Urząd Miasta i Gminy

<2018>

 

11.07.2018 - Postanowienie Burmistrza Miasta i Gminy Sztum w sprawie przyjęcia dokumentu: projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru w obrębie Sztumskie Pole i prognozy oddziaływania na środowisko ustaleń planu - pobierz


29.06.2018 - Komunikat Sejmiku Województwa Pomorskiego o przystąpieniu do opracowania projektów Programów ochrony środowiska przed hałasem na lata 2019-2023 z perspektywą na lata następne dla terenów poza aglomeracjami w województwie pomorskim, położonym wzdłuż odcinków dróg krajowych, wojewódzkich i gminnych na terenie miasta Słupsk, dróg wojewódzkich, dróg krajowych i ekspresowych, autostrady A1, linii kolejowych, których eksploatacja powoduje ponadnormatywne oddziaływanie akustyczne, określone wskaźnikami hałasu LDWN i LN. - pobierz


14.06.2018 - „Rozbudowa oczyszczalni ścieków i zwiększenie mocy produkcyjnej instalacji przerobu produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego na terenie zakładu SONAC Uśnice Sp. z o.o.” przewidzianego do realizacji na działce nr 113/6, ob. Uśnice, gmina Sztum - pobierz


14.06.2018 - „Budowa hali produkcyjno-magazynowej z częścią biurowo-socjalną wraz z infrastrukturą towarzyszącą” przewidzianego do realizacji na działce nr 67/6, 68/1 i 68/2, ob. 4-Sztum, gmina Sztum - pobierz


04.06.2018 - w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej „Sztum II” o mocy do 1 MW zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Sztumska Wieś, gmina Sztum, powiat sztumski, województwo pomorskie” przewidzianej do realizacji na działce nr 303/3 i 303/2, obręb Sztumska Wieś, gmina Sztum - pobierz


25.05.2018 - Obwieszczenie o konsultacjach społecznych projektu "Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Sztum na lata 2018-2020 z perspektywą do roku 2024" - pobierz

  1. Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Sztum na lata 2018-2020 z perspektywą do roku 2024 - pobierz

11.05.2018 - Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Sztum o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru w obrębie Sztumskie Pole” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - pobierz


11.05.2018 - Informacja o opłacie za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej - pobierz

  1. Oświadczenie o zmniejszeniu naturalnej retencji - pobierz

18.04.2018 - Karta informacyjna - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Sztum w części obrębu geodezyjnego Gościszewo - pobierz


23.03.2018 - Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Sztum o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu "Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Centrum miasta Sztum" w jednostce urbanistycznej C40UPu przy ul. Słowackiego i ul. Chełmińskiej w Sztumie" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - pobierz


31.01.2018 - Postanowienie – przyjęcie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Nowej Wsi oraz prognozy oddziaływania na środowisko ustaleńtego planu - pobierz