Urząd Miasta i Gminy

Lista zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy Sztum 2010-2014

 


<2014> <2013> <2012> <2011> <2010>

 


 

Rok 2011

 

Zarządzenie nr 9/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 26 stycznia 2011r. w sprawie powołania Komisji do przprowadzenia negocjocji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia zwolnej ręki

 Zarządzenie nr 10/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 07 lutego 2011r. w sprawie: planu dofinansowania form dokształcania i doskonalenia zawodowego na rok 2011 dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Miasto i Gminę Sztum

Zarządzenie nr 11/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 2011 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia negocjacji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki

Zarządzenie Nr 12/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 9 lutego 2011 roku roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r.

Zarzadzenie Nr 13/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia lutego 2011 roku w sprawie opracowania planu finansowego zadan z zakresu administracji rządowej oraz innych zadan zleconych gminie odrębnymi ustawami w budżecie gminy na 2011 rok

Zarządzenie Nr 14/2011 Gminnego Komisarza Spisowego w Sztumie z dnia 10 luty 2011r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 106/2010 Gminnego Komisarza Spisowego z dnia 6 grudnia 20I0r. w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego i wyznaczenia lidera gminnego do przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2011r.

Zarządzenie nr 15/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 15 luty 2011 roku w sprawie określenia szczegółowych rodzajów zadań, formy zlecenia oraz Wysokości środków na poszczególne zadania.

Zarządzenie nr 16/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 16 luty 2011 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej oraz uchwalenia Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej.

Zarządzcnie nr 17/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 22 luty 2011r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie nr 18/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 22 luty 2011r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 19/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 28 lutego 2011 w sprawie powołania Komisji Konkursowej oraz uchwalenia Regulaminu Pracy Komisji Kankursowej.

Zarządzenie Nr 20/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie określenia szczegółowych rodzajów zadań, formy zlecenia oraz wysokości środków na poszczególne zadania

Zarządzenie Nr 21/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 04 marca 2O11 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r.

Zarządzenie nr 22/2011 Burmistrza Miasta I Gminy Sztum z dnia 18 marca 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r.

Zarządzenie nr 23/2011 Burmistrza Miasta i Gminy w Sztumie z dnia 24 marca 2011 roku

Zarządzenie nr 24/2011 Burmistrza Miasta I Gminy Sztum z dnia 25 marca 2011 roku w sprawie określenia rodzajów działań oraz wysokości środków na poszczególne działania w zakresie rozwoju sportu

Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Nr 25/2011 z dnia 25 marca 2011 roku w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej

Zarządzenie Nr 27/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 28 marca 2011r. w sprawie odwołania Pana Andrzeja Grześkowa ze stanowiska Dyrektora Sztumskiego Centrum Kultury

Zarządzenie Nr 28/2011 Burmistza Miasta i Gminy Sztum z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie powołania komisji do spraw przekazania stanowiska Dyrektora Sztumskiego Centrum Kultury

Zarządzenie Nr 29/1011 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 28 marca 2011r. w sprawie powołania Pani Kazimiery Dembińskiej na stanowisko pełniącej obowiązki Dyrektora Sztumskiego Centrum Kultury

Zarządzenie Nr 30/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie wyboru oferty na realizację zadania publicznego w 2011 tj. propagowanie idei trzeźwości

Zarządzenie Nr 31/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 28 marca 2011r. w sprawie wyboru oferty na realizację zadania publicznego w 2011 r tj. organizacja pozalekyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży.

Zaruądzenie Nr 32/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 30 marca 20ll r. w sprawie zmiany Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie

Zarządzenie Nr 33/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 20 marca 2011 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej oraz uchwalenia Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej.

Zarządzenie nr 34/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 30 marca 2011 roku w sprawie określenia szczegółowych rodzajow zadań, formy zlecenia oraz wysokości środków na poszczególne zadania.

Zarządzerrie Nr 34A/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie zmian w  budżecie gminy na 2011 r.

Zarządzenie Nr 35/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 01 kwietnia 2011 roku w sprawie odwołania Pani Kazimiery Dembińskiej ze stanowiska pełniącej obowiązki Dyrektora Sztumskiego Centrum Kultury

Zarządzenie Nr 36/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 01 kwietnia 2011 roku w sprawie powołania Pana Adama Karaś na stanowisko Dyrektora Sztumskiego Centrum Kultury

Zarządzenie Nr 37/2011 Burmistna Miasta. i Gminy Sztum z dnia 01 kwietnia 2011r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej oraz uchwalenia Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej.

Zarządzenie Nr 38/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 01 kwietnia 2011r. w sprawie określenie szczególowych rodzajów zadań, formy zlecenia oraz wysokości środków na poszczególne zadania.

Zarządzenie nr 39/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 01 kwietnia 2011 a sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 41/2011 Burmistrza Miasta i Gminy w Sztumie z dnia 5 kwietnia 2011r. w sprawie odwołania Pana Antoniego Downarowicza z funkcji pełnomocnika wyborczego w gminie Sztum.

Zarządzenie Nr 42/2011 Burmistrza Miasta i Gminy w Sztumie z dnia 5 kwietnia 2011r. w sprawie ustanowienia pełnomocnika wyborczego w gminie Sztum.

ZARZĄDZENIE NR 43/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 11 kwietnia 2011 roku w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Czerninie i Zespołu Szkół w Gościszewie.

Zarządzenie Nr 44/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 11 kwietnia 2011 roku w sprawie ustalenia stawki bazowej czynszu za lokale stanowiące mieszkaniowy zasób Miasta i Gminy Sztum.

Zarządzenie Nr 45/2011 Burmistrza Miasta i Gminy w Sztumie z dnia 11 kwietnia w sprawie ustalenia wysokości stawki czynszu dzierżawnego oraz najmu dla gminnego zasobu nieruchomości.

Zarządzenie Nr 46/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 14 kwietnia 2011 roku w sprawie powołania komisji do przygotowania koncepcji zagospodarowania budynku Szkoty Podstawowej w Piekle

Zarządzenie Nr 47/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 20 kwietnia 2011 roku w sprawie udzielenia dotacji w zakresie rozwoju sportu podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych

Zarządzenie Nr 48/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 22 kwietnia 2011 roku w sprawie powołania Komisji rozpatrującej wnioski o udzielenie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkac wpisanych do rejestru zabytków.

Zarządzenie nr 49/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 27 kwietnia 2011 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 37/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 01 kwietnia 2011 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej oraz uchwalenia Regulaminu Pracy Komisji Konkursawej.

Zarządzenie Nr 50/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 27 kwietnia 2011 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 33/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 30 marca 2011 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej oraz uchwalenia Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej

Zarządzenie Nr 52/2011 Burmistza Miasta i Gminy Sztum z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie wyboru ofert realizacji zadań publicznych w formie powierzania realizacji zadań wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji.

Zarządzenie NR 53/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie: powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Gościszewie.

Zarządzenie NR 54/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie: powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Czerninie.

Zarządzenie nr 55 /2011 Burmistrz Miasta i Gminy Sztum z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie nr 56/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 57/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 28 kwietnia 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r.

Zarządzenie Nr 59/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 9 maja 2011 roku w sprawie zmian w budzecie gminy na 2011 r.

Zarządzenie nr 60/2011 Burmistrza Miasta i Gminy w Sztumie z dnia 23 maja 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r. 

Zarządzenie nr 61/2011 Burmistrza Miasta i Gminy w Sztumie z dnia 26 maja 2011 roku w sprawie powołania Komisji Zdrowotnej

Zarządzenie nr 62/2011 Burmistrza Miasta i Gminy w Sztumie z dnia 27 maja 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 roku

Zarządzenie nr 63/2011 Burmistrza Miasta i Gminy w Sztumie z dnia 02 czerwca 2011 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie nr 64/2011 Burmistrza Miasta i Gminy w Sztumie z dnia 03 czerwca 2011 roku w sprawie Regulaminu gospodarowania środkami publicznymi o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości 14 000 euro

Zarządzenie Nr 65/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 06 czerwca 2011 roku w sprawie zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień za wybitne wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym

Zarządzenie nr 66/2011 Burmistrza Miasta i Gminy w Sztumie z dnia 06 czerwca 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

Zarządzenie nr 67/2011 Burmistrza Miasta i Gminy w Sztumie z dnia 14 czerwca 2011 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych przez Miasto i Gminę Sztum

Zarządzenie nr 68/2011 Burmistrza Miasta i Gminy w Sztumie z dnia 14 czerwca 2011 roku w sprawie zasad powoływania członków komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia
postępowań o udzielenie zamówień publicznych oraz trybu jej pracy

Zarządzenie Nr 69/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 20 czerwca 2011 r. w sprawie powołania osób do składu Komisji do przeprowadzania czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu ustnego nieograniczonego na najem garażu nr 14 położonego w Sztumie obręb geodezyjny nr 2 (przy Zakładzie Karnym).


Zarządzenie Nr 70/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 24 czerwca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r.


Zarządzenie Nr 71/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.


Zarządzenie Nr 72/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

Zarządzenie Nr 73/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.


Zarządzenie Nr 74/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 01 lipca 2011 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.


Zarządzenie Nr 75/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 01 lipca 2011 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.


Zarządzenie Nr 76/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 01 lipca 2011 r. w sprawie regulaminu podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników Urzędu Miasta i Gminy Sztum.

Zarządzenie Nr 77/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 01 lipca 2011 r. W sprawie zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie wprowadzonego Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy w Sztumie Nr 115/2009 z dnia 6 października 2009r. Zm. Zarządzeniem nr 140/09 z dnia 30 listopada 2009r. zm. Zarządzeniem nr 59/10 Burmistrza Miasta i Gminy w Sztumie z dnia 23 lipca 2010r.


Zarządzenie Nr 78/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 07 lipca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r.


Zarządzenie Nr 79/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 15 lipca 2011 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.


Zarządzenie Nr 80/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 21 lipca 2011 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.


Zarządzenie Nr 81/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 26 lipca 2011 r. w sprawie powołania osób do składu Komisji do przeprowadzania czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu ustnego nieograniczonego na najem gruntu stanowiącego część działki nr 13 i 247/2 poł. W obr geodezyjnym Zajezierze z przeznaczeniem na działalność handlową związaną ze sprzedaża kwiatów i zniczy.


Zarządzenie Nr 82/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 26 lipca 2011 r. w sprawie: ustalenia terminu składania wniosków o dofinansowanie zakupu podręczników w roku szkolnym 2011/2012.


Zarządzenie Nr 83/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 29 lipca 2011 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.


Zarządzenie Nr 84/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 28 lipca 2011 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.


Zarządzenie Nr 85/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 28 lipca 2011 r. W sprawie powołania osób do składu komisji do przeprowadzenia przetargów związanych ze sprzedażą nieruchomości.


Zarządzenie Nr 86/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 29 lipca 2011 r. w sprawie: powołania Komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Agnieszki Pliszki nauczyciela ubiegającego się o awans na stpoień nauczyciela mianowanego.


Zarządzenie Nr 87/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 02 sierpnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r.

 
Zarządzenie Nr 88/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 11 sierpnia 2011 r. w sprawie zmiany.


Zarządzenie Nr 89/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.


Zarządzenie Nr 90/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 22 sierpnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r.

 
Zarządzenie Nr 90A/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 22 sierpnia 2011 r. w sprawie zmiany regulaminu podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników  Urzędu Miasta i Gminy Sztum wprowadzonego Zarządzeniem nr 76/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 1 lipca 2011.


Zarządzenie Nr 91/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 26 sierpnia 2011 r. w sprawie przedstawienia przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Sztum, informacji o przebiegu planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2011 r. oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2011 r.


Zarządzenie Nr 92/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 29 sierpnia 2011 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.


Zarządzenie Nr 93/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r.


Zarządzenie Nr 94/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu RP zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.


Zarządzenie Nr 95/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie wyznaczenia Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 10 w Urzędzie Stanu Cywilnego w Sztumie do celów głosowania korespondencyjnego w wyborach do Sejmu i Senatu RP zarządzonych ba dzień 9 października 2011r.


Zarządzenie Nr 96/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, w których odbędzie się głosowanie w wyborach do Sejmu i Senatu RP.


Zarządzenie Nr 97/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 05 września 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r.


Zarządzenie Nr 98/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 12 września 2011 r. w sprawie ustanowienia koorynatora gminnego.


Zarządzenie Nr 99/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 15 września  2011 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.


Zarządzenie Nr 100/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 15 września  2011 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.


Zarządzenie Nr 101/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 15 września  2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r.


Zarządzenie Nr 102/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 19 września 2011 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Sztum dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.


Zarządzenie Nr 103/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 29 września  2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r.


Zarządzenie Nr 104/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 05 października 2011 r. w sprawie wprowadzenia "Karty audytu wewnętrznego" oraz "Programu zapewnienia i poprawy jakości" w Urzędzie Miasta i Gminy Sztum.


Zarządzenie Nr 105/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 05 października 2011 r. w sprawie wprowadzenia "Karty audytu wewnętrznego"  w Urzędzie Miasta i Gminy Sztum.
Zarządzenie Nr 106/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 06 października 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r.

 

Zarządzenie Nr 106/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 06 października  2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r.


Zarządzenie Nr 107/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 11 października 2011 r. W sprawie powołania osób do składu komisji do przeprowadzenia przetargów związanych ze sprzedażą nieruchomości.


Zarządzenie Nr 108/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 12 października 2011 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.


Zarządzenie Nr 109/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 12 października 2011 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.


Zarządzenie Nr 110/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 12 października 2011 r. Burmistrza Miasta i Gminy Sztum w sprawie rozpatrzenia wniosków złożonych do zmiany "Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego części obszaru w obrębie Sztumskie Pole - działki 253/2'' uchwalonego Uchwałą Nr XXVII/182//2008 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 30.08.2008 r.; sporządzonej na podstawie Uchwały Nr. XXXVIII/289/2009 z dnia 30 czerwca 2009 r. i zmieniającą ją Uchwałą Nr XLIV/348/10 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 11 lutego 2010 r.  w sprawie zmiany Uchwaly Nr. XXXVIII/289/2009 z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie przystąpienia do zmiany "Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego części obszaru w obrębie Sztumskie Pole - działki 253/2" Uchwalonego Uchwałą Nr XXVII/182/2008 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 30.08.2008 r.


Zarządzenie Nr 111/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 27 października 2011 r. W sprawie powołania Komisji Stypendialnej rozpatrującej wnioski o przyznanie Stypendium Burmistrza Miasta i Gminy Sztum.


Zarządzenie Nr 112/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 31 października 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r.

 
Zarządzenie Nr 113/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 31 października 2011 r. W sprawie powołania osób do składu komisji do przeprowadzenia czynności związanych ze sprzedaża gruntów a rzecz użytkownika wieczystego.


Zarządzenie Nr 114/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 08 listopada 2011 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.


Zarządzenie Nr 115/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.


Zarządzenie Nr 116/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 14 listopada 2011 r. w sprawie przejęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Sztum na lata 2012-2018 i projektu uchwały na 2012 rok.


Zarządzenie Nr 117/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r.


Zarządzenie Nr 118/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki czynszu dzierżawnego oraz najmu dla gminnego zasobu nieruchomości.


Zarządzenie Nr 119/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r.

 
Zarządzenie Nr 120/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 01 grudnia 2011 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.


Zarządzenie Nr 121/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 02 grudnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r.

 
Zarządzenie Nr 122/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 06 grudnia 2011 r. w sprawie powołania Komisji Zdrowotnej.


Zarządzenie Nr 123/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 12 grudnia 2011 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.


Zarządzenie Nr 124/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 14 grudnia 2011 r. w sprawie powołania osób do składu komisji do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego związanego ze sprzedażą nieruchomości.


Zarządzenie Nr 125/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 14 grudnia 2011 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej.


Zarządzenie Nr 126/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 14 grudnia 2011 r. w sprawie powołania osób do składu komisji do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego związanego ze sprzedażą nieruchomości.


Zarządzenie Nr 127/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 14 grudnia 2011 r. w sprawie powołania osób do składu komisji do przeprowadzenia II przetargu ustnego nieograniczonego związanego ze sprzedażą nieruchomości.


Zarządzenie Nr 128/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 14 grudnia 2011 r. w sprawie powołania osób do składu komisji do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego związanego ze sprzedażą nieruchomości.

 

Zarządzenie Nr 129/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 14 grudnia 2011 r. w sprawie regulaminu kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta i Gminy Sztum i jednostkach organizacyjnych gminy oraz zasad jej prowadzenia.


Zarządzenie Nr 130/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 14 grudnia 2011 r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej.


Zarządzenie Nr 131/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 15 grudnia 2011 r. W sprawie wzniesienia aportu do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. Z.o.o. w Sztumie w postaci środków trwałych wymienionych w załączniku nr 1 do uchwały Nr X/72/2011 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 30 sierpnia 2011r. Z przeznaczeniem na podniesienie kapitału zakładowego spółki.


Zarządzenie Nr 132/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany Regulaminu Wynagradzania Pracowników w Urzędzie Miasta i Gminy w Sztumie wprowadzonego Zarządzeniem Nr 60/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 30 czerwca 2009 r.


Zarządzenie Nr 133/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.


Zarządzenie Nr 134/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r.


Zarządzenie Nr 135/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.


Zarządzenie Nr 136/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r.


Zarządzenie Nr 137/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie.

 

Zarządzenie Nr 138/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia procedur kontroli finansowej.

 

Zarządzenie Nr 139/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r.

 

Zarządzenie Nr 140/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji w sprawie ewidencji podatków i opłat w Mieście i Gminie Sztum.