Urząd Miasta i Gminy

 ZAWIADOMIENIA BURMISTRZA ROK 2013

 

?»ż

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego GKII.6220.19.2013

 

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego GKII.6220.16.14.2012


Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego GKVII.6220.18.3.2013

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego GKII.6220.17.2013

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego GKVII.6220.16.3.2013

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego GKII.6220.15.2013

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego GKII.6220.14.2013

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego GKII.6220.13.2013

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego GKVII.6220.12.2013

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego GKVII.6220.11.2013

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego GKVII.6220.10.2013

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego GKVII.6220.9.2013

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego GKVII.6220.8.2013

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego GKVII.6220.7.2013

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego GKVII.6220.6.2013

 

___ROK 2012___ 


5.11.2012 r. - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego GKVII.6220.18.2012
 /Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 522 na odcinku Sztum Górki - Kołoząb (o długości 5,0 km)/


9.08.2012 r. - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego GKVII.6220.15.2012
 / Budowa stacji demontażu i kasacji pojazdów w Nowej Wsi, gm. Sztum /


6.08.2012 r. - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego GKVII.6220.13.2012
 / Rozbudowa stacji GPZ 110kV/15kV w miejscowości Sztum o pole transformatorowa 110kV/15kV nr 2 oraz drugą sekcję SN 15kV zlokalizowanej przy ul. Słonecznej na działce nr 234/9, obręb 1 – Sztum 0001 /


6.08.2012 r. - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego GKVII.6220.12.2012
 / Zakup i wdrożenie nowej technologii wytwarzania mebli łazienkowych z elastyczną powłoką w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 4.3 Kredyt technologiczny/


6.08.2012 r. - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego GKVII.6220.11.2012
 /„Wdrożenie technologii ko generacyjnego wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej
z depolimeryzacji odpadowego tworzywa sztucznego”/


 

25.05.2012 r. - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego GKVII.6220.4.2.2012
 /„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz kolektora tłocznego wraz z przepompowniami i przyłączami do budynków mieszkalnych w m. Barlewice gm. Sztum, działki nr 97/1, 97/2, 285, 77, 76/2, 75/1, 75/6, 74/1, 68/4, 69/5, 74/3, 79/1, 78/1, 64/2, 84, 34/4, 33/2, 27/2, 80, 282/3, 29/2 obręb 001 Barlewice.”/

25.05.2012 r. - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego GKVII.6220.3.2.2012
/Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych w m. Barlewice gm. Sztum działki nr 97/2, 285, 77, 76/2, 75/1, 75/6, 74/1, 29/2, 84, 79/1, 78/1, 78/2, 81/1, 64/2, 74/4, 330, 69/5, 65, 66, 67, 33/1, 33/4, 32/2, 29/3, 27/2, 29/1, 80, 282/3 obręb 001 Barlewice./

2.05.2012 r. - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego GKVII.6220.8.2012
 /Budowa dwóch turbin wiatrowych o łącznej mocy do 4,2 MW, wraz z drogami dojazdowymi oraz infrastrukturą techniczną i przyłączeniem do krajowej sieci elektroenergetycznej”  zlokalizowanych na działkach nr 201/1 oraz 201/3 obręb Koślinka, Gmina Sztum/

2.05.2012 r. - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego GKVII.6220.7.2012
 /„Budowa jednej turbiny wiatrowej o łącznej mocy do 1,6 MW, wraz z drogami dojazdowymi oraz infrastrukturą techniczną i przyłączeniem do krajowej sieci elektroenergetycznej”  zlokalizowanej na działce nr 200/4, obręb Koniecwałd, Gmina Sztum/

2.05.2012 r. - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego GKVII.6220.6.2012
 /„Rozbudowa, modernizacja oraz optymalizacja procesu technologicznego w instalacji do produkcji i przetwórstwa tłuszczów roślinnych eksploatowanej przez ADM Czernin SA””/


12.04.2012 r. - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego GKVII.6220.5.3.2012
/"Budowa Zakładu produkcyjnego - Palarnia i mieszalnia kawy w m. Koniecwałd, działka geodezyjna 214/6 w gminie Sztum"/

2.03.2012 r. - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego GKVII.6220.9.2012
/"
Modernizacja stadionu piłkarsko-lekkoatletycznego wraz z infrastrukturą towarzyszącą”, realizowanego na działkach nr 400/4, 400/3, 400/1, 396 obręb II miasta Sztum."/

17.02.2012 r. - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego OŚII.6220.2.2012
/"Rozbudowa ścieżki pieszo-rowerowej z mała architekturą wzdłuż linii brzegowej Jeziora Sztumskiego (...)"/

 

26.01.2012 r. - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego OŚII.6220.1.2012
/"Przebudowa targowiska miejskiego i budowa pasażu handlowego w obszarze starej fosy w Sztumie"/


___ROK 2011___


28.11.2011 r. - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego OŚII.6220.22.1.2011
/"Remont ogrodzenia, muru ceglanego cmentarza i kościoła Św. Anny w Sztumie"/

28.11.2011 r. - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego OŚII.6220.21.1.2011
/"Przebudowa dróg w Osiedlu Parkowym w Sztumie, wraz z przebudową chodników, miejsc postojowych,
kanalizacji deszczowej, budową i przebudową oświetlenia ulicznego oraz przebudową kolidującej infrastruktury"/

3.11.2011 r. - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego OŚII.6220.19.1.2011
/"Rewitalizacja terenów fosy średniowiecznej miasta lokacyjnego Sztum wraz z przyległymi murami"/

 14.10.2011 r. - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego OŚII.6220.18.1.2011
/
"Pobór wód podziemnych na terenie Zakładu w Górkach eksploatowanego przez Elstar Oils SA."/

 

08.09.2011 r. - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego Oś.I.6220.16.2011
/"Budowa elektrowni wiatrowej „ Koślinka” wraz z infrastrukturą towarzyszącą, o mocy nominalnej do 2,5 MW, w obrębie ewidencyjnym Koślinka dz. Nr. 87/6, w gminie Sztum."/

27.07.2011 r. - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego OŚI.6220.10.4.2011
/
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla części obszaru Sztumskiego Pola - Etap III" /

26.05.2011 r. - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego OŚI.6220.14.2011
/"Budowa elektrowni wiatrowej Gronajny wraz z infrastrukturą towarzyszącą o mocy nominalnej
do 2,5 MW, w obrębie ewidencyjnym Gronajny w Sztumie"/ 

26.05.2011 r. - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego OŚI.6220.13.2011
/"Budowa elektrowni wiatrowej Gronajny wraz z infrastrukturą towarzyszącą o mocy nominalnej
do 2,5 MW, w obrębie ewidencyjnym Gronajny w Sztumie"/ 

 26.05.2011 r. - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego OŚI.6220.12.2011

/"Budowa elektrowni wiatrowej Gronajny wraz z infrastrukturą towarzyszącą o mocy nominalnej
do 2,5 MW, w obrębie ewidencyjnym Gronajny w Sztumie"/

26.05.2011 r. - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego OŚI.6220.11.2011
/Remont obiektu mostowego zlokalizowanego na cieku Rów Biały w km 1 +900.00 w m. Koniecwałd
gm. Sztum".
/
 

10.05.2011 r. - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego OŚI.6220.9.2.2011
/"Termomodernizacja budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Uśnicach"/ 

10.05.2011 r. - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego OŚI.6220.8.2.2011
/"Termomodernizacja budynku mieszkalno-użytkowego przy ulicy Mickiewicza 39A w Sztumie/ 

10.05.2011 r. - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego OŚI.6220.7.2.2011
/""Termomodernizacja budynku internatu Zespołu Szkół w Barlewiczkach"/

11.04.2011 r. - Zawiadomienie o prowadzonym postępowaniu administracyjnym Oś-I-7624/11/50/09/10/11

/"Budowa instalacji do otrzymywania biogazu i wykorzystania go do napędu generatorów prądotwórczych
o mocy 1,7 MW i łącznej zdolności przetwarzania 61 000 ton odpadów rocznie, na terenie działki nr 155/4
oraz częściowo 155/5 w miejscowości Czernin obręb ewidencyjny Barlewice, gm. Sztum."
/

08.04.2011 r. - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego Oś.I.6220.6.2011

/"Uruchomienie kopalin piasku NOWA WIEŚ VII'/ 

04.02.2011 r. - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego Oś.I.6220.5.2011
/ "Budowa elektrowni wiatrowej o mocy do 2,5 MW wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową
i elektroenergetyczną w rejonie miejscowości Koślinka w gminie Sztum."/

23.02.2011 r. - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego Oś.I.6220.4.2011
/
„Wydobywanie kopaliny pospolitej – kruszywa naturalnego w postaci piasku i żwiru na
powierzchni 4,988 ha na działkach 225, 228, 249/3, 249/4”./

23.02.2011 r. - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego Oś.I.6220.3.2011
/
„Budowia ośmiu wiat o konstrukcji stalowej krytych blachą na składowisko słomy”/

03.01.2011 r. - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego Oś-I-7624/2/10
/
„Modernizacja instalacji do przerobu produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, zlokalizowanej w Uśnicach, gm. Sztum.”/

03.01.2011 r. - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego Oś-I-7624/1/11
/
„Eksploatacji piasku w miejscowości Koślinka z działki nr 66 o pow. 0,63 ha."/

 

____ROK 2010___

0912.2010 r. -  Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego Oś-I-7624/20/10

09.12.2010 r. - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego Oś-I-7624/19/10

29.10.2010 r. - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego Oś-I-7624/17/10

28.10.2010 r. - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego Oś-I-7624/15/10

25.10.2010 r. - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego Oś-I-7624/16/1/10

24.09.2010 r. - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego Oś-I-7624/3/2/10
11.05.2010 r. - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego Oś-I-7624/2/2/10
05.05.2010 r. - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego Oś-I-7624/4/410
20.04.2010 r. - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego Oś-I-7624/3/10
21.01.2010 r. - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego Oś-I-7624/27/2/09/10


  ____ROK 2009___

05.02.2009 - ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY SZTUM Oś – I – 7624/1/2/09
05.02.2009 - ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY SZTUM Oś – I – 7624/2/1/09
06.02.2009 - ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY SZTUM - Oś – I – 7624/3/1/09
17.02.2009 - Zawiadomienie stron o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji Oś – I – 7624/2/3/09
17.02.2009 - ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY SZTUM - Oś – I – 7624/4/1/09
19.02.2009 - Zawiadomienie stron o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji - Oś – I – 7624/3/2/09
19.02.2009 - ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY SZTUM - Oś – I – 7624/9/1/09
19.02.2009 - ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY SZTUM - Oś – I – 7624/5/1/09
23.02.2009 - ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY SZTUM - Oś – I – 7624/6/1/09
25.02.2009 - Zawiadomienie stron o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji - Oś – I – 7624/4/2/09
25.02.2009 - Zawiadomienie stron o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji Oś – I – 7624/5/2/09
04.03.2009 - ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY SZTUM - Oś – I – 7624/7/1/09
06.03.2009 - ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego - Oś – I -7624/11/09
11.03.2009 - Zawiadomienie o prowadzonym postępowaniu - Oś – I – 7624/12/1/09
23.03.2009 - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania Oś – I – 7624/8/1/09
30.03.209 - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego Oś – I – 7624/14/1/09
30.03.2009 - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego Oś- I- 7624/15/1/09
06.04.2009 - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego Oś – I – 7624/10/1/09
18.05.2009 - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego Oś - I-7624-16- 1-09
21.05.2009 - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego Oś-I-7624-17- 1-09
02.11.2009 - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego Oś - I - 7624/25/1/09
01.06.2009 - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego Oś-I-7624-18/2/09
22.06.2009 - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego Oś-I-7624/19/09
31.08.2009 - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego Oś – I – 7624/20/1/09
02.10.2009 - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego Oś– I – 7624/21/1/09
02.10.2009 - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego Oś – I – 7624/22/1/09
19.10.2009 - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego Oś – I – 7624/23/1/09

 ROK 2008

31.01.2008 - ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY SZTUM - Oś – I – 7624/3/2/08
21.02.2008 - ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY SZTUM - Oś–I–7624/4/3/08
21.02.2008 - ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY SZTUM - Oś–I–7624/5/1/08
14.03.2008 - ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY SZTUM - Oś – I – 7624/6/1/08
16.04.2008 - ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY SZTUM Oś – I – 7624/10/1/08
16.04.2008 - ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY SZTUM - Oś – I – 7624/9/1/08
09.04.2008 - ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY SZTUM - Oś – I – 7624/12/1/08
01.07.2008 - ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY SZTUM- Oś – I – 7624/9/4/08
07.07.2008 - ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY SZTUM - Oś – I – 7624/15/1/08
07.07.2008 - ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY SZTUM - Oś – I – 7624/14/1/08
25.07.2008 - ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY SZTUM - Oś – I – 7624/16/1/08
13.08.2008 - ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY SZTUM - Oś-I-624/1/2/decyzja/06 /08
13.08.2008 - ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY SZTUM - Oś–I–7624/15/4/07//08
22.09.2008 - ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY SZTUM - Oś – I – 7624/18/2/08
22.09.2008 - ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY SZTUM - Oś – I – 7624/19/1/08
24.08.2008 - ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY SZTUM - Oś – I – 7624/20/1/08
18.11.2008 - ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY - Oś – I – 7624/22/1/08

 ROK 2007

20.08.2007 - ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY SZTUM
20.08.2007 - ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY SZTUM
18.09.2007 - ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY SZTUM
18.09.2007 - ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY SZTUM
12.12.2007 - DECYZJA BURMISTRZA MIASTA I GMINY SZTUM - Oś-I-7624/13/4/07

 ROK 2006

16.05.2006 - ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY SZTUM nr - Oś–I–7624/6/2/07