Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy w Sztumie

Lista zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy Sztum 2018-2022

 


<2019> <2018>


Zarządzenie Nr 36.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej - pobierz

Zarządzenie Nr 35.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmian Zarządzenia Nr 59.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia postępowania rekrutacjnego w projekcie pn. "RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ - rozwój usuług społecznych w gminie Sztum" - pobierz

Zarządzenie Nr 34.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przedstawnienia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Sztum za 2018 r., sprawozdania rocznego z wykonania planu finasowego samorządu instytucji kultury za 2018 rok oraz informacji o stanie mienia Gminy Sztum na dzień 31.12.2018 - pobierz

Zarządzenie Nr 33.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie zatwiedzenia Regulaminu Organizacjanego Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Sztumie - pobierz

Zarządzenie Nr 32.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok - pobierz

Zarządzenie Nr 31.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie ustalenia stawki bazowej czynszu najmu lokali mieszkalnych, lokali socjalnych oraz tymczasowych pomieszczeń, stanowiących własność Gminy Sztum - pobierz

Zarządzenie Nr 30.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie powołania osób do składu komisji do przeprowadzenia czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu ustnego na dzierrżawę działki nr 473 o powieszchni 4,64 ha położonej w obrębie Nowa Wieś gm. Sztum, na czas nieokreślony - pobierz

Zarządzenie Nr 29.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 14 marca 2019 r. w sparwie powołania Komisji Przetargowej - pobierz

Zarządzenie Nr 28.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 8 marca 2019 r. w sprawie przyznania stypenidów sportowych zawodnikom za wbitne wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym - pobierz

Zarządzenie Nr 27.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnitcwa do repezentowania Miasta i Gminy Sztum w zakresie realizcji zadania pn. "JESTEŚMY nieWIDZIALNI WŚRÓD WAS" w ramach Programu - pobierz

Zarządzenie Nr 26a.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018r. - pobierz

Zarządzenie Nr 26.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej - pobierz

Zarządzenie Nr 25.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na " Najłedniej ukiecony balkon, ogródek przydomowy w Sztumie 2019" - pobierz

Zarządzenie Nr 24.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu pod nazwą "Sztumskie Smaki - konkursy na potrawe Regionalną 2019" - pobierz

Zarządzenie Nr 23.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019r - pobierz

Zarządzenie Nr 22.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej oraz uchwalenia Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej - pobierz

Zarządzenie Nr 21.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych rodzajów zadań, formy zlecenia oraz środków na poszczególne zadania - pobierz

Zarządzenie Nr 20.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Zarądzenia Nr 58.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia kwietnia 2018 r. w sprawie powołania Grupy Sterującej do projektu pn "RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ" rozwój usług społecznych w gminie Sztum" - pobierz

Zarządzenie Nr 19.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej - pobierz

Zarządzenie Nr 18.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 8 lutego 2019 r. w sprawie składu Społecznej Komisji Mieszkaniowej - pobierz

Zarządzenie Nr 17.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 8 lutego 2019 r. w sprawie udzielenia dotacji w zakresie rozwoju sportu podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów piublicznych - pobierz

Zarządzenie Nr 16a.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia dnia 15 lutego 2019r. dniem wolnym od pracy w Urzędzie Miasta i Gminy w Sztumie - pobierz

Zarządzenie Nr 16.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinującego w Sztumie - pobierz

Zarządzenie Nr 15.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie odwołania i powołania Gminnej Komisji Rowiązywania Problemów Alkoholowych w Sztumie - pobierz

Zarządzenie Nr 14.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla reprezentowania Miasta i Gminy Sztum W zakresie realizacji projektu pn "Mobilny i aktywny kapitał ludzki w powiatach maleborskim i sztumskim -aktywacja zawodowa "w ramach Regionalengo Programu Operacjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinosowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego - pobierz

Zarządzenie Nr 13.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Miasta i Gminy Sztum w zakresie realizacji projektu pn."Większe perspektywy, pewny sukces. Przeciwdziałanie projektu wykluczeniu cyfrowemu w Mieście i Gminie Sztum ". (numer projektu: POIG.08.03.00-22-086/13) w ramach Programu Operacjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 - pobierz

Zarządzenie Nr 12.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 1lutego 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Miasta i Gminy Sztum w zakresie realizacji projektu w ramach II Osi priortetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER - Działanie 2.5 "Skuteczna Pomoc społeczna" PO WER 2014-2020 - pobierz

Zarządzenie Nr 11.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie Udzielenia pełnomocnitcwa do reprezentowania Miasta iGminy Sztum w zakresie realizacji projektu w ramach Poddziałania 6.2.2. Rozwój usług społecznych w ramach konkursu zamkiętego nr RPPM.06.02.02-IZ.00-22-002/17 - pobierz

Zarządzenie Nr 10.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla reprezentowania Miasta i Gminy Sztum W zakresie realizacji projektu pn "Mobilny i aktywny kapitał ludzki w powiatach malborskim i sztumskim - aktywacja zawodowa" w ramach Regionalengo Programu Operacjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinosowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego - pobierz

Zarządzenie Nr 9a.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie upoważnienia Drektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztumie do dokonywania czynności w zakresie realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Sztum - pobierz

Zarządzenie Nr 9.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019r. - pobierz

Zarządzenie Nr 8.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie opracowania planu finasowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie odrębnymi ustawami w budżecie gminy na 2019 rok - pobierz

Zarządzenie Nr 7.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie: planu dofinasowania form doskonalenia zawodowego na rok 2019 dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Miasto i Gminę Sztum - pobierz

Zarządzenie Nr 6.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie: określenia treminów postępowania rekrutacjengo, w tym treminów składania dokumentów do klas i publicznych szkół podstawowych z trenu Miasta i Gminy Sztum dla kandydatów zamieszkał - pobierz

Zarządzenie Nr 5.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie : Powołania Miejsko Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, ustalenia jej składu i wprowadzenia regulaminu - pobierz

Zarządzenie Nr 4.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie określenia rodzajów działań w zakresie rozwoju sportu na terenie mista i gminy Sztum - pobierz

Zarządzenie Nr 2.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 8 stycznia 2019 r. w sprawie określenia treminów postępowania rekrtacyjnego, w tym składania dokumentów do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publiczych szkołach podstawowych z terenu Miasta i Gminy Sztum - pobierz

Zarządzenie Nr 1.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 2 stycznia 2019 r. w sprawie określenia zasad objęcia patronatru przez Burmistarza Mista i Gminy Sztum - pobierz

 

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:172
Treść wprowadził(a): Krzysztofik Mateusz, 2019-04-08 11:07:32
Treść wytworzył(a): [brak danych], [brak danych]
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2019-04-08 11:06:52