Urząd Miasta i Gminy

Usuwanie wyrobów zawierających azbest

 

 

29.03.2023 -  Informacja o zadaniu USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU MIASTA I GMINY SZTUM EDYCJA 2021   -   KOREKTA Szczegóły pliku
Nazwa: Informacja o zadaniu USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU MIASTA I GMINY SZTUM EDYCJA 2021.pdf
Opis: informacja
Utworzono: 2023-03-29 10:45:18
Data dodania: 2023-03-29 10:42:06
Autor pliku: Beata Pudlik
Wprowadził/a: Kosmowski Daniel
Rozmiar pliku: 0.15 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

  

30.12.2022 - - INFORMACJA NIEAKTUALNA Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta i gminy Sztum – edycja 2021 Szczegóły pliku
Nazwa: 30.12.2022 Informacja o zadaniu USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU MIASTA I GMINY SZTUM EDYCJA 2021.pdf
Opis: Informacja
Utworzono: 2022-12-30 09:02:19
Data dodania: 2022-12-30 09:02:39
Autor pliku: Beata Pudlik
Wprowadził/a: Rudzki Mariusz
Rozmiar pliku: 0.15 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

  

14.12.2020 - Informacja o zadaniu USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU MIASTA I GMINY SZTUM EDYCJA 2019 Szczegóły pliku
Nazwa: 2020_12_14_Informacja o zadaniu USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU MIASTA I GMINY SZTUM EDYCJA 2017.pdf
Opis: Informacja o zadaniu USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU MIASTA I GMINY SZTUM EDYCJA 2017
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2020-12-14 13:43:52
Autor pliku: Miłosz Gutjar
Wprowadził/a: Belzyt Miłosz
Rozmiar pliku: 0.30 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

  

02.07.2019 - Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie zadań z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Sztum w roku 2019 - pobierz

  

04.12.2017 - Informacja o zakończeniu zadania „Usuwanie Wyrobów Zawierających Azbest z Terenu Miasta i Gminy Sztum – EDYCJA 2017” - pobierz
 


 

07.03.2017 - Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie zadań z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Sztum w roku 2017 - pobierz

 


Azbest jest nam znany już od dawna, lecz dopiero w ostatnich 100 latach zyskał szerokie zastosowanie. Azbest nie jest tworzony przez jeden rodzaj minerału lecz przez różne włókniste odmiany krzemianów różnych metali. Występuje on pod postacią bardzo wytrzymałych wiązek włókien. Cechuje się on bardzo dużą wytrzymałością mechaniczną, miękkością, elastycznością, lekkością odpornością na działalność czynników chemicznych i biologicznych. Jest również nie palny, odporny na działanie wysokich temperatur, posiada niskie przewodnictwo prądu i ciepła. Azbest był wykorzystywany m.in.: pokrycia dachów: eternit płaski i falisty, płyty elewacyjne, materiały izolacyjne, rury wodociągowe, elementy kanalizacji czy koce azbestowe.
 
Azbest jest zaliczany do dziesięciu najgroźniejszych substancji zanieczyszczających na ziemi. W związku z tym, azbest znajduje się w wykazie opracowanym przez Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej, jako niebezpieczna substancja chemiczna o udowodnionym działaniu rakotwórczym dla człowieka. Badania naukowe udowodniły, że azbest stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia w następstwie długotrwałego narażania dróg oddechowych na wdychanie jego włókien.
Ekspozycja na pył azbestu stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia ludzi. Ze względu na swoje właściwości i praktycznie niezniszczalność, azbest wprowadzany do środowiska otaczającego człowieka utrzymuje się w nim przez czas nieokreślony.
Włókna azbestu przedostają się do powietrza atmosferycznego w wyniku korozji materiałów, jak i działalności człowieka. Chorobotwórcze działanie azbestu jest wynikiem wdychania włókien zawieszonych w powietrzu. Działanie chorobotwórcze wykazują włókna azbestu niewidoczne dla oka, o średnicy < 3 μm i długości > 5μm. Są to tzw. włókna respirabilne. Biologiczna agresywność pyłu azbestu jest związana ze stopniem penetracji i ilością włókien w dolnej części układu oddechowego. Dane literaturowe wskazują, że do najważniejszych cech determinujących zdolność włókien do wywołania nowotworów należą ich fizyczne wymiary, a więc średnica poniżej 3 μm oraz długość powyżej 5 μm.
Mimo istnienia normatywów higienicznych dla stężenia włókien azbestu w powietrzu nie można określić dawki progowej pyłu dla działania rakotwórczego azbestu.
Narażenie zawodowe na pył azbestowy może być przyczyną następujących chorób układu oddechowego:

 • pylicy azbestowej – zwłóknienia tkanki płucnej występującej u osób zawodowo narażonych na pył azbestowy;
 • raka płuc – jest to najpowszechniejszy nowotwór złośliwy, którego przyczyną jest międzybłoniaków opłucnej lub otrzewnej – badania wskazują, iż nowotwory te pojawiają się po upływie 30 – 40 lat od pierwszego kontaktu z azbestem.

Azbest jest uznanym czynnikiem rakotwórczym, jednym z najgroźniejszych zanieczyszczeń środowiska człowieka. Szacuje się, że na świecie rocznie na choroby azbestozależne umiera 100 tys. osób. Pył azbestu ze względu na właściwości pylicotwórcze i rakotwórcze uważany jest za jeden z pyłów stwarzających największe zagrożenie dla zdrowia ludzkiego. Pomimo niestosowania już od dłuższego czasu w Polsce azbestu do produkcji różnych wyrobów, liczba zawodowych chorób azbestozależnych systematycznie wzrasta, co jest związane ze specyfiką biologicznego działania azbestu. Jak już wcześniej wspomniano – chorobotwórcze działanie azbestu powstaje w wyniku wdychania włókien zawieszonych w powietrzu. Dopóki włókna nie są uwalniane do powietrza i nie występuje ich wdychanie, wyroby z azbestem nie stanowią zagrożenia dla zdrowia. Głównym źródłem skażenia środowiska pyłem azbestowym są uszkodzone powierzchnie płyt na dachach i elewacjach budynków oraz dzikie wysypiska odpadów azbestowych. Zachorować mogą nie tylko osoby, które miały kontakt z azbestem, ze względu na charakter wykonywanej pracy, ale i te, które narażone są na długotrwałe wdychanie włókien azbestowych o małym stężeniu lub na krótkotrwałe przebywanie w miejscu o ich bardzo wysokim stężeniu. Oznacza to, że wykonując wielokrotnie drobne naprawy w materiale zawierającym azbest, czy też mieszkając w okolicy, gdzie w pobliżu znajduje się nielegalne składowisko wyrobów zawierających azbest, jest się narażonym w dużym stopniu na zachorowanie. Naturalne źródła emisji włókien azbestowych w praktyce mają mniejsze znaczenie niż źródła związane z działalnością człowieka. Obecnie po zaprzestaniu produkcji wyrobów zawierających azbest tymi źródłami są:

 • niewłaściwie składowane odpady azbestowe, w tym tzw. dzikie wysypiska, szczególnie w lasach i odkrytych wyrobiskach użytkowanie wyrobów azbestowych, co w konsekwencji prowadzi do zanieczyszczenia powietrza pyłem azbestowym w wyniku: korozji i mechanicznych uszkodzeń płyt azbestowo – cementowych, ścierania tarcz sprzęgłowych
 • niewłaściwe usuwanie z dachów i elewacji wyrobów zawierających azbest
 • urządzenia grzewcze, wentylacyjne, klimatyzacyjne i izolacje zawierające azbest. Są to źródła występujące wewnątrz pomieszczeń.

Założenia „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu” na lata 2009-2032
Założenia w/w Programu są tożsame z przyjętym przez Radę Ministrów 14 maja 2002 r.
Programem usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski:

 • usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest;
 • minimalizacja negatywnych skutków zdrowotnych spowodowanych obecnością azbestu na terytorium kraju;
 • likwidacja szkodliwego oddziaływania azbestu na środowisko.

Założenia w/w Programu są tożsame z przyjętym przez Radę Ministrów 14 maja 2002 r.
Programem usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski:

 • usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest;
 • minimalizacja negatywnych skutków zdrowotnych spowodowanych obecnością azbestu na terytorium kraju;
 • likwidacja szkodliwego oddziaływania azbestu na środowisko.

Program grupuje zadania przewidziane do realizacji na poziomie centralnym, wojewódzkim i lokalnym, w pięciu blokach tematycznych:

 1. zadania legislacyjne;
 2. działania edukacyjno-informacyjne skierowane do dzieci i młodzieży, szkolenia pracowników administracji rządowej i samorządowej, opracowywanie materiałów szkoleniowych, promocja technologii unicestwiania włókien azbestowych, organizacja krajowych i międzynarodowych szkoleń, seminariów, konferencji kongresów i udział w nich;
 3. zadania w zakresie usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych, z obiektów użyteczności publicznej, terenów byłych producentów wyrobów azbestowych, oczyszczania terenów nieruchomości, budowy składowisk oraz instalacji do unicestwiania włókien azbestowych;
 4. monitoring realizacji Programu przy pomocy elektronicznego systemu informacji przestrzennej;
 5. działania w zakresie oceny narażenia i ochrony zdrowia.

Szacuje się, że na terenie kraju nadal użytkowane jest ok. 14,5 mln ton wyrobów zawierających azbest (w latach 2003-2008 usunięto ok. 1 mln ton). Całkowity koszt realizacji Programu w latach 2009-2032 szacowany jest na kwotę ok. 40,4 mld zł, na którą składają się środki własne właścicieli nieruchomości, środki inwestorów, środki z budżetu państwa oraz środki jednostek samorządu terytorialnego.

Informacja o zadaniu:

 1. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Sztum – edycja 2016”
 2. Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie zadań z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Sztum w roku 2016
 3. Program usuwania azbestu i wyrobów azbestowych z terenu Miasta i Gminy Sztum - pobierz
 4. Uchwała X/69/2011 w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie usunięcia wyrobów zawierających azbest - pobierz
 5. Wniosek na dofinansowanie usuwania wyrobów zawierających azbest - pobierz

Więcej informacji na stronach:

- http://bezazbestu.com.pl
- http://www.bazaazbestowa.gov.pl
- www.wfos.gdansk.pl