Urząd Miasta i Gminy w Sztumie

Uchwały Rady Miejskiej kadencji 2010-2014

                                                                                                                                                                                          


<2014> <2013> <2012> <2011> <2010>


Uchwała Nr XXVI/254/2012 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 29 grudnia w sprawie podziału gminy Sztum na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Uchwała Nr XXVI/253/2012 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 29 grudnia w sprawie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej, rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobów jej przyznawania

Uchwała Nr XXVI/252/2012 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 29 grudnia w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu Miasta i Gminy Sztum dla niepublicznych przedszkoli, w tym specjalnych, szkół podstawowych i gimnazjów oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez inne niż Miasto i Gmina Sztum osoby prawne i fizyczne

Uchwała Nr XXVI/251/2012 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 29 grudnia w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztumie

Uchwała Nr XXVI/250/2012 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 29 grudnia w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/228/2012 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 29 listopada 2012 r w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała Nr XXVI/249/2012 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 29 grudnia zmieniająca uchwałę w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Centrum Miasta Sztum" ograniczonego ulicami: Kochanowskiego, Parku Miejskiego, brzegiem Jeziora Barlewickiego do plaży miejskiej poprzez część ul. Reja do skrzyżowania ulic Sienkiewicza i Nowowiejskiego do ulicy Kochanowskiego

Uchwała Nr XXVI/248/2012 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 29 grudnia w sprawie budżetu Gminy Sztum na 2013 rok

Uchwała Nr XXVI/247/2012 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 29 grudnia w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Sztum na lata 2013-2018

Uchwała Nr XXVI/246/2012 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 29 grudnia w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2013

Uchwała Nr XXVI/245/2012 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 29 grudnia w sprawie wydatków budżetu gminy, które w 2012 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego

Uchwała Nr XXVI/244/2012 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 29 grudnia w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

Uchwała Nr XXVI/243/2012 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 29 grudnia w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Sztum na lata 2012-2019

Uchwała Nr XXV/242/2012 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 29 listopada w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego

Uchwała Nr XXV/241/2012 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 29 listopada w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Tomasza Kasperskiego na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy Sztum

Uchwała Nr XXV/240/2012 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 29 listopada w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Sztum

Uchwała Nr XXV/239/2012 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 29 listopada w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Miasta i Gminy Sztum z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013"

Uchwała Nr XXV/238/2012 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 29 listopada w sprawie wystąpienia miasta i Gminy Sztum ze Stowarzyszenia Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej

Uchwała Nr XXV/237/2012 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 29 listopada w sprawie sprzedaży części działki nr 60/16 i 60/14, położonych w Sztumie przy ul. Żeromskiego w drodze przetargu z przeznaczeniem na cele usługowo przemysłowe

Uchwała Nr XXV/236/2012 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 29 listopada w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy i umowy najmu na czas nieokreślony na nieruchomości wchodzące w skład gminnego zasobu nieruchomości

Uchwała Nr XXV/235/2012 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 29 listopada w sprawie zasad oddawania w najem pomieszczeń tymczasowych

Uchwała Nr XXV/234/2012 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 29 listopada w sprawie zgody na zbycie lokali użytkowych, mieszczących się w budynku nr 9 przy ul. Władysława Jagiełły w Sztumie wraz ze sprzedażą udziału do gruntu oznaczonego numerem 569/6 w drodze bezprzetargowej

Uchwała Nr XXV/233/2012 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 29 listopada w sprawie sprzedaży części działki nr 60/16 położonej w Sztumie przy ul. Żeromskiego z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej na rzecz osoby, która zamierza ją nabyć

Uchwała Nr XXV/232/2012 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 29 listopada w sprawie przekazania w użyczenie nieruchomości zabudowanej, położonej w miejscowości Piekło, obręb geodezyjny Biała Góra, na rzecz Stowarzyszenia na Rzecz Kobiet w Trudnej Sytuacji Życiowej JUNONA z siedzibą w Kwidzynie

Uchwała Nr XXV/231/2012 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 29 listopada w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

Uchwała Nr XXV/230/2012 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 29 listopada w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Uchwała Nr XXV/229/2012 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 29 listopada w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała Nr XXV/228/2012 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 29 listopada w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała Nr XXV/227/2012 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 29 listopada w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty

Uchwała Nr XXV/226/2012 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 29 listopada w sprawie uchwalenia regulaminy utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Sztum

Uchwała Nr XXV/225/2012 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 29 listopada w sprawie zmiany uchwały    Nr X/69/2011 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie działań proekologicznych związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej oraz trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania na terenie Miasta i Gminy Sztum

Uchwała Nr XXV/224/2012 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 29 listopada w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej oraz zasad jej poboru

Uchwała Nr XXV/223/2012 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 29 listopada w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Uchwała Nr XXV/222/2012 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 29 listopada w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

Uchwała Nr XXV/221/2012 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 29 listopada w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

Uchwała Nr XXV/220/2012 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 29 listopada w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/133/2011 Rady Miejskiej z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie zatwierdzania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2012

Uchwała Nr XXV/219/2012 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 29 listopada w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Malbork w roku 2012 na realizację zadania " Niwelacji skarpy nad Nogatem w celu zapewnienia możliwości przejazdu rowerem na Szlak Nadwiślański" w ramach projektu pn. "Podniesienie atrakcyjności turystycznej Szlaku Zamków Gotyckich na Powiślu- budowa trasy rowerowej łączącej zamek w Malborku z atrakcjami turystycznymi powiatów: malborskiego, sztumskiego, kwidzyńskiego"

Uchwała Nr XXIV/218/2012 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 29 października w sprawie zgłoszenia przedstawicieli do Powiatowej Rady Zatrudnienia na lata 2012-2016

Uchwała Nr XXIV/217/2012 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 29 października w sprawie podziału Gminy Sztum na okręgi wyborcze, określenie ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

Uchwała Nr XXIV/216/2012 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 29 października w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/206/2012 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 27 września 2012 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sztumskiemu na dofinansowanie remontu dróg powiatowych: nr 3105G Sztum- Koślinka, nr 3141G Polaszki- Watkowice realizowanych w ramach rządowego Programu Wieloletniego pod nazwą "Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II "Bezpieczeństwo- Dostępność- Rozwój."

Uchwała Nr XXIV/215/2012 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 29 października w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy i umowy najmu na czas nieokreślony na nieruchomości wchodzące w skład gminnego zasobu nieruchomości

Uchwała Nr XXIV/214/2012 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 29 października w sprawie zmiany nieruchomości połozonej w Sztumie przy ul. Chopina 35 "B" stanowiącej własność Gminy Sztum na lokal mieszkalny nr 7 położony w Sztumie przy ul. Nowowiejskiego 18 "A" stanowiący własność osób fizycznych

Uchwała Nr XXIV/213/2012 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 29 października w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa

Uchwała Nr XXIV/212/2012 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 29 października w sprawie poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa

Uchwała Nr XXIV/211/2012 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 29 października w sprawie ustalenia wyskokości opłaty od posiadania psów, terminów i sposobu płatności opłaty oraz jej poboru

Uchwała Nr XXIV/210/2012 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 29 października w sprawie określenia wyskokości stawek podatku od nieruchomości

Uchwała Nr XXIV/209/2012 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 29 października w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2012r.

Uchwała Nr XXIV/208/2012 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 29 października w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Sztum na lata 2012-2018

Uchwała Nr XXIV/207/2012 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 29 października w sprawie nieodpłatnego nabycia do gminnego zasobu nieruchomości, zabudowanej położonej przy ul. Nowowiejskiego od Skarbu Państwa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych Gminy

Uchwała Nr XXIII/206/2012 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 27 września w sprawie udzielenia pomocy Powiatowi Sztumskiemu na dofinansowanie remontu dróg powiatowych: nr 3105G Sztum- Koślinka, nr 3141G Polaszki- Watkowice realizowanych w ramach Rządowego Programu Wieloletniego pod nazwą "Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II "Bezpieczeństwo- Dostępność- Rozwój."

Uchwała Nr XXIII/205/2012 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 27 września w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki z tytułu zaciagniętego kredytu przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom Przewlekle Chorym "Dar Serca" w Sztumie, na nieruchomości stanowiącej własnośc Gminy Sztum, oznaczonej jako działki nr 125/304 i nr 125/305, położonej w miejscowości Czernin obręb geodezyjny Barlewice, na rzecz Banku Spółdzielczego z siedzibą w Sztumie 

Uchwała Nr XXIII/204/2012 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 27 września w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 r

Uchwała Nr XXIII/203/2012 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 27 września w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Sztum na lata 2012-2018

Uchwała   Nr   XXII/202/2012   Rady Miejskiej w Sztumie   z dnia   30 sierpnia   w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Sztumie na II półrocze 2012 roku

Uchwała   Nr   XXII/201/2012   Rady Miejskiej w Sztumie   z dnia   30 sierpnia   w sprawie ustawienia ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych biorących udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym zorganizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Sztum

Uchwała   Nr   XXII/200/2012   Rady Miejskiej w Sztumie   z dnia   30 sierpnia   w sprawie sprzedaży działki położonej w Sztumie przy ul. Żeromskiego z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej na rzecz osoby, która zamierza ją nabyć.

Uchwała   Nr   XXII/199/2012   Rady Miejskiej w Sztumie   z dnia   30 sierpnia   w sprawie zbycia w drodze przetargu nieruchomości zabudowanej położonej w Sztumie przy ul. Sienkiewicza stanowiącej własność gminy Sztum w związku z wygaśnięciem prawa użytkowania wieczystego

Uchwała   Nr   XXII/198/2012   Rady Miejskiej w Sztumie   z dnia   30 sierpnia   w sprawie sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu, nieruchomości położonych w obrębie Sztumskie Pole

Uchwała   Nr   XXII/197/2012   Rady Miejskiej w Sztumie   z dnia   30 sierpnia   w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na czas nieokreślony na nieruchomości wchodzące w skład gminnego zasobu nieruchomości.

Uchwała   Nr   XXII/196/2012   Rady Miejskiej w Sztumie   z dnia   30 sierpnia   w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Sztum na lata 2012-2020

Uchwała   Nr   XXII/195/2012   Rady Miejskiej w Sztumie   z dnia   30 sierpnia   w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Sztumie nr XLIX/389/10 z dnia 28 sierpnia 2010 roku w sprawie przystąpienia do opracowania "Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego zwanego dalej "Planem Miejscowym" dla terenu dziełki nr 178/15 z obszarem terenów przyległych dla lokalizacji Farmy Wiatrowej w Szpitalnej Wsi obręb Barlewice"

Uchwała   Nr   XXII/194/2012   Rady Miejskiej w Sztumie   z dnia   30 sierpnia   w sprawie Programu Aktywności Lokalnej na lata 2012-2013

Uchwała   Nr   XXII/193/2012   Rady Miejskiej w Sztumie   z dnia   30 sierpnia   w sprawie poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa

Uchwała   Nr   XXII/192/2012   Rady Miejskiej w Sztumie   z dnia   30 sierpnia   w sprawie ustalenia wysokości opłaty od posiadania psów, terminów i sposobu płatnosci opłaty oraz jej poboru

Uchwała   Nr   XXII/191/2012   Rady Miejskiej w Sztumie   z dnia   30 sierpnia   w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 r.

Uchwała   Nr   XXII/190/2012   Rady Miejskiej w Sztumie   z dnia   30 sierpnia   w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Sztum na lata 2012-2018

Uchwała   Nr   XXI/186/2012   Rady Miejskiej w Sztumie   z dnia   10 sierpnia   w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 r.

Uchwała   Nr   XXI/185/2012   Rady Miejskiej w Sztumie   z dnia   10 sierpnia   w sprawie ustalenia przeznaczenia boisk sportowych przebudowanych w wyniku realizacji projektu pn. "Czas na sport, czas na zdrowie- przebudowa boisk sportowych w miejscowości Piekło" 

Uchwała   Nr   XX/187/2012   Rady Miejskiej w Sztumie   z dnia   12 lipca   w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza

Uchwała   Nr   XX/186/2012   Rady Miejskiej w Sztumie   z dnia   12 lipca   w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie porozumienia pomiędzy Miastem i Gminą Sztum a Powiatem Sztumskim w sprawie założenia i prowadzenia przedszkola specjalnego w ramach struktur Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Uśnicach

Uchwała   Nr   XX/185/2012   Rady Miejskiej w Sztumie   z dnia   12 lipca   w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sztumskiemu na dofinansowanie zadania pn. "Opracowanie dokumentacji techniczno-projektowo- środowiskowej dla potrzeb przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 603 w celu poprawy dostępności komunikacyjnej przystani żeglarskiej w Białej Górze"

Uchwała   Nr   XX/184/2012   Rady Miejskiej w Sztumie   z dnia   12 lipca   w sprawie uchwalenia "Regulaminu porządkowego boiska sportowego położonego przy Bulwarze Zamkowym w Sztumie"

Uchwała   Nr   XX/183/2012   Rady Miejskiej w Sztumie   z dnia   12 lipca   w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Czernin, Cygusy, Górki, Szpitalna Wieś, Ramzy Małe

Uchwała   Nr   XX/182/2012   Rady Miejskiej w Sztumie   z dnia   12 lipca   w sprawie zatwierdzenia Plany Odnowy Miejscowości Koślinka

Uchwała   Nr   XX/181/2012   Rady Miejskiej w Sztumie   z dnia   12 lipca   w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 r.

Uchwała   Nr   XX/180/2012   Rady Miejskiej w Sztumie   z dnia   12 lipca   w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Sztum na lata 2012-2018

Uchwała Nr XIX/179/2012 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 15 czerwca 2012 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia do gminnego zasobu nieruchomości, położonych na terenie gminy Sztum związanych z relizacją zadań własnych gminy.

Uchwała Nr XIX/178/2012 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 15 czerwca 2012 r. w sprawie przekaznia w użyczenie nieruchomości, położonych w miejscowości Biała Góra, obręb geodezyjny Biała Góra, na rzecz Pomorskiego Stowarzyszenia Współna Europa (PSWE) z siedzibą w Gdańsku na potrzeby realizacji działań czynnej ochrony przyrody.

Uchwała Nr XIX/177/2012 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 15 czerwca 2012 r. w sprawie: ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Sztum.

Uchwała Nr XIX/176/2012 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 15 czerwca 2012 r. w sprawie: ustalenia programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Sztum.

Uchwała Nr XIX/175/2012 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 15 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.

Uchwała Nr XIX/174/2012 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 15 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, niebędących jednostkami organizacyjnymi gminy Sztum, a realizującymi zadania własne gminy w zakresie udzielania schronienia osobom tego pozbawionym, w tym bezdomnym, które ostatnie stałe miejsce zameldowania posiadały na terenie gminy Sztum.

Uchwała Nr XIX/173/2012 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 15 czerwca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2011 Sztumskiego Centrum Kultury w Sztumie.

Uchwała Nr XIX/172/2012 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 15 czerwca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 r.

Uchwała Nr XIX/171/2012 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 15 czerwca 2012 r. w sprawieudzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Sztum z tytułu wykonania budżetu Miasta i Gminy za rok 2011.

Uchwała Nr XIX/170/2012 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 15 czerwca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Sztum za 2011r.

Uchwała Nr XVIII/169/2012 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zatwierdzenia plany pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Sztumie na I półrocze 2012 roku.

Uchwała Nr XVIII/168/2012 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na czas nieokreślony na nieruchomości wchodzące w skład gminnego zasobu nieruchomości.

Uchwała Nr XVIII/167/2012 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie Uchwały nr XXXVIII/280/2009 Rady Miejskiej w Sztumie  z dnia 30.06.2009 r. zatwierdzającej projekt systemowy pn. "Program aktywizacji społeczno- zawodowej w gminie Sztum  WCZORAJ DZIŚ JUTRO", współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach  Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet  VII  Promocja  integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej oraz budżetu Miasta i Gminy Sztum.

Uchwała Nr XVIII/166/2012 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu o tytule: Mały człowiek, wielkie możliwości czyli wsparcie Zespołu Szkół Publicznego Przedszkola w Czerninie poprzez utworzenie dodatkowych oddziałów przedszkolnych dla dzieci z terenu gminy Sztum.

Uchwała Nr XVIII/165/2012 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie zatwierdzenia Plany Odnowy Miejscowości Biala Góra.

Uchwała Nr XVIII/164/2012 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych biorących  udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym zorganizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Sztum.

Uchwała Nr XVIII/163/2012 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia do gminnego zasobu nieruchomości, działki położonej w obrębie nr 2 Miasta Sztum, w związku z realizacją zadań własnych gminy.

Uchwała Nr XVIII/162/2012 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie zgody na odstąpienie od obowiązku zwrotu gminie kosztów przygotowania nieruchomości do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

Uchwała Nr XVIII/161/2012 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 r.

Uchwała Nr XVIII/160/2012 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 r.

Uchwała Nr XVII/159/2012 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie zasad używania herbu i flagi miasta Sztum

Uchwała Nr XVII/158/2012 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie zmiany statutu Sztumskiego Centrum Kultury.

Uchwała Nr XVII/157/2012 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Miasta i Gminy Sztum za rok 2011.

Uchwała Nr XVII/156/2012 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonych  w obrębie geodezyjnym Pietrzwałd, Barlewice i Sztumska Wieś z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych.

Uchwała Nr XVII/155/2012 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia do gminnego zasobu nieruchomości, położonych  na terenie miasta i gminy Sztum związanych  z realizacją zadań własnych gminy.

Uchwała Nr XVII/154/2012 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 r.

Uchwała Nr XVII/153/2012 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Sztum na lata 2012-2018.

Uchwała Nr XVI/152/2012 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 31 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2011.

Uchwała Nr XVI/151/2012 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 31 marca 2012 r. w sprawie określenia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt  na terenie miasta i gminy Sztum"

Uchwała Nr XVI/150/2012 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 31 marca 2012 r. w sprawie zbycia w drodze przetargu nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym i gospodarczym, położonej w Sztumie obręb 2 Miasta Sztum stanowiącej własność Gminy Sztum w związku z wygaśnięciem użytkowania wieczystego.

Uchwała Nr XVI/149/2012 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 31 marca 2012 r. w sprawie zgody na sprzedaż działki nr 174 położonej w obrębie nr 3 Miasta Sztum w drodze przetargu.

Uchwała Nr XVI/148/2012 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 31 marca 2012 r. w sprawie zgody na sprzedaż działki nr 319/2 położonej w obrębie geodezyjnym Postolin w drodze przetargu.

Uchwała Nr XVI/147/2012 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 31 marca 2012 r.  w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia  umowy najmu na czas nieokreślony na nieruchomość wchodzącą w skład gminnego zasobu nieruchomości

Uchwała Nr XVI/146/2012 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 31 marca 2012 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości położonych w obrębie geodezyjnym Sztumskie Pole z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

Uchwała Nr XVI/145/2012 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia  31 marca 2012 r. w sprawie wniesienia przez Gmine Sztum aportem nieruchomośi gruntowych oraz sieci kanalizacji sanitarnej z gminnego zasobu do zasobu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. w Sztumie wpisanego do KRS pod nr 0000127884, na podwyższenie kapitału  zakładowego Spółki.

Uchwała Nr XVI/144/2012 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 31 marca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 r.

Uchwała Nr XVI/143/2012 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 31 marca 2012 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Sztum na lata 2012-2018.

Uchwała Nr XV/142/2012 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 09 lutego 2012 r. W sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w Sztumie na 2012 roku.

Uchwała Nr XV/141/2012 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 09 lutego 2012 r. W sprawie zatwierdzenia planu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Sztumie na I półrocze 2012 roku.

Uchwała Nr XV/140/2012 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 09 lutego 2012 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia wysokości diet dla radnych i zwrotu kosztów podróży.

Uchwała Nr XV/139/2012 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 09 lutego 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 r.

Uchwała Nr XV/138/2012 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 09 lutego 2012 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Sztum na lata 2012-2018.

Uchwała Nr XV/137/2012 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 09 lutego 2012 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sztumskiemu na pokrycie kosztów pobytu osób nietrzeźwych z terenu miasta i gminy Sztum w Pogotowiu Socjalnym w Elblągu oraz pokrycia części kosztów bieżącego funkcjonowania kompleksu sportowego "Orlik 2012".

Uchwała Nr XV/136/2012 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 09 lutego 2012 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na czas nieokreślony na nieruchomość stanowiącą gminny zasób nieruchomości wymienione w załączniku do uchwały.

Uchwała Nr XV/135/2012 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 09 lutego 2012 r. w sprawie uznania w Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego obszaru powiatu sztumskiego za Obszar Strategicznej Interwencji w ramach regionlnej polityki spójności.