Urząd Miasta i Gminy

Uchwały Rady Miejskiej obecnej kadencji 2014-2018

                                                                                                                                                                                          


 

<2018> <2017> <2016> <2015> 

 


 

Uchwała Nr XVII.129.2015 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 30 grudnia w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy lub najmu na czas nieokreślony na nieruchomości stanowiące gminny zasób nieruchomości - pobierz

 

Uchwała Nr XVII.128.2015 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 30 grudnia w sprawie użyczenia na czas nieokreślony pomieszczeń użytkowych znajdujących się na budynku użytkowym w Czerninie przy ul. Akacjowej 2 gm. Sztum na rzecz Stowarzyszenia "Do życia przez życie" z siedzibą w Uśnicach - pobierz

 

Uchwała Nr XVII.127.2015 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 30 grudnia w sprawie zmiany uchwały nr XVI.113.2015 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej oraz zasad jej poboru - pobierz

 

Uchwała nr XVII.126.2015 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia i wdrażania Planu działań na rzecz zrównoważonej energii - Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Sztum do 2020 roku - pobierz

 

Uchwała Nr XVII.125.2015 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 30 grudnia w sprawie: trybu udzielenia i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu Miasta i Gminy Sztum dla niepublicznych przedszkoli, w tym specjalnych, szkół podstawowych i gimnazjów oraz innych forum wychowania przedszkolnego prowadzonych przez inne niż Miasto i Gmina Sztum osoby prawne i fizyczne - pobierz

 

Uchwała Nr XVII.124.2015 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 30 grudnia w sprawie realizacji projektu pn. "Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej na terenie Powiśla i Żuław (wraz z działaniami informacyjno-edukacyjnymi)" w ramach partnerstwa z Miastem Malbork, Miastem i Gminą Nowy Staw, Gminą Stare Pole, Gminą Malbork, Powiatem Sztumskim i Powiatem Malborskim. - pobierz

 

Uchwała Nr XVII.123.2015 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 30 grudnia w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Sztum na rok 2016 - pobierz

 

Uchwała Nr XVII.122.2015 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 30 grudnia w sprawie przyjęcia uchwały budżetowej Gminy Sztum na 2016 rok - pobierz

 

Uchwała Nr XVII.121.2015 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 30 grudnia w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Sztum na lata 2016-2023 - pobierz

 

Uchwała Nr XVII.120.2015 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 30 grudnia w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sztumskiemu na pokrycie kosztów pobytu osób nietrzeźwych z terenu Miasta i Gminy Sztum w Pogotowiu Socjalnym - pobierz

 

Uchwała Nr XVII.119.2015 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 30 grudnia w sprawie wydatków budżetu gminy, które wygasają z upływem roku budżetowego - pobierz

 

Uchwała Nr XVII.118.2015 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 30 grudnia w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Sztum na lata 2015-2018 - pobierz

 

Uchwała Nr XVII.117.2015 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 30 grudnia w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. - pobierz

 

Uchwała Nr XVI.116.2015 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 12 listopada w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sztumskiemu w 2016 roku na dofinansowanie projekt "Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej na terenie Powiśla i Żuław (wraz z działaniami informacyjno-edukacyjnymi)" - pobierz

 

Uchwała Nr XVI.115.2015 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 12 listopada w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na czas nieokreślony na nieruchomości stanowiące gminny zasób nieruchomości - pobierz

 

Uchwała Nr XVI.114.2015 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie wykonywania przez Miasto i Gminę Sztum działalności polegającej na świadczeniu usług HotSpot (bezprzewodowy, darmowy dostęp do Internetu) na rzecz użytkowników końcowych z wykorzystaniem posiadanej infrastruktury telekomunikacyjnej i sieci telekomunikacyjnej - pobierz

 

Uchwała Nr XVI.113.2015 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 12 listopada w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej oraz zasad jej poboru - pobierz

 

Uchwała Nr XVI.112.2015 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 12 listopada w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych - pobierz

 

Uchwała Nr XVI.111.2015 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 12 listopada w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów, terminów i sposobu płatności opłaty oraz jej poboru - pobierz

 

Uchwała Nr XVI.110.2015 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 12 listopada w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji podatkowych - pobierz

 

Uchwała Nr XVI.109.2015 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 12 listopada w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości - pobierz

 

Uchwała Nr XVI.108.2015 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 12 listopada w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Miasta i Gminy Sztum z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016" - pobierz

 

Uchwała Nr XVI.107.2015 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 12 listopada w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Sztum na rok 2015 - pobierz

 

Uchwała Nr XVI.106.2015 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 12 listopada w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Sztum na lata 2015-2018 - pobierz

 

Uchwała Nr XVI.105.2015 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 12 listopada w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. - pobierz

 

Uchwała Nr XV.104.2015 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 27 października w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sztumskiemu na dofinansowanie remontu dróg powiatowych: nr 3107G Gościszewo-Węgry odcinek Węgry-Zakład PU "PAMA" o długości 2365 mb, nr 3174G ul. Czarnieckiego w Sztumie, odcinek od wyremontowanej nawierzchni do ul. Spokojnej o długości 245 mb realizowanego w ramach "Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019" - Edycja 2016 - pobierz

 

Uchwała Nr XIV.103.2015 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 7 października w sprawie wyboru ławników na kadencję w latach 2016-2019 - pobierz

 

Uchwała Nr XIV.102.2015 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 7 października w sprawie ustalenia regulaminu wyborów ławników do sądów powszechnych - pobierz

 

Uchwała Nr XIV.101.2015 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 7 października w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Sztum na lata 2015-2018 - pobierz

 

Uchwała Nr XIV.100.2015 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 7 października w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. - pobierz

 

Uchwała Nr XIV.99.2015 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 7 października 2015 r. w sprawie określenia zasad obciążania nieruchomości stanowiących własność Miasta i Gminy Sztum służebnością przesyłu - pobierz

 

Uchwała Nr XII.94.2015 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 26 sierpnia w sprawie utworzenia na obszarze gminy Sztum odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015r. - pobierz

 

Uchwała Nr XII.93.2015 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 26 sierpnia w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników - pobierz

 

Uchwała Nr XII.92.2015 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 26 sierpnia w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia na terenie Miasta i Gminy Sztum konsultacji społecznych Budżetu Obywatelskiego Miasta i Gminy Sztum - pobierz

 

Uchwała Nr XII.91.2015 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 26 sierpnia w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości oznaczonej nr 10/25 położonych w obrębie 1 Miasta Sztum przy ul. Słonecznej z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych osobom, które zamierzają te części nieruchomości nabyć - pobierz

 

Uchwała Nr XII.90.2015 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 26 sierpnia w sprawie zbycia w drodze przetargu nieruchomości oznaczonej nr 279/200 i 279/203 położonej w obrębie 2 Miasta Sztum przy ul. Kochanowskiego - pobierz

 

Uchwała Nr XII.89.2015 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 26 sierpnia w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości oznaczonej nr 10/25 położonej w obrębie 1 Miasta Sztum przy ul. Ogrodowej z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej osobie, która zamierza tę część nieruchomości nabyć - pobierz

 

Uchwała Nr XII.88.2015 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 26 sierpnia w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie nieodpłatnej służebności przesyłu na rzecz ENERGA Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku - pobierz

 

Uchwała Nr XII.87.2015 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 26 sierpnia w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz ENERGA Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku - pobierz

 

Uchwała Nr XII.86.2015 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 26 sierpnia w spraie określenia zasad obciążenia nieruchomości stanowiących własność Miasta i Gminy Sztum służebnością przesyłu - pobierz

 

Uchwała Nr XII.85.2015 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 26 sierpnia w spraie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Sztum na rok 2015 - pobierz

 

Uchwała Nr XII.84.2015 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 26 sierpnia w sprawie wyodrębnienia Środowiskowego Domu Samopomocy w Czerninie ze struktur Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztumie - pobierz

 

Uchwała Nr XII.83.2015 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 26 sierpnia w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Sztum do przystąpienia do "Porozumienia Między Burmistrzami dla zrównoważonej gospodarki energetycznej na szczeblu lokalnym" - pobierz

 

Uchwała Nr XII.82.2015 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 26 sierpnia w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Miasta i Gminy Sztum do Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć "Energie Cites" - pobierz

 

Uchwała Nr XII.81.2015 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 26 sierpnia w sprawie zmianw budżecie gminy na 2015 r. - pobierz

 

Uchwała Nr XI.80.2015 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 8 lipca w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Sztumie na II półrocze 2015 roku - pobierz

 

Uchwała Nr XI.79.2015 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 8 lipca w sprawie powołania zespołu ds.. Zaopiniowania kandydatów na ławników - pobierz

 

 

Uchwała nr XI.78.2015 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 8 lipca 2015 r. w sprawie utworzenia na obszarze gminy Sztum odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego planowanego na dzień 6 września 2015r. - pobierz

 

Uchwała Nr XI.77.2015 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 8 lipca w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na czas nieokreślony na nieruchomości stanowiące gminny zasób nieruchomości - pobierz

 

Uchwała Nr XI.76.2015 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 8 lipca w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębach Kępina, Koniecwałd i Koślinka, gm. Sztum - pobierz

 

Uchwała Nr XI.75.2015 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 8 lipca w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz EOLICA Postolin Sp. Z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy - pobierz

 

Uchwała Nr XI.74.2015 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 8 lipca w sprawie zbycia w drodze przetargu nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym i garażem, położonej w Sztumie obręb 2 Miasta Sztum przy ul. Nowowiejskiego 12B - pobierz

 

Uchwała Nr XI.73.2015 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 8 lipca w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste położonej w obrębie Postolin oznaczonej nr 121/5 oraz przy ul. Fiszera w Sztumie oznaczonej nr 134/3 na rzecz użytkownika wieczystego - pobierz

 

Uchwała Nr XI.72.2015 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 8 lipca w sprawie zgody na sprzedaż nieruchomości oznaczonej nr 271 położonej w Sztumie Osiedle Na Wzgórzu na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej osobie, która zamierza tę nieruchomość nabyć - pobierz

 

Uchwała Nr XI.71.2015 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 8 lipca w sprawie zgody na dokonanie zmiany nieruchomości położonych w obrębie geodezyjnym Koniecwałd stanowiącej własność Gminy Sztum na nieruchomości stanowiące własność osób fizycznych - pobierz

 

 

Uchwała nr XI.70.2015 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 8 lipca 2015 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Sztum - pobierz

 

Uchwała Nr XI.69.2015 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 8 lipca w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Sztum na lata 2015-2018 - pobierz

 

Uchwała Nr XI.68.2015 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 8 lipca w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. - pobierz

 

Uchwała nr X.67.2015 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 15 czerwca 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki oznaczonej nr 71/2 położonej w obrębie geodezyjnym Postolin, w drodze przetargu - pobierz

 

Uchwała nr X.66.2015 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 15 czerwca 2015 roku w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Sztum i określenia granic ich obwodów - pobierz

 

Uchwała nr X.65.2015 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 15 czerwca 2015 roku w sprawie udzielenia dyrektorowi Miejsko-Gminnego Zespołu Oświaty w Sztumie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej - pobierz

 

Uchwała nr X.64.2015 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 15 czerwca 2015 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2018 - pobierz

 

Uchwała nr X.63.2015 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 15 czerwca 2015 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2015 - pobierz

 

Uchwała nr X.62.2015 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 15 czerwca 2015 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2014 Sztumskiego Centrum Kultury w Sztumie - pobierz

 

Uchwała nr X.61.2015 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 15 czerwca 2015 roku w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Sztum z tytułu wykonania budżetu Miasta i Gminy za rok 2014 - pobierz

 

Uchwała nr X.60.2015 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 15 czerwca 2015 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Sztum za 2014 r. - pobierz

 

Uchwała nr X.59.2015 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 15 czerwca 2015 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia na terenie Miasta i Gminy Sztum konsultacji społecznych Budżetu Obywatelskiego Miasta i Gminy Sztum - pobierz

 

Uchwała nr X.58.2015 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 15 czerwca 2015 roku w sprawie uchwalenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej - pobierz

 

Uchwała nr IX.57.2015 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 6 maja 2015 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015- 2018 - pobierz

 

Uchwała nr IX.56.2015 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 6 maja 2015 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015 - pobierz

 

Uchwała Nr VIII.55.2015 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia  29 kwietnia 2015 roku  w sprawie wprowadzenia Programu Wsparcia „Rodzina 3+” w Mieście i Gminie Sztum - pobierz

 

Uchwała Nr VIII.54.2015 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 29 kwietnia 2015 roku  w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Sztum i określenia granic ich obwodów - pobierz

 

Uchwała Nr VIII.53.2015 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie ustalenia wysokości opłaty od posiadania psów, terminów i sposobu płatności opłaty oraz jej poboru - pobierz

 

Uchwała Nr VIII.52.2015 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa - pobierz

 

Uchwała Nr VIII.51.2015 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie zmiany WPF na lata 2015- 2020 - pobierz

 

Uchwała Nr VIII.50.2015 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015 - pobierz

 

Uchwała Nr VII.49.2015 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 25 marca w sprawie zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania utworzonych na obszarze gminy Sztum - pobierz

 

Uchwała Nr VII.48.2015 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 25 marca w sprawie utworzenia na obszarze gminy Sztum odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r - pobierz

 

Uchwała Nr VII.47.2015 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 25 marca w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty - pobierz

 

Uchwała Nr VII.46.2015 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 25 marca w sprawie określenia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Sztum na rok 2015" - pobierz

 

Uchwała Nr VII.45/2015 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 25 marca w sprawie przystąpienia do zmiany "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru w obrębie Sztumskie Pole" uchwalonego uchwałą nr XXVII/182/08 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 30 sierpnia 2008 roku, zmienionego Uchwałą Nr X/74/2011 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 30 sierpnia 2011r. oraz Uchwała Nr X/75/2011 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 30 sierpnia 2011r. - pobierz

 

Uchwała Nr VII.44.2015 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 25 marca w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na czas nieokreślony na nieruchomości stanowiące gminny zasób nieruchomości - pobierz

 

Uchwała Nr VII.43.2015 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 25 marca W sprawie zgody na sprzedaż nieruchomości oznaczonej nr 157/1 położonej w obrębie geodezyjnym Gościszewo w drodze przetargu - pobierz

 

Uchwała Nr VII.42.2015 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 25 marca W sprawie zbycia w drodze przetargu nieruchomości oznaczonej nr 573/21 położonej w obrębie 2 Miasta Sztum przy ul. Władysława IV - pobierz

 

Uchwała Nr VII.41.2015 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 25 marca w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia "Związek Gmin Pomorskich" i przyjęcia jego statutu - pobierz

 

Uchwała Nr VII.40.2015 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 25 marca w sprawie kontynuowania członkostwa Gminy Sztum w Lokalnej Grupie Działania "Kraina Dolnego Powiśla" w okresie programowania Unii Europejskiej na lata 2014-2020 - pobierz

 

Uchwała Nr VII.39.2015 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 25 marca w sprawie udzielenia dyrektorowi Miejsko-Gminnego Zespołu Oświaty w Sztumie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników - pobierz

 

Uchwała Nr VII.38.2015 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 25 marca w sprawie określenia kryteriów, przyporządkowanej im liczby punktów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Miasto i Gminę Sztum - pobierz

 

Uchwała Nr VII.37.2015 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 25 marca w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania jednostki budżetowej - pobierz

 

Uchwała Nr VII.36.2015 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 25 marca w sprawie utraty mocy uchwały Nr IV.15.2014 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania jednostki budżetowej - pobierz

 

Uchwała Nr VII.35.2015 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 25 marca w sprawie ustalenia wysokości opłaty od posiadania psów, terminów i sposobu płatności opłaty oraz jej poboru - pobierz

 

Uchwała Nr VII.34.2015 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 25 marca w sprawie poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa - pobierz

 

Uchwała Nr VII.33.2015 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 25 marca w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Sztum na lata 2015-2018 - pobierz

 

Uchwała Nr VII.32.2015 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 25 marca w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. - pobierz
 

 

Uchwała Nr VI.31.2015 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 25 lutego 2015 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok - pobierz


Uchwała Nr VI.30.2015 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 25 lutego 2015 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Sztum na lata 2015-2018 - pobierz

 

Uchwała Nr V.29.2015 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 28 stycznia w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Sztumie na I półrocze 2015 roku - pobierz

 

Uchwała Nr V.28.2015 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 28 stycznia 2015 roku w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w Sztumie na 2015 rok - pobierz

 

Uchwała Nr V.27.2015 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 28 stycznia w sprawie przyjęcia "Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na rok 2015 dla Miasta i Gminy Sztum" - pobierz

 

Uchwała Nr V/26/2015 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 28 stycznia w sprawie zmiany uchwały dotyczącej przystąpienia do Stowarzyszenia Gmin "Polskie Zamki Gotyckie" i przyjęcia jego statutu -pobierz

 

Uchwała Nr V.25.2015 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 28 stycznia w sprawie zatwierdzenia projektu założeń do planu zaopatrzenia Miasta i Gminy Sztum w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe -pobierz

 

Uchwała Nr V.24.2015 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 28 stycznia w sprawie wniesienia przez Gminę Sztum aportem sieci kanalizacji sanitarnej z gminnego zasobu do zasobu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Sztumie na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki -pobierz

 

Uchwała Nr 23.V.2015 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 28 stycznia w sprawie przyjęcia uchwały budżetowej Gminy Sztum na 2015 rok - pobierz

 

Uchwała Nr V.22.2015 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 28 stycznia w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Sztum na lata 2015-2018 - pobierz

 

Uchwała Nr V.21.2015 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 28 stycznia w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sztumskiemu na pokrycie kosztów pobytu osób nietrzeźwych z terenu miasta i gminy Sztum w izbie wytrzeźwień - pobierz

 

Uchwała Nr IV.20.2014 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 30 grudnia w sprawie użyczenia n aczas nieokreślony lokalu użytkowego znajdującego się w budynku przy ul. Reja 17 w Sztumie na rzecz Publicznego Żłobka w Sztumie - pobierz

 

Uchwała Nr IV.19.2014 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 30 grudnia w sprawie zmiany Statutu Miasta i Gminy Sztum - pobierz

 

Uchwała Nr IV.18.2014 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 30 grudnia w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych i zwrotu kosztów podróży - pobierz

 

Uchwała Nr IV.17.2014 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 30 grudnia w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy ztum na rok 2015 - pobierz

 

Uchwała Nr IV.16.2014 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 30 grudnia w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w Publicznym Żłobku w Sztumie oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie - pobierz

 

Uchwała Nr IV.15.2014 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 30 grudnia w sprawie: zmiany uchwały w sprawie powołania jednostki budżetowej - pobierz

 

Uchwała Nr IV.14.2014 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 30 grudnia w sprawie: zmiany uchwały w sprawie utworzenia Publicznego Żłobka w Sztumie - pobierz

 

Uchwała Nr IV.13.2014 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 30 grudnia w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sztumskiemu na dofinansowanie zadania pn. "Opracowanie dokumentacji techniczno-projektowo-środowiskowej dla potrzeb przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 603 w celu poprawy dostępności komunikacji przystani żeglarskiej w Białej Górze" - pobierz

 

Uchwała Nr IV.12.2014 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 30 grudnia w sprawie wydatków budżetu gminy, które w 2014 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego - pobierz

 

Uchwała Nr IV/11/2014 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 30 grudnia w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014 - pobierz

 

Uchwała Nr IV/10/2014 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 30 grudnia w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Sztum na lata 2014-2018 - pobierz

 

Uchwała Nr III/9/2014 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 11 grudnia w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r. - pobierz

 

Uchwała Nr II.8.2014 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 5 grudnia w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Sztum - pobierz

 

Uchwała Nr II/7/2014 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 5 grudnia w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r. - pobierz

 

Uchwała Nr II.6.2014 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 5 grudnia w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji Rady Miejsikiej w Sztumie oraz Przewodniczących Komisji - pobierz

 

Uchwała Nr II.5.2014 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 5 grudnia w sprawie powołania stałych komisji Rady Miejskiej w Sztumie - pobierz

 

Uchwała Nr I.4.2014 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 1 grudnia w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Sztumie - pobierz

 

Uchwała Nr I.3.2014 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 1 grudnia w sprawie przyjęcia regulaminu głosowania dotyczącego wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Sztumie - pobierz

 

Uchwała Nr I.2.2014 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 1 grudnia w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Sztumie - pobierz

 

Uchwała Nr I.1.2014 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 1 grudnia w sprawie przyjęcia regulaminu głosowania dotyczącego wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Sztumie - pobierz