnia 6 października 2007r w sprawie określenia zasad i trybu umarzania wierzytelności Miasta i Gminy Sztum i jej jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności, oraz wskazania organów do tego uprawnionych.

Uchwała Nr XIV/85/07 z dnia 6 października 2007r w sprawie ustalenia górnych stawek opłat brutto za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej obowiązujących na terenie miasta i gminy Sztum.

Uchwała Nr XIV/86/07 z dnia 6 października 2007r w sprawie zmiany uchwały nr III/17/06 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2007.

Uchwała nr XIV/87/07z dnia 6 października 2007r. w sprawie zmiany uchwały nr XL/266/2005 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 26 listopada 2005 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonych w Białej Górze gmina Sztum oraz obciążenie służebnością przechodu i przejazdu.

Uchwała Nr XIV/88/07 z dnia 6 października 2007r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż i zamianę nieruchomości gruntowej położonej w Gościszewie.

Uchwała Nr XIV/89/07 z dnia 6 października 2007r. w sprawie zmian w Planie Rozwoju Lokalnego dla miasta i gminy Sztum na lata 2004-2010.

Uchwała Nr XIV/90/07 z dnia 6 października 2007r. w sprawie ustanowienia miejsca pamięci

Uchwała Nr XIV/91/07 z dnia 6 października 2007r. w sprawie przyjęcia regulaminu wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Gdańsku i do Sądu Rejonowego w Kwidzynie, na kadencję w latach 2008-2011.

Uchwała Nr XIV/92/07 z dnia 6 października 2007r. w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Gdańsku i do Sądu rejonowego w Kwidzynie, na kadencję w latach 2008-2011.

Uchwała Nr XV/93/07 z dnia 15 listopada 2007r. w sprawie upoważnienia burmistrza do podpisania listu intencyjnego z Powiatem Sztumskim dotyczącego wspólnej realizacji projektu „Poprawa infrastruktury turystycznej na obszarze Powiśla w celu intensyfikacji ruchu turystycznego na bazie historycznych atrakcji regionu oraz popularyzacji uprawiania wszechstronnych form rekreacji”.

Uchwała Nr XV/94/07 z dnia 15 listopada 2007r. w sprawie przystąpienia Miasta i Gminy Sztum do projektu „Słoneczne Dachy dla Powiśla”.

Uchwala Nr XV/95/07 z dnia 15 listopada 2007r. w sprawie przyjęcia „Programu Współpracy Miasta i Gminy Sztum z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2008”.

Uchwała Nr XV/96/07z dnia 15 listopada 2007r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok

Uchwała nr XV/97/2007 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 15 listopada 2007 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Uchwała nr XV/98/2007 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 15 listopada 2007 roku w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.

Uchwała Nr XV/99/07 z dnia 15 listopada 2007r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Uchwała Nr XV/100/07 z dnia 15 listopada 2007r. w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej raz zasad jej poboru.

UchwalaNr XV/101/07 z dnia 15 listopada 2007r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty od posiadania psów oraz terminów i sposobu płatności podatku.

Uchwała Nr XV/102/07 z dnia 15 listopada 2007r. w sprawie przystąpienia do stowarzyszenia pod nazwą „Lokalna Grupa Działania kraina Dolnego Powiśla”.

Uchwała Nr XV/103/07 z dnia 15 listopada 2007r. w sprawie ustalenia odpłatności za świadczenia prowadzonych przez gminę przedszkoli publicznych na terenia Miasta i Gminy Sztum.

Uchwała Nr XV/104/07 z dnia 15 listopada 2007r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Gościszewie z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej na rzecz osoby, która zamierza tę nieruchomość nabyć.

Uchwała Nr XV/105/07 z dnia 15 listopada 2007r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty osobie fizycznej od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości- działki nr 53 o pow. 317m², położonej w obrębie geodezyjnym numer 1 przy ul. Kwiatowej w Sztumie, zabudowanej na cel mieszkaniowy.

Uchwała Nr XV/106/07 z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie zgody na zbycie działki, położonej w obrębie geodezyjnym Zajezierze, w drodze przetargu z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne.

Uchwała Nr XV/107/07 z dnia 15 listopada 2007r w sprawie zgody na zbycie lokalu użytkowego mieszczącego się w budynku nr 2 przy ul. Galla Anonima i Związku Jaszczurczego w Sztumie w drodze bezprzetargowej.

Uchwała Nr XV/108/07 z dnia 15 listopada 2007r. w sprawie zgody na sprzedaż części nieruchomości położonej w obrębie 2 Miasta Sztum, przy ul. Chełmińskiej w drodze przetargu z przeznaczeniem na prowadzenie działalności związanej z podstawową opieką zdrowotną.

Uchwała Nr XV/109/07 z dnia 15 listopada 2007r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do gminnego zasobu działek położonych w obrębie geodezyjnym nr 3 Miasta Sztum wymienionych w umowie sprzedaży warunkowej Repertorium A numer 4736/2007 z dnia 24.10.2007 roku.

Uchwała Nr XV/110/07 z dnia 15 listopada 2007r. w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2008.

Uchwała Nr XV/111/07 z dnia 15 listopada 2007r. w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2008.

Uchwała Nr XV/112/07 z dnia 15 listopada 2007r. w sprawie skargi wniesionej przez Pana Jana Skrzypkowskiego.

Uchwala Nr XV/113/07 z dnia 15 listopada 2007r. w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego w okręgu wyborczym nr 3.

Uchwała Nr XVI/114/07 z dnia 14 grudnia 2007 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 r.

Uchwała Nr XVI/115/07 z dnia 14 grudnia 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na rozszerzenie terenu Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej o przyległe tereny inwestycyjne położone w obrębie geodezyjnym Koniecwałd gmina Sztum.

Uchwała Nr XVI/116/07 z dnia 14 grudnia 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części działki nr 214/3 położonej w obrębie geodezyjnym Koniecwałd gmina Sztum.

Uchwała nr XVII/117/07z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Centrum Miasta Sztum"
- załącznik do uchwały

Uchwała Nr XVII/118/07 z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie określenia zasad najmu i użyczania lokali użytkowych i garaży stanowiących zasób Gminy Sztum na okres dłuższy niż trzy lata.

Uchwała Nr XVII/119/07 z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawierania umów dzierżawy na czas nieoznaczony nieruchomości gminnych położonych na terenie Miasta i Gminy Sztum na rzecz dotychczasowych dzierżawców.

Uchwała Nr XVIII/120/07 z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie wydatków budżetu gminy, które w 2007 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Uchwała Nr XVIII/121/07 z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie zmian w Planie Rozwoju Lokalnego dla miasta i gminy Sztum na lata 2004 – 2010.

Uchwała Nr XVIII/122/07 z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie ustalenia wysokości najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu dla pracowników zatrudnionych w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sztumie.

Uchwała Nr XVIII/123/07 z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej, rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobach jej przyznawania.

Uchwała Nr XVIII/124/07 z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie zmiany uchwały dot. powołania składów osobowych stałych Komisji Rady Miejskiej w Sztumie oraz Przewodniczących Komisji.
 


 

Rok 2008Uchwała Nr XIX/125/08 z dnia 19 stycznia 2008 r. w sprawie budżetu gminy na 2008 r.

Uchwała Nr XIX/126/08 z dnia 19 stycznia 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu dla pracowników administracji i obsługi zatrudnionych w Miejsko – Gminnym Zespole Oświaty w Sztumie, gimnazjach, szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto i Gminę Sztum.

Uchwała Nr XIX/127/08 z dnia 19 stycznia 2008 r. w sprawie zasad korzystania ze stołówki szkolnej oraz wysokości opłat.

Uchwała Nr XIX/128/08 z dnia 19 stycznia 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia woli likwidacji Publicznego Przedszkola „ Na Słonecznej Górce” Nr 2 w Sztumie w związku z jego przekształceniem w przedszkole niepubliczne.

Uchwała_ Nr XIX/129/08 z dnia 19 stycznia 2008 r. w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w Uchwale Nr VII/117/2007 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Centrum Miasta Sztum” ograniczonego ulicami Kochanowskiego, Parku Miejskiego, brzegiem Jeziora Barlewickiego, skrzyżowaniem ulic Barczewskiego i Jagiełły oraz brzegiem Jeziora Sztumskiego do plaży miejskiej poprzez część ul. Reja do skrzyżowania ulic Sienkiewicza i Nowowiejskiego do ulicy Kochanowskiego.

Uchwała Nr XIX/130/08 z dnia 19 stycznia 2008 r. w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Tomasza Kasperskiego.

Uchwała Nr XIX/131/08 z dnia 19 stycznia 2008 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w Sztumie na 2008 r.

Uchwała Nr XIX/132/08 z dnia 19 stycznia 2008 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Sztumie na I półrocze 2008 r.

Uchwała Nr XX/133/08 z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 r.

Uchwała Nr XX/134/08 z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Sztumie Obwód 2 Miasta Sztum objętych ochroną konserwatorską zgodnie z decyzją Nr 82/N z dnia 16 lipca 1959 roku z przeznaczeniem na Centrum Hotelowo – Konferencyjne.

Uchwała Nr XX/135/2008 z dnia 31 stycznia 2008r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w obrębie geodezyjnym nr 3 Miasta Sztum z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej na rzecz osoby, która zamierza tę nieruchomość nabyć.

Uchwała Nr XX/136/2008 z dnia 31 stycznia 2008 r.w sprawie sprzedaży części nieruchomości zabudowanej budynkiem po byłym przedszkolu w Czerninie w drodze przetargu z przeznaczeniem na cele mieszkalno – usługowo – handlowe.

Uchwała Nr XX/137/08 z dnia 31stycznia 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr XV/110/07 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 15 listopada 2007 roku w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2008.

Uchwała Nr XX/138/08 z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr XV/111/07 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 15 listopada 2007 roku w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2008.

Uchwała Nr XX/139/08 z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.

Uchwała Nr XXI/140/08 Z dnia 19 marca 2008 r. W sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

Uchwała Nr XXI/141/08 z dnia 19 marca 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie prawa użytkowania wieczystego do działek wymienionych w umowie sprzedaży warunkowej Repertorium A numer 1244/2008 z dnia 19 lutego 2008 roku położonych w obręb geodezyjnym Sztumskie Pole i nr 2 Miasta Sztum.

Uchwała Nr XXI/142/08 z dnia 19 marca 2008 r. w sprawie zmiany uchwały dot. powołania składów osobowych stałych Komisji Rady Miejskiej w Sztumie oraz Przewodniczących Komisji.

Uchwała Nr XXI/143/08 z dnia 19 marca 2008 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego w okręgu wyborczym nr 5.

Uchwała Nr XXII/144/08 z dnia 29 marca 2008 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

Uchwała Nr XXII/145/08 z dnia 29 marca 2008 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2007

Uchwała Nr XXII/146/08 z dnia 29 marca 2008 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sztumskiemu

Uchwała Nr XXII/147/08 z dnia 29 marca 2008 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztumie za rok 2007

Uchwała Nr XXII/148/08 z dnia 29 marca 2008 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania stypendiów sportowych za wybitne wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym.

Uchwała Nr XXII/149/08 z dnia 29 marca 2008 r. w sprawie przystąpienia i współfinansowania projektu pn. „Podniesienie atrakcyjności turystycznej Szlaku Zamków Gotyckich na Powiślu”

Uchwała Nr XXII/150/08 z dnia 29 marca 2008 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej poł. w obrębie 2 Miasta Sztum na rzecz użytkownika wieczystego

Uchwała Nr XXII/151/08 z dnia 29 marca 2008 r. w sprawie udzielania bonifikaty od ceny nabycia nieruchomości na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości wykorzystywanej na cele mieszkaniowe osobom fizycznym, które zamierzają tę nieruchomość nabyć.

Uchwała Nr XXII/152/08 z dnia 29 marca 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego gruntów i własności budynków poł. w Krynicy Morskiej w drodze przetargu z przeznaczeniem na prowadzenie działalności związanej z turystyką i wypoczynkiem

Uchwała Nr XXIII/153/08 z dnia 16 kwietnia 2008 r. W sprawie nie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie przejęcia przez Powiat Sztumski od Miasta i Gminy Sztum zadania polegającego na założeniu i przeprowadzeniu Publicznego Gimnazjum Powiatowego w Sztumie.

Uchwała Nr XXIII/154/08 z dnia 16 kwietnia 2008 r. W sprawie odwołanie Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.

Uchwała Nr XXIII/155/08 z dnia 16 kwietnia 2008 r.W sprawie powołania Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.

Uchwala Nr XXIII/156/08 z dnia 16 kwietnia 2008 r. W sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Sztum w latach 2008 – 2012.

Uchwała nr XXIV/157/08 Z dnia 30 kwietnia 2008 r.W sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Sztum z tytułu wykonania budżetu gminy na 2008 r.

Uchwała nr XXIV/158/08 z dnia 30 kwietnia 2008 r. W sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok.

Uchwała nr XXIV/159/08 z dnia 30 kwietnia 2008 r. W sprawie użyczenia na czas nieokreślony części nieruchomości zabudowanej położonej w Sztumie przy ul. Reja na rzecz Stowarzyszenia pod nazwą Miejski Ludowy Klub Sportowy „Victoria” w Sztumie.

Uchwała Nr XXIV/160/08 z dnia 30 kwietnia 2008 r. W sprawie zmiany nazwy Szkoły Podstawowej im. XXX-lecia PRL wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Gościszewie.

UchwałaNr XXIV/161/08 z dnia 30 kwietnia 2008 r. W sprawie likwidacji Publicznego Przedszkola nr 2 „Na Słonecznej Górce” w Sztumie oraz przeznaczenie mienia.

Uchwała nr XXIV/162/08 z dnia 30 kwietnia 2008 r. W sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz ustalenia stawek dotacji z budżetu Miasta i Gminy Sztum dla niepublicznych przedszkoli zakładanych i prowadzonych na terenie Miasta i Gminy Sztum.

Uchwała Nr XXIV/163/08 z dnia 30 kwietnia 2008 r.W sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania

Uchwała nr XXIV/164/08 z dnia 30 kwietnia 2008 r. W sprawie okreslenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnych tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.

Uchwała nr XXV/165/08 z dnia 14 czerwca 2008 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sztumskiemu z przeznaczeniem na budowę kompleksu sportowego przy Zespole Szkół im. Jana Kasprowicza w Sztumie.

Uchwała nr XXV/166/08 z dnia 14 czerwca 2008 r. W sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok.

Uchwała nr XXV/167/08 z dnia 14 czerwca 2008 r. W sprawie ustalenia wysokości opłaty prolongacyjnej.

Uchwała nr XXV/168/08 z dnia 14 czerwca 2008 r. W sprawie zmiany uchwały Nr XV/100/07 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej oraz zasad jej poboru.

Uchwała nr XXV/169/08 z dnia 14 czerwca 2008 r. W sprawie zmiany uchwały Nr XV/101/07 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty od posiadania psów oraz terminów i sposobu płatności podatku.

Uchwała nr XXV/170/08 z dnia 14 czerwca 2008 r. W sprawie zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Miasta i Gminy Sztum.

Uchwała nr XXV/171/08 z dnia 14 czerwca 2008 r. W sprawie utworzenia rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych.

Uchwała nr XXV/172/08 z dnia 14 czerwca 2008 r. W sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej w charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Sztum.

Uchwała nr XXV/173/08 z dnia 14 czerwca 2008 r. W sprawie zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie 2 Miasta Sztum, przy ul. Chełmińskiej w drodze przetargu nieograniczonego.

Uchwała nr XXV/174/08 z dnia 14 czerwca 2008 r. W sprawie ustalenia wysokości stawek procentowych opłaty adiacenckiej.

Uchwała nr XXV/175/08 z dnia 14 czerwca 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na nieruchomość, położoną w Sztumie przy ul. Sienkiewicza 2, obręb geodezyjny nr 2.

Uchwała nr XXVI/176/08 z dnia 05 lipca 2008 r. W sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

Uchwała nr XXVI/177/08 z dnia 05 lipca 2008 r. W sprawie zmiany uchwały nr XV/110/07 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 15 listopada 2007 roku w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2008.

Uchwała nr XXVI/178/08 z dnia 05 lipca 2008 r. W sprawie sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości położonych w Sztumie obręb 2 Miasta Sztum objętych ochrona konserwatora zabytków zgodnie z decyzją nr 82/N z dnia 16.07.1959 roku z przeznaczeniem na Centrum Hotelowo – Konferencyjne.

Uchwała nr XXVI/179/2008 z dnia 05 lipca 2008 r. W sprawie zmiany uchwały Nr XII/75/2007 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 29 sierpnia 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części nieruchomości gruntowej położonej w obrębie geodezyjnym nr 3 Miasta Sztum z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

Uchwała nr XXVI/180/08 z dnia 05 lipca 2008 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Sztumie na II półrocze 2008 roku.

Uchwała nr XXVI/181/08 z dnia 05 lipca 2008 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza

Uchwała nr XXVII/182/08 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 30 SIERPNIA 2008r w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru w obrębie Sztumskie Pole

Uchwała nr XXVII/183/08 z dnia 30 sierpnia 2008 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kwidzyńskiemu z przeznaczeniem na utworzenie Przyjaznego Pokoju Przesłuchań Dzieci.

Uchwała nr XXVII/184/08 z dnia 30 sierpnia 2008 r. w sprawie przystąpienia Miasta i Gminy Sztum do Stowarzyszenia Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej.

Uchwała nr XXVII/185/08 z dnia 30 sierpnia 2008 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok.

Uchwała nr XXVII/186/08 z dnia 30 sierpnia 2008 r. w sprawie przystąpienia do opracowania Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego zwanego dalej „Planem Miejscowym” dla terenu byłej Fermy Tuczu Trzody Chlewnej z obszarem terenów przyległych w Czerninie obręb Barlewice.

Uchwała nr XXVII/187/08 z dnia 30 sierpnia 2008 r. w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne położonej w obrębie 2 Miasta Sztum.

Uchwała nr XXVII/188/08 z dnia 30 sierpnia 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części działki nr 211/5 i części działki 211/6 położonych w obrębie geodezyjnym Koniecwałd gmina Sztum.

Uchwała nr XXVII/189/08 z dnia 30 sierpnia 2008 r. w sprawie zatwierdzenia projektu systemowego pn. Program aktywizacji społeczno-zawodowej w gminie Sztum „ WCZORAJ DZIŚ JUTRO”, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działania 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej oraz budżetu Miast i Gminy Sztum.

Uchwała nr XXVII/190/08 z dnia 30 sierpnia 2008 r. w sprawie upoważnienia Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztumie do podejmowania i prowadzenia działań wobec dłużników alimentacyjnych.

Uchwała nr XXVII/191/08 z dnia 30 sierpnia 2008 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztumie.

Uchwała nr XXVII/192/08 z dnia 30 sierpnia 2008 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych.

Uchwała nr XXVII/193/08 z dnia 30 sierpnia 2008 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania

Uchwała nr XXVII/194/08 z dnia 30 sierpnia 2008 r. w sprawie zmiany statutu Sztumskiego Centrum Kultury.

Uchwała nr XXVII/195/08 z dnia 30 sierpnia 2008 r. w sprawie zmiany uchwały dot. powołania składów osobowych stałych Komisji Rady Miejskiej w Sztumie oraz Przewodniczących Komisji.

Uchwała Nr XXVII/196/08 z dnia 30 sierpnia 2008 r. w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Aleksandra Michowskiego.

Uchwała nr XXVIII/197/08 z dnia 04 października 2008r. w sprawie zmian w budżecie na 2008 rok.

Uchwała nr XXVIII/198/08 z dnia 04 października 2008r. w sprawie warunków i trybu przyznawania wyróżnień i nagród za wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym.

Uchwała nr XXVIII/199/08 z dnia 04 października 2008r. w sprawie nadania Gimnazjum Nr 1 w Sztumie imienia Jana Pawła II.

Uchwała nr XXVIII/200/08 z dnia 04 października 2008r. w sprawie zatwierdzenia projektu o tytule: Równy start w przyszłość, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałanie 9.1.2 „ Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych”, w ramach konkursu nr 01/POKL/9.1.1/2008 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Uchwała nr XXVIII/201/08 z dnia 04 października 2008r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztumie.

Uchwała nr XXVIII/202/08 z dnia 04 października 2008r. w sprawie zgody na sprzedaż części działki oznaczonej nr 562/2 położonej w obrębie nr 2 miasta Sztum przy ul. Młyńskiej z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, która zamierza tę część działki nabyć.

Uchwała nr XXVIII/203/08 z dnia 04 października 2008r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/178/2008 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 05 lipca 2008 roku w sprawie sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości położonych w Sztumie obręb 2 Miasta Sztum objętych ochrona konserwatora zabytków zgodnie z decyzją nr 82/N z dnia 16.07.1959 roku z przeznaczeniem na Centrum Hotelowo – Konferencyjne.

Uchwała nr XXIX/204/08 z dnia 30 października 2008r. w sprawie zmian w budżecie na 2008 rok.

Uchwała nr XXIX/205/08 z dnia 30 października 2008r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Uchwała nr XXIX/206/08 z dnia 30 października 2008r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Uchwała nr XXIX/207/08 z dnia 30 października 2008r. w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej oraz zasad jej poboru.

Uchwała nr XXIX/208/08 z dnia 30 października 2008r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty od posiadania psów oraz terminów i sposobu płatności opłaty.

Uchwała nr XXIX/209/08 z dnia 30 października 2008r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania jednostki budżetowej.

Uchwała nr XXIX/210/08 z dnia 30 października 2008r w sprawie zgłoszenia przedstawicieli do Powiatowej Rady Zatrudnienia na lata 2008-2012.

Uchwała nr XXIX/211/08 z dnia 14 listopada 2008r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sztumskiemu z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z uroczystością nadania sztandaru dla Komendy Powiatowej Policji w Sztumie.

Uchwała nr XXIX/212/08 z dnia 14 listopada 2008r. w sprawie zmian w budżecie na 2008 rok.

Uchwała nr XXIX/213/08 z dnia 14 listopada 2008r. w sprawie obniżenia ceny skupu zyta do celów wymiaru podatku rolnego.

Uchwała nr XXIX/214/08 z dnia 14 listopada 2008r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/40/2007 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 31 marca 2007 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz ustalenia szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.

Uchwała nr XXIX/215/08 z dnia 14 listopada 2008r. w sprawie ustalenia odpłatności za świadczenia prowadzonych przez gminę przedszkoli publicznych na terenie Miasta i Gminy Sztum.

Uchwała nr XXIX/216/08 z dnia 14 listopada 2008r. w sprawie wspólnej realizacji komunikacji na terenie miasta i gminy Sztum oraz miasta Malbork.

Uchwała nr XXIX/217/08 z dnia 14 listopada 2008r. w sprawie zmiany uchwały nr XV/110/07 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 15 listopada 2007 roku w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2008

Uchwała nr XXIX/218/08 z dnia 14 listopada 2008r. w sprawie przystąpienia do Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011.”

Uchwała nr XXIX/219/08 z dnia 14 listopada 2008r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sztumskiemu na dofinansowanie remontu drogi powiatowej Nr 3183G – ul. Nowowiejskiego w Sztumie realizowanego w ramach rządowego Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011.”

Uchwała nr XXXI/220/08 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 05 grudnia 2008 roku W sprawie wyrażenia opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Sztumskiego w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sztumie.

Uchwała nr XXXI/221/08 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 05 grudnia 2008 roku W sprawie zmiany w budżecie gminy na 2008 r.

Uchwała nr XXXI/222/08 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 05 grudnia 2008 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Sztumie ul. Kochanowskiego 28 wpisanego do KRS pod numer 0000127884

Uchwała nr XXXI/223/08 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 05 grudnia 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Sztum do Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Kraina Dolnego Powiśla” z siedzibą w Dzierzgoniu.

Uchwała nr XXXI/224/08 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 05 grudnia 2008 roku w sprawie zmiany Uchwały dotyczącej zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Sztumie na II półrocze 2008 roku.

Uchwała nr XXXII/225/08 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok.

Uchwała nr XXXII/226/08 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie wydatków budżetu gminy, które w 2008 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Uchwała nr XXXII/227/08 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie budżetu gminy na 2009 rok

Uchwała nr XXXII/228/08 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Miasta i Gminy Sztum z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2009”.

Uchwała nr XXXII/229/08 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie przyjęcia „Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Sztum na lata 2008- 2013”.

Uchwała nr XXXII/230/08 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie ustalenia górnych stawek opłat brutto za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej obowiązujących na terenie miasta i gminy Sztum.

Uchwała nr XXXII/231/08 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2009.

Uchwała nr XXXII/232/08 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2009.

Uchwała nr XXXII/233/08 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu wydzierżawienia na czas nieoznaczony działki nr 134/2 o pow. 0,0228 ha położonej w Sztumie, obręb geodezyjny nr 3.

Uchwała nr XXXII/234/08 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w Sztumie na 2009 rok.

Uchwała nr XXXII/235/08 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Sztumie na I półrocze 2009 roku.

Uchwała nr XXXIII/236/09 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 07 lutego 2009 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.

Uchwała nr XXXIII/237/09 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 07 lutego 2009 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Czernin.

Uchwała nr XXXIII/238/09 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 07 lutego 2009 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Gościszewo.

Uchwała nr XXXIII/239/09 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 07 lutego 2009 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Sztumska Wieś.

Uchwała nr XXXIII/240/09 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 07 lutego 2009 roku w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straż pożarnych biorących udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym zorganizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Sztum.

Uchwała nr XXXIII/241/09 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 07 lutego 2009 roku w sprawie zgody na sprzedaż działki położonej w obrębie 2 Miasta Sztum z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

Uchwała nr XXXIII/242/09 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 07 lutego 2009 roku w sprawie zgody na sprzedaż części działki położonej w obrębie nr 2 miasta Sztum z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

Uchwała nr XXXIII/243/09 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 07 lutego 2009 roku w sprawie zmiany Uchwały w sprawie utworzenia rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych.

Uchwała nr XXXIII/244/09 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 07 lutego 2009 roku w sprawie zmiany Uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązku wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.

Uchwała nr XXXIII/245/09 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 07 lutego 2009 roku w sprawie zmiany Uchwały w sprawie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej, rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobów jej przyznawania.

Uchwała nr XXXIII/246/09 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 07 lutego 2009 roku w sprawie zmiany Uchwały nr III/19/06 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych i zwrotu kosztów podróży.

Uchwała nr XXXIV/247/09 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 20 marca 2009 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.

Uchwała nr XXXIV/248/09 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 20 marca 2009 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztumie za rok 2008.

Uchwała nr XXXIV/249/09 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 20 marca 2009 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2009.

Uchwała nr XXXIV/250/09 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 20 marca 2009 roku w sprawie zgody na sprzedaż działki położonej w obrębie Sztumskie Pole z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

Uchwała nr XXXIV/251/09 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 20 marca 2009 roku w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości oznaczonej numerem 279/138 położonej w obrębie 2 Miasta Sztum z przeznaczeniem pod budowę stacji transformatorowej.

Uchwała nr XXXIV/252/09 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 20 marca 2009 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste położonych w obrębie 4 Miasta Sztum na rzecz użytkownika wieczystego.

Uchwała nr XXXIV/253/09 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 20 marca 2009 roku w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu wydzierżawienia na czas nieoznaczony części działki nr 10/20 o pow. 0,0110 ha położonej w Sztumie, obręb geodezyjny nr 1.

Uchwała nr XXXIV/254/09 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 20 marca 2009 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami dotyczących nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawienia lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata albo na czas nieokreślony.

Uchwała nr XXXIV/255/09 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 20 marca 2009 roku w sprawie zmiany statutu Miasta i Gminy Sztum.

Uchwała nr XXXIV/256/09 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 20 marca 2009 roku w sprawie utworzenia na obszarze gminy Sztum odrębnych obwodów głosowania, ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009r.

Uchwała nr XXXV/257/09 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 27 marca 2009 roku w sprawie zmiany nieruchomości gruntowej stanowiącej gminny zasób nieruchomości na nieruchomości gruntowe stanowiące własność osób fizycznych.

Uchwała nr XXXV/258/09 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 27 marca 2009 roku w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w Sztumie obręb 1 do gminnego zasobu nieruchomości od osób fizycznych.

Uchwała nr XXXV/259/09 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 27 marca 2009 roku w sprawie przyjęcia “Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Sztum na lata 2009- 2012”.

Uchwała Nr XXXVI/260/09 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 25 kwietnia 2009 r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Sztum z tytułu wykonania budżetu za 2008r.

Uchwała Nr XXXVI/261/09 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 25 kwietnia .04.2009 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009r.

Uchwała Nr XXXVI/262/09 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 25 kwietnia 2009 r. w sprawie zgody na sprzedaż części działki oznaczonej nr 128/2 położonej w obrębie nr 3 miasta Sztum przy ul. Fiszera z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, osobie, która zamierza tę część działki nabyć.

Uchwała Nr XXXVI/263/09 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 25 kwietnia 2009 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej oddanej w użytkowanie wieczyste położonej w obrębie 2 Miasta Sztum przy ul. Reja na rzecz użytkownika wieczystego.

Uchwała Nr XXXVI/264/09 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 25 kwietnia 2009 r. w sprawie zgody na sprzedaż części działki oznaczonej nr 149/2 położonej w obrębie geodezyjnym Sztumskie Pole z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania przyległej nieruchomości, osobie, która zamierza tę część działki nabyć.

Uchwała Nr XXXVI/265/09 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 25 kwietnia 2009 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej działkę oznaczoną numerem 325/2 położoną w obrębie geodezyjnym Postolin.

Uchwała Nr XXXVI/266/09 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 25 kwietnia 2009 r. w sprawie nabycia od gminnego zasobu nieruchomości, działki oznaczonej numerem 188/17 położonej w Białej Górze od osoby fizycznej przeznaczonej pod drogę gminną.

Uchwała Nr XXXVI/267/09 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 25 kwietnia 2009 r. w sprawie zgody na sprzedaż działki oznaczonej nr 279/2 położonej w obrębie geodezyjnym Nowa Wieś z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, osobie, która zamierza tę nieruchomość nabyć.

Uchwała Nr XXXVI/268/09 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 25 kwietnia 2009 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę oznaczoną numerem 4 położoną w obrębie geodezyjnym Koślinka w drodze przetargu.

Uchwała Nr XXXVI/269/09 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 25 kwietnia 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zabudowanej na cel mieszkaniowy oznaczonej nr 41 położonej w Sztumie przy ul. Chopina 37B.

Uchwała Nr XXXVI/270/09 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 25 kwietnia 2009 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/256/09 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 20 marca 2009r. w sprawie utworzenia na obszarze gminy Sztum odrębnych obwodów głosowania, ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009r.

Uchwała Nr XXXVII/271/09 z dnia 29 maja 2009 r. w sprawie udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Sztumskiemu na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Nr 3183G- ul. Nowowiejskiego w Sztumie realizowanego w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011”.

Uchwała Nr XXXVII/272/09 z dnia 29 maja 2009 r. w sprawie wyrażenie zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2010 roku.

Uchwała Nr XXXVII/273/09 z dnia 29 maja 2009 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Sztumie i części Sztumskiego Pola”.

Uchwała Nr XXXVII/274/09 z dnia 29 maja 2009 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009r.

Uchwała Nr XXXVII/275/09 z dnia 29 maja 2009 r. w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy Sztum i nadania jej statutu.

Uchwała Nr XXXVII/276/09 z dnia 29 maja 2009 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Czernin.

Uchwała Nr XXXVII/277/09 z dnia 29 maja 2009 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Gościszewo.

Uchwała Nr XXXVII/279/09 z dnia 29 maja 2009 r. w sprawie zmiany uchwały dot. zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Sztumie na I półrocze 2009 roku.

Uchwała Nr XXXVIII/280/09 z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie zatwierdzenia projektu systemowego pn. „Program aktywizacji społeczno- zawodowego w gminie Sztum WCZORAJ DZIŚ JUTRO”. Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007- 2013 w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, działania 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej oraz budżetu państwa i budżetu Miasta i Gminy Sztum

Uchwała Nr XXXVIII/281/09 z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Sztumskiemu w ramach projektu pn. „Remont i doposażenie obiektów edukacyjnych ZS w Sztumie i ZSZ w Barlewiczkach w celu podniesienia jakości oferty edukacyjnej na poziomie ponadgimnazjalnym w powiecie sztumskim” z przeznaczeniem na zakup wyposażenia dla ZS Szkół w Sztumie i ZSZ w Barlewiczkach.

Uchwała Nr XXXVIII/282/09 z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie zaopiniowania propozycji nowych specjalnych obszarów ochrony siedlisk NATURA 200.

Uchwała Nr XXXVIII/283/09 z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2008 Sztumskiego Centrum Kultury w Sztumie.

Uchwała Nr XXXVIII/284/09 z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009r.

Uchwała Nr XXXVIII/285/09 z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie nabycie do gminnego zasobu nieruchomości , działki oznaczonej numerem 311/23 położonej w obrębie geodezyjnym Sztumskie Pole od osób fizycznych z przeznaczeniem pod drogę gminną.

Uchwała Nr XXXVIII/286/09 z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej oddanej w użytkowanie wieczyste położonej w obrębie geodezyjnym Sztumska Wieś na rzecz użytkownika wieczystego.

Uchwała Nr XXXVIII/287/09 z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu działek położonych w obrębie nr 4 Miasta Sztum przy ul. Kościuszki z przeznaczeniem pod budowę garaży.

Uchwała Nr XXXVIII/288/09 z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie zgody na sprzedaż części działki oznaczonej nr 10/20 położonej w obrębie nr 1 miasta Sztum przy ul. Słonecznej z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, osobie, która zamierza tę część działki nabyć.

Uchwała Nr XXXVIII/289/09 z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie przystąpienia do zmian y „Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego części obszaru w obrębie Sztumskie Pole- działki na 253/2” uchwalonego uchwałą nr XXVII/182/2008 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 30.08.2008 roku.

Uchwała Nr XXXVIII/290/09 z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Sztumie na II półrocze 2009 roku.

Uchwała Nr XXXIX/291/09 z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2009 r.

Uchwała Nr XXXIX/292/09 z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa.

Uchwała Nr XXXIX/293/09 z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości od gminnego zasobu nieruchomości, położonej w obrębie geodezyjnym Nowa Wieś od Agencji Nieruchomości Rolnych oraz dokonanie zmiany tych gruntów z osobami fizycznymi.

Uchwała Nr XXXIX/294/09 z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie zmian Uchwały Nr XXXVIII/285/2009 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 30 czerwca 2009 w sprawie nabycia do gminnego zasobu nieruchomości, działki oznaczonej nr 311/23.

Uchwała Nr XXXIX/295/09 z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/286/2009 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej oddanej w użytkowanie wieczyste położonej w obrębie geodezyjnym Sztumska Wieś na rzecz użytkownika.

Uchwała Nr XXXIX/296/09 z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/287/2009 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie sprzedaży w drodze przetargu działek położonych w obrębie nr 4 miasta Sztum.

Uchwała Nr XXXIX/297/09 z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/288/2009 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie zgody na sprzedaż części działki oznaczonej nr 10/20 położonej w obrębie nr 1 miasta Sztum.

Uchwała Nr XXXIX/298/09 z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie ustanowienia medalu pamiątkowego „Zasłużony dla Ziemi Sztumskiej’

Uchwała Nr XL/299/09 z dnia 23 września 2009 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sztumskiemu na dofinansowanie remontu dróg powiatowych : Nr 3169 G- ul. Reja ,Nr3138 G- ul.Lipowa w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”.

Uchwała Nr XL/300/09 z dnia 23 września 2009 r. w sprawie zmian w budżecie gminy.

Uchwała Nr XL/301/09 z dnia 23 września 2009 r. W sprawie nadania nazwy ulicy, łączącej ulicę Kochanowskiego z ulicą Kopernika w Sztumie.

Uchwała Nr XL/302/09 z dnia 23 września 2009 r. w sprawie w użyczenia na czas nieokreślony nieruchomości zabudowanej położonej w Sztumie przy ulicy Reja na rzecz Sztumskiego Centrum Kultury w Sztumie.

Uchwała Nr XL/303/09 z dnia 23 września 2009 r. w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Walentego Dawidowicza.

Uchwała Nr XLI/304/2009 z dnia 29 października 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009r.

Uchwała Nr XLI/305/2009 z dnia 29 października 2009 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Uchwała Nr XLI/306/2009 z dnia 29 października 2009 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Uchwała Nr XLI/307/2009 z dnia 29 października 2009 w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis dla przedsiebiorców tworzących nowe miejsca pracy oraz realizujących nowe inwestycje na terenie miasta i gminy Sztum.

Uchwała Nr XLI/308/2009 z dnia 29 października 2009 w sprawie zmianu uchwały nr XXXII/231/08 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2009.

Uchwała Nr XLI/309/2009 z dnia 29 października 2009 w sprawie zgody na zbycie działki oznaczonej nr 464/12 położonej w obrębie nr 2 Miasta Sztum z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej położonej w Sztumie przy ul. Chełmińskiej osobie, która zamierza ją nabyć.

Uchwała Nr XLI/310/2009 z dnia 29 października 2009 w sprawie zgody na sprzedaż działki oznaczonej nr 386/6 położonej w obrębie nr 2 Miasta Sztum z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej położonej w Sztumie przy ul. Chełmińskiej osobie, która zamierza ją nabyć.

Uchwała Nr XLI/311/2009 z dnia 29 października 2009 w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej oddanej w użytkowanie wieczyste położonej w obebie Barlewice, miejscowość Czernin na rzecz użytkownika wieczystego.

Uchwała Nr XLI/312/2009 z dnia 29 października 2009 w sprawie zgody na zbycie lokalu użytkowego, mieszczącego się w budynku nr 26 przy Placu Wolności wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału 275/1000 do gruntu oznaczonego numerami działek 561/1 562/1 w drodze bezprzetargowej.

Uchwała Nr XLI/313/2009 z dnia 29 października 2009 w sprawie zmiany uchwały NR XX/139/08 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 31 stycznia 2008r. w sprawie udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.

Uchwała Nr XLI/314/2009 z dnia 29 października 2009 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/198/08 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 4 października 2008r. w sprawie warunków i trybu przyznawania wyróżnień i nagród za wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym lub krajowym współ zawodnictwie sportowym.

Uchwała Nr XLI/315/2009 z dnia 29 października 2009 w sprawie ustalenia regulaminu wynagrodzenia nauczycieli szkół i placówek dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Sztum

Uchwała Nr XLII/316/2009 z dnia 13 listopada 2009r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Miasta i Gminy Sztum z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami , o których mowa w ar. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2010

Uchwała Nr XLII/317/2009 z dnia 13 listopada 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 r.

Uchwała Nr XLII/318/2009 z dnia 13 listopada 2009r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat brutto za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej obowiązujących na terenie miasta i gminy Sztum.

Uchwała Nr XLII/319/2009 z dnia 13 listopada 2009r. w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej oraz zasad jej poboru.

Uchwała Nr XLII/320/2009 z dnia 13 listopada 2009r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Biała Góra

Uchwała Nr XLII/321/2009 z dnia 13 listopada 2009r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Nowa Wieś.

Uchwała Nr XLII/322/2009 z dnia 13 listopada 2009r. w sprawie ustalenia odpłatności za świadczenia prowadzonych przez gminę przedszkoli publicznych na terenie Miasta i Gminy Sztum

Uchwała Nr XLIII/323/2009 z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gimny na 2009 r.

Uchwała Nr XLIII/324/2009 z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie wydatków budżetu gminy, które w 2009 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Uchwała Nr XLIII/325/2009 z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie budżetu gminy na 2010 rok.

Uchwała Nr XLIII/326/2009 z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2010.

Uchwała Nr XLIII/327/2009 z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie sprzedaży działek budowlanych w drodze przetargu, przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne połozonych w Sztumie obręb 2, przy ul. Konopnickiej i ul. Spokojnej.

Uchwała Nr XLIII/328/2009 z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie zbycia lokalu użytkowego, mieszczącego się w budynku nr 26 przy Placu Wolności wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału 106/1000 do gruntu oznaczonego numerami działek 561/1 i 562/1 w drodze przetargowej.

Uchwała Nr XLIII/329/2009 z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie przystąpienia do zmiany "Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obszaru "Centrum Miasta Sztum" ograniczonego ulicami: Kochanowskiego, Parku Miejskiego, brzegiem Jeziora Barlewickiego, skrzyżowania ulic Barczewskiego i Jagiełły oraz brzegiem Jeziora Sztumskiego do plaży miejskiej poprzez część ul. Reja do skrzyżowania ulic Sienkiewicza i Nowowiejskiego do ulic Kochanowskiego uchwalonego uchwałą nr XVII/117/2007 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 20 grudnia 2007 roku.

Uchwała Nr XLIII/330/2009 z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie przystąpienia do opracowania Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego zwanego dalej "Planem Miejscowym" dla terenu "Częsci obszaru w obrębie Barlewice i obrębie III miasta Sztum przy ul. Poeniężnego".

Uchwała Nr XLIII/331/2009 z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy w stałych Komisji Rady Miejskiej w Sztumie na 2010 rok.

Uchwała Nr XLIII/332/2009 z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały dot.zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Sztumie na półrocze 2007 roku.

Uchwała Nr XLIII/333/2009 z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uczczenia rocznic przypadających w 2010 roku.
 


 

Rok 2010Uchwała Nr XLIV/334/10 z dnia 11 lutego 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r.

Uchwała Nr XLIV/335/10 z dnia 11 lutego 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/280/2009 RM.

Uchwała Nr XLIV/336/10 z dnia 11 lutego 2010r. w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości.

Uchwała Nr XLIV/337/10 z dnia 11 lutego 2010r. w sprawie nieodpłatnego przyjęcia do mienia Gminy nieruchomości od Skarbu Państwa.

Uchwała Nr XLIV/338/10 z dnia 11 lutego 2010r. w sprawie wytypowania do dzierżawy działek położonych w Zajezierzu.

Nr XLIV/339/10 z dnia 11 lutego 2010r. w sprawie wytypowania do sprzedaży działek położonych w Koniecwałdzie.

Uchwała Nr XLIV/340/10 z dnia 11 lutego 2010r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej.

Uchwała Nr XLIV/341/10 z dnia 11 lutego 2010r. w sprawie zmiany nieruchomości gruntowej.

Uchwała Nr XLIV/342/10 z dnia 11 lutego 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/98/2004.

Uchwała Nr XLIV/343/10 z dnia 11 lutego 2010r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.

Uchwała Nr XLIV/344/10 z dnia 11 lutego 2010r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXXVIII/299/05 RM w Sztumie.

Uchwała Nr XLIV/345/10 z 11 dnia lutego 2010r. w sprawie zbycia działki w drodze przetargu.

Uchwała Nr XLIV/346/10 z dnia 11 lutego 2010r. w sprawie przekazania w użyczenie nieruchomości zabudowanej.

Uchwała Nr XLIV/347/10 z dnia 11 lutego 2010r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej RM.

Uchwała Nr XLIV/348/10 z dnia 11 lutego 2010r. w sprawie zmiany Uchwały RM w Sztumie.

Uchwała Nr XLV/348/10 z dnia 20 marca 2010r. w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2010.

Uchwała Nr XLV/349/10 z dnia 20 marca 2010r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu Sołeckiego w 2011 roku.

Uchwała Nr XLV/350/10 z dnia 20 marca 2010r. w sprawie przyjęcia sprawozdania.

Uchwała Nr XLV/352/10 z dnia 20 marca 2010r. w sprawie przystąpienia do zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego części obszaru w obrębie Sztumskie Pole.

Uchwała Nr XLV/353/10 z dnia 20 marca 2010r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej oddanej w użytkowanie wieczyste położonej w obrębie Postolin gmina Sztum.

Uchwała Nr XLV/354/10 z dnia 20 marca 2010r. w sprawie przedłużenia umowy użyczenia na użytkowanie świetlic wiejskich.

Uchwała Nr XLV/355/10 z dnia 20 marca 2010r. w sprawie trybu udzielenia i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości dotacji.

Uchwała Nr XLV/356/10 z dnia 20 marca 2010r. w sprawie skargi wniesionej przez pana Jana Bodaka.

Uchwała Nr XLVI/357/10 z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi M i G Sztum.

Uchwała Nr XLVI/358/10 z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2010 rok.

Uchwała Nr XLVI/359/10 z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy .

Uchwała Nr XLVI/360/10 z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie utworzenia na obszarze gminy Sztum odrębnych obwodów głosowania.

Uchwała Nr XLVI/361/10 z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie zmian w Uchwale Nr XXXIII/283/2001 RM w Sztumie.

Uchwała Nr XLVI/362/10 z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie zmian w Uchwale Nr XLV/360/2002.

Uchwała Nr XLVII/363/10 z dnia 26 maja 2010r. w sprawie zmiany Uchwały nr XLIII/326/09 RM w Sztumie.

Uchwała Nr XLVII/364/10 z dnia 26 maja 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010r.

Uchwała Nr XLVII/365/10 z dnia 26 maja 2010r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zmiany nieruchomości gruntowej.

Uchwała Nr XLVII/366/10 z dnia 26 maja 2010r. w sprawie wynajęcia w drodze przetargu na czas nieokreślony nieruchomości gruntowych.

Uchwała Nr XLVIII/367/10 z dnia 28 czerwca 2010r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Biała Góra.

Uchwała Nr XLVIII/368/10 z dnia 28 czerwca 2010r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Czernin, Cygusy ,Górki, Szpitalna Wieś.

Uchwała Nr XLVIII/369/10 z dnia 28 czerwca 2010r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Gościszewo, Węgry.

Uchwała Nr XLVIII/370/10 z dnia 28 czerwca 2010r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Koślinka.

Uchwała Nr XLVIII/371/10 z dnia 28 czerwca 2010r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Nowa Wieś.

Uchwała Nr XLVIII/372/10 z dnia 28 czerwca 2010r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Postolin.

Uchwała Nr XLVIII/373/10 z dnia 28 czerwca 2010r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Sztumska Wieś.

Uchwała Nr XLVIII/374/10 z dnia 28 czerwca 2010r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Sztumskie Pole.

Uchwała Nr XLVIII/375/10 z dnia 28 czerwca 2010r. w sprawie użyczenia na czas nieokreślony boiska wiejskiego w Czerninie.

Uchwała Nr XLVIII/376/10 z dnia 28 czerwca 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok

Uchwała Nr XLVIII/378/10 z dnia 28 czerwca 2010r. w sprawie nieodpłatnego nabycia do gminnego zasobu nieruchomości.

Uchwała Nr XLVIII/379/10 z dnia 28 czerwca 2010r. w sprawie nieodpłatnego nabycia do gminnego zasobu nieruchomości.

Uchwała Nr XLVIII/380/10 z dnia 28 czerwca 2010r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na czas nieokreślony.

Uchwała Nr XLVIII/381/10 z dnia 28 czerwca 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVI/359/2010 RM w Sztumie.

Uchwała Nr XLVIII/382/10 z dnia 28 czerwca 2010r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej RM w Sztumie na II półrocze 2010 roku.

uchwala_383_2010
uchwala_384_2010
uchwala_385_2010
uchwala_386_2010
uchwala_387_2010
uchwala_388_2010
uchwala_389_2010
uchwala_390_2010
uchwala_391_2010
uchwala_392_2010
uchwala_393_2010
uchwala_394_2010
uchwala_395_2010
uchwala_396_2010
uchwala_397_2010
uchwala_398_2010
uchwala_399_2010
uchwala_400_2010
uchwala_401_2010
uchwala_402_2010
uchwala_403_2010
uchwala_404_2010
uchwala_405_2010
uchwala_406_2010
uchwala_407_2010
uchwala_408_2010
uchwala_409_2010
uchwala_410_2010
uchwala_411_2010
uchwala_412_2010
uchwala_413_2010
uchwala_414_2010
uchwala_415_2010
uchwala_416_2010
uchwala_417_2010
uchwala_418_2010
uchwala_419_2010
uchwala_420_2010