Urząd Miasta i Gminy w Sztumie

Uchwały Rady Miejskiej kadencji 2010-2014

 


<2014> <2013> <2012> <2011> <2010>


Uchwała Nr XIV/134/2011 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie zgody na sprzedaż części działki nr 573/5 położonej w obrębie nr 2 Miasta Sztum z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej oznaczonej nr 582.

Uchwała Nr XIV/133/2011 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania Narkomanii na rok 2012.

Uchwała Nr XIV/132/2011 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany uchwały nr III/9/10 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2011.

Uchwała Nr XIV/131/2011 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztumie.

Uchwała Nr XIV/130/2011 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie: trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Sztumie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

Uchwała Nr XIV/129/2011 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie wyznaczenia podmiotu właściwego do realizacji zadania administracji publicznej w zakresie wspierania rodzin.

Uchwała nr XIV/128/2011 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie przystąpienia do zmiany "Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obszaru "Centrum Miasta Sztum" ograniczonego ulicami: Kochanowskiego, Parku Miejskiego, brzegiem Jeziora Barlewickiego, skrzyżowaniem ulic Barczewskiego i Jagiełły oraz brzegiem Jeziora Sztumskiego do plaży miejskiej poprzez cześć ul. Reja do skrzyżowania ulic Sienkiewicza i Nowowiejskiego do ulicy Kochanowskiego" uchwalonego uchwałą nr XVII/117/2007 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 20 grudnia 2007 roku.

Uchwała Nr XIV/127/2011 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na czas nieokreślony na nieruchomości stanowiące gminny zasób nieruchomości wymienione w załączniku do uchwały.

Uchwała Nr XIV/126/2011 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Sztum

Powyższa uchwała, tj. XIV/126/2011, została unieważniona w związku z rozstrzygnięciem nadzorczym nr NK-III.4131.3.2012.TM z dnia 2 lutego 2012 roku.

 

Uchwała Nr XIV/125/2011 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 28 grudnia 2011 r. W sprawie zgody na sprzedaż części działki nr 243/2 i 241/4 położonych w obrębie nr 3 Miasta Sztum z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej oznaczonej nr 106.

Uchwała Nr XIV/124/2011 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 28 grudnia 2011 r. W sprawie zgody na sprzedaż części działki ozaczonej nr 188/3 położonej w obrębie geodezyjnym Biała Góra z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania przyległej nieruchomości, osobie, która zamierza tę część działki nabyć.

Uchwała Nr XIV/123/2011 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia wysokości diet dla radnych i zwrotu kosztów podróży.

Uchwała Nr XIV/122/2011 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Sztum na 2012 rok.

Uchwała Nr XIV/121/2011 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy finansowej dla Gminy Sztum na lata 2012-2018.

Uchwała Nr XIV/120/2011 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji podatkowych.

Uchwała Nr XIV/119/2011 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.

Uchwała Nr XIV/118/2011 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Uchwała Nr XIV/117/2011 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie wydatków budżetu gminy, które w 2011 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Uchwała Nr XIV/116/2011 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r.

Uchwała Nr XIV/115/2011 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Sztum na lata 2011-2018.

Uchwała Nr XIV/114/2011 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/53/2011 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 15 czerwca 2011 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sztumskiego na pokrycie kosztów pobytu osób nietrzeźwych z terenu miasta i gminy Sztum w izbie wytrzeźwień.

Uchwała Nr XIII/113/2011 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 14 listopada 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na używanie herbu miasta Sztum.

Uchwała Nr XIII/112/2011 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 14 listopada 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r.

Uchwała Nr XIII/111/2011 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 14 listopada 2011 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Sztum na lata 2011-2020.

Uchwała Nr XIII/110/2011 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 14 listopada 2011 r. w sprawie przekazania środków finansowych Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sztumie z przeznaczeniem na pokrycie części wydatków związanych z zakupem lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego do określania stref skażeń.

Uchwała Nr XII/109/2011 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 28 września 2011 r. w sprawie ustalenia dzinnych stawek opłaty targowej oraz zasad jej poboru.

Uchwała Nr XII/108/2011 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 28 września 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty od posiadania psów, terminów i sposobu płatności opłaty oraz jej poboru.

Uchwała Nr XII/107/2011 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 28 września 2011 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.

Uchwała Nr XII/106/2011 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 28 września 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/259/09 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 27 marca 2009 roku w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Sztum na lata 2009-2012".

Uchwała Nr XII/105/2011 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 28 września 2011 r. w sprawie przekazania środków finansowych Placówce Straży Granicznej w Elblągu z przeznaczeniem na pokrycie części wydatków na zakup materiałów pędnych do samochodów służbowych.

Uchwała Nr XII/104/2011 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 28 września 2011 r. w sprawie wyboru ławników na kadencję w latach 2012 - 2015.

Uchwała Nr XII/103/2011 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 28 września 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr X/87/2011 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 30 sierpnia 2011 roku w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku informacji o kandydatach na ławników.

Uchwała Nr XII/102/2011 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 28 września 2011 r. w sprawie: zatwierdzenia do realizacji projektu o tytule: Równy start w przyszłość - czyli programy rozwojowe szkół obejmująca zajęcia pozalekcyjne dla uczniów z tereny Miasta i Gminy Sztum oraz Miasta i Gminy Dzierzgoń.

Uchwała Nr XII/101/2011 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 28 września 2011 r. w sprawie: ustalenia opłat za świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez Miasto i Gminę Sztum.

Uchwała Nr XII/100/2011 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 28 września 2011 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu  Przeciwdziałania Przemocy w Rodzicie oraz Programu Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w mieście i gminie Sztum na lata 2012-2015.

Uchwała Nr XII/99/2011 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 28 września 2011 r. w sprawie przyjęcia ,,Programu współpracy Miasta i Gminy Sztum z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o  działalności pożytku publicznego i o  wolontariacie na rok 2012".

Uchwała Nr XII/98/2011 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 28 września 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r.

Uchwała Nr XII/97/2011 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 28 września 2011 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Sztum na lata 2011-2020.

Uchwała Nr XI/96/2011 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 28 września 2011 r. W sprawie umocowania Przewodniczącego Rady Miejskiej w Sztumie do reprezentowania Rady Miejskiej przed sądami administracyjnymi.

Uchwała Nr XI/95/2011 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 28 września 2011 r. w sprwie: zmiany uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu Miasta i Gminy.

Uchwała Nr XI/94/2011 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 28 września 2011 r. W sprawie użyczenia części nieruchomości zabudowanej położonej w Sztumie przy ul. Chełmińskiej na recz Powiatowego Urzędu Pracy w Dzierzgoniu.

Uchwała Nr XI/93/2011 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 28 września 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VII/47/2011 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 04 maja 2011 roku w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu nieruchomości położonej w obrębie 2 Miasta Sztum ul. Baczyńskiego.

Uchwała Nr XI/92/2011 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 28 września 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały nr VII/45/2011 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 04 maja 2011 roku w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu nieruchomości położonych w obrębie 2 Miasta Sztum przy Placu Wolności.

Uchwała Nr XI/91/2011 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 28 września 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r.

Uchwała Nr XI/90/2011 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 28 września 2011 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sztumskiemu na dofinansowanie remontu dróg powiatowych: ul. Koniecpolskiego, ul. Morawskiego, ul. Polna w Sztumie realizowanych w ramach rządowego Programu Wieloletniego pod nazwą ,,Narodowy program przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój" w roku 2012.

Uchwała Nr X/89/2011 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie założenia i przystąpienia do Stowarzyszenia Gdańsk Obszar Metropolitalny z siedzibą w Gdańsku.

Uchwała Nr X/88/2011 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie utworzenia na obszarze gminy Sztum odrębnych obwodów głosowania, ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu RP zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.

Uchwała Nr X/87/2011 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku informacji o kandydatach na ławników.

Uchwała Nr X/86/2011 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych.

Uchwała Nr X/85/2011 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej Nr V/31/2011 z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień za wybitne wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym.

Uchwała Nr X/84/2011 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Sztumie Nr III/13/10 z dnia  29 grudnia 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu postępowania o udzielenie dotacji w zakresie rozwoju sportu podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych.

Uchwała Nr X/83/2011 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie: tybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu Miasta i Gminy Sztum dla niepublicznych przedszkoli, w tym specjalnych, szkół podstawowych i gimnazjów oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez inne niż Miasto i Gmina Sztum osoby prawne i fizyczne.

Uchwała Nr X/82/2011 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie: zmiany uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Sztum.

Uchwała Nr X/81/2011 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie: zmiany uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Sztum i określenia granic ich obwodów.

Uchwała Nr X/80/2011 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie: ustalenia programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Sztum.

Uchwała Nr X/79/2011 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie: zmiany uchwały w sprawie utworzenia zespołów wychowania przedszkolnego na terenie Miasta i Gminy Sztum.

Uchwała Nr X/78/2011 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia do realizacji  projektu systemowego o tytule: Raz, Dwa, Trzy - zajęcia dodatkowe i doposażenie bazy dydaktycznej w materiały edukacyjne dla uczniów klas I-III szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Sztum.

Uchwała Nr X/77/2011 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikatyz tytułu przekształcenie prawa użytkowego wieczystego w prawo własności nieruchomości.

Uchwała Nr X/76/2011 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na czas nieokreślony na nieruchomości stanowiące gminny zasób nieruchomości wymienione w załączniku do uchwały.

Uchwała Nr X/75/2011 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie zmiany ,,Miejscowego planu Zagospodarowania Przestrzennego Sztumskie Pole (Uchwala nr XXVII/182/2008 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 30.08.2008)" w zakresie obszarowym obejmującym teren wydzielenia wewnętrznego 19/1.1.KP w jednostce urbanistycznej 05.UU.19.

Uchwała Nr X/74/2011 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie zmiany ,,Miejscowego planu Zagospodarowania Przestrzennego Sztumskie Pole (Uchwala nr XXVII/182/2008 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 30.08.2008)" w zakresie obszarowym obejmującym część działki 253/2 położonej w jednostce urbanistycznej 04.MN.05.

Uchwała Nr X/73/2011 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 30 sierpnia 2011 r. W sprawie zgody na sprzedaż działki nr 362 położonej w obrębie Gościszewo z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych.

Uchwała Nr X/72/2011 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 30 sierpnia 2011 r. W sprawie wzniesienia przez Gminę Sztum aportem nieruchomości gruntowych oraz sieci kanalizacji sanitarnej z gminnego zasobu do zasobu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Sztumie na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki.

Uchwała Nr X/71/2011 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r.

Uchwała Nr X/70/2011 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Sztum na lata 2011-2020.

Uchwała Nr X/69/2011 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 30 sierpnia 2011 r. W sprawie określenia zasad udzielenia dotacji celowej na finansowanie działań proekologicznych związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej oraz trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania na terenie Miasta i Gminy Sztum.

Uchwała Nr X/68/2011 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/240/09 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 7 lutego 2009 roku w sprawie ustalenia ekwiwalentu pienieżnego dla członków ochotniczych straży pożarnych biorących udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym zorganizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Sztum.

Uchwała Nr X/67/2011 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie przekazania środków finansowych Komendzie Powiatowej Policji w Sztumie z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania.

Uchwała Nr X/66/2011 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie przekazania środków finansowych Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sztumie z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z zakupem samochodu ratowniczo-gaśniczego.

Uchwała Nr IX/65/2011 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 11 lipca 2011 r.  w sprawie odrzucenia wezwania Agencji Nieruchomości Rolnych do usunięcia naruszenia prawa w Uchwale Rady Miejskiej W Sztumie nr LII/415/2010 z dnia 10 listopada 2010 roku dla terenu byłej Fermy Tuczu Trzody Chlewnej w Czerninie z obszarem terenów podległych, położonych częsciowo w obrębach Berlewice i Postolin.

Uchwała Nr IX/64/2011 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 11 lipca 2011 r.  w sprawie zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie miasta i gminy Sztum.

Uchwała Nr IX/63/2011 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 11 lipca 2011 r.  w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników.

Uchwała Nr VIII/62/2011 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 15 czerwca 2011 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Sztumie na II półrocze 2011 roku

Uchwała Nr VIII/61/2011 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 15 czerwca 2011 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/280/2009 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 30 czerwca 2009 r. zatwierdzającej projekt systemowy pn. "Program aktywizacji społeczno - zawodowej w gminie Sztum WCZORAJ DZIŚ ruTRo", wspólfinansowany ze Środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet vII Promocja integracji społecznej, Działanię 7.L Rozrvój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej oraz budżetu państwa i budżetu Miasta i Gminy Sztum.

Uchwała Nr VIII/60/2011 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 15 czerwca 2011 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej w drodze bezprzetargowej położonej w obrębie Sztumska Wieś na rzecz jej użytkownika wieczystego.

Uchwała Nr VIII/59/2011 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 15 czerwca 2011 roku w sprawie zbycia w drodze przetarga nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym- dwurodzinnym, położonej w Sztumie przy ul. Skłodowskiej nr 21, obręb 2 Miasta Sztum stanowiącej własność Gminy Sztum.

Uchwała Nr VIII/58/2011 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 15 czerwca 2011 roku w sprawie zbycia w drodze przetargu nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym i gospodarczym, położonej w Sztumie przy ul. Chopina nr 35B stanowiącej własność Gminy Sztum

Uchwała Nr VIII/57/2011 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 15 czerwca 2011 roku w sprawie ustalenia dni i godzin otwierania i zamykania placówek handlu detalicznego, zakladów gastronomicznych i usługowych na terenie miasta i gminy Sztum.

Uchwała Nr VIII/56/2011 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 15 czerwca 2011 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2010 Sztumskiego Centrum Kultury w Sztumie

Uchwała Nr VIII/55/2011 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 15 czerwca 2011 roku w sprawie zmiany uchwały dotyczącej opłaty skarbowej

Uchwała Nr VIII/54/2011 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 15 czerwca 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r

Uchwała Nr VIII/53/2011 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 15 czerwca 2011 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sztumskiego na pokrycie pobytu osób nietrzeźwych z terenu Miasta i Gminy Sztum w izbie wytrzeźwień

Uchwała Nr VIII/52/2011 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 15 czerwca 2011 roku w sprawie idzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Sztum z tytułu wykonania budżetu Miasta i Gminy za rok 2010

Uchwała Nr VIII/51/2011 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 15 czerwca 2011 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Sztum za rok 2010

Uchwała Nr VII/50/2011 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 04 maja 2011 roku w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Sztumie Nr V/29/2011 z dnia 23 lutego 2011 roku - przejęcia porzuconego pojazdu na własność Miasta i Gminy Sztum

Uchwała Nr VII/49/2011 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 04 maja 2011 roku w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na czas nieokreślony na nieruchomości stanowiące gminny zasób nieruchomości wymienione w załączniku do uchwały.

Uchwała Nr VII/48/2011 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 04 maja 2011 roku w sprawie sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości zabudowanej byłą stacją paliw nr 279/135 i niezabudowanej oznaczonej nr 279/143, położonych w Sztumie obręb 2.

Uchwała Nr VII/47/2011 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 04 maja 2011 roku w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu nieruchomości położonej w obrębie 2 Miasta Sztum przy ul. Baczyńskiego.

Uchwała Nr VII/46/2011 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 04 maja 2011 roku w sprawie zmiany Uchwały nr XXIV/159/2008 Rady Mleiskiej w Sztumie z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie użyczenia na czas nieokreślony części nieruchomości położonej w Sztumie przy ul. Reja na rzecz Stowarzyszenia pod nazwą Miejski Ludowy Klub Sportowy "Victoria" w Sztumie.

Uchwała Nr VII/45/2011 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 04 maja 2011 roku w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu nieruchomości położonych w obrębie 2 Miasta Sztum przy Placu Wolności.

Uchwała Nr VII/44/2011 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 04 maja 2011 roku w sprawie nieodpłatnego nabycia do gminnego zasobu nieruchomości, oznaczonej nr 91/70 położonej w obrębie geodezyjnym Barlewice od Agencji Nieruchomości Rolnej z przeznczeniem na cele związane z realizacją zadań własnych gminy.

Uchwała Nr VII/43/2011 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 04 maja 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r.

Uchwała Nr VII/42/2011 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 04 maja 2011 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Sztum na lata 2011-2020

Uchwała Nr VII/41/2011 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 04 maja 2011 roku w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej im. Jana Hinca w Piekle

Uchwała Nr VI/40/2011 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 30 marca 2011 roku w sprawie ustalenia wysokości opłaty od posiadania psów, terminów i sposobu płatności opłaty oraz jej poboru

Uchwała Nr VI/39/2011 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 30 marca 2011 roku w sprawie w sprawie poboru podatków: rolnego,leśnego i od nieruchomości od osób firycznych w drodze inkasa

Uchwała Nr VI/38/2011 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 30 marca 2011 roku w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Sztumie na I półrocze 2011 roku

Uchwała Nr VI/37/2011 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 30 marca 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2012 roku

Uchwała Nr VI/36/2011 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 30 marca 2011 roku w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na czas nieokreślony na nieruchomości stanowiące gminny zasób nieruchomości wymienione w załączniku do uchwały.

Uchwała Nr VI/35/2011 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 30 marca 2011 roku w sprawie przekazania w uźyczenie nieruchomości, położonej w miejscowości Postolin, na rzecz Stowarzyszenia "RODZINA.PL-Stowarzyszenie na rzecz pomocy dzieciom i młodzieży z siedzibą w Sadlinkach z przeznaczeniem na Rodzinny Dom Dziecka.

Uchwała Nr VI/34/2011 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 30 marca 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r.

Uchwała Nr V/33/2011 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 23 lutego 2011 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/2011/08 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 30 października 2008r. w sprawie zgłoszenia przedstawicieli do Powiatowej Rady Zatrudnienia na lata 2008-2012

Uchwała Nr V/32/2011 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 23 lutego 2011 roku w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Sztumie nr III/13/10 z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie określenia warunków i trybu postępowania o udzielenie dotacji w zakresie rozwoju sportu podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych.

Uchwała Nr V/31/2011 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 23 lutego 2011 roku w sprawie zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień za wybitne wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym

Uchwała Nr V/30/2011 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 23 lutego 2011 roku w sprawie zmiany uchwały dotyczącej przystąpienia do Stowarzyszenia Gmin "Polskie Zamki Gotyckie" i przyjęcia jego statutu.

Uchwała Nr V/29/2011 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 23 lutego 2011 roku w sprawie przejęcia porzuconych pojazdów na własność Miasta i Gminy Sztum

Uchwała Nr V/28/2011 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 23 lutego 2011 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/148/04 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 9 października 2004 roku w sprawie ustalenia dni i godzin otwierania i zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i usługowych na terenie gminy Sztum.

Uchwała Nr V/27/2011 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 23 lutego 2011 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2010

Uchwała Nr V/26/2011 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 23 lutego 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Sztum położonej w obrębie 3 miasta Sztum na część nieruchomości gruntowej położonej w obrębie geodezyjnym Zajezierze,stanowiącej własność osoby fizycznej

Uchwała Nr V/25/2011 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 23 lutego 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r.

Uchwała Nr V/24/2011 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 23 lutego 2011 roku w sprawie wydzierżawienia w drodze przetargu nieograniczonego na czas nieokreślony nieruchomości zabudowanej położonej w Krynicy Morskiej z przeznaczeniem na prowadzenie działalności związanej z turystyką i wypoczynkiem.

Uchwała Nr V/23/2011 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 23 lutego 2011 roku W sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej im. Jana Hinca w Piekle

Uchwała Nr V/22/2011 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 23 lutego 2011 roku w sprawie przekazania w użyczenie nieruchomości, położonej w miejscowości Czernin, obręb geodezyjny Barlewice, na rzecz Stowarzyszenia Pomocy Osobom Przewlekle Chorym "DAR SERCA" w Sztumie z przeznaczeniem na budowę drogi pożarowej i parkingu

Uchwała Nr IV/21/2011 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 27 stycznia 2011 roku W sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Sztumie na I półrocze 2011 roku.

Uchwała Nr IV/20/2011 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Stanisławy Berg

Uchwała Nr IV/19/2011 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 27 stycznia 2011 roku uchylająca uchwałę Nr XXXI/271/97 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 22 lutego 1997 roku w sprawie zbycia działek budowlanych położonych przy ul. Kochanowskiego w drodze przetargu.

Uchwała Nr IV/18/2011 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 27 stycznia 2011 roku uchylająca uchwałę Nr LII/314/94 Rady Miasta i Gminy Sztmm z dnia 29 kwietnia 1994 roku w sprawie zbycia terenów niezabudowanych położonych w Sztumie przy Jeziorze Barlewickim z przeznaczeniem na cele rekreacyjno-letniskowe

Uchwała nr IV/17/2011 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie uchwały budżetowej gminy na 2011 rok.

Uchwała nr IV/16/2011 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Sztum na lata 2011-2020