Urząd Miasta i Gminy

Uchwały Rady Miejskiej kadencji 2010-2014

                                                                                                                                                                                          


<2014> <2013> <2012> <2011> <2010>

 


 

Uchwała Nr XLVIII/472/2014 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 14 listopada w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zespołu Szkół w Gościszewie - pobierz

 

Uchwała Nr XLVIII/471/2014 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 14 listopada w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi - pobierz

 

Uchwała Nr XLVIII/470/2014 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 14 listopada w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Publicznego Przedszkola nr 1 w Sztumie - pobierz

 

Uchwała Nr XLVIII/469/2014 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 14 listopada w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Sztumie - pobierz

 

Uchwała Nr XLVIII/468/2014 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 14 listopada w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zespołu Szkół w Czerninie - pobierz

 

Uchwała Nr XLVIII/467/2014 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 14 listopada w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Gimnazjum nr 1 w Sztumie - pobierz

 

Uchwała Nr XLVIII/466/2014 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 14 listopada w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Miejsko-Gminnego Zespołu Oświaty w Sztumie - pobierz

 

Uchwała Nr XLVIII/465/2014 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 14 listopada w sprawie zgłoszenia przedstawiciela Miasta i Gminy Sztum do Powiatowej Rady Rynku Pracy na lata 2014-2018 - pobierz

 

Uchwała Nr XLVIII/464/2014 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 14 listopada w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości oznaczonej nr 144 położonej w obrębie Sztumskie Pole, zabudowanej budynkiem mieszkalnym w części obciążonym bezumownym korzystaniem - pobierz

 

Uchwała Nr XLVIII/463/2014 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 14 listopada w sprawie nieodpłatnego nabycia do gminnego zasobu nieruchomości oznaczonej nr 211/8, położonej w obrębie geodezyjnym Koniecwałd od Agencji Nieruchomości Rolnych z przeznaczeniem pod drogę oznaczoną na planie symbolem KD.L.07 - pobierz

 

Uchwała Nr XLVIII/462/2014 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 14 listopada w sprawie sprzedaży części nieruchomości oznaczonej nr 594 położonej przy ul. Kasztelańskiej w Sztumie na popawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej oznaczonej nr 595 - pobierz

 

Uchwała Nr XLVIII/461/2014 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 14 listopada w sprawie sprzedaży części nieruchomości oznaczonej nr 125/207 położonej w miejscowości Czernin, obręb geodezyjny Barlewice z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej - pobierz

 

Uchwała Nr XLVIII/460/2014 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 14 listopada w sprawie zaopiniowania zweryfikowanego projektu planu aglomeracji Sztum uchwalonego przez Sejmik Województwa Pomorskiego uchwałą nr 920/XLIII/14 z dnia 15 września 2014 roku - pobierz

 

Uchwała Nr XLVIII/459/2014 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 14 listopada w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Miasta i Gminy Sztum z organizacjami pozarządowymi oraz podmoitami, o których mowa w art.. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. O działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015" - pobierz

 

Uchwała Nr XLVIII/458/2014 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 14 listopada w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Sztum na rok 2014. - pobierz

 

Uchwała Nr XLVIII/457/2014 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 14 listopada w sprawie utworzenia Publicznego Żłobka w Sztumie - pobierz

 

Uchwała Nr XLVIII/456/2014 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 14 listopada w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego - pobierz

 


Uchwała Nr XLVIII/455/2014 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 14 listopada w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r. - pobierz

 

Uchwała Nr XLVIII/454/2014 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 14 listopada w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Sztum na lata 2014-2018 - pobierz

 

Uchwała Nr XLVII/453/2014 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 15 października w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r. - pobierz

 

Uchwała Nr XLVII/452/2014 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 15 października w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Sztum na lata 2014-2018 - pobierz

 

Uchwała Nr XLVII/451/2014 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 15 października w sprawie ustalenia regulaminu targowiska miejskiego w Sztumie - pobierz

 

Uchwała Nr XLVII/450/2014 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 15 października 2014 roku w sprawie zmiany chwały Nr XXIII/205/2012 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 27 września 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki z tytułu zaciągniętego kredytu przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom Przewlekle Chorym "Dar Serca" w Sztumie, na nieruchomości stanowiącej własność gminy Sztum, oznacoznej jako działki nr 125/304 i nr 125/305, położonej w miejscowości Czernin obręb geodezyjny Barlewice, na rzecz Banku Spółdzielczego w siedziba w Sztumie - pobierz

 

Uchwała Nr XLVI/449/2014 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 1 października w sprawie w utworzenia na obszarze gminy Sztum odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia wyborów do Rady Miejskiej w Sztumie, Rady Powiatu Sztumskiego, Sejmiku Województwa Pomorskiego oraz wyborów Burmistrza Miasta i Gminy Sztum zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r. - pobierz

 

Uchwała Nr XLVI/448/2014 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 1 października w sprawie użyczenia na czas nieokreślony część nieruchomości bucynkowej położonej na działce nr 6 w obr. Biała Góra gm. Sztum na rzecz Sztumskiego Centrum Kultury w Sztumie - pobierz

 

Uchwała Nr XLVI/447/2014 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 1 października w sprawie sprzedaży części nieruchomości oznaczonej nr 192/1 położonej przy ul. Wojciechowskiego w Sztumie na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości oznaczonej nr 229 osobom, które zamierzają ją nabyć - pobierz

 

Uchwała Nr XLVI/446/2014 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 1 października w sprawie sprzedaży części nieruchomości oznaczonej nr 192/1 położonej przy ul. Wojciechowskiego w Sztumie na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości oznaczonej nr 225 osobom, które zamierzają ją nabyć - pobierz

 

Uchwała Nr XLVI/445/2014 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 1 października w sprawie zbycia w drodze przetargu nieruchomości oznaczonej nr 60/21 położonej w obrębie 4 Miasta Sztum przy ul. Żeromskiego - pobierz

 

Uchwała Nr XLVI/444/2014 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 1 października w sprawie zbycia w drodze przetargu nieruchomości oznaczonej nr 124/1 położonej w obrębie 2 Miasta Sztum przy ul. Chopina - pobierz

 

Uchwała Nr XLVI/443/2014 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 1 października w sprawie sprzedaży nieruchomości oznaczonych numerem 159/4 położonej w obrębie Koślinka z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości, osobie która zamierza ją nabyć - pobierz

 

Uchwała Nr XLVI/442/2014 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 1 października w sprawie sprzedaży nieruchomości oznaczonej nr 613/6 położonej w obrębie 2 Miasta Sztum na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów nr 572/4 stanowiącej własność Skarbu Państwa - pobierz

 

Uchwała Nr XLVI/441/2014 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 1 października w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Sztum na rok 2014 - pobierz

 

Uchwała Nr XLVI/440/2014 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 1 października w sprawie przyjęcia "Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych w Mieście i Gminie Sztum na lata 2014-2020" - pobierz

 

Uchwała Nr XLVI/439/2014 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 1 października w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r. - pobierz

 

Uchwała Nr XLVI/438/2014 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 1 października w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Sztum na lata 2014-2018 - pobierz

 

Uchwała Nr XLV/437/2014 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 10 września w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r. - pobierz

 

Uchwała Nr XLV/436/2014 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 10 września w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Sztum na lata 2014-2018 - pobierz
 

 

Uchwała Nr XLIV/435/2014 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 29 sierpnia w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Sztumie na II półrocze 2014 roku - pobierz

 

Uchwała Nr XLIV/434/2014 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przy ul. Kochanowskiego w obrębie I miasta Sztum - pobierz

 

Uchwała Nr XLIV/433/2014 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 29 sierpnia w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Malborka na lata 2014-2020 w ramach projektu partnerskiego pn: "Zintegrowana współpraca JST szansą na dynamiczny rozwój społeczno-gospodarczy Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Malborka" finansowanego z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna - pobierz

 

Uchwała Nr XLIV/432/2014 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 29 sierpnia w sprawie zbycia w drodze przetargu nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym i gospodarczym, położonej w Sztumie obręb 2 Miasta Sztum przy ul. Chopina nr 41A, stanowiących własność Gminy Sztum - pobierz

 

Uchwała Nr XLIV/431/2014 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 29 sierpnia w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu i dzierżawy na czas nieokreślony na nieruchomości stanowiące gminny zasób nieruchomości - pobierz

 

Uchwała Nr XLIV/430/2014 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 29 sierpnia w sprawie użyczenia na czas nieokreślony części nieruchomości budynkowej położonej w Sztumie przy ul. Chełmińskiej na rzecz Powiatowego Urzędu Pracy w Sztumie z siedzibą w Dzierzgoniu - pobierz

 

Uchwała Nr XLIV/429/2014 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 29 sierpnia w sprawie użyczenia na czas nieokreślony części nieruchomości budynkowej położonej w Koniecwałdzie na rzecz Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej w Koniecwałdzie - pobierz

 

Uchwała Nr XLIV/428/2014 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 29 sierpnia w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r - pobierz

 

Uchwała Nr XLIV/427/2014 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 29 sierpnia w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Sztum na lata 2014-2018 - pobierz

 

Uchwała Nr XLIV/426/2014 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 29 sierpnia w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sztumskiemuna dofinansowanie remontu dróg powiatowych: nr 3107G Gościszewo- DW 603 o długości 1200 mb, nr 3115G Postolin-Dąbrówka Pruska odcinek drogi powiatowej 3141 o dług. 400 mb realizowanego w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Edycja 2015 - pobierz

 

Uchwała Nr XLIV/425/2014 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 29 sierpnia wsprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sztumskiemu na pokrycie części kosztów bieżącego funkcjonowania kompleksu sportowego "ORLIK 2014" - pobierz

 

Uchwała Nr XLIII/424/2014 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 2 lipca w sprawie sprzedaży nieruchomości oznaczonej nr 238 położonej w obrębie 3 Miasta Sztum przy ul. Witosa na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości osobie, które zamierza ją nabyć - pobierz


Uchwała Nr XLIII/423/2014 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 2 lipca w sprawie zgody na sprzedaż części nieruchomości oznaczonej nr 279/126 położonej w obrębie 2 Miasta Sztum przy ul. Nowowiejskiego w drodze przetargu - pobierz


Uchwała Nr XLIII/422/2014 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 2 lipca w sprawie zbycia w drodze przetargu nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym i gospodarczym, położonej w Sztumie obręb 2 Miasta Sztum przy ul. Skłodowskiej nr 9, stanowiących własność Gminy Sztum - pobierz


Uchwała Nr XLIII/421/2014 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 2 lipca w sprawie sprzedaży części nieruchomości oznaczonej nr 60/18 położonej w obrębie 4 Miasta Sztum przy ul. Żeromskiego na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości osobie, które zamierzają ją nabyć - pobierz


Uchwała Nr XLIII/420/2014 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 2 lipca w sprawie zmain w budżecie gminy ma 2014 r. - pobierz


Uchwała Nr XLIII/419/2014 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 2 lipca w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Sztum na lata 2014-2018 - pobierz


Uchwała Nr XLII/418/2014 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 13 czerwca w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Biała Góra - pobierz


Uchwała Nr XLII/417/2014 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 13 czerwca w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu na czas nieokreślony na nieruchomość stanowiącą gminny zasób nieruchomości - pobierz


Uchwała Nr XLII/416/2014 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 13 czerwca w sprawie przystąpienia do zmiany "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru w obrębie Sztumskie Pole" uchwalonego uchwałą nr XXVII/182/08 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 30 sieprnia 2008 roku, zamienionego Uchwałą Nr X/74/2011 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 30 sierpnia 2011 r. oraz Uchwałą Nr X/75/2011 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 30 sierpnia 2011 r. - pobierz


Uchwała Nr XLII/415/2014 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 13 czerwca w sprawie uchylenia Uchwały nr XXXV/333/2013 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 05.10.2013r. W sprawie przystąpienia do zmiany "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru w obrębie Sztumskie Pole" uchwalonego uchwałą nr XXVII/182/08 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 30 sierpnia 2008 roku - pobierz


Uchwała Nr XLII/414/2014 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 13 czerwca w sprawie wprowadzenia Programu Wsparcia "Rodzina 3+" w Mieście i Gminie Sztum - pobierz


Uchwała Nr XLII/413/2014 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 13 czerwca w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na terenie Miasta i Gminy Sztum w ramach pomocy de minimis - pobierz


Uchwała Nr XLII/412/2014 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 13 czerwca w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r. - pobierz


Uchwała Nr XLII/411/2014 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 13 czerwca w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Sztum na lata 2014-2018 - pobierz


Uchwała Nr XLII/410/2014 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 13 czerwca w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2013 Sztumskiego Centrum Kultury w Sztumie - pobierz


Uchwała Nr XLII/409/2014 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 13 czerwca w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Sztum z tytułu wykonania budżetu Miasta i Gminy za rok 2013 - pobierz


Uchwała Nr XLII/408/2014 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 13 czerwca w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Sztum za 2013 r. - pobierz

Uchwała Nr XLI/407/2014 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 30 maja w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru w obrębie II miasta Sztum - pobierz

 

Uchwała Nr XLI/406/2014 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 30 maja w sprawie zgody na sprzedaż nieruchomości oznaczonej nr 204 położonej w obrębie geodezyjnym Biała Góra z przezaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej osobie, która zamierza ją nabyć - pobierz

 

Uchwała Nr XLI/405/2014 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 30 maja w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie w formie darowizny na rzecz Województwa Pomorskiego nieruchomości położonych w obrębie III m. Sztum, obrębie Sztumska Wieś i obrębie Barlewice - pobierz

 

Uchwała Nr XLI/404/2014 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 30 maja w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztumie - pobierz

 

Uchwała Nr XLI/403/2014 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 30 maja w sprawie utworzenia Klubu Integracji Społecznej - pobierz

 

Uchwała Nr XLI/402/2014 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 30 maja w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu konkursowego pt. "Razem łatwiej - KIS Sztum" - pobierz

 

Uchwała Nr XLI/401/2014 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 30 maja w sprawie określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez Miasto i Gminę Sztum przedszkolach publicznych - pobierz

 

Uchwała Nr XLI/400/2014 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 30 maja w sprawie zmian w budżecie gminy za 2014 r. - pobierz

 

Uchwała Nr XLI/399/2014 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 30 maja w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Sztum na lata 2014-2018 - pobierz

 

Uchwała Nr XL/398/2014 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 4 kwietnia w sprawie utowrzenia na obszarze gminy Sztum odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014r. - pobierz

 

Uchwała Nr XL/397/2014 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 4 kwietnia w sprawie przystąpienia do zmiany "Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Sztum" chwalonego Uchwałą Rady Miejskiej w Sztumie nr XXXVI/341/2013 z dnia 30.11.2013 r. - pobierz

 

Uchwała Nr XL/396/2014 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 4 kwietnia w sprawie wzniesienia przez Gminę Sztum aportem sieci wodociągowej w Nowej Wsi z gminnego zasobu do zasobu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Sztumie wpisanego do KRS pod numerem 0000127884, na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki - pobierz

 

Uchwała Nr XL/395/2014 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 4 kwietnia w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na czas nieokreślony na nieruchomość stanowiącą gminny zasób nieruchomości - pobierz

 

Uchwała Nr XL/394/2014 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 4 kwietnia w sprawie użyczenia na czas nieokreślony pomieszczeń użytkowych znajdujących się w budynkach po byłych szkołąch w Piekle i Koniecwałdzie na rzecz Sztumskiego Centrum Kultury w Sztumie - pobierz

 

Uchwała Nr XXXIX/393/2014 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 8 marca w sprawie użyczenia na czas określony części nieruchomości gruntowej położonej w obrębie III m. Sztum na rzecz Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Kraina Dolnego Powiśla" w Dzierzgoniu - pobierz

 

Uchwała Nr XXXIX/392/2014 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 8 marca w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Sztumie na I półrocze 2014 roku - pobierz

 

Uchwała Nr XXXIX/391/2014 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 8 marca w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w Sztumie na 2014 rok - pobierz

 

Uchwała Nr XXXIX/390/2014 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 8 marca w sprawie nieodpłatnego nabycia do gminnego zasobu nieruchomości lokalowych i gruntowych położonych w obrębie geodezyjnym Barlewice i Sztumska Wieś od Agencji Nieruchomości Rolnych - pobierz

 

Uchwała Nr XXXIX/389/2014 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 8 marca w sprawie zgody na sprzedaż nieruchomości oznaczonej nr 573/7 położonej w obrębie 2 Miasta Sztum przy ul. Osińskiego w drodze przetargu - pobierz

 

Uchwała Nr XXXIX/388/2014 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 8 marca w sprawie zgody na sprzedaż nieruchomości oznaczonej nr 372/2 położonej w obrębie geodezyjnym Sztumskie Pole w drodze przetargu - pobierz

 

Uchwała Nr XXXIX/387/2014 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 8 marca w sprawie zgody na sprzedaż nieruchomości oznaczonej nr 372/1 położonej w obrębie geodezyjnym Sztumskie Pole w drodze przetargu - pobierz

 

Uchwała Nr XXXIX/386/2014 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 8 marca w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na czas nieokreślony na nieruchomość stanowiącą gminny zasób nieruchomości wymienione w załączniku do uchwały - pobierz

 

Uchwała Nr XXXIX/385/2014 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 8 marca w sprawie sprzedaży części nieruchomości oznaczonych numerem 60/18 położonej w obrębie 4 miasta Sztum przy ul. Żeromskiego z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości, osobie która zamirza ją nabyć - pobierz

 

Uchwała Nr XXXIX/384/2014 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 8 marca w sprawie nieodpłatengo nabycia do gminnego zasobu części nieruchomości oznaczonych nr 125/114 i 125/115 położonych w obrębie geodezyjnym Barlewice, w miejscowości Czernin z przeznaczeniem pod drogę służącą zaspokojeniu potrzeb mieszkańców - pobierz

 

Uchwała Nr XXXIX/383/2014 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 8 marca w sprawie sprzedaży nieruchomości oznaczonej nr 29/2 położonej przy ul. Chopina w Sztumie na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej osobom, które zamierzają ją nabyć - pobierz

 

Uchwała Nr XXXIX/382/2014 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 8 marca w sprawie sprzedaży części nieruchomości oznaczonej nr 192 położonej przy ul. Wojciechowskiego w Sztumie na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych osobom, które zamierzają je nabyć - pobierz

 

Uchwała Nr XXXIX/381/2014 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 8 marca w sprawie nieodpłatnego nabycia do gminnego zasobu części nieruchomości oznaczonej nr 497/6 położonej w obrębie 2 miasta Sztum oddanej w użytkowanie wieczyste Spółdzielni Mieszkaniowej w Sztumie - pobierz

 

Uchwała Nr XXXIX/380/2014 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 8 marca w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Sztum na lata 2014-2020 - pobierz

 

Uchwała Nr XXXIX/379/2014 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 8 marca w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/196/2012 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Sztum na lata 2012-2020 - pobierz

 

Uchwała Nr XXXIX/378/2014 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 8 marca zmieniającą uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości - pobierz

 

Uchwała Nr XXXIX/377/2014 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 8 marca w sprawie określenia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Sztum na rok 2014" - pobierz

 

Uchwała Nr XXXIX/376/2014 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 8 marca w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia na terenie Miasta i Gminy Sztum konsultacji społecznych Budżetu Obywatelskiego Miasta i Gminy Sztum - pobierz

 

Uchwała Nr XXXIX/375/2014 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 8 marca w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r. - pobierz

 

Uchwała Nr XXXIX/374/2014 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 8 marca w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Sztum na lata 2014-2018 - pobierz

 

Uchwała Nr XXXVIII/373/2014 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 28 stycznia w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłkualbo świadczenia rzeczowego w postaci podatkówżywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020. - pobierz

 

Uchwała Nr XXXVIII/372/2014 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 28 stycznia w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznawania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osob objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014 - 2020. - pobierz

 

Uchwała Nr XXXVIII/371/2014 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 28 stycznia 2014 w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osobowego w zakresie dożywiania "Pomoc gminy w zakresie dożywiania na lata 2014 - 2020. - pobierz

 

Uchwała Nr XXXVIII/370/2014 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 28 stycznia w sprawie zmiany uchwały dotyczącej udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sztumskiemu na dofinansowanie zadania pn. "Opracowanie dokumentacji techniczno - projektowo - środowiskowej dla potrzeb przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 603 w celu poprawy dostępności komunikacyjnej przystani żeglarskiej w Białej Górze. - pobierz

 

Uchwała Nr XXXVIII/369/2014 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 28 stycznia w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu o tytule: Sztumska Akademia Umiejętności czyli programy rozwojowe szkół podstawowych z terenu Miasta i Gminy Sztum. - pobierz

 

Uchwała Nr XXXVIII/368/2014 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 28 stycznia w sprawie przystąpienia do pracowania Gminnego Programu Opieku nad Zabytkami Miasta i Gminy Sztum na lata 2015-2017. - pobierz

 

Uchwała Nr XXXVIII/367/2014 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 28 stycznia w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2014r. - pobierz

 

Uchwała Nr XXXVIII/366/2014 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 28 stycznia w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy finansowej dla Gminy Sztum na lata 2014-2018. - pobierz

 

Uchwała Nr XXXVIII/365/2014 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 28 stycznia w sprawie realizacji projektu pn. "Zintegrowana współpraca JST szansą na synamiczny rozwój społeczno - gospodarczy Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Malborka. - pobierz