Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy w Sztumie

Lista zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy Sztum 2018-2023

 


<2020> <2019> <2018>


Zarządzenie Nr 161.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie udzielenia dotacji w zakresie sportu podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych. - pobierz

Zarządzenie Nr 160.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Miasta i Gminy Sztum w zakresie realizacji resortowego Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2019-2020. - pobierz

Zarządzenie Nr 159.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r. - pobierz

Zarządzenie Nr 158.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2019 r. - pobierz

Zarządzenie Nr 157.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia planu operacyjnego ochrony przed powodzią na terenie Miasta i Gminy Sztum. - pobierz

Zarządzenie Nr 156.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Miasta i Gminy Sztum w zakresie zadania publicznego pn. "Zapewnienie funkcjonowania Placówki "Senior+" " realizowanego w ramach Programu Wieloletniego "Senior+" na lata 2015-2020 . - pobierz

Zarządzenie Nr 155.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie wniesienia aportem do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółki z o.o. w Sztumie, środków trwałych związanych z oczyszczalnią ścieków w Sztumskim Polu wymienionych w załączniku do uchwały Nr XV.99.2019 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 27.11.2019 r., na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki. - pobierz

Zarządzenie Nr 154.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie określenia szczegołowych rodzajów zadań, formy zlecenia oraz wysokości środków na poszczególne zadania. - pobierz

Zarządzenie Nr 153.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej oraz uchwalenia Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej. - pobierz

Zarządzenie Nr 152.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2019 r. - pobierz

Zarządzenie Nr 151.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 2 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r. - pobierz

Zarządzenie Nr 150.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 27 Listopada 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r. Na podstawie art. 257 i 259 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) oraz § 6 uchwały budżetowej, Burmistrz Miasta i Gminy Sztum zarządza, co następuje - pobierz

Zarządzenie Nr 149.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2019 r. - pobierz

Zarządzenie Nr 148.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej. - pobierz

Zarządzenie Nr 147.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie określenia rodzajów działań oraz wysokości środków na poszczególne działania w zakresie rozwoju sportu na terenie  Miasta i Gminy Sztum - pobierz

Zarządzenie Nr 146.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie powołania stałych komisji likwidacyjnych, okreslenia trybu ich pracy oraz sposobu likwidacji środków trwałych znajdujących sie w ewidencji Urzędu Miasta i Gminy Sztum - pobierz

Zarządzenie Nr 145.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie powołania Komisji Opiniującej wnioski o przyznanie dotacji w zakresie rozwoju sportu na terenie miasta i gminy Sztum. - pobierz

Zarządzenie Nr 144.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie powołania Komisji Zdrowotnej. - pobierz

Zarządzenie Nr 143.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Sztum na lata 2020-2028 i przyjęcia uchwały budżetowej Gminy Sztum na 2020 rok. - pobierz

Zarządzenie Nr 142.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Miasta i Gminy Sztum w zakresie zadania publicznego pn. "Zapewnienie funkcjonowania Placówki "Senior+" realizowanego w ramach Programu Wieloletniego "Senior+" na lata 2015-2020. - pobierz

Zarządzenie Nr 141.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Miasta i Gminy Sztum w zakresie realizacji resortowego Programu "Opieka wytchnieniowa - edyzja 2019" . - pobierz

Zarządzenie Nr 140.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 123/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 4 listopada 2013 r. w sprawie powołania komisji likwidacyjnej, okreslenia trybu jej pracy oraz sposobu likwidacji nieruchomości gruntowych, lokali, budynków i budowli. - pobierz

Zarządzenie Nr 139.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2019 r. - pobierz

Zarządzenie Nr 138.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 31 Październia 2019 r. w sprawie rozliczania płatności podatku VAT w Mieście i Gminie Sztum i jej jednostkach organizacyjnych za pośrednictwem mechanizmu podzielonej płatności oraz ustalenia zasad weryfikacji kontrahentów zgodnie z tzw. Białą listą podatników. - pobierz

Zarządzenie Nr 137.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 31 Październia 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Sztum Nr 112.2016 z dnia 18 października 2016 r. w sprawie powołania pocztu sztandarowego Miasta i Gminy Sztum. - pobierz

Zarządzenie Nr 136.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 31 Październia 2019 r. w sprawie powołania Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Sztum - pobierz

Zarządzenie Nr 135.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 31 Październia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2019 r. - pobierz

Zarządzenie Nr 134.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 29 Październia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej. - pobierz

Zarządzenie Nr 133.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 25 Październia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2019 r. - pobierz

Zarządzenie Nr 132.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 24 Październia 2019 r. w sprawie: powołania Komisji Stypendialnej rozpatrującej wnioski o przyznanie Stypendium Burmistrza Miasta i Gminy Sztum. - pobierz

Zarządzenie Nr 131.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 21 Październia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2019 r. - pobierz

Zarządzenie Nr 130.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 17 Październia 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Miasta i Gminy Sztum w zakresie reazlizacji resortowego Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edyzja 2019-2020. - pobierz

Zarządzenie Nr 129.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 17 Październia 2019 r. w sprawie ustalenia dnia 24 grudnia 2019 r. dniem wolnym od pracy w Urzędzie Miasta i Gminy w Sztumie. - pobierz

Zarządzenie Nr 128.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 14 Październia 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Sztum na lata 2019 - 2022 - pobierz

Zarządzenie Nr 127.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 9 Październia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2019 r. - pobierz

Zarządzenie Nr 126.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 7 Październia 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Sztum na lata 2019 - 2022 - pobierz

Zarządzenie Nr 125.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 2 Październia 2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy W Sztumie - pobierz

Zarządzenie Nr 124.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 1 Październia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2019 r. - pobierz

Zarządzenie Nr 123.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 26 Września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r. - pobierz

Zarządzenie Nr 122.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 16 Września 2019 r. w sprawie upoważnienia Zastępcy Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztumie do dokonywania czynności w zakresu realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Sztum. - pobierz

Zarządzenie Nr 121.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 16 Września 2019 r. w sprawie udzielania pełnomocnictwa do reprezentowania Miasta i Gminy Sztum w zakresie realizacji projektu pn. „Większe perspektywy, pewny sukces. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście i Gminie Sztum” (numer projektu: POIG.08.03.00-22-086/13) w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 priorytet 8 – Społeczeństwo informacyjne -    zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3. -  Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - elnclusion. - pobierz

Zarządzenie Nr 120.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 16 Września 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Miasta i Gminy Sztum w zakresie realizacji projektu pn. „Mobilny i aktywny kapitał ludzki w powiatach malborskim i sztumskim – aktywizacja społeczno-zawodowa” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. - pobierz

Zarządzenie Nr 119.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 16 Września 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Miasta i Gminy Sztum w zakresie realizacji projektu w ramach Poddziałania 6.2.2 Rozwój usług społecznych w ramach konkursu zamkniętego nr RPPM.06.02.02-IZ.00-22-002/17. - pobierz

Zarządzenie Nr 118.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 16 Września 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Miasta i Gminy Sztum w zakresie realizacji projektu w ramach II Osi priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER – Działanie 2.5 „Skuteczna pomoc społeczna” PO WER 2014-2020. - pobierz

Zarządzenie Nr 117.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 16 Września 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwo do reprezentowania Miasta i Gminy Sztum w zakresie realizacji zadania pn. „JESTEŚMY niewidzialni WŚRÓD WAS” w ramach Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Od zależności ku samodzielności” edycja 2019 roku. -pobierz

Zarządzenie Nr 116.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 12 Września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r. - pobierz

Zarządzenie Nr 115.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 04 Września 2019 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Sztum. - pobierz

Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Nr 114.2019 z dnia 03 Września 2019 r. w sprawie powołania  Komisji Przetargowej. - pobierz

Zarządzenie Nr 113.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 2 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r. - pobierz

Zarządzenie Nr 111.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 29 Sierpnia 2019 r. w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. informatyki oraz operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. - pobierz

Zarządzenie Nr 110.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r. - pobierz

Zarządzenie Nr 109.2019 z dnia 28 Sierpnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej. -

Zarządzenie Nr 108.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 23 Sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie. - pobierz

Zarządzenie Nr 107.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Sztum za I półrocze 2019 r., informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2019 r. oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2019r. - pobierz

Zarządzenie Nr 106.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r. - pobierz

Zarządzenie Nr 105.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 19 Sierpnia 2019 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 98.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 25 lipca 2019 roku  sprawie powołania Komisji Przetargowej. - pobierz

Zarządzenie Nr 104/2019 Burmistrza Miasta I Gminy Sztum z dnia 19 Sierpnia 2019 r. w sprawie opracowania modułów zadaniowych dla miasta i gminy Sztum. - pobierz

Zarządzenie Nr 103/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 16 sierpnia 2019 r. w sprawie odwołania Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Sztum. - pobierz

Zarządzenie Nr 102.2019 Burmistrza Miasta i Gminy w Sztumie z dnia 13 Sierpnia 2019 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie obwieszczeń wyborczych i plakatów Komitetów Wyborczych w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP. - pobierz

Zarządzenie Nr 101.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 07 Sierpnia 2019 r.  w sprawie zmiany Zarządzenia nr 89.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 10 lipca 2019 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej. - pobierz

Zarządzenie Nr 100.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 05 Sierpnia 2019 r. w sprawie: ustalenia terminu  składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2019 r. – „Wyprawka szkolna”. - pobierz

Zarządzenie Nr 99.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 2 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019r. - pobierz

Zarządzenie Burmistrza Nr 98.2019 z dnia 25 Lipca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej. - pobierz

Zarządzenie Nr 97.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 22 Lipca 2019 r. w sprawie udzielania pełnomocnictwa do reprezentowania Miasta i Gminy Sztum w zakresie zadania publicznego pn. „Zapewnienie funkcjonowania Placówki „Senior+” realizowanego w ramach Programu Wieloletniego  „Senior+” na lata 2015-2020. - pobierz

Zarządzenie Nr 96.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 19 Lipca 2019 r. w sprawie powołania Zespołu ds. Wspierania Inicjatyw Lokalnych . - pobierz

Zarządzenie Nr 94.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 18 Lipca 2019 r.  w sprawie powołania Komisji rozpatrującej wnioski o udzielenie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków. - pobierz

Zarządzenie Nr 93.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 17 Lipca 2019 r. w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Magdaleny Szafrańskiej  nauczycielki ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. - pobierz

Zarządzenie Nr 92.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 17 Lipca 2019 r. w sprawie: Powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Antoniny Negowskiej-Budlewskiej nauczycielki ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. - pobierz

Zarządzenie Nr 91.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 17 Lipca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu monitoringu miejskiego w Sztumie. - pobierz

Zarządzenie Nr 90.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok. - pobierz

Zarządzenie Burmistrza Nr 89.2019 z dnia 10 Lipca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej. - pobierz

Zarządzenie Burmistrza Nr 88.2019 z dnia 09 Lipca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej. - pobierz

Zarządzenie Nr 87.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 05.07.2019 r. w sprawie:    zmiany zarządzenia Nr 56.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 14 maja 2019 roku w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego, w tym terminów składania dokumentów do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych z terenu Miasta i Gminy Sztum. - pobierz

Zarządzenie Nr 86.2019  Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 5 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019r. - pobierz

Zarządzenie Nr 85.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 03 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 roku zadania publicznego pn. Prowadzenie Klubu Senior + „AMAMTOR”. -  pobierz

Zarządzenie Nr 84.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r. - pobierz

Zarządzenie Nr 83.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r. - pobierz

Zarządzenie Burmistrza Nr 82.2019 z dnia 27 Czerwca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej. - pobierz

Zarządzenie 81.2019 Burmistrza Miasta i Gminy w Sztumie z dnia 24.06.2019 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki czynszu dzierżawnego dla gminnego zasobu nieruchomości. - pobierz

Zarządzenie Nr 80A.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 18 Czerwca 2019 R. w sprawie: wyznaczania nauczyciela do zastępowania dyrektora Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi. - pobierz

Zarządzenie nr 80.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 120/2012 z dnia 6 listopada 2012 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia  Nr 120/2012 z dnia 6 listopada 2012 r. - pobierz

Zarządzenie Nr 79.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok. - pobierz

Zarządzenie Nr 78A.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie Regulaminu Wynagrodzenia Pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie. - pobierz

Zarządzenie Nr 78.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego sztumskiego centrum kultury w Sztumie za 2018 rok. - pobierz

Zarządzanie Nr 77.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r. - pobierz

Zarządzenie Burmistrza Nr 76.2019 z dnia 06 Czerwca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej. - pobierz

Zarządzenie Burmistrza Nr 75.2019 z dnia 06 Czerwca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej. - pobierz

Zarządzenie Nr 74.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 05 Czerwca 2019 R. w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa do realizacji projektu pn.: „Mam tę moc – upowszechnianie i podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Mieście i Gminie Sztum” dyrektorowi Miejsko-Gminnego Zespołu Oświaty w Sztumie. - pobierz

Zarządzenie Nr 73.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r. - pobierz

Zarządzenie Burmistrza Nr 72.2019 z dnia 03 Czerwca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej. - pobierz

Zarządzenie Nr 71.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r. -

Zarządzenie Nr 70.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 29 Maja 2019 R. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Miasta i Gminy Sztum w zakresie realizacji projektu pn. „Mobilny i aktywny kapitał ludzki w powiatach malborskim i sztumskim – aktywizacja społeczno-zawodowa” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. - pobierz

Zarządzenie Nr 69.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 29 Maja 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Miasta i Gminy Sztum w zakresie realizacji projektu pn. „Mobilny i aktywny kapitał ludzki w powiatach malborskim i sztumskim – aktywizacja zawodowa” w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. - pobierz

Zarządzenie Nr 68.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 29 Maja 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Miasta i Gminy Sztum w zakresie realizacji projektu w ramach Poddziałania 6.2.2 Rozwój usług społecznych w ramach konkursu zamkniętego nr RPPM.06.02-IŻ.00-22-002/17. - pobierz

Zarządzenie Nr 67.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 29 Maja 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Miasta i Gminy Sztum w zakresie realizacji projektu w ramach II Osi priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki I edukacji PO WER – Działanie 2.5 „Skuteczna pomoc społeczna” PO WER 2014-2020. - pobierz

Zarządzenie Nr 66.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 29 Maja 2019 R. w sprawie udzielania pełnomocnictwa do reprezentowania Miasta i Gminy Sztum w zakresie realizacji zadania pn. „JESTEŚMY nieWIDZIALNI WŚRÓD WAS” w ramach Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Od zależności ku samodzielności” – edycja 2019 roku. - pobierz

Zarządzenie Nr 65.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 29 Maja 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Miasta i gminy Sztum w zakresie realizacji projektu pn. „Większe perspektywy, pewny sukces. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście i Gminie Sztum” (numer projektu: POIG.08.03.00-22-086/13) w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Priorytet 8    -  Społeczeństwo informacyjne    -  zwiększenie Innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3.  -   Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – elnclusion. - pobierz

Zarządzenie Nr 64.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 29 Maja 2019 r. w sprawie wypłaty dodatkowych nagród dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie. - pobierz

Zarządzenie Burmistrza Nr 63.2019 z dnia 28 Maja 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej. - pobierz

Zarządzenie nr 62.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r. - pobierz

Zarządzenie Nr 61.2019 z dnia 24 Maja 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej. - pobierz

Zarządzenie Nr 60.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 21 Maja 2019 r. w sprawie powołania Komisji Zdrowotnej. - pobierz

Zarządzenie Nr 59.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Sztumie. - pobierz

Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Nr 58.2019 z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej. - pobierz

Zarządzenie nr 57.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r. - pobierz

Zarządzenie Nr 56.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 14 Maja 2019 r. w sprawie:  zmiany zarządzenia Nr 2.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 8 stycznia 2019 roku w sprawie określenia terminów  postępowania rekrutacyjnego, w tym terminów składania dokumentów do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych z terenu Miasta i Gminy Sztum. - pobierz

Zarządzenie Nr 55.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 14 Maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji w sprawie ewidencji podatków i opłat oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. - pobierz

Zarządzenie Nr 54.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Miasta i Gminy Sztum za rok 2018. - pobierz

Zarządzenie Nr 53.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 10 MAJA 2019 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 6.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego, w tym terminów składania dokumentów do klas I publicznych szkół podstawowych z terenu Miasta i Gminy Sztum dla kandydatów zamieszkałych poza obwodami tych szkół. - pobierz

Zarządzenie Nr 52.2019 z dnia 9 MAJA 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej. - pobierz

Zarządzenie Nr 51.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 7 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok. - pobierz

Zarządzanie Nr 50.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia Planu przeprowadzenia kontroli wykonania zadań obronnych w gminie Sztum na 2019 rok, oraz zatwierdzenie Planu szkoleń obronnych gminie Sztum na 2019 rok. - pobierz

Zarządzanie Nr 49.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie udzielania dotacji w zakresie rozwoju sportu podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych. - pobierz

Zarządzenie Nr 48.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie wyboru ofert realizacji zadań publicznych w formie powierzenia/wsparcia wykonania zadań wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji. - pobierz

Zarządzenie nr 47.2019 r. Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 29 kwietnia 2019r. zmieniające Zarządzenie nr 25.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie Regulaminu okresowej oceny pracowników Urzędu Miasta i Gminy Sztum oraz dyrektorów jednostek organizacyjnych gminy. - pobierz

Zarządzenie Nr 46.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 29 Kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 16.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 1 lutego 2019 r.  w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Sztumie. - pobierz

Zarządzenie Nr 44.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 25 KWIETNIA 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Miasta i Gminy Sztum w zakresie realizacji resortowego Programu  „Opieka wytchnieniowa ¬– edycja 2019”. - pobierz

Zarządzenie Nr 43.2019 z dnia 24 KWIETNIA 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej. - pobierz

Zarządzenie Nr 42.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie wyboru ofert realizacji zadań publicznych w formie powierzenia/wsparcie wykonania zadań wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji. - pobierz

Zarządzenie Nr 41.2019 z dnia 15 KWIETNIA 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej. - pobierz

Zarządzenie Nr 40.2019 z dnia 15 KWIETNIA 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej. - pobierz

Zarządzenie Nr 39.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok - pobierz

Zarządzenie Nr 38.2019 z dnia 03 KWIETNIA 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej. - pobierz

Zarządzenie Nr 37.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 2 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie mających swoją siedzibę i prowadzących działalność na terenie Miasta i Gminy Sztum. - pobierz

Zarządzenie Nr 36.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej - pobierz

Zarządzenie Nr 35.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmian Zarządzenia Nr 59.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia postępowania rekrutacjnego w projekcie pn. "RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ - rozwój usuług społecznych w gminie Sztum" - pobierz

Zarządzenie Nr 34.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przedstawnienia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Sztum za 2018 r., sprawozdania rocznego z wykonania planu finasowego samorządu instytucji kultury za 2018 rok oraz informacji o stanie mienia Gminy Sztum na dzień 31.12.2018 - pobierz

Zarządzenie Nr 33.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie zatwiedzenia Regulaminu Organizacjanego Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Sztumie - pobierz

Zarządzenie Nr 32.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok - pobierz

Zarządzenie Nr 31.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie ustalenia stawki bazowej czynszu najmu lokali mieszkalnych, lokali socjalnych oraz tymczasowych pomieszczeń, stanowiących własność Gminy Sztum - pobierz

Zarządzenie Nr 30.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie powołania osób do składu komisji do przeprowadzenia czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu ustnego na dzierrżawę działki nr 473 o powieszchni 4,64 ha położonej w obrębie Nowa Wieś gm. Sztum, na czas nieokreślony - pobierz

Zarządzenie Nr 29.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 14 marca 2019 r. w sparwie powołania Komisji Przetargowej - pobierz

Zarządzenie Nr 28.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 8 marca 2019 r. w sprawie przyznania stypenidów sportowych zawodnikom za wbitne wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym - pobierz

Zarządzenie Nr 27.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnitcwa do repezentowania Miasta i Gminy Sztum w zakresie realizcji zadania pn. "JESTEŚMY nieWIDZIALNI WŚRÓD WAS" w ramach Programu - pobierz

Zarządzenie Nr 26a.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018r. - pobierz

Zarządzenie Nr 26.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej - pobierz

Zarządzenie Nr 25.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na " Najłedniej ukiecony balkon, ogródek przydomowy w Sztumie 2019" - pobierz

Zarządzenie Nr 24.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu pod nazwą "Sztumskie Smaki - konkursy na potrawe Regionalną 2019" - pobierz

Zarządzenie Nr 23.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019r - pobierz

Zarządzenie Nr 22.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej oraz uchwalenia Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej - pobierz

Zarządzenie Nr 21.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych rodzajów zadań, formy zlecenia oraz środków na poszczególne zadania - pobierz

Zarządzenie Nr 20.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Zarądzenia Nr 58.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia kwietnia 2018 r. w sprawie powołania Grupy Sterującej do projektu pn "RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ" rozwój usług społecznych w gminie Sztum" - pobierz

Zarządzenie Nr 19.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej - pobierz

Zarządzenie Nr 18.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 8 lutego 2019 r. w sprawie składu Społecznej Komisji Mieszkaniowej - pobierz

Zarządzenie Nr 17.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 8 lutego 2019 r. w sprawie udzielenia dotacji w zakresie rozwoju sportu podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów piublicznych - pobierz

Zarządzenie Nr 16a.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia dnia 15 lutego 2019r. dniem wolnym od pracy w Urzędzie Miasta i Gminy w Sztumie - pobierz

Zarządzenie Nr 16.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinującego w Sztumie - pobierz

Zarządzenie Nr 15.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie odwołania i powołania Gminnej Komisji Rowiązywania Problemów Alkoholowych w Sztumie - pobierz

Zarządzenie Nr 14.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla reprezentowania Miasta i Gminy Sztum W zakresie realizacji projektu pn "Mobilny i aktywny kapitał ludzki w powiatach maleborskim i sztumskim -aktywacja zawodowa "w ramach Regionalengo Programu Operacjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinosowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego - pobierz

Zarządzenie Nr 13.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Miasta i Gminy Sztum w zakresie realizacji projektu pn."Większe perspektywy, pewny sukces. Przeciwdziałanie projektu wykluczeniu cyfrowemu w Mieście i Gminie Sztum ". (numer projektu: POIG.08.03.00-22-086/13) w ramach Programu Operacjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 - pobierz

Zarządzenie Nr 12.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 1lutego 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Miasta i Gminy Sztum w zakresie realizacji projektu w ramach II Osi priortetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER - Działanie 2.5 "Skuteczna Pomoc społeczna" PO WER 2014-2020 - pobierz

Zarządzenie Nr 11.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie Udzielenia pełnomocnitcwa do reprezentowania Miasta iGminy Sztum w zakresie realizacji projektu w ramach Poddziałania 6.2.2. Rozwój usług społecznych w ramach konkursu zamkiętego nr RPPM.06.02.02-IZ.00-22-002/17 - pobierz

Zarządzenie Nr 10.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla reprezentowania Miasta i Gminy Sztum W zakresie realizacji projektu pn "Mobilny i aktywny kapitał ludzki w powiatach malborskim i sztumskim - aktywacja zawodowa" w ramach Regionalengo Programu Operacjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinosowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego - pobierz

Zarządzenie Nr 9a.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie upoważnienia Drektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztumie do dokonywania czynności w zakresie realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Sztum - pobierz

Zarządzenie Nr 9.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019r. - pobierz

Zarządzenie Nr 8.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie opracowania planu finasowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie odrębnymi ustawami w budżecie gminy na 2019 rok - pobierz

Zarządzenie Nr 7.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie: planu dofinasowania form doskonalenia zawodowego na rok 2019 dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Miasto i Gminę Sztum - pobierz

Zarządzenie Nr 6.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie: określenia treminów postępowania rekrutacjengo, w tym treminów składania dokumentów do klas i publicznych szkół podstawowych z trenu Miasta i Gminy Sztum dla kandydatów zamieszkał - pobierz

Zarządzenie Nr 5.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie : Powołania Miejsko Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, ustalenia jej składu i wprowadzenia regulaminu - pobierz

Zarządzenie Nr 4.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie określenia rodzajów działań w zakresie rozwoju sportu na terenie mista i gminy Sztum - pobierz

Zarządzenie Nr 2.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 8 stycznia 2019 r. w sprawie określenia treminów postępowania rekrtacyjnego, w tym składania dokumentów do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publiczych szkołach podstawowych z terenu Miasta i Gminy Sztum - pobierz

Zarządzenie Nr 1.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 2 stycznia 2019 r. w sprawie określenia zasad objęcia patronatru przez Burmistarza Mista i Gminy Sztum - pobierz

 

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:616
Treść wprowadził(a): Rudzki Mariusz, 2020-05-13 13:04:24
Treść wytworzył(a): [brak danych], [brak danych]
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2020-05-13 13:02:49