Urząd Miasta i Gminy w Sztumie

Uchwały Rady Miejskiej kadencji 2010-2014<2014> <2013> <2012> <2011> <2010>


Uchwała Nr III/15/10 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w Sztumie na 2011 rok.

Uchwała Nr III/14/10 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie przystąpienia do zmiany "Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego miasta i gminy Sztum" uchwalonego uchwałą nr XLIII/341/2002 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 27 kwietnia 2002 roku

Uchwała Nr III/13/10 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie określenia warunków i trybu postępowania o udzielenie dotacji w zakresie rozwoju sportu podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych.

Uchwała Nr III/12/10 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie utworzenia zespolów wychowania przedszkolnego na terenie Miasta i Gminy Sztum

Uchwała nr III/11/10 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 29 grdunia 2010r. w sprawie zmainy uchwały Rady Miejskiej w Sztumie Nr LI/406/10 z dnia 28 października 2010r. w sprawie okreslenia wyskości stawek podatku od nieruchomości.

Uchwała nr III/10/10 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 28 sierpnia 2009r. w sprawie poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa.

Uchwała Nr III/9/10 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2011.

Uchwała Nr III/8/10 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie wydatków budżetu gminy, które w 2010 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego

Uchwała Nr III/7/10 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r.

Uchwała nr II/6/2010 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 10 grudnia 2010 r w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji rady Miejskiej w Sztumie oraz Przewodniczących Komisji

Uchwała nr II/5/2010 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 10 grudnia 2010 r w sprawie powołania stałych komisji rady Miejskiej w Sztumie

Uchwała nr I/4/2010 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 1 grudnia 2010 r w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego rady Miejskiej w Sztumie

Uchwała nr I/3/2010 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 1 grudnia 2010 r w sprawie przyjęcia regulaminu głosowania dotyczącego wyboru wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Sztumie

Uchwała nr I/2/2010 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 1 grudnia 2010 r w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Miejskiej w Sztumie

Uchwała nr I/1/2010 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 1 grudnia 2010 r w sprawie przyjęcia regulaminu głosowania dotyczącego wyboru przewodniczącego rady Miejskiej w Sztumie