Urząd Miasta i Gminy

<2017>

 

24.11.2017 - Ogłoszenie o przyjęciu dokumentu wymagającegi udziału społeczeństwa oraz o możliwościach zapoznania się z jego treścią, podsumowaniem i uzasadnieniem - pobierz


24.11.2017 - Prognoza oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Nowej Wsi, gmina Sztum - (Archiwum ZIP - pobierz)


17.11.2017 - Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Sztum o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Nowej Wsi” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - pobierz


18.08.2017 - Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Sztum o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Sztum w części obrębu geodezyjnego Gościszewo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - pobierz


19.05.2017 - Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Sztum o przystąpieniu do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Nowej Wsi” w gminie Sztum - pobierz


12.05.2017 - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Nowej Wsi" - pobierz


05.05.2017 - Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Sztum o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Zajezierzu" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - pobierz


13.03.2017 - Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Sztum o przyjęciu wymaganego udziału społeczeństwa (zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego części obszaru w obrębie Sztumski Pole - 1 obszar) - pobierz


13.03.2017 - Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Sztum o przyjęciu wymaganego udziału społeczeństwa (zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego części obszaru w obrębie Sztumski Pole - 5 obszarów) - pobierz


13.03.2017 - Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Sztum o przyjęciu wymaganego udziału społeczeństwa (zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Koniewałd - działki nr 214/5 i 214/6, gmina Sztum - pobierz


24.02.2017 - Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Sztum o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „ Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Zajezierzu” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - pobierz


29.11.2016 - Komunikat Zarządu Województwa Pomorskiego o udziale społeczeństwa w opracowaniu Aktualizacji Programu ochrony powietrza dla strefy pomorskiej, w ktorej został przekroczony  pozoim dopuszczalny pyłu zawieszonego PM10 oraz poziom docelowy benzo(a)pirenu - pobierz


15.09.2016 - Informacja Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku - pobierz


29.08.2016 - Zawiadomienie Burmistrza Miasta i Gminy Sztum o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu "Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Koniecwałd - działki nr 214/5 i 214/6, gm. Sztum" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - pobierz


07.12.2015 - Burmistrz Miasta i Gminy Sztum ogłasza przystąpienie do przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Planu działań na rzecz zrównoważonej energii – Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Sztum do 2020 roku. Nadrzędnym celem Planu działań na rzecz zrównoważonej energii - planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Sztum do roku 2020 jest ograniczenie emisji CO2 na terenie miasta o przynajmniej 20% w stosunku do roku bazowego (2008 r.). Cel ten może zostać osiągnięty w wyniku realizacji działań poprawiających efektywność energetyczną (budynków, instalacji itd.), zmniejszających udział konwencjonalnych źródeł energii, a także przez optymalizację wykorzystania energii i stosowanie odnawialnych jej źródeł.

Przyjęcie ww. dokumentu pozwoli na skuteczniejsze ubieganie się o środki zewnętrzne na realizację poszczególnych zadań.
Projekt planu został wyłożony do publicznego wglądu w pokoju nr 39 Urzędu Miasta i Gminy Sztum i jest dostępny w dniach i godzinach urzędowania.
Uwagi należy zgłaszać za pomocą formularza uwag tradycyjnie bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres michal.mroczkowski@sztum.pl
Termin na zgłaszanie uwag: 7.12 – 21.12.2015 r.
Więcej informacji pod nr telefonu 55-640-63-84

  • Formularz zgłoszenia - pobierz
  • Plan działań na rzecz zrównoważonej energii – plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Sztum do 2020 roku - pobierz

01.09.2015 - KOMUNIKAT - Pomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje, że w dniach: 15-24.09.2015r. przeprowadzone będzie szczepienie lisów dzikich przeciw wściekliznie na terenie 4 powiatów województwa pomorskiego - pobier