Urząd Miasta i Gminy w Sztumie

Lista zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy Sztum 2018-2023

 


<2020> <2019> <2018>
 

Zarządzenie nr 121.2020 Burmistrza Miasta i Gminy w Sztumie z dnia 29 września 2020 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.
 

Zarządzenie nr 120.2020 Burmistrza Miasta i Gminy w Sztumie z dnia 28 września 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r.
 

Zarządzenie nr 119.2020 Burmistrza Miasta i Gminy w Sztumie z dnia 17 września 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r
 

Zarządzenie nr 118.2020 Burmistrza Miasta i Gminy w Sztumie z dnia 16 września 2020 r. w sprawie zmiany Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie.

 

Zarządzenie nr 117.2020 Burmistrza Miasta i Gminy w Sztumie z dnia 16 września 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 2.2018 Burmistrza Miasta i Gminy w Sztumie z dnia 3 stycznia 2018r.

 

Zarządzenie nr 116.2020 Burmistrza Miasta i Gminy w Sztumie z dnia 16 września 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 3.2018 Burmistrza Miasta i Gminy w Sztumie z dnia 3 stycznia 2018r.

 

Zarządzenie nr 115.2020 Burmistrza Miasta i Gminy w Sztumie z dnia 8 września 2020 r. w sprawie odwołania i powołania Gminnej komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sztumie

Zarządzenie nr 114.2020 Burmistrza Miasta i Gminy w Sztumie z dnia 4 września 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r

Zarządzenie nr 113.2020 Burmistrza Miasta i Gminy w Sztumie z dnia 3 września 2020 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej .

Zarządzenie nr 112.2020 Burmistrza Miasta i Gminy w Sztumie w sprawie zmiany Zarządzenia nr 62.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 11 maja 2020 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej z dnia 31 siierpnia 2020 r.

Zarządzenie nr 111.2020 Burmistrza Miasta i Gminy w Sztumie z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r

Zarządzenie nr 110.2020 Burmistrza Miasta i Gminy w Sztumie z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Miasta i Gminy Sztum w zakresie realizacji "Programu asystent rodziny na rok 2020".

Zarządzenie nr 109.2020 Burmistrza Miasta i Gminy w Sztumie z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Miasta i Gminy Sztum w zakresie realizacji "Programu asystent rodziny na rok 2020"

Zarządzenie nr 108.2020 Burmistrza Miasta i Gminy w Sztumie z dnia 25 sierpnia 2020 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Sztum za I półrocze 2020r., informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2020 r. oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2020 r.

Zarządzenie nr 107.2020 Burmistrza Miasta i Gminy w Sztumie z dnia 24 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r

Zarządzenie nr 106.2020 Burmistrza Miasta i Gminy w Sztumie z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie powołania Zespołu ds. Wspierania Inicjatywy Lokalnej pn. Poprawy estetyki i bezpieczeństwa mieszkańców sołectwa Postolin, poprzez wymianę ogrodzenia na terenie placu zabawa w Postolinie.
 

Zarządzenie nr 105.2020 Burmistrza Miasta i Gminy w Sztumie z dnia 14 sierpnia 2020 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w rmach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w latach 2020-2022

 

Zarządzenie nr 104.2020 Burmistrza Miasta i Gminy w Sztumie z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie organizacji i zasad funkcjonowania Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie w związku z zapobieganiem i przeciwdziałaneim zakażeniu wirusem SARS-CoV-2

 

Zarządzenie nr 103.2020 Burmistrza Miasta i Gminy w Sztumie z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r

 

Zarządzenie nr 102.2020 Burmistrza Miasta i Gminy w Sztumie z dnia 5 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 55.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 17 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu określającego zasady rekrutacji i realizacji wsparcia w projekcie pn. RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ - rozwój usług dpołecznych w gminie Sztum - Umowa nr RPPM.06.02.02-22-0023/17-01 dofinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 6 Integracja, Działania 6.2. Usługi społeczne, Poddziałania 6.2.2. Rozwój usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020) z uwzględnieniem późniejszych zmian.


Zarządzenie nr 101.2020 Burmistrza Miasta i Gminy w Sztumie z dnia 27 lipca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r

Zarządzenie nr 100.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 24 lipca 2020 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pana Michała Anslika nauczyciela ubiegającego się o awans na stoppień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie nr 99.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 24 lipca 2020 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Moniki Zedig nauczycielki ubiegającej się o awans na stoppień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie nr 98.2020 Burmistrza Miasta i Gminy w Sztumie w sprawie powołania Komisji Przetargowej z dnia 22 lipca 2020 r.

Zarządzenie nr 97.2020 Burmistrza Miasta i Gminy w Sztumie z dnia 17 lipca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r

Zarządzenie nr 96.2020 Gminnego Komisarza Spisowego z dnia 16 lipca 2020 r. w sprawie zmian Zarządzenia nr 74.2020 z dnia 08 czerwca 2020 r w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego w Sztumie.

Zarządzenie nr 95.2020 Burmistrza Miasta i Gminy w Sztumie z dnia 14 lipca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r

Zarządzenie nr 94.2020 Burmistrza Miasta i Gminy w Sztumie z dnia 13 lipca 2020 r. w sprawie organizacji i zasad funkcjonowania Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie w związku z zapobieganiem i przeciwdziałaniem zakażeniu wirusem SARS-CoV-2.

Zarządzenie nr 93.2020 Burmistrza Miasta i Gminy w Sztumie z dnia 10 lipca 2020 r. w sprawie zmiany regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie.

Zarządzenie nr 92.2020 Burmistrza Miasta i Gminy w Sztumie z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie odwołania Zastępcy Burmiestrz Miasta i Gminy Sztum.

Zarządzenie nr 91.2020 Burmistrza Miasta i Gminy w Sztumie z dnia 3 lipca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r.

Zarządzenie nr 89.2020 Burmistrza Miasta i Gminy w Sztumie w sprawie powołania Komisji Przetargowej z dnia 29 czerwca 2020 r.

Zarządzenie nr 88.2020 Burmistrza Miasta i Gminy w Sztumie w sprawie powołania Komisji Przetargowej z dnia 25 czerwca 2020 r.

Zarządzenie nr 87.2020 Burmistrza Miasta i Gminy w Sztumie z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r.

Zarządzenie nr 86.2020 Burmistrza Miasta i Gminy w Sztumie z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Zastępcy Dyrektora Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztumie w zakresie realizacji Podprogramu 2019 realizowanego przez Miasto i Gminę Sztum w ramach programu operacyjnego pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Osobom Najbardziej Potrzebującym

Zarządzenie nr 85.2020 Burmistrza Miasta i Gminy w Sztumie z dnia 15 czerwca 2020 r.

Zarządzenie nr 84.2020 Burmistrza Miasta i Gminy w Sztumie z dnia 19 czerwca 2020 r.

Zarządzenie nr 83.2020 Burmistrza Miasta i Gminy w Sztumie w sprawie powołania Komisji Przetargowej z dnia 18 czerwca 2020 r.

Zarządzenie nr 82.2020 Burmistrza Miasta i Gminy w Sztumie z dnia 17 czerwca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Sztumskiego Centrum Kultury w Sztumie za 2019 rok

Zarządzenie nr 81.2020 Burmistrza Miasta i Gminy w Sztumie z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r.

Zarządzenie nr 80.2020 Burmistrza Miasta i Gminy w Sztumie z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

Zarządzenie nr 79.2020 Burmistrza Miasta i Gminy w Sztumie z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Zespołu Szkół w Gościszewie - pobierz

Zarządzenie nr 78.2020 Burmistrza Miasta i Gminy w Sztumie z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bepłatne umieszczanie obwieszczeń wyborczych i plakatów Komitetów Wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. - pobierz

Zarządzenie Nr 77.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie powołania osób do składu komisji do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego związanego ze sprzedażą prawa własności działki nr 223/18 o pow. 0,1451 ha położonej w obrębie Biała Góra, z przezczeniem na budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne. - pobierz

Zarządzenie Nr 76.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 08 czerwca 2020 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej. - pobierz

Zarządzenie Nr 75.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 08 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r. - pobierz

Zarządzenie Nr 74.2020 Gminnego Komisarza Spisowego z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego w Sztumie - pobierz

Zarządzenie Nr 73.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 02 czerwca 2020 r. w sprawie powołania Komisji Zdrowotnej - pobierz

Zarządzenie Nr 72.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r. - pobierz

Zarządzenie Nr 71.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej i trybu postępowania konkursowego do przeprowadzenia naboru na kierownicze stanowisko urzędnicze Dyrektor Publicznego Żłobka w Sztmie - pobierz

Zarządzenie Nr 70.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 22 maja 2020 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej. - pobierz

Zarządzenie Nr 69.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 22 maja 2020 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej. - pobierz

Zarządzenie Nr 68.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej. - pobierz

Zarządzenie Nr 67.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 20 maja 2020 r. w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. - pobierz

Zarządzenie Nr 66.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 19 maja 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r. - pobierz

Zarządzenie Nr 65.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 18 maja 2020 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej. - pobierz

Zarządzenie Nr 64.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 18 maja 2020 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Miasta i Gminy Sztum w zakresie realizacji pn. "JESTEŚMY nieWIDZIALNI WŚRÓD WAS II" w ramach Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej "Od zależności ku samodzielności" - edycja 2020 roku. - pobierz

Zarządzenie Nr 63.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 12 maja 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r. - pobierz

Zarządzenie Nr 62.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 11 maja 2020 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej. - pobierz

Zarządzenie Nr 61.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 11 maja 2020 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji Postępowania Pracownika w Urzędzie Miasta i Gminy w Sztumie w okresie zagrożenia epidemiologicznego w celu zapewnienia bezpieczeństwa w związku z wystąpieniem COVID-19 - pobierz

Zarządzenie Nr 60.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 6 maja 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r. - pobierz

Zarządzenie Nr 59.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej . pobierz

Zarządzenie Nr 58.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r. - pobierz

Zarządzenie Nr 57.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 19.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 21 lutego 2020 roku w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego na rok 2020 dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Miasto i Gminę Sztum - pobierz

Zarządzenie Nr 56.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 4.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 17 stycznia 2020 roku w sprawie określenia terminów postepowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, publicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz do klas I publicznych szkół podstawowych z terenu Miasta i Gminy Sztum na rok szkolny 2020/2021 - pobierz

Zarządzenie Nr 55.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 21 kwietnia 2020 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Miasta i Gminy Sztum w zakresie realizacji resortowego Programu "Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych" - edycja 2020 - pobierz

Zarządzenie Nr 54.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 21 kwietnia 2020 r. w sprawie sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Miasta i Gminy Sztum w zakresie realizacji resortowego Programu "Opieka wytchnieniowa " - edycja 2020 - pobierz

Zarządzenie Nr 53.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 16 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 17.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 10 marca 2020 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej - pobierz

Zarządzenie Nr 52.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 16 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r. - pobierz

Zarządzenie Nr 51.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r. - pobierz

Zarządzenie Nr 50.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 22.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 27 lutego 2020 roku w sprawie powołania komisji Przetargowej. - pobierz

Zarządzenie Nr 49.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 02 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r. - pobierz

Zarządzenie Nr 48.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 02 kwietnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy zdalnej dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie - pobierz

Zarządzenie Nr 47.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Miasta i Gminy Sztum w zakresie zadania publicznego pn. "Zapewnienie funkcjonowania Placówki "Senior+" realizowanego w ramach programu Wiloletniego "Senior+" na lata 2015-2020". - pobierz

Zarządzenie Nr 46.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r. - pobierz

Zarządzenie Nr 45.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztumie w zakresie realizacji Podprogramu 2019 realizowanego przez Miasto i Gminę Sztum w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Osobom Najbardziej Potrzebującym - pobierz

Zarządzenie Nr 44.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej - pobierz

Zarządzenie Nr 43.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej - pobierz

Zarządzenie Nr 42.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Sztum za 2019 r., sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2019 r. oraz informacji o stanie mienia Gminy Sztum na dzień 31.12.2019r. - pobierz

Zarządzenie Nr 41.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie zwolnienia z opłat za czynsze dla przedsiębiorców wynajmujących lokale użytkowe z gminnego zasobu nieruchomości. - pobierz

Zarządzenie Nr 40.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie wyboru ofert realizacji zadań publicznych w formie wsparcia wykonania zadań wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji. - pobierz

Zarządzenie Nr 39.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r. - pobierz

Zarządzenie Nr 38.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego - pobierz

Zarządzenie Nr 37.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie unieważnienia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi - pobierz

Zarządzenie Nr 36.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie powołania Komisji rozpatrującej wnioski o udzielanie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków - pobierz

Zarządzenie Nr 35.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 20.03.2020 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztumie w zakresie realizacji Podprogramu 2019 realizowanego przez Miasto i Gminę Sztum w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Osobom Najbardziej Potrzebującym. - pobierz

Zarządzenie Nr 34.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r. - pobierz

Zarządzenie Nr 33.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 17.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 14 lutego 2020 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej. - pobierz

Zarządzenie Nr 32.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 25.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 06 marca 2020 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej. - pobierz

Zarządzenie Nr 31A.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 12.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 07 lutego 2020 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej - pobierz

Zarządzenie Nr 31.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r. - pobierz

Zarządzenie Nr 30.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie organizacji i zasad funkcjonowania Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie w związku z zapobieganiem i przeciwdziałaniem zakażeniu koronawirusem SARS-CoV-2 - pobierz

Zarządzenie Nr 29.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia na terenie miasta i gminy Sztum ograniczeń związanych z rozprzestrzenianiem sie wirusa SARS-CoV-2 - pobierz

Zarządzenie Nr 28.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. informatyki w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020r. - pobierz

Zarządzenie Nr 27.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 10 marca 2020 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej - pobierz

Zarządzenie Nr 26.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 9 marca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r. - pobierz

Zarządzenie Nr 25.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 6 marca 2020 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej - pobierz

Zarządzenie Nr 24.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 4 marca 2020 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej - pobierz

Zarządzenie Nr 23.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 4 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi - pobierz

Zarządzenie Nr 22.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej - pobierz

Zarządzenie Nr 21.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r. - pobierz

Zarządzenie Nr 20.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 21 lutego 2020 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie obwieszczeń wyborczych i plakatów Komitetów Wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - pobierz

Zarządzenie Nr 19.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 21 lutego 2020 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego na rok 2020 dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Miasto i Gminę Sztum . - pobierz

Zarządzenie Nr 18.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Miasta i Gminy Sztum w zakresie realizacji projektu pn. "Sztum przeciwko przemocy w rodzinie" w ramach Programu Osłonowego "Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałaniu Przemocy w Rodzinie" w 2020 roku - pobierz

Zarządzenie Nr 17.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 14 lutego 2020 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej - pobierz

Zarządzenie Nr 16.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Miasta i Gminy Sztum w zakresie realizacji projektu w ramach Poddziałania 6.2.2. Rozwój us;lug społecznych w ramach konkursu nr RPPM.06.02.02-IZ.00-22-001/20. - pobierz

Zarządzenie Nr 15.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 10 lutego 2020 r. uchylające zarządzenie w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Sztumie - pobierz

Zarządzenie Nr 14.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 10 lutego 2020 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej - pobierz

Zarządzenie Nr 13.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 10 lutego 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r. - pobierz

Zarządzenie Nr 12.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 07 lutego 2020 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej - pobierz

Zarządzenie Nr 11.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 04 lutego 2020 r. w sprawie: wyrażenia zgody na prowadzenie dzienników lekcyjnych w Szkole Podstawowej w Nowej Wsi w formie elektronicznej. - pobierz

Zarządzenie Nr 10.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 04 lutego 2020 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Miasta i Gminy Sztum w zakresie realizacji zadania pn. "JESTEŚMY nieWIDZIALNI WŚRÓD WAS II" w ramach Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej :Od zależności ku samodzielności" - edycja 2020. - pobierz

Zarządzenie Nr 8.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r. - pobierz

Zarządzenie Nr 7.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie wyboru ofert realizacji zadań publicznych w formie wsparcia wykonania zadań wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji. - pobierz

Zarządzenie Nr 6.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej - pobierz

Zarządzenie Nr 5.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 21 stycznia 2020 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Sztumie - pobierz

Zarządzenie Nr 4.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 17 stycznia 2020 r. w sprawie określenia terminów postepowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, publicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz do klas I publicznych szkół podstawowych z terenu Miasta i Gminy Sztum na rok szkolny 2020/2021 - pobierz

Zarządzenie Nr 3.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 13 stycznia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r. - pobierz

Zarządzenie Nr 2.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w budżecie gminy na 2020 rok. - pobierz

Zarządzenie Nr 1.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 3 stycznia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r. - pobierz