Urząd Miasta i Gminy

Uchwały Rady Miejskiej kadencji 2014-2018

                                                                                                                                                                                          


<2018> <2017> <2016> <2015>


 

Uchwała Nr XXXI.249.2016 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 28 grudnia w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do 5 lat w prowadzonych przez Miasto i Gminę Sztum przedszkolach publicznych - pobierz

 

 

Uchwała Nr XXXI.248.2016 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 28 grudnia w sprawie realizacji projektu pn. "Budowa kolektora deszczowego z systemem podczyszczającym i retencjonującym wody opadowe" w ramach partnerstwa z Miastem Malbork i Gminą Malbork - pobierz

 

Uchwała Nr XXXI.247.2016 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 28 grudnia w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Sztum na rok 2017 - pobierz

 

Uchwała Nr XXXI.246.2016 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 28 grudnia w sprawie realizacji projektu pn. "Odnawialne źródła energii w Gminie Mikołajki Pomorskie oraz w Mieście i Gminie Sztum" w ramach partnerstwa z Gminą Mikołajki Pomorskie - pobierz

 

Uchwała Nr XXXI.245.2016 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 28 grudnia w sprawie zmiany uchwały nr XXX.220.2016 Rady Miejskiej w Sztumie z dnai 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi - pobierz

 

Uchwała Nr XXXI.244.2016 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 28 grudnia w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji celowej na finansowanie działań proekologicznych związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej oraz trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania na terenie Miasta i Gminy Sztum - pobierz

 

Uchwała Nr XXXI.243.2016 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 28 grudnia w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz określenia warunków i trybu jej składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej - pobierz

 

Uchwała Nr XXXI.242.2016 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 28 grudnia w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości oznaczonej nr 453/6 położonej w Sztumie przy ul. Reja w Sztumie - pobierz

 

Uchwała Nr XXXI.241.2016 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 28 grudnia w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości, zabudowanej budynkiem garażu z pomieszczeniami gospodarczymi, oznaczonej nr 539/11 położonej w Sztumie przy ul. Baczyńskiego, na rzecz dotychczasowych najemców - pobierz

 

Uchwała Nr XXXI.240.2016 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 28 grudnia w sprawie oddania w użyczenie nieruchomości, położonych w Postolinie na rzecz Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej w Koniecwałdzie - pobierz

 

Uchwała Nr XXXI.239.2016 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 28 grudnia w sprawie oddania w użyczenie nieruchomości, stanowiących własność Gminy Sztum, na których zlokalizowany jest budynek sanitarno-szatniowy oraz stadion piłkarsko-lekkoatletyczny z elementami powierzchni sportowych i wyposażeniem, na rzecz Sztumskiego Centrum Kultury w Sztumie - pobierz

 

Uchwała Nr XXXI.238.2016 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 28 grudnia w sprawie dopuszczenia zapłaty  opłaty skarbowej stanowiącej dochód budżetu Gminy Sztum instrumentem płatniczym - pobierz

 

Uchwała Nr XXXI.237.2016 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 28 grudnia w sprawie przyjęcia uchwały budżetowej Gminy Sztum na 2017 rok - pobierz

 

Uchwała Nr XXXI.236.2016 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 28 grudnia w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Sztum na lata 2017 - 2021 - pobierz

 

Uchwała Nr XXXI.235.2016 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 28 grudnia w sprawie wydatków budżetu gminy, które w 2016 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego - pobierz

 

Uchwała Nr XXXI.234.2016 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 28 grudnia w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Sztum na lata 2016-2019 - pobierz

 

Uchwała Nr XXXI.233.2016 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 28 grudnia w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r. - pobierz

 

Uchwała Nr XXX.232.2016 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 23 listopada zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Sztumie na II półrocze 2016 roku - pobierz

 

Uchwała Nr XXX.231.2016 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 23 listopada w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania jednostki budżetowej - pobierz

 

Uchwała Nr XXX.230.2016 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 23 listopada w sprawie ustalenia stawek opłat za wynajem sal lekcyjnych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Sztum - pobierz

 

Uchwała Nr XXX.229.2016 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 23 listopada w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonych rachunkach bankowych, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania - pobierz

 

Uchwała Nr XXX.228.2016 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 23 listopada zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałanie Narkomani dla Miasta i Gminy Sztum na rok 2016 - pobierz

 

Uchwała Nr XXX.227.2016 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 23 listopada w sprawie poparcia działań Burmistrza Miasta i Gminy Sztum dotyczących przekazania Zespołu Zamkowego w Sztumie na rzecz Skarbu Państwa - pobierz

 

Uchwała Nr XXX.226.2016 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 23 listopada w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu, nieruchomości położonych w obrębie nr 2 miasta Sztum - pobierz

 

Uchwała Nr XXX.225.2016 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 23 listopada w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy lub najmu na czas nieokreślony na nieruchomości stanowiące gminny zasób nieruchomości - pobierz

 

Uchwała Nr XXX.224.2016 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 23 listopada w sprawie wyrażenia woli przystąpienia gminy Sztum do udziału w Narodowym Programie Mieszkaniowym Mieszkanie Plus - pobierz

 

Uchwała Nr XXX.223.2016 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 23 listopada w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru w obrębie Sztumskei Pole - pobierz

 

Uchwała Nr XXX.222.2016 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 23 listopada w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru w obrębie Sztumskie Pole - pobierz

 

Uchwała Nr XXX.221.2016 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 23 listopada w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Miasta i Gminy Sztum z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017" - pobierz

 

Uchwała Nr XXX.220.2016 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 23 listopada w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi - pobierz

 

Uchwała Nr XXX.219.2016 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 23 listopada w sprawie wprowadzenia i ustaleni adziennych stawek opłaty targowej oraz zasad jej poboru - pobierz

 

Uchwała Nr XXX.218.2016 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 24 listopada w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Sztum - pobierz

 

Uchwała Nr XXX.217.2016 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 23 listopada w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych - pobierz

 

Uchwała Nr XXX.216.2016 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 23 listopada w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości - pobierz

 

Uchwała Nr XXX.215.2016 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 23 listopada w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Sztum na lata 2016-2019 - pobierz

 

Uchwała Nr XXX.214.2016 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 23 listopada w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r. - pobierz

 

Uchwała Nr XXVIII.211.2016 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 19 października w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sztumskiemu w 2016 roku na dofinansowanie projekt "Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej na terenie Powiśla i Żuław (wraz z działaniami informacyjno-edukacyjnymi)" - pobierz

 

Uchwała Nr XXVIII.210.2016 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 19 października w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Sztum na lata 2016-2019 - pobierz

 

Uchwała Nr XXVIII.209.2016 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 19 października w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r. - pobierz

 

Uchwała Nr XXVII.208.2016 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 28 września w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Zajezierzu - pobierz

 

Uchwała Nr XXVII.207.2016 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 28 września w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości oznaczonej nr 254/7 położonej w Sztumie przy ul. Jagiełły z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej osobie, która zamierza tę nieruchomość nabyć - pobierz

 

Uchwała Nr XXVII.206.2016 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 28 września w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości oznaczonej nr 243/24 i 489/3 położonych w Sztumie przy ul. Kochanowskiego, stanowiących własność Gminy Sztum w zamian za nabycie do gminnego zasobu działki nr 243/22 położonej w obrębie 1 miasta Sztum, stanowiącej własność osób fizycznych - pobierz

 

Uchwała Nr XXVII.205.2016 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 28 września w sprawie wyrażenia woli na zawarcie przez Miasto i Gminę Sztum porozumienia o partnerstwie z Gminą Kwidzyn, Miastem Kwidzyn, Gminą Ryjewo, Gminą Sadlinki i Gminą Miłoradz w celu przygotowania i wspólnej realizacji projektu pn. "Pomorskie Trasy Rowerowe" - pobierz

 

Uchwała Nr XXVII.204.2016 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 28 września w sprawie wniesienia przez Gminę Sztum aportu do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Sztumie - pobierz

 

Uchwała Nr XXVII.203.2016 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 28 września zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani dla Miasta i Gminy Sztum na rok 2016 - pobierz

 

Uchwała Nr XXVII.202.2016 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 28 września w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Sztum na lata 2016-2019 - pobierz

 

Uchwała Nr XXVII.201.2016 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 28 września w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r. - pobierz

 

Uchwała Nr XXVI.200.2016 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 31 sierpnia w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sztumskiemu na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 3105G - ul. Kochanowskiego w Sztumie - Kępina - etap II realizowanej w ramach "Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019" - (edycja 2017) - pobierz

 

Uchwała Nr XXVI.199.2016 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 31 sierpnia w sprawie realizacji projektu partnerskiego pn.: "Mobilny i aktywny kapitał ludzki w powiatach malborskim i sztumskim - aktywizacja zawodowa" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020), w ramach Działania 5.2. "Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy", konkursu nr RPPM.05.02.02-IZ-01-22-001/15 - pobierz

 

Uchwała Nr XXVI.198.2016 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 31 sierpnia zmieniającej uchwałę w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia na terenie Miasta i Gminy Sztum konsultacji społecznych Budżetu Obywatelskiego Miasta i Gminy Sztum - pobierz

 

Uchwała Nr XXVI.197.2016 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 31 sierpnia w sprawie realizacji projektu pn. "Poprawa efektywności energetycznej na terenie MOF Malbork - Sztum (oświetlenie uliczne)" w ramach partnerstwa z Miastem Malbork i Gminą Stare Pole - pobierz

 

Uchwała Nr XXVI.196.2016 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 31 sierpnia w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości oznaczonej nr 53/5 położonej w obrębie geodezyjnym Gronajny - pobierz

 

Uchwała Nr XXVI.195.2016 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 31 sierpnia w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Sztum na lata 2016-2019 - pobierz

 

Uchwała nr XXV/193/2016    Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Sztumie na II półrocze 2016 roku - pobierz

 

Uchwała nr XXIV/192/2016 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/229/2012 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarownie odpadami komunalnymi - pobierz

 

Uchwała nr XXIV/191/2016 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 29 czerwca 2016 r. o zmianie uchwały w sprawie okreslenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez Miasto i Gminę Sztum przedszkolach publicznych - pobierz

 

Uchwała nr XXIV/190/2016 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie rozszerzenia cmentarza komunalnego w miejscowości Zajezierze - pobierz

 

Uchwała nr XXIV/189/2016 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie przyjecia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta i Gminy Sztum na lata 2016-2020 - pobierz

 

Uchwała nr XXIV/188/2016 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie przystapienia do opracowania Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta i Gminy Sztum - pobierz

 

Uchwała nr XXIV/187/2016 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Sztum na lata 2016-2019 - pobierz

 

Uchwała nr XXIV/186/2016 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r. - pobierz

 

Uchwała nr XXIV/185/2016 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2015 Sztumskiego Centrum Kultury w Sztumie - pobierz

 

Uchwała nr XXIV/184/2016 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Sztum z wykonania budżetu Miasta i Gminy za rok 2015 -pobierz

 

Uchwała nr XXIV/183/2016 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i gminy Sztum za 2015 r - pobierz

 

Uchwała nr XXIV/182/2016 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 24 maja 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Sztumie na I półrocze 2016 roku - pobierz

 

Uchwała nr XXIII/181/2016 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości oznaczonych nr 3 i nr 103 położonych w obrębie geodezyjnym Barlewice - pobierz


Uchwała nr XXIII/180/2016 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości oznaczonej nr 254/4 położonej w obrębie 3 Miasta Sztum, przy ul. Jagiełły - pobierz


Uchwała nr XXIII/179/2016 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie odstapienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na czas nieokreślony na nieruchomosci stanowiące gminny zasób nieruchomości - pobierz


Uchwała nr XXIII/178/2016 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Sztum na lata 2016-2019 - pobierz

 

Uchwała nr XXIII/177/2016 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r. - pobierz

 

Uchwała nr XXIII/176/2016 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kwidzyńskiemu na realizację zadania prowadzenia Gimnazjum dla Dorosłych oraz Gimnazjum z Oddziałami Przysposabiającymi do Pracy w Zespole Szkół Gimnazjalnych w kwidzynie - pobierz

 

Uchwała Nr XXII.175.2016 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 27 kwietnia w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru w obrębie Koniecwałd gmina Sztum - pobierz

 

 

Uchwała Nr XXII.174.2016 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 27 kwietnia w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu użytkowego, mieszczącego się w budynku nr 1 ul. Reja w Sztumie wraz ze sprzedażą udziału do gruntu oznaczonego nr 453/3, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy - pobierz

 

Uchwała Nr XXII.173.2016 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 27 kwietnia w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości oznaczonej nr 188/22 położonej w Białej Górze - pobierz

 

Uchwała Nr XXII.172.2016 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 27 kwietnia w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości oznaczonych nr 324 i nr 325 położonych w obrębie geodezyjnym Sztumskie Pole - pobierz

 

Uchwała Nr XXII.171.2016 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 27 kwietnia w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie do gminnego zasobu nieruchomości oznaczonej nr 291, położonej w obrębie geodezyjnym Barlewice od Powiatu Sztumskiego z przeznaczeniem na realizację zadań własnych Gminy Sztum związanych z przebudową i utrzymaniem dróg gminnych - pobierz

 

Uchwała Nr XXII.170.2016 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 27 kwietnia w sprawie zgody na sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste lub dzierżawę w drodze przetargu, nieruchomości położonych w Sztumie, obręb 2 Miasta Sztum, wchodzących w skład Zespołu Zamkowego w Sztumie, wpisanych do rejestru zabytków pod nr 82/N i pod nr A-1864, z przeznaczeniem zgodnym z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego - pobierz

 

Uchwała Nr XXII.169.2016 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 27 kwietnia w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy lub najmu na czas nieokreślony na nieruchomości stanowiące gminny zasób nieruchomości - pobierz

 

Uchwała Nr XXII.168.2016 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 27 kwietnia w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Sztum na lata 2016-2019 - pobierz

 

Uchwała Nr XXII.167.2016 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 27 kwietnia w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r. - pobierz

 

Uchwała Nr XXI.165.2016 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 30 marca w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej oddanej w użytkowanie wieczyste oznaczonej nr 18/24 położonej w Sztumie przy ul. Żeromskiego na rzecz użytkowania wieczystego - pobierz

 

Uchwała Nr XXI.164.2016 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 30 marca w sprawie użyczenia na czas nieokreślony lokalu użytkowego znajdującego się w budynku przy ul. Jagiełły 24 w Sztumie na rzecz Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztumie - pobierz

 

Uchwała Nr XXI.163.2016 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 30 marca w sprawie przystąpienia do sporzadzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Sztum w części obrębu geodezyjnego Gościszewo - pobierz

 

Uchwała Nr XXI.162.2016 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 30 marca w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Sztum oraz miejscowych planów  zagospodarowania przestrzennego na obszarze miasta i gminy Sztum - pobierz

 

Uchwała Nr XXI.161.2016 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 30 marca w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztumie - pobierz

 

Uchwała Nr XXI.160.2016 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 30 marca w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Sztum na lata 2016-2022 - pobierz

 

Uchwała Nr XXI.159.2016 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 30 marca w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r. - pobierz

 

Uchwała Nr XX.158.2016 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 10 marca w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Sztum na lata 2016-2022 - pobierz

 

Uchwała Nr XX.157.2016 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 10 marca w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r. - pobierz

 

Uchwała Nr XIX.156.2016 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 2 marca w sprawie użyczenia na czas nieokreślony części działki nr 279/36 położonej w Sztumie przy ul. Nowowiejskiego na rzecz Sztumskiego Centrum Kultury w Sztumie - pobierz

 

Uchwała Nr XIX.155.2016 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 2 marca w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali użytkowych, mieszczących się w budynku nr 1 przy ul. Reja w Sztumie wraz ze sprzedażą udziału do gruntu oznaczonego nr 453/3, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy - pobierz

 

Uchwała Nr XIX.153.2016 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 2 marca w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości oznaczonej nr 596 położonej w Sztumie przy ul. Kasztelańskiej w drodze przetargu - pobierz

 

Uchwała Nr XIX.152.2016 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 2 marca w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości oznaczonej nr 18/30 położonej w Sztumie przy ul. Żeromskiego - pobierz

 

Uchwała Nr XIX.151.2016 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 2 marca w sprawie określenia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Sztum na rok 2016" - pobierz

 

Uchwała nr XIX.150.2016 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 2 marca 2016 r. w sprawie określenia kryteriów oraz przyznania im liczby punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Miasto i Gminę Sztum, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodami tych szkół - pobierz

 

Uchwała nr XIX.149.2016 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 2 marca 2016 r. w sprawie określenia kryteriów, przyporządkowanej im liczby punktów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Miasto i Gminę Sztum - pobierz

 

Uchwała nr XIX.148.2016 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 2 marca 2016 r. o zmianie uchwały w sprawie utworzenia Publicznego Żłobka w Sztumie - pobierz

 

Uchwała Nr XIX.147.2016 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 2 marca w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości na lata 2016-2023 - pobierz

 

Uchwała Nr XIX.146.2016 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 2 marca w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Koniecwałd na lata 2016-2023 - pobierz

 

Uchwała Nr XIX.145.2016 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 02 marca 2016 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Sztum na lata 2016-2022 - pobierz

 

Uchwała Nr XIX.144.2016 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 2 marca w sprawie przyjęcia Programu Korekcyjno-Edukacyjnego dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie w Mieście i Gminie Sztum na lata 2016-2017 - pobierz

 

Uchwała Nr XIX.143.2016 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 2 marca w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Sztum na lata 2016-2022 - pobierz

 

Uchwała Nr XIX.142.2016 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 2 marca w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r. - pobierz

 

Uchwała Nr XVIII.141.2016 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 27 stycznia w sprawie określenia regulaminu korzystania z ogólnodostępnych parkingów miejskich znajdujących się na terenie Miasta i Gminy Sztum - pobierz

 

Uchwała Nr XVIII.140.2016 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 27 stycznia w sprawie zmiany Uchwały nr IV.18.2014 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 30.12.2014 r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych i zwrotu kosztów podróży - pobierz

 

Uchwała Nr XVIII.139.2016 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 27 stycznia w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Sztumie na I półroczne 2016 roku - pobierz

 

Uchwała Nr XVIII.138.2016 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 27 stycznia w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisja Rady Miejskiej w Sztumie na 2016 rok - pobierz

 

Uchwała Nr XVIII.137.2016 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 27 stycznia w sprawie nieodpłatnego nabycia do gminnego zasobu sieci kanalizacji sanitarnej wraz z urządzeniami towarzyszącymi i nieruchomościami oznaczonymi nr 358/4, 358/19 i części działki nr 362/1 położonymi w obrębie geodezyjnym Sztumska Wieś od Agnecji Nieruchomości Rolnych - pobierz

 

Uchwała Nr XVIII.136.2016 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 27 stycznia w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Programu Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Mieście i Gminie Sztum na lata 2016-2018 - pobierz

 

Uchwała Nr XVIII.135.2016 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 27 stycznia w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Mieście i Gminie Sztum na lata 2016-2018 - pobierz

 

Uchwała Nr XVIII.134.2016 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 27 stycznia w sprawie realizacji Projektu pn. "Mobilny i aktywny kapitał ludzki w powiatach malborskim i sztumskim - aktywizacja społeczno-zawodowa" w ramach partnerstwa z Miastem Malbork, Gminą Malbork, Miastem i Gminą Nowy Staw, Gminą Lichnowy, gminą Miłoradz, Gminą Stare Pole, Gminą Stary Dzierzgoń, Powiatem Malborskim i Powiatem Sztumskim - pobierz

 

Uchwała Nr XVIII.133.2016 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 27 stycznia w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej na terenie Miasta i Gminy Sztum - pobierz

 

Uchwała Nr XVIII.132.2016 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 27 stycznia w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Sztum na lata 2016-2023 - pobierz

 

Uchwała Nr XVIII.131.2016 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 27 stycznia w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r. - pobierz

 

Uchwała Nr XVIII.130.2016 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 27 stycznia w sprawie wyrażenia zgody na wszczęcie procedury ustanowienia sztandaru Miasta i Gminy Sztum - pobierz