Urząd Miasta i Gminy

Zarządzenia Burmistrza 2006-2010

Rok 2007Zarządzenie Nr 1/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 09 stycznia 2007 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej oraz uchwalenia Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej

Zarządzenie Nr 2/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 17 stycznia 2007 roku w sprawie określenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2007 rok

Zarządzenie Nr 3/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 17 stycznia 2007 roku w sprawie planu dofinansowania form dokształcania i doskonalenia zawodowego na rok 2007 dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Miasto i Gminę Sztum

Zarządzenie Nr 4/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 6 lutego 2007 roku w sprawie wyboru ofert realizacji zadań publicznych w formie wspierania wykonania zadań wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji

Zarządzenie Nr 5/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 9 lutego 2007 roku w sprawie określenia szczegółowych rodzajów zadań, formy zlecenia oraz wysokości środków na poszczególne zadania

Zarządzenie Nr 6/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 20 lutego 2007 roku w sprawie powołąnia Społecznej Komisji Mieszkaniowej

Zarządzenie Nr 7/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 21 lutego 2007r. w sprawie wyboru oferty na realizację zadania publicznego w 2007 r tj. prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży w 2007 r.

Zarządzenie Nr 8/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 28 lutego 2007r. w sprawie przeniesienia planowych wydatków między paragrafami w budżecie gminy na 2007 r.

Zarządzenie Nr 9/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 28 lutego 2007r. w sprawie zmiany zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy SZtum nr 36/2006 z 29 marca 2006 roku w sprawie powołania składu komisji upoważnionej do przeprowadzania rokowań o nabycie n/w nieruchomości gruntowych

Zarządzenie Nr 10/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia5 marca 2007r. w sprawie powołania członków Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 11/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 8 marca 2007r. w sprawie wprowadzenia podwyżki czynszu najmu za lokale mieszkalne wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu bminy

Zarządzenie Nr 12/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 8 marca 2007r. w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie:odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Zarządzenie Nr 13/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 13 marca 2007r. w sprawie umorzenia czynszu dzierżawnego wraz z należnościami ubocznymi

Zarządzenie Nr 14/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 13 marca 2007r. w sprawie umorzenia czynszu dzierżawnego wraz z należnościami ubocznymi


Zarządzenie Nr 15/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 13 marca 2007r. w sprawie umorzenia czynszu dzierżawnego wraz z należnościami ubocznymi


Zarządzenie Nr 16/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 13 marca 2007r. w sprawie umorzenia czynszu dzierżawnego wraz z należnościami ubocznymi


Zarządzenie Nr 17/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 15marca 2007r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 79/2006 Burmistrza Miasta i Gminy w Sztumie z dnia 17 lipca 2006 roku dotyczącego ustalenia wysokości stawki czynszu dzierżawnego dla nieruchomości , położonej w Postolinie , której gmina jest saomoistnym posiadaczem

Zarządzenie Nr 18/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 15 marca 2007r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 6/2006 z dnia 07 grudnia 2006 roku w sprawie powołania osób do składu komisji do przeprowadzania czynności związanych ze sprzedażą w drodze rokowań lokali mieszkalnych na rzecz najemców

Zarządzenie Nr 19/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 20 marca 2007r. w sprawie wyboru ofert realizacji zadań publicznych w formie wspierania wykonania zadań wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji

Zarządzenie Nr 20/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 21 marca 2007r. w sprawie zmian w budżecie na 2007 r.

Zarządzenie Nr 21/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 29 marca 2007r. w sprawie przeniesień planowanych wydatków między paragrafami w budżecie gminy na 2007 r .


Zarządzenie Nr 22/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 31marca 2007r. w sprawie przekazania w administrowanie do ZGKiM budynku użydkowego, polożonego na dzialce nr 465/2 w Sztumie przy ul.Lipowej

Zarządzenie Nr 23/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 31marca 2007r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 134/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 27 pażdziernika 2005 roku, dotyczącego ustalenia cennika dzierżaw dla gminnego zasobu nieruchomości

Zarządzenie Nr 24/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 5 kwietnia 2007r. w sprawie określenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2007 rok do uchwaly Rady miejskiej Nr VII/41/2007 z dnia 31 marca 2007 roku

Zarządzenie Nr 25/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia12 kwietnia 2007r. w sprawie przeniesień planowych wydatków z rezerwy budżetowej oraz między rozdziałami i paragrafami w budżecie gminy na 2007 r.

Zarządzenie Nr 26/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia18kwietnia 2007r. w sprawie określenia szczególowych rodzajów zadań, formy zlecenia oraz wysokości środkow na poszczególne zadania

Zarządzenie Nr 27/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia18 kwietnia 2007r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej oraz uchwalenia Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej


Zarządzenie Nr 28/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia19 kwietnia 2007r. w sprawie powołania członków Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 29/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 25 kwietnia 2007r. w sprawie wytypowania przedstawicieli Miasta Gminy Sztum do Lokalnej Organizacji Turystycznej pn. ,,Powiślańska Organizacja Turystyczna" z siedzibą w Sztumie


Zarządzenie Nr 30/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 26 kwietnia 2007r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Gimnazjum Nr 1 w Sztumie

Zarządzenie Nr 31/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 26 kwietnia 2007r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im.Maksymiliana Golisza w Sztumie

Zarządzenie Nr 32/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 26 kwietnia 2007r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 im.Kubusia Puchatka w Sztumie

Zarządzenie Nr 33/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 04 maja 2007r. w sprawie określenia układu wykonawczego budzetu gminy na 2007 rok do uchwały Rady Miejskiej Nr VIII/51/2007 z dnia 28 kwietnia 2007 roku

Zarządzenie Nr 34/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 04 maja 2007r. w sprawie powołania członków Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 35/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 04 maja 2007r. w sprawie powołania osób do składu komisji do przeprowadzania przetargu nieograniczonego na dzierżawę pawilonu handlowego nr 2 w hali targowej w Sztumie przy ul.Mickiewicza 16

Zarządzenie Nr 36/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 09 maja 2007r. w sprawie powolania Komisji archiwizacyjnej dokumentacji z wyborów do rad gmin,rad powiatów i Sejmiku Wojewodztwa Pomorskiego oraz wyborów, burmistrza i prezydentów miast przeprowadzonych w 2006 r.

Zarządzenie Nr 37/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 14 maja 2007r. w sprawie zmainy Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie

Zarządzenie Nr 39/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 14 maja 2007r. w sprawie powołania osób do składu komisji do przeprowadzania czynności związanych ze sprzedażą lokali mieszkalnych na rzecz najemców

Zarządzenie Nr 40/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 14 maja 2007r. w sprawie powołania osób do składu komisji do przeprowadzania czynności związanych ze sprzedażą lokali mieszkalnych na rzecz najemców


Zarządzenie Nr 41/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 14 maja 2007r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 105/2006 z dnai 19 września 2006 roku w sprawie określenia ceny wywoławczej za działkę nr 58 położonąw obrębie geodezyjnym Koślinka, podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu nieograniczonego oraz powołania składu komisji do przeprowadzenia postępowania przetargowego

Zarządzenie Nr 42/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 17 maja 2007r. w sprawie powołania oraz zadań i trybu pracy Komisji Stypendialnej

Zarządzenie Nr 43/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 17 maja 2007r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007rok

Zarządzenie Nr 44/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 18 maja 2007r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 im. Kubusia Puchatka w Sztumie

Zarządzenie Nr 45/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 18 maja 2007r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Gimnazjum Nr 1 w Sztumie

Zarządzenie Nr 46/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 18 maja 2007r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Maksymiliana Golisza w Sztumie

Zarządzenie Nr 47/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 18 maja 2007r. w sprawie powołania składu komisji do sporządzenia spisu i kart inwentaryzacyjnych nieruchomości położonych w obrębie 2 miasta Sztum przewidzianych do nieodpłatnego nabycia od Skarbu Państwa

Zarządzenie Nr 47A/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 18 maja 2007r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Sztum

Zarządzenie Nr 48/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 28 maja 2007r. w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2007 rok

Zarządzenie Nr 49/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 1 czerwca 2007r. w sprawie przeniesień planowych wydatków między paragrafami w budżecie gminy na 2007 rok

Zarządzenie Nr 50/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 06 czerwca 2007r. w sprawie określenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2007 rok do uchwały Rady Miejskiej Nr IX/56/2007 z dnia 04 czerwca 2007 roku

Zarządzenie Nr 51/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 06 czerwca 2007r. w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości położonej w Koniecwałdzie od Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa do gminnego zasobu nieruchomości

Zarządzenie Nr 52/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 06 czerwca 2007r. w sprawie powołania członków Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 53/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 06 czerwca 2007r. w sprawie przeniesień planowych wydatkow z rezerwy budżetowej w budżecie gminy na 2007 rok

Zarządzenie Nr 54/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie przyjęcia ,,Programu Rozwoju Sportu w Gmine Sztum

Zarządzenie Nr 55/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie powołania osób do składu komisji do przeprowadzenia czynności związanych ze sprzedażą lokali mieszkalnych na rzecz najemców

Zarządzenie Nr 56/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie powołania osób do składu komisji do przeprowadzenia czynności związanych ze sprzedażą lokali mieszkalnych na rzecz najemców


Zarządzenie Nr 57/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie ustalenia ceny i powołania osób do składu komisji do przeprowadzenia czynności związanych ze sprzedażą w drodze bezprzetargowej działek położonych w czerninie przeznaczonych na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych

Zarządzenie Nr 58/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie ustalenia ceny i powołania osób do składu komisji do przeprowadzenia czynności związanych ze sprzedażą w drodze bezprzetargowej nieruchomości zabudowanej położonej w Gościszewie na rzecz dotychczasowego najemcy

Zarządzenie Nr 59/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie powołania składu komisji upoważnionej do przeprowadzenia czyności związanych ze sprzedażą gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste na rzecz użytkowania wieczystego oraz ustalenia ceny sprzedaży

Zarządzenie Nr 60/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 22 czerwca 2007r. w sprawie przeniesień planowych wydatkow z rezerwy budżetowej oraz między rozdziałamim i paragrafami w budżecie gminy na 2007 r.

Zarządzenie Nr 61/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 22 czerwca 2007r. w sprawie przyjęcia sieci kanalizacji sanitarnej położonej w obrębie geodezyjnym Barlewice gm. Sztum od Starostwa Powiatowego w Sztumie

Zarządzenie Nr 62/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 22 czerwca 2007r. w sprawie powołania osob do skladu komisji do przeprowadzania przetargu nieograniczonego na dzierżawę pawilonu handlowego nr 2 w hali targowej w Sztumie przy ul.Mickiewicza 16

Zarządzenie Nr 63/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 29czerwca 2007r. w sprawie powołania likwidatora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z siedzibą w Sztumie, ul: K. K. Baczyńskiego 3

Zarządzenie Nr 64/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 29czerwca 2007r. w sprawie określenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2007 rok do uchwaly Rady Miejskiej nr X/61/07 z dnia 26 czerwca 2007 roku

Zarządzenie Nr 65/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 29czerwca 2007r. w sprawie przeniesień planowych wydatków z rezerwy budżetowej oraz między paragrafami w budżecie gminy na 2007 r.

Zarządzenie Nr 67/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 29czerwca 2007r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 132/2006 z dnia 14 listopada 2006 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 100/2006 z dnia 11 września 2006 roku w sprawie powołania osób do składu komisji do przeprowadzenia czynności związanych ze sprzedażą w drodze rokowań lokali mieszkalnych na rzecz najemcow oraz zmiany zarządzenia nr 17/2004 z dnia 24 marca 2004 roku w sprawie powołania osób do składu komisji do przeprowadzenia czynności związanych ze sprzedaża w drodze rokowań lolali mieszkalnych na rzecz najemców

Zarządzenie Nr 68/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 18 lipca 2007r. w sprawie określenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2007 rok do uchwaly Rady Miejskiej Nr XI/68/07 z dnia 13 lipca 2007 roku

Zarządzenie Nr 69/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 18 lipca 2007r. w sprawie rozpoczęcia sprzedaży lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ul.Anonima i Zwązku Jaszczurczego oraz ustalenia formy zbycia udziałów do gruntu

Zarządzenie Nr70/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 25 lipca 2007r. w sprawie przeniesień planowych wydatków między rozdziałami i paragrafami w budżecie gminy na 2007 r .

Zarządzenie Nr 71/2007 z dnia 08 sierpnia 2007 r. w sprawie powołania członków Komisji Przetargowej.

Zarządzenie Nr 72/2007 z dnia 8 sierpnia 2007r. w sprawie przeniesień planowanych wydatków z rezerwy budżetowej oraz między rozdziałami i paragrafami w budżecie gminy na 2007 r.

Zarządzenie Nr 73/2007 z dnia 21 sierpnia 2007r. w sprawie powołania osób do składu komisji do przeprowadzania przetargu nieograniczonego na dzierżawę pawilonu handlowego nr 2 w hali targowej w Sztumie przy ul. Mickiewicza 16.

Zarządzenie Nr 74/2007 z dnia 27 sierpnia 2007r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 r.

Zarządzenie Nr 76/2007 z dnia 28 sierpnia 2007r. w sprawie powołania komisji przetargowej.

Zarządzenie Nr 77/2007 z dnia 30 sierpnia 2007r. w sprawie określenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2007 rok do uchwały Rady Miejskiej Nr XII/70/07 z dnia 29 sierpnia 2007 roku.

Zarządzenie Nr 78/2007 z dnia 30 sierpnia 2007r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 r.

Zarządzenie Nr 79/2007 z dnia 3 września 2007r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 147/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 21 listopada 2005 w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Zarządzenie Nr 80/2007 z dnia 3 września 2007r. w sprawie ustanowienia pełnomocnika wyborczego w gminie Sztum.

Zarządzenie Nr 81/2007 Z dnia 6 września 2007r w sprawie powołania członków komisji przetargowej.

Zarządzenie Nr 82/2007 z dnia 11 września 2007r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok.

Zarządzenie Nr 83/2007 z dnia 12 września 2007r. w sprawie przeprowadzenia obowiązkowej deratyzacji (odszczurzania) na obszarze miasta i gminy Sztum.

Zarządzenie Nr 84/2007 z dnia 12 września 2007r.W sprawie ustalenia ceny i powołania osób do składu komisji do przeprowadzenia czynności związanych ze sprzedażą w drodze przetargu nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Zajezierze.

Zarządzenie Nr 85/2007 z dnia 12 września 2007r w sprawie powołania osób do składu komisji do przeprowadzenia czynności związanych ze sprzedażą lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy.

Zarządzenie Nr 86/2007 z dnia 18 września 2007r. w sprawie określenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2007 rok do uchwały Rady Miejskiej Nr XIII/79/07 z dnia 13 września 2007 roku.

Zarządzenie Nr 87/2007 z dnia 18 września 2007r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007r.

Zarządzenie Nr 88/2007 z dnia 18 września 2007r. w sprawie ustalenia ceny i powołania osób do składu komisji do przeprowadzenia czynności związanych ze sprzedażą w drodze bez przetargu nieruchomości zabudowanej położonej w Sztumie przy ul. Reja na rzecz dotychczasowego dzierżawcy.

Zarządzenie Nr 89/2007 z dnia 18 września 2007r. w sprawie powołania osób do składu komisji do przeprowadzenia czynności związanych ze sprzedażą lokali mieszkalnych na rzecz najemców.

Zarządzenie Nr 90/2007 z dnia 24 września 2007r. w sprawie ustalenia ceny i powołania osób do składu komisji do przeprowadzenia czynności związanych ze sprzedażą w drodze bez przetargu nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Zajezierze.

Zarządzenie Nr 91/2007 z dnia 25 września 2007r. w sprawie nieodpłatnego przekazania samochodu marki Polonez Truck MR 93 2,3t dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sztumie.

Zarządzenie Nr 92/2007 z dnia 26 września 2007r. w sprawie powołania obwodowych Komisji Wyborczych gminie Sztum dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 21 października 2007r.

Zarządzenie Nr 93/2007 z dnia 27 września 2007r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007r.

Zarządzenie Nr 94/2007 z dnia 27 września 2007r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 81/2007 r. w sprawie powołania członków Komisji Przetargowej.

Zarządzenie Nr 95/2007 z dnia 10 października 2007r. w sprawie powołania członków Komisji przetargowej.

Zarządzenie Nr 96/2007 z dnia 11 października 2007r. w sprawie określenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2007 rok do uchwały Rady Miejskiej Nr XIV/82/07 z dnia 6 października 2007 roku.

Zarządzenie Nr 97/2007 z dnia 11 października 2007r w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007r.

Zarządzenie Nr 98/2007 z dnia 15 października 2007r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 92/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 26 września 2007r. w sprawie powołania obwodowych Komisji Wyborczych w gminie Sztum dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 21 października 2007r.

Zarządzenie Nr 99/2007 z dnia 18 października 2007r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007r.

Zarządzenie Nr 100/2007 z dnia 19 października 2007r w sprawie powołania Zespołu Roboczego do przygotowania i wdrażania projektu pn. „Podniesienie atrakcyjności turystycznej Szlaku Zamków Gotyckich na Powiślu”.

Zarządzenie Nr 101/2007 z dnia 24 października 2007r. w sprawie powołania osób do składu komisji do przeprowadzenia czynności związanych ze sprzedażą lokali mieszkalnych na rzecz najemców.

Zarządzenie Nr 102/2007 z dnia 26 października 2007r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007r.

Zarządzenie Nr 103/2007 z dnia 5 listopada 2007r. w sprawie powołania członków Komisji Przetargowej.

Zarządzenie Nr 104/2007 z dnia 5 listopada 2007r. w sprawie powołania osób do składu komisji do przeprowadzenia czynności związanych ze sprzedażą lokali mieszkalnych na rzecz najemców.

Zarządzenie Nr 105/2007 z dnia 6 listopada 2007r. w sprawie ustalenia ceny i powołania osób do składu komisji do przeprowadzenia czynności związanych ze sprzedażą w drodze bez przetargu nieruchomości zabudowanej położonej w Sztumie przy ul. Kwiatowej na rzecz dotychczasowego dzierżawcy.

Zarządzenie Nr 106/2007 z dnia 6 listopada 2007r. w sprawie przeniesień planowanych wydatków między rozdziałami i paragrafami w budżecie gminy na 2007r.

Zarządzenie Nr 107/2007 z dnia 9 listopada 2007r. w sprawie wyboru formy przetargu, ustalenia ceny i powołania osób do składu komisji do przeprowadzenia czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu, nieruchomości położonych w obrębie geodezyjnym Sztumskie Pole.

Zarządzenie Nr 108/2007 z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie projektu budżetu Gminy Sztum na rok 2008, przyjęcia informacji o stanie mienia komunalnego na dzień 30 września 2007 r. oraz prognozy kwoty długu na rok 2008.

Zarządzenie Nr 109/2007 z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie powołania Komisji w celu przekazania sanitarnej sieci kanalizacyjnej położonej w obrębie Barlewice gm. Sztum na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Sztumie ul. Kochanowskiego 28

Zarządzenie Nr 110/2007 z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki dzierżawnego za dzierżawę w trybie bezprzetargowym, części działki nr 332/8, położonej w Gościszewie gmina Sztum, z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania działki nr 332/12.

Zarządzenie Nr 111/2007 z dnia 16 listopada 2007 r.W sprawie określenia układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2007 do uchwały Rady Miejskiej Nr XV/96/07 z dnia 15 listopada 2007 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok.

Zarządzenie Nr 112/2007 z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok.

Zarządzenie Nr 113/2007 z dnia 26 listopada 2007 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 r.

Zarządzenie Nr 114/2007 z dnia 5 grudnia 2007 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 r.

Zarządzenie Nr 115/2007 z dnia 5 grudnia 2007 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 134/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 27 października 2005 roku, dotyczącego ustalenia cennika dzierżaw dla gminnego zasobu nieruchomości.

Zarządzenie zarzadzenie_116_2007

Zarządzenie Nr 117/2007 z dnia 12 grudnia 2007 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej UMiG
Zarządzenie Nr 118/2007 z dnia 12 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia dzierżawy dla nieruchomości zabudowanej, położonej w Postolinie nr 97, której Miasto i Gmina Sztum jest właścicielem.

Zarządzenie Nr 119/2007 z dnia 12 grudnia 2007 r. w sprawie przeniesień planowanych wydatków między paragrafami w budżecie gminy na 2007 r.

Zarządzenie Nr 120/2007 z dnia 12 grudnia 2007 r. w sprawie zmiany składu Społecznej Komisji Mieszkaniowej

Zarządzenie Nr 121/2007 z dnia 21 grudnia 2007 r. w sprawie określenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2007 rok do uchwały Rady Miejskiej Nr XVI/114/07 z dnia 14 grudnia 2007 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok.

Zarządzenie Nr 122/2007 z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 r.


 

Rok 2008Zarządzenie Nr 1/08 z dnia 03 stycznia 2008r. w sprawie powołania Zespołu Roboczego pn. „Lokalna Grupa Działania Kraina Dolnego Powiśla”

Zarządzenie Nr 2/2008 z dnia 04 stycznia 2008 r. W sprawie powołania komisji do przeprowadzenia czynności zw. ze sprzedażą w drodze bezprzetargowej, działek przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne, położonych w obrębie 2 Miasta Sztum, oraz ustalenia ceny zbycia.

Zarządzenie Nr 3/2008 z dnia 04 stycznia 2008 r. w sprawie powołania osób do składu komisji do przeprowadzenia czynności zw. z oddaniem w użytkowanie wieczyste działki nr 30/3 o pow. 320 m2 położonej e obrębie 3 Miasta Sztum, z przeznaczeniem na poprawienie warunków przyległej nieruchomości , oraz ustalenia ceny.

Zarządzenie Nr 4/2008 z dnia 08 stycznia 2008 r. w sprawie powołania osób do składu komisji do przeprowadzenia czynności zw. ze sprzedażą nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem 125/278 położonej w miejscowości Czernin, obręb geodezyjny Barlewice, w drodze bezprzetargowej z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania przyległej nieruchomości, oraz ustalenia ceny zbycia.

Zarządzenie Nr 5/2008 z dnia 08 stycznia 2008 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do pierwszego przetargu i powołania osób do składu komisji do przeprowadzenia czynności zw. ze sprzedażą w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości, położonej w Białej Górze.

Zarządzenie Nr 6/2008 z dnia 08 stycznia 2008 r. w sprawie powołania osób do składu komisji do przeprowadzenia czynności zw. ze sprzedażą lokali mieszkalnych na rzecz najemców.

Zarządzenie Nr 7/2008 z dnia 09 stycznia 2008 r. w sprawie wydelegowania osób reprezentujących Miasto i Gminę Sztum w stowarzyszeniu pn. „lokalna Grupa Działania Kraina Dolnego Powiśla”

Zarządzenie Nr 9/2008 z dnia 11 stycznia 2008 r
w sprawie określenia szczegółowych rodzajów zadań, formy zlecenia oraz wysokości środków na poszczególne zadania.


Zarządzenie Nr 10/2008 z dnia 21 stycznia 2008 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do drugiego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Zajezierze i powołania osób do składu komisji do przeprowadzenia czynności zw. z przeprowadzeniem przetargu.

Zarządzenie Nr 11/08 z dnia 21 stycznia 2008 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Miast i Gminy Nr 125 z dnia 31 grudnia 2007 roku w sprawie regulaminu gospodarowania środkami publicznymi o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 14.000 euro.

Zarządzenie Nr 12/08 z dnia 23 stycznia 2008 r.
w sprawie określenia szczegółowych rodzajów zadań, formy zlecenia oraz wysokości środków na poszczególne zadania.


Zarządzenie Nr 13/2008 z dnia 23 stycznia 2008 r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej oraz ustalenia Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej.13_2008


Zarządzenie Nr 14/2008 z dnia 23 stycznia 2008 r.
W sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Miast i Gminy Nr 123/2007 z dnia 31 grudnia 2007 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych przez Urząd Miasta i Gminy w Sztumie.


Zarządzenie Nr 15/2008 z dnia 28 stycznia 2008 r. w sprawie powołania członków Komisji Przetargowej.

Zarządzenie Nr 16/2008 z dnia 31 stycznia 2008r. w sprawie określenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2008 rok

Zarządzenie Nr 17/2008 z dnia 31 stycznia 2008r. w sprawie zmian w budżecie na 2008 rok

Zarządzenie Nr 18/2008 z dnia 04 lutego 2008 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej oraz ustalenia Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej.

Zarządzenie Nr 19/2008 z dnia 05 lutego 2008 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie.

Zarządzenie Nr 20/2008 z dnia 06 lutego 2008 r. w sprawie określenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2008 rok do uchwały Rady Miejskiej Nr XX/133/08 z dnia 31 stycznia 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok.

Zarządzenie Nr 21/2008 z dnia 12 lutego 2008r. w sprawie planu dofinansowania form dokształcania i doskonalenia zawodowego na rok 2008 dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Miasto i Gminę Sztum.

Zarządzenie Nr 22/2008 z dnia 12 lutego 2008 r. w sprawie powołania osób do składu komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na dzierżawę pawilonu handlowego nr 2 w hali targowej w Sztumie przy ul. Mickiewicza 16

Zarządzenie Nr 23/2008 z dnia 12 lutego 2008 r. w sprawie zmiany Regulaminu Wynagradzania pracowników Urzędu Miasta i Gminy Sztum wprowadzonego Zarządzeniem Nr 3/2004 Burmistrza Miasta i Gminy w Sztumie z dnia 28 stycznia 2004 roku.

Zarządzenie Nr 24/2008 z dnia 18 lutego 2008 r. w sprawie wyznaczenia z mieszkaniowego zasobu gminy lokali socjalnych.

Zarządzenie Nr 25/2008 z dnia 19 lutego 2008 r. w sprawie wyboru ofert realizacji zadań publicznych w formie wspierania wykonania zadań wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

Zarządzenie Nr 26/2008 z dnia 20 lutego 2008 r. w sprawie przeniesień planowanych wydatków między rozdziałami i paragrafami w budżecie gminy na 2008 rok.

Zarządzenie Nr 27/2008 z dnia 20 lutego 2008 r. w sprawie umorzenia odsetek z tytułu opóźnienia w zapłacie czynszu i opłat za lokal mieszkalny.

Zarządzenie Nr 29/2008 z dnia 20 lutego 2008 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 107/2007 z dnia 09 listopada 2007 roku w sprawie powołania osób do składu komisji do przeprowadzenia czynności zw. ze sprzedażą w drodze przetargu nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Sztumskie Pole.

Zarządzenie Nr 30/2008 z dnia 05 marca 2008 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2008.

Zarządzenie Nr 31/2008 z dnia 11 marca 2008 r. w sprawie powołania osób do składu komisji do przeprowadzenia czynności zw. ze sprzedażą nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem 1/2 położonej w Sztumie obręb 1, w drodze bezprzetargowej z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania przyległej nieruchomości oraz ustalenia ceny zbycia.

Zarządzenie Nr 32/2008 z dnia 12 marca 2008 r. w sprawie wyboru oferty na realizację zadania publicznego w 2008 roku tj. prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z elementami sportów wodnych.

Zarządzenie Nr 33/2008 z dnia 12 marca 2008 r. w sprawie wyboru oferty na realizację zadania publicznego w 2008 roku tj. prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z elementami lekkiej atletyki.

Zarządzenie Nr 34/2008 z dnia 17 marca 2008 r. w sprawie przeniesień planowanych wydatków z rezerwy budżetowej oraz między paragrafami w budżecie gminy na 2008 rok

Zarządzenie Nr 35/2008 z dnia 25 marca 2008 r. w sprawie określenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2008 rok do uchwały Rady Miejskiej Nr XXI/140/08 z dnia 19 marca 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

Zarządzenie Nr 36/2008 z dnia 25 marca 2008 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie. r.

Zarządzenie Nr 37/2008 z dnia 2 kwietnia 2008 r. w sprawie pokreślenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2008r. do uchwały Rady Miejskiej nr XXII/144/08 z dnia 29 marca 2008 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008r.

Zarządzenie Nr 38/2008 z dnia 2 kwietnia 2008 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008r.

Zarządzenie Nr 39/2008 z dnia 8 kwietnia 2008 r. w sprawie powołania Komisji archiwizacyjnej dokumentacji z wyborów do Sejmu RP i Senatu RP przeprowadzonych w dniu 21 października 2007r.

Zarządzenie Nr 40/2008 z dnia 10 kwietnia 2008 r. w sprawie rozłożenia na raty zadłużenia z tytułu czynszu za mieszkanie.

Zarządzenie Nr 41/2008 z dnia 15 kwietnia 2008 r. w sprawie przeniesień planowanych wydatków z rezerwy budżetowej oraz między paragrafami w budżecie gminy na 2008r.

Zarządzenie Nr 42/2008 z dnia 16 kwietnia 2008 r. w sprawie ustalenia ceny i powołania osób do składu komisji do przeprowadzenia czynności związanych ze sprzedażą w drodze rokowań lokalu użytkowego położonego w Sztumie przy ul. Galla Anonima 2 na rzecz najemcy.

Zarządzenie Nr 43/2008 z dnia 16 kwietnia 208 r. w sprawie powołania osób do składu komisji do przeprowadzenia czynności związanych ze sprzedażą lokali mieszkalnych na rzecz najemców.

Zarządzenie Nr 44/2008 z dnia 16 kwietnia 2008 r. w sprawie powołania osób do składu komisji do przeprowadzenia czynności związanych ze sprzedażą nieruchomości gruntowej oznaczonej nr 98/2 położonej w Sztumie obręb 2, w drodze bezprzetargowej z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania przyległej nieruchomości oraz ustalenia ceny zbycia.

Zarządzenie Nr 45/2008 z dnia 21 kwietnia 2008 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu w lokalach stanowiących mieszkaniowy zasób Miasta i Gminy Sztum.

Zarządzenie Nr 46/2008 z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie powołania komisji ds. ustalenia wartości rynkowej środków trwałych, wyposażenia oraz wartości niematerialnych.

Zarządzenie Nr 47/2008 z dnia 25 kwietnia 2008 r. w sprawie umorzenia odsetek z tytułu opóźnienia w zapłacie czynszu i opłat za lokal mieszkalny.

Zarządzenie Nr 48/2008 z dnia 25 kwietnia 2008 r. w sprawie rozłożenia na raty zadłużenia z tytułu czynszu i opłat za mieszkanie.

Zarządzenie Nr 49/2008 z dnia 5 maja 2008 r. w sprawie okreslenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2008r. do uchwały Rady Miejskiej nr XXIV/158/08 z dnia 30 kwietnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008r.

Zarządzenie Nr 50/2008 z dnia 5 maja 2008 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008r.

Zarządzenie Nr 51/2008 z dnia 5 maja 2008 r. w sprawie ustalenia formy przeprowadzenia przetargu, ceny wywoławczej i powołania osób do składu komisji do przeprowadzenia przetargu związanego ze sprzedażą nieruchomości przeznaczonej na prowadzenie Ośrodka Wypoczynkowego, położonej w Krynicy Morskiej.

Zarządzenie Nr 52/2008 z dnia 5 maja 2008 r. w sprawie powołania Komisji rozpatrującej wnioski o udzielenie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.

Zarządzenie Nr 53/2008 z dnia 19 maja 2008 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008r.

Zarządzenie Nr 54/2008 z dnia 19 maja 2008 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 70/2006 z dnia 23.06.2006r. w sprawie ustalenia ceny i powołania osób do składu komisji do przeprowadzenia czynności związanych ze sprzedażą w drodze bez przetargu, nieruchomości położonej w Białej Górze.

Zarządzenie Nr 55/2008 z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie ustalenia ceny sprzedaży działki na 124/4 położonej w obrębie nr 3 Miasta Sztum z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej oraz ustalenia składu komisji do przeprowadzenia czynności związanych z jej sprzedażą na rzecz osoby, która zamierza tę nieruchomość nabyć.

Zarządzenie Nr 56/2008 z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie powołania osób do składu komisji do przeprowadzenie czynności związanych ze sprzedażą nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Gościszewo gm. Sztum, w drodze bezprzetargowej z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania przyległej nieruchomości raz ustalenia ceny zbycia.

Zarządzenie Nr 57/2008 z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej i powołania osób do składu komisji do przeprowadzenia czynności związanych z przeprowadzeniem II przetargu ustnego nieograniczonego, na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie geodezyjnym Sztumskie Pole.

Zarządzenie Nr 58/2008 z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie powołania osób do składu komisji do przeprowadzenie czynności związanych z przeprowadzeniem rokowań dotyczących sprzedaży nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Zajezierze oraz ustalenia ceny wywoławczej i zaliczki.

Zarządzenie Nr 59/2008 z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie powołania osób do składu komisji do przeprowadzenie czynności związanych ze sprzedażą nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem położonej w obrębie 1 Miasta Sztum, w drodze bezprzetargowej z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania przyległej nieruchomości oraz ustalenia ceny zbycia.

Zarządzenie Nr 60/2008 z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie ustalenia ceny i powołania osób do składu komisji do przeprowadzenie czynności związanych ze sprzedażą w drodze bezprzetargowej działki nr 135/1 na rzecz użytkownika wieczystego.

Zarządzenie Nr 61/2008 z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie powołania osób do składu komisji do przeprowadzenie czynności związanych ze sprzedażą lokali mieszkalnych na rzecz najemców.

Zarządzenie Nr 62/2008 z dnia 4 czerwca 2008 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008r.

Zarządzenie Nr 63/2008 z dnia 5 Czerwca 2008 r. w sprawie powołania członków Komisji Przetargowej.

Zarządzenie Nr 64/2008 z dnia 11 czerwca 2008 r. w sprawie rozłożenia na raty zadłużenia z tytułu czynszu i opłat za mieszkanie.

Zarządzenie Nr 65/2008 z dnia 12 czerwca 2008 r. w sprawie przeniesienia planowanych wydatków z rezerwy budżetowej oraz między rozdziałami i paragrafami w budżecie gminy na 2008r.

Zarządzenie Nr 66/2008 z dnia 12 czerwca 2008 r. w sprawie ustalenia procedur kontroli finansowej.

Zarządzenie Nr 67/2008 z dnia 12 czerwca 2008 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie.

Zarządzenie Nr 68/2008 z dnia 20 czerwca 2008 r. w sprawie okreslenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2008r. do uchwały Rady Miejskiej nr XXV/166/08 z dnia 14 czerwca 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008r.

Zarządzenie Nr 69/2008 z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie przeniesienia planowanych wydatków z rezerwy budżetowej oraz między paragrafami w budżecie gminy na 2008r.

Zarządzenie Nr 70/2008 z dnia 1 lipca 2008 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie.

Zarządzenie Nr 71/2008 z dnia 4 lipca 2008 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 58/08 Burmistrza Miasta i Gminy w Sztumie w sprawie powołania osób do składu komisji do przeprowadzenie czynności związanych z przeprowadzeniem rokowań dotyczących sprzedaży nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Zajezierze oraz ustalenia ceny wywoławczej i zaliczki.

Zarządzenie Nr 72/2008 z dnia 4 lipca 2008 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 57/208 z dnia 29 maja 2008r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej i powołania osób do składu komisji do przeprowadzenie czynności związanych z przeprowadzeniem II przetargu ustnego nieograniczonego, na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie geodezyjnym Sztumskie Pole.

Zarządzenie Nr 73/2008 z dnia 10 lipca 2008 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 55/08 z dnia 29 maja 2008r. w sprawie ustalenia ceny sprzedaży działki nr 124/4 położonego w obrębie nr 3 Miasta Sztum z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej oraz ustalenia składu komisji do przeprowadzenia czynności związanych z jej sprzedażą na rzecz osoby, która zamierza tę nieruchomość nabyć.

Zarządzenie Nr 74/2008 z dnia 11 lipca 2008 r. w sprawie okreslenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2008r. do uchwały Rady Miejskiej nr XXVI/176/08 z dnia 5 lipca 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008r.

Zarządzenie Nr 75/2008 z dnia 16 lipca 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki czynszu dzierżawnego za dzierżawę nieruchomości, położonej w Sztumie przy ul. Sienkiewicza 2, ob. geodezyjny nr 2, przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej, zgodnie z podjętą Uchwałą nr XXV/175/08 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 14 czerwca 2008r.

Zarządzenie Nr 76/2008 z dnia 16 lipca 2008 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008r.

Zarządzenie Nr 77/2008 z dnia 23 lipca 2008 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

Zarządzenie Nr 78/2008 z dnia 24 lipca 2008 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Miasta i Gminę Sztum w zakresie realizacji projektu systemowego Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztumie pn. Program aktywizacji społeczno- zawodowej w gminie Sztum „WCZORAJ DZIŚ JUTRO”.

Zarządzenie Nr 79/2008 z dnia 29 lipca 2008 r. w sprawie rozłożenia na raty zadłużenia z tytułu czynszu i opłat za mieszkanie.

Zarządzenie Nr 80/2008 z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie rozłożenia na raty należności pieniężnej z tytułu opłat czynszu najmu.

Zarządzenie Nr 81/2008 z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008r.

Zarządzenie Nr 82/2008 z dnia 25 sierpnia 2008 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.
 

Zarządzenie Nr 83/2008 z dnia 12 sierpnia 2008 roku Burmistrza Miasta i Gminy Sztum w sprawie wprowadzenia Zakładowego Planu Kont oraz instrukcji kontroli wewnętrznej i obiegu dowodow finansowo-księgowych


Zarządzenie Nr 84/2008 z dnia 25 sierpnia 2008 r. w sprawie ustalenia formy przeprowadzenia przetargu, ceny wywoławczej i powołania osób do składu komisji do przeprowadzenie przetargu związanego ze sprzedażą nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Czernin Gmina Sztum.

Zarządzenie Nr 85/2008 z dnia 25 sierpnia 2008 r. w sprawie powołania osób do składu komisji do przeprowadzenia czynności związanych ze sprzedażą lokali mieszkalnych na rzecz najemców.

Zarządzenie Nr 86/2008 z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przeniesienia planowanych wydatków między paragrafami w budżecie gminy na 2008r.

Zarządzenie Nr 87/2008 z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Sztum oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej inwestycji kultury za I półrocze 2008 r.

Zarządzenie Nr 88/2008 z dnia 2 września 2008 r. w sprawie ustalenia ceny i powołania osób do składu komisji do przeprowadzenia czynności związanych ze sprzedażą w drodze bez przetargu nieruchomości zabudowanej położonej w Sztumie przy ul. Reja na rzecz dotychczasowego dzierżawcy.

Zarządzenie Nr 89/2008 z dnia 4 września 2008 r. w sprawie określenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2008r. do uchwały Rady Miejskiej nr XXVII/185/08 z dnia 30 sierpnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008r.

Zarządzenie Nr 90/2008 z dnia 8 września 2008 r. w sprawie rozpoczęcia sprzedaży lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ul. Nowowiejskiego nr 14 „o” oraz ustalenia formy zbycia udziałów do gruntu oznaczonego nr 289 i 288 o łącznej pow. 737m2.

Zarządzenie Nr 91/2008 z dnia 8 września 2008 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008r.

Zarządzenie Nr 92/2008 z dnia 9 września 2008 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o dofinansowanie zakupu podręczników w roku szkolnym 2008/2009.

Zarządzenie Nr 95/2008 z dnia 18 września 2008 r. w sprawie ustalenia formy zbycia, ceny wywoławczej oraz terminu zagospodarowania nieruchomości położonych w Sztumie obręb 2 Miasta Sztum, objętych ochroną konserwatora zabytków zgodnie z decyzją nr 82/N z dnia 16.07.1959 roku z przeznaczeniem na Centrum Hotelowo- Konferencyjne.

Zarządzenie Nr 96/2008 z dnia 29 września 2008 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008r.

Zarządzenie Nr 97/2008 z dnia 19 września 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu dzierżawnego za dzierżawę części działki nr 573/2 o pow. 16,00m2, położonej przy ul. Mickiewicza, w ob. geodezyjnym nr 2 miasta Sztum.

Zarządzenie Nr 98/2008 z dnia 19 września 2008 r. w sprawie przeprowadzenia obowiązkowej deratyzacji (odszczurzenia) na obszarze miasta i gminy Sztum.

Zarządzenie Nr 99/2008 z dnia 30 września 2008 r. w sprawie rozłożenia na raty należności pieniężnej z tytułu odsetek pozostałych po spłacie należności głównej- udział w kosztach inwestycji pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Sztumie ul. Wojciechowskiego.

Zarządzenie Nr 100/2008 z dnia 30 września 2008 r. w sprawie przeniesień planowanych wydatków między paragrafami w budżecie gminy na 2008r.

Zarządzenie Nr 101/2008 z dnia 9 października 2008 r. w sprawie określenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2008r. do uchwały Rady Miejskiej nr XXVIII/197/08 z dnia 4 października 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008r.

Zarządzenie Nr 102/2008 z dnia 14 października 2008 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008r.

Zarządzenie Nr 103/2008 z dnia 16 października 2008 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do II przetargu ustnego nieograniczonego i powołania osób do składu komisji do przeprowadzenia przetargu związanego ze sprzedażą nieruchomości przeznaczonej na prowadzenie Ośrodka Wypoczynkowego, położonego w krynicy Morskiej.

Zarządzenie Nr 104/2008 z dnia 23 października 2008 r. w sprawie przeniesień planowanych wydatków z rezerwy budżetowej oraz między rozdziałami i paragrafami w budżecie gminy na 2008r.

Zarządzenie Nr 105/2008 z dnia 30 października 2008 r. w sprawie powołania osób do składu komisji do przeprowadzenia czynności związanych ze sprzedażą lokali mieszkalnych na rzecz najemców.

Zarządzenie Nr 106/2008 z dnia 30 października 2008 r. w sprawie powołania osób do składu komisji do przeprowadzenia czynności związanych ze sprzedażą na rzecz najemcy nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie bliźniaczej położonej w Gościszewie oraz ustalenia wysokości bonifikaty od ceny sprzedaży.

Zarządzenie Nr 107/2008 z dnia 3 listopada 2008 r. w sprawie umorzenia odsetek z tytułu opóźnienia w zapłacie czynszu i opłat za lokal mieszkalny.

Zarządzenie Nr 108/2008 z dnia 4 listopada 2008 r. w sprawie okreslenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2008r. do uchwały Rady Miejskiej nr XXIX/204/08 z dnia 30 października 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008r.

Zarządzenie Nr 109/2008 z dnia 5 listopada 2008 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008r.

Zarządzenie Nr 110/2008 z dnia 13 listopada 2008 r. w sprawie projektu budżetu Gminy Sztum na 2009r., przyjęcia informacji o stanie mienia komunalnego na dzień 30 września 2008r. oraz prognozy kwoty długu na rok 2009r.

Zarządzenie Nr 111/2008 z dnia 13 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki czynszu za najem garaży i pomieszczeń magazynowych oraz opłat za bezumowne korzystanie z pomieszczeń.

Zarządzenie Nr 112/2008 z dnia 14 listopada 2008 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

Zarządzenie Nr 113/2008 z dnia 14 listopada 2008 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu przeprowadzenia przetargu pisemnego nieograniczonego na oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste i sprzedaż budynku wymienionych w uchwale Rady Miejskiej w Sztumie nr XXVI/178/08, z dnia 5 lipca 2008r. w sprawie sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości położonych w Sztumie obręb 2 Miasta Sztum, objętych ochroną Konserwatora zabytków zgodnie z decyzją nr 82/N z dnia 16.07.1959r., z przeznaczeniem na Centrum Hotelowo- Konferencyjne.

Zarządzenie Nr 114/2008 z dnia 18 listopada 2008 r. w sprawie określenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2008r. do uchwały Rady Miejskiej nr XXX/212/08 z dnia 14 listopada 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008r.

Zarządzenie Nr 115/2008 z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008r.

Zarządzenie Nr 116/2008 z dnia 24 listopada 2008 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

Zarządzenie Nr 117/2008 z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008r.

Zarządzenie Nr 118/2008 z dnia 11 grudnia 2008 r. w sprawie określenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2008r. do uchwały Rady Miejskiej nr XXXI/221/08 z dnia 5 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008r.

Zarządzenie Nr 119/2008 z dnia 11 grudnia 2008 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008r.

Zarządzenie Nr 120/2008 z dnia 12 grudnia 2008 r. w sprawie umorzenia należności pieniężnych w warunkach zgony dłużnika.

Zarządzenie Nr 121/2008 z dnia 12 grudnia 2008 r. w sprawie umorzenia należności głównej i ubocznych z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste.

Zarządzenie Nr 122/2008 z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie organizacji stałego dyżuru na czas zagrożenia i wojny na terenie miasta i gminy Sztum.

Zarządzenie Nr 123/2008 z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji.

Zarządzenie Nr 124/2008 z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie rozłożenia na raty i umorzenia odsetek z tytułu zadłużenia w zapłacie czynszu i opłat za mieszkanie.

Zarządzenie Nr 125/2008 z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie przeniesień planowanych wydatków z rezerwy budżetowej oraz między paragrafami w budżecie gminy na 2008r.

Zarządzenie Nr 126/2008 z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie przeniesień planowanych wydatków z rezerwy budżetowej celowej oraz między rozdziałami i paragrafami w budżecie gminy na 2008r.

Zarządzenie Nr 127/2008 z dnia 31 grudnia 2008 r. w sprawie okreslenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2008r. do uchwały Rady Miejskiej nr XXXII/225/08 z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008r.

Zarządzenie Nr 128/2008 z dnia 31 grudnia 2008 r. w sprawie przeniesień planowanych wydatków między rozdziałami i paragrafami w budżecie gminy na 2008r.


 

Rok 2009Zarządzenie Nr 1/2009 z dnia 8 stycznia 2009 r. w sprawie określenia szczegółowych rodzajów zadań, formy zlecenia oraz wysokości środków na poszczególne zadania.

Zarządzenie Nr 2/2009 z dnia 8 stycznia 2009 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej oraz uchwalenie Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej.

Zarządzenie Nr 3/2009 z dnia 16 stycznia 2009 r. w sprawie określenia układu wykonawczego budżetu gmina na 2009 rok.

Zarządzenie Nr 4/2009 z dnia 16 stycznia 2009 r. w sprawie przeniesień planowanych wydatków między rozdziałami i paragrafami w budżecie gminy na 2009r.

Zarządzenie Nr 5/2009 z dnia 26 stycznia 2009 r. w sprawie przeniesień planowanych wydatków między paragrafami w budżecie gminy na 2009r.

Zarządzenie Nr 6/2009 z dnia 28 stycznia 2009 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej oaz uchwalenia Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej.

Zarządzenie Nr 7/2009 z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie planu dofinansowania form dokształcenia i doskonalenia zawodowego na rok 2009 dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Miasto i Gminę Sztum

Zarządzenie Nr 8/2009 z dnia 13 lutego 2009 r. w sprawie określenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok do uchwały Rady Miejskiej Nr XXXIII/236/09 z dnia 7 lutego 2009 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.

Zarządzenie Nr 9/2009 z dnia 16 lutego 2009 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej oraz uchwalenia Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej.

Zarządzenie Nr 10/2009 z dnia 16 lutego 2009 r. w sprawie określenia szczegółowych rodzajów zadań, formy zlecenia oraz wysokości środków na poszczególne zadania.

Zarządzenie Nr 11/2009 z dnia 16 lutego 2009 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej oraz uchwalenia Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej.

Zarządzenie Nr 12/2009 z dnia 18 lutego 2009 r. w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzenia służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę.

Zarządzenie Nr 13/2009 z dnia 18 lutego 2009 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie.

Zarządzenie Nr 14/2009 z dnia 18 lutego 2009 r. w sprawie wyboru ofert realizacji zadań publicznych w formie wspierania wykonania zadań wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

Zarządzenie Nr 15/2009 z dnia 25 lutego 2009 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Sztum nr 1/09 z dnia 8 stycznia 2009r. w sprawie określenia szczegółowych rodzajów zadań, formy zlecenia oraz wysokości środków na poszczególne zadania.

Zarządzenie Nr 16/2009 z dnia 25 lutego 2009 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Sztum Nr 11/09 z dnia 16 lutego 2009r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej oraz uchwalenia Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej.

Zarządzenie Nr 17/2009 z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie zmiany składu Społecznej Komisji Mieszkaniowej.

Zarządzenie Nr 19/2009 z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie umorzenia zaległości z tytułu czynszu i opłat za lokal mieszkalny.

Zarządzenie Nr 20/2009 z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Miasta i Gminy Sztum w zakresie realizacji projektu systemowego Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztumie pn. Program aktywizacji społeczno- zawodowej w gminie Sztum „WCZORAJ DZIŚ JUTRO”.

Zarządzenie Nr 21/2009 z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009r.

Zarządzenie Nr 22/2009 z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009r.

Zarządzenie Nr 23/2009 z dnia 13 marca 2009 r. w sprawie wyboru ofert na realizację zadania publicznego w 2009r. tj. organizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży.

Zarządzenie Nr 24/2009 z dnia 16 marca 2009 r. w sprawie powołania osób do składu komisji do przeprowadzania czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu ustnego nieograniczonego na najem garaży położonych w Sztumie obręb geodezyjny nr 2 (przy Zakładzie Karnym).

Zarządzenie Nr 25/2009 z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie rozłożenia na raty i umorzenia odsetek z tytułu zadłużenia w zapłacie czynszu i opłat za mieszkanie.

Zarządzenie Nr 26/2009 z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie określenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok do uchwały Rady Miejskiej nr XXXIV/247/09 z dnia 20 marca 2009 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.

Zarządzenie Nr 27/2009 z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009r.

Zarządzenie Nr 28/2009 z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie powołania składu komisji do przeprowadzenia przetargu pisemnego nieograniczonego na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych położonych w Sztumie obręb 2 Miasta Sztum, objętych ochroną Konserwatora Zabytków z równoczesną sprzedażą położonych na tych nieruchomościach budynków, budowli i urządzeń z przeznaczeniem na Centrum Hotelowo- Konferencyjne.

Zarządzenie Nr 29/2009 z dnia 1 kwietnia 2009 r. w sprawie harmonogramu dochodów i wydatków budżetu Gminy Sztum.

Zarządzenie Nr 30/2009 z dnia 1 kwietnia 2009 r. w sprawie przyjęcia harmonogramu dochodów i wydatków budżetu Gminy Sztum, na II kwartał 2009 roku.

Zarządzenie Nr 31/2009 z dnia 2 kwietnia 2009 r. w sprawie wyboru ofert realizacji zadań publicznych w formie wspierania wykonania zadań wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

Zarządzenie Nr 32/2009 z dnia 8 kwietnia 2009 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.

Zarządzenie Nr 33/2009 z dnia 15 kwietnia 2009 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

Zarządzenie Nr 34/2009 z dnia 15 kwietnia 2009 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

Zarządzenie Nr 35/2009 z dnia 16 kwietnia 2009 r. w sprawie umorzenia odsetek z tytułu opóźnienia w zapłacie czynszu i opłat za lokal mieszkalny.

Zarządzenie Nr 36/2009 z dnia 20 kwietnia 2009 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009r.

Zarządzenie Nr 37/2009 z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu w lokalach stanowiących mieszkaniowy zasób Miasta i Gminy Sztum.

Zarządzenie Nr 38/2009 z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie powołania osób do składu komisji do przeprowadzenia czynności związanych z przeprowadzeniem drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na najem garaży położonych w Sztumie obręb geodezyjny nr 2 (przy Zakładzie Karnym).

Zarządzenie Nr 39/2009 z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie wprowadzenia Planu Ochrony Informacji Niejawnych w Urzędzie Miasta i Gminy Sztum.

Zarządzenie Nr 40/2009 z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie okreslenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 r. do uchwały Rady Miejskiej nr XXXVI/261/09 z dnia 25 kwietnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009r.

Zarządzenie Nr 41/2009 z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami w budżecie gminy na 2009r.

Zarządzenie Nr 42/2009 z dnia 11 maja 2009 r. w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych gminie Sztumie dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009r.

Zarządzenie Nr 43/2009 z dnia 11 maja 2009 r. w sprawie zmian w harmonogramie realizacji dochodów i wydatków budżetu Gminy Sztum na II kwartał 2009r.

Zarządzenie Nr 44/2009 z dnia 15 maja 2009 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia rokowań związanych ze sprzedażą nieruchomości przeznaczonej na prowadzenie Ośrodka Wypoczynkowego, położonego w Krynicy Morskiej.

Zarządzenie Nr 45/2009 z dnia 15 maja 2009 r. w sprawie powołania osób do składu komisji do przeprowadzenia II przetargu związanego ze sprzedażą nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Czernin, Gmina Sztum.

Zarządzenie Nr 46/2009 z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie zmian w harmonogramie realizacji dochodów i wydatków budżetu Gminy Sztum na II kwartał 2009r.

Zarządzenie Nr 47/2009 z dnia 4 czerwca 2009 r. w sprawie określenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok do uchwały Rady Miejskiej Nr XXXVII/274/09 z dnia 29 maja 2009 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.

Zarządzenie Nr 49/2009 z dnia 5 czerwca 2009 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009r.

Zarządzenie Nr 50/2009 z dnia 5 czerwca 2009 r. w sprawie zmian w harmonogramie realizacji dochodów i wydatków budżetu Gminy Sztum na II kwartał 2009r.

Zarządzenie Nr 51/2009 z dnia 10 czerwca 2009 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

Zarządzenie Nr 52/2009 z dnia 10 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o dofinansowanie zakupu podręczników w roku szkolnym 2009/2010.

Zarządzenie Nr 53/2009 z dnia 10 czerwca 2009 r. w sprawie powołania osób do składu Komisji do przeprowadzenia czynności związanych ze sprzedażą lokali mieszkalnych na rzecz najemców.

Zarządzenie Nr 54/2009 z dnia 17 czerwca 2009 r. w sprawie powołania składu komicji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego dotyczącego sprzedaży działki nr 279/138 położonej w Sztumie obręb 2 miasta Sztum przeznaczonej pod budowę Stacji Transformatorowej.

Zarządzenie Nr 55/2009 z dnia 22 czerwca 2009 r. w sprawie przeniesień planowanych wydatków z rezerwy budżetowej i między paragrafami w budżecie gminy na 2009r.

Zarządzenie Nr 57/2009 z dnia 24 czerwca 2009 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

Zarządzenie Nr 58/2009 z dnia 30 czerwca 2009r.w sprawie maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia dla kierowników i zastępców kierowników jednostek budżetowych, gospodarstw pomocniczych tych jednostek oraz zakładów budżetowych jednostek samorządu terytorialnego.

Zarządzenie Nr 59/2009 z dnia 30 czerwca 2009r.w sprawie ustalenia Regulaminu Pracowników w Urzędzie Miasta i Gminy w Sztumie.

Zarządzenie Nr 60/2009 z dnia 30 czerwca 2009r.w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników w Urzędzie Miasta i Gminy w Sztumie.

Zarządzenie Nr 61/2009 z dnia 30 czerwca 2009r.w sprawie przyjęcie harmonogramu dochodów i wydatków budżetu Gminy Sztum na III kwartał 2009 roku.

Zarządzenie Nr 62/2009 z dnia 30 czerwca 2009r.w sprawie zmian w harmonogramie realizacji dochodów i wydatków budżetu Gminy Sztum na II kwartał 2009 roku.

Zarządzenie Nr 62A/2009 z dnia 3 lipca 2009r.w sprawie powołania Komisji rozpatrującej wnioski o udzielenie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.

Zarządzenie Nr 63/2009 z dnia 7 lipca 2009r.w sprawie powołania składu komisji do sprzedaży w drodze bez przetargu działki nr 562/3 położonej w Sztumie przy ul. Młyńskiej.

Zarządzenie Nr 64/2009 z dnia 7 lipca 2009r.W sprawach okreslenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok do uchwały Rady Miejskiej nr XXXVIII/284/09 z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.

Zarządzenie Nr 65/2009 z dnia 9 lipca 2009r.w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok.

Zarządzenie Nr 66/2009 z dnia 15 lipca 2009r.w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

Zarządzenie Nr 67/2009 z dnia 16 lipca 2009r.w sprawie zmian w harmonogramie realizacji dochodów i wydatków budżetu Gminy Sztum na III kwartał 2009 r.

Zarządzenie Nr 68/2009 z dnia 21 lipca 2009r.w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie.

Zarządzenie Nr 69/2009 z dnia 22 lipca 2009r.w sprawie ustalenia wysokości stawki czynszu za najem stolarni w budynku po byłym ZGKiM w Sztumie.

Zarządzenie Nr 70/2009 z dnia 24 lipca 2009r.w sprawie przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami w budżecie gminy na 2009r.

Zarządzenie Nr 71/2009 z dnia 30 lipca 2009r.w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Aleksandry Szaryckiej nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie Nr 72/2009 z dnia 30 lipca 2009r.w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Jadwigi Reichel nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie Nr 73/2009 z dnia 30 lipca 2009r.w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Magdaleny Szmaków nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie Nr 74/2009 z dnia 30 lipca 2009r.w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Sylwii Rucińskiej- Mucha nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie Nr 75/2009 z dnia 30 lipca 2009r.w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Marzeny Szpalerskiej nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie Nr 76/2009 z dnia 3 sierpnia 2009r.w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

Zarządzenie Nr 77/2009 z dnia 5 sierpnia 2009r.w sprawie powołania osób do składu komisji do przeprowadzenia czynności związanych ze sprzedażą nieruchomości zabudowanej budynkiem usługowym położonym w Sztumie przy ul. Chełmińskiej i Słowackiego na działce nr 476/2 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności związanej z podstawową opieką zdrowotną.

Zarządzenie Nr 78/2009 z dnia 5 sierpnia 2009r.w sprawie powołania osób do składu komisji do przeprowadzenia czynności związanych ze sprzedażą nieruchomości zabudowanej budynkiem byłej hydroforni i nieczynnej studni położonych na działce oznaczonej nr 127/1 w Nowej Wsi.

Zarządzenie Nr 79/2009 z dnia 5 sierpnia 2009r.w sprawie powołania osób do składu komisji do przeprowadzenia czynności związanych ze sprzedażą nieruchomości gruntowej oznaczonej nr 325/2 położonej w obrębie geodezyjnym Postolin z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne.

Zarządzenie Nr 80/2009 z dnia 5 sierpnia 2009r.w sprawie powołania osób do składu komisji do przeprowadzenia czynności związanych ze sprzedażą nieruchomości gruntowej oznaczonej nr 4 położonej w obrębie geodezyjnym Koślinka.

Zarządzenie Nr 81/2009 z dnia 10 sierpnia 2009r.w sprawie powołania osób do składu komisji do przeprowadzenia czynności związanych ze sprzedażą lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy.

Zarządzenie Nr 82/2009 z dnia 12 sierpnia 2009r.w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

Zarządzenie Nr 83/2009 z dnia 13 sierpnia 2009r.w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009r.

Zarządzenie Nr 84/2009 z dnia 13 sierpnia 2009r.w sprawie zmian w harmonogramie realizacji dochodów i wydatków budżetu Gminy Sztum na III kwartał 2009r.

Zarządzenie Nr 85/2009 z dnia 13 sierpnia 2009r.w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Sztum nr 14/09 z dnia 18 lutego w sprawie wyboru ofert realizacji zadań publicznych w formie wspierania wykonania zadań wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji

Zarządzenie Nr 86/2009 z dnia 25 sierpnia 2009r.w sprawie zmian w harmonogramie realizacji dochodów i wydatków budżetu Gminy Sztum na III kwartał 2009 roku.

Zarządzenie Nr 87/2009 z dnia 25 sierpnia 2009r.w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Sztum oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego.

Zarządzenie Nr 88/2009 z dnia 3 września 2009r.w sprawie powołania osób do składu komisji do przeprowadzenia czynności związanych ze sprzedażą lokali mieszkalnych lub budynków mieszkalnych na rzecz najemców.

Zarządzenie Nr 89/2009 z dnia 3 września 2009r.w sprawie: powołania osób do składu komisji do przeprowadzenia czynności związanych ze sprzedażą działek gruntu położonych w Sztumie przy ul. Reja w Sztumie na rzecz użytkowników wieczystych.

Zarządzenie Nr 90/2009 z dnia 3 września 2009r.w sprawie okreslenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok do uchwały Rady Miejskiej Nr XXXIX/291/09 z dnia 2 sierpnia 2009 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.

Zarządzenie Nr 91/2009 z dnia 7 września 2009r.w sprawie ustalenia wysokości stawki czynszu za najem lokali użytkowych w budynku po byłym ZGKiM w Sztumie oraz placu.

Zarządzenie Nr 92/2009 z dnia 8 września 2009r.w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 r.

Zarządzenie Nr 93/2009 z dnia 8 września 2009r.w sprawie zmian w harmonogramie realizacji dochodów i wydatków budżetu Gminy Sztum na III kwartał 2009r.

Zarządzenie Nr 94/2009 z dnia 8 września 2009r. w sprawie powołania osób do składu komisji do przeprowadzenia czynności związanych z przeprowadzaniem trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na najem garażu położonego w Sztumie obręb geodezyjny nr 2 (przy Zakładzie Karnym).

Zarządzenie Nr 95/2009 z dnia 17 września 2009r.w sprawie ustalenia powołania składu komisji do przeprowadzenia przetargu nie ograniczonego dotyczącego sprzedaży nieruchomości położonej w obrębie 2 Miasta Sztum, przy ul. Chełmińskiej przeznaczonej pod budowę budynku mieszkalno-usługowego z funkcją usług medycznych.

Zarządzenie Nr 96/2009 z dnia 22 września 2009r.w sprawie umorzenia zaległości z tytułu czynszu i opłat za lokal mieszkalny.

Zarządzenie Nr 97/2009 z dnia 22 września 2009r.w sprawie umorzenia odsetek z tytułu opóźnienia z zapłacie czynszu i opłat za lokal mieszkalny.

Zarządzenie Nr 98/2009 z dnia 22 września 2009r.w sprawie umorzenia zaległości z tytułu czynszu i opłat za lokal mieszkalny.

Zarządzenie Nr 99/2009 z dnia 22 września 2009r.w sprawie umorzenia zaległości z tytułu czynszu i opłat za lokal mieszkalny.

zarzadzenie_100_2009

Zarządzenie Nr 101/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 23 września 2009r. w sprawie przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami w budżecie gminy na 2009r.

Zarządzenie Nr 102/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 23 września 2009r. w sprawie zmiany składu Komisji Mieszkaniowej.

Zarządzenie Nr 103/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 29 września 2009r. w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Sztum Nr 1/09 z dnia 8 stycznia 2009r. w sprawie określenia szczegółowych rodzajów zadań, formy zlecenia oraz wysokości srodków na poszczególne zadania.

Zarządzenie Nr 104/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 29 września 2009r. w sprawie określenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok do uchwały Rady Miejskiej Nr XL/300/09 z dnia 23 września 2009 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.

Zarządzenie Nr 105/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 30 września 2009r. w sprawie przyjęcia harmonogramu dochodów i wydatków budżetu Gminy Sztum na IV kwartwał 2009 roku.

Zarządzenie Nr 106/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 30 września 2009r. w sprawie zmian w harmonogramie realizacji dochodów i wydatków budżetu Gminy Sztum na III kwartwał 2009r.

Zarządzenie Nr 107/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 1 pażdziernika 2009r. w sprawie powołania członków Komisji Przetargowej.

Zarządzenie Nr 108/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 1 pażdziernika 2009r. w sprawie powołania członków Komisji Przetargowej.

Zarządzenie Nr 109/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 5 pażdziernika 2009r. w sprawie powołania komisji osób do składu komisji do przeprowadzenia czynności związanych z przeprowadzaniem przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę działek nr 181/1 i 182 położonych w obrębie gm. Sztum.

Zarządzenie Nr 110/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 6 pażdziernika 2009r. w sprawie przeniesień planowanych wydatków z rezerwy budżetowej oraz między paragrafami w budżecie gminy na 2009r.

Zarządzenie Nr 111/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 6 pażdziernika 2009r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

Zarządzenie Nr 112/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 6 pażdziernika 2009r. w sprawie zmiany Regulaminu Wynagradzania Pracowników w Urzedzie Miasta i Gminy w Sztumie wprowadzonego Zarządzeniem Nr 60/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 30 czerwca 2009r.

Zarządzenie Nr 113/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 6 pażdziernika 2009r. w sprawie wprowadzenia programu przeprowadzania szkoleń pracowników Urzedu Miasta i Gminy Sztum w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Zarządzenie Nr 114/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 6 pażdziernika 2009r. w sprawie powołania Komisji ds. świadczeń socjalnych w Urzedzie Miasta i Gminy w Sztumie.

Zarządzenie Nr 115/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 6 pażdziernika 2009r. w sprawie wprowadzenia regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie.

Zarządzenie Nr 116/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 14 pażdziernika 2009r. w sprawie powołania osób do składu komisji do przeprowadzania czynności związanych ze sprzedażą nieruchomości gruntowej oznaczonej nr 4 położonej w obrębie geodezyjnym Koślinka oraz ze sprzedaża nieruchomości gruntowej oznaczonej nr 325/2 położonej w obrebie geodezyjnym Postolin z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne w drodze II przetargu nieograniczonego.

Zarządzenie Nr 117/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 16 pażdziernika 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009r.

Zarządzenie Nr 118/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 16 pażdziernika 2009r. w sprawie ogłoszenia konkursu dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publiczynch i nie działających w celu osiągnięcia zysku na wyłonienie partnera do realizacji projektu w ramach regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa 9 lokalna Infrastruktura Społeczna i Inicjatywy Obywatelskie, działanie 9.3- Lokalne Inicjatywy Obywatelskie w subregionie nadwiślańskim.

Zarządzenie Nr 119/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 3 listopada 2009r. w sprawie określenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok do uchwały Rady Miejskiej Nr XLI/304/09 z dnia 29 października 2009 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.

Zarządzenie Nr 120/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 3 listopada 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009r.

Zarządzenie Nr 122/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 4 listopada 2009r. w sprawie wyboru ofert realizacji zadań publicznych w formie wspierania wykonania zadań wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

Zarządzenie Nr 123/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 13 listopada 2009r. w sprawie projektu budżetu gminy Sztum na 2010 rok, przyjęcia informacji o stanie mienia komunalnego na dzień 30 wrześcnia 2009r. oraz prognozy kwoty długu na rok 2010.

Zarządzenie Nr 124/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 13 listopada 2009r. w sprawie powołania osób do składu komisji do przeprowadzenia czynności zwiazanych ze sprzedażą lokali mieszkalnych lub budynków mieszkalnych na rzecz najemców.

Zarządzenie Nr 125/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 13 listopada 2009r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzedu Miasta i Gminy w Sztumie.

Zarządzenie Nr 126/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 13 listopada 2009r. w sprawie powołania skłądu komisji do przeprowadzenia przetargów na sprzedaż działek położonych w Sztumie przy ul. Kościuszki przeznaczonych pod budowę garaży.

Zarządzenie Nr 127/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 13 listopada 2009r. w sprawie powołania składu komisji do spisania protokołu z przeprowadzenia II przetargu nieograniczonego dotyczącego sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie 2 Miasta Sztum, przy ul. Chełmińskiej przeznaczonej na prowadzenie dziłalności związanej z podstawową opieką zdrowotną.

Zarządzenie Nr 128/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 16 listopada 2009r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzedu Miasta i Gminy w Sztumie.

Zarządzenie Nr 129/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 19 listopada 2009r. w sprawie ustalenia składu osobowego komisji do przeprowadzenia II pisemnego przetargu nieograniczonego na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych położonych w Sztumie obręb 2 Miasta Sztum, objetych ochroną Konserwatora Zabytków z równoczesna sprzedaża istniejących budynków, budowli i urządzeń z przeznaczeniem na Centrum Hotelowo-Konferencyjne.

Zarządzenie Nr 130/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 19 listopada 2009r. w sprawie określenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok do uchwały Rady Miejskiej Nr XLII/317/09 z dnia 13 listopada 2009 roku w sprawie zmian w budżecie gminy 2009 rok.

Zarządzenie Nr 131/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 20 listopada 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009r.

Zarządzenie Nr 132/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

Zarządzenie Nr 133/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

Zarządzenie Nr 134/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

Zarządzenie Nr 135/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej oraz uchwalenia Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej.

Zarządzenie Nr 137/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie określenia szczegołowych rodzajów zadań, formy zlecania oraz wysokości środków na poszczególne zadania.

Zarządzenie Nr 138/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie powołania miejsko-gminnej Komisji Urbanistyczno-Arcgitektonicznej.

Zarządzenie Nr 139/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie powołania osób do składu komisji do przeprowadzenia czynności związanych ze sprzedażą działki położonej w miejscowości Czernin na rzecz uzytkownika wieczystego tj. Małej Spółdzielni Mieszkaniowej "Powiśle w Czerninie".

Zarządzenie Nr 140/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla pracowników Urzedu Miasta i Gminy w Sztumie wprowadzonego Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy w Sztumie Nr 115/2009 z dnia 6 października 2009r.

Zarządzenie Nr 141/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 2 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy 2009r.

Zarządzenie Nr 142/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 7 grudnia 2009r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

Zarządzenie Nr 143/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 10 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009r.

Zarządzenie Nr 144/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 11 grudnia 2009r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

Zarządzenie Nr 146/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 21 grudnia 2009r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej.

Zarządzenie Nr 147/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 28 grudnia 2009r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 144/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 11 grudnia 2009r. w sprawie powołania komisji przetargowej.

Zarządzenie Nr 149/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie określenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok do uchwały Rady Miejskiej Nr XLIII/323/09 z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009 rok.

Zarządzenie Nr 150/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009r.

Zarządzenie Nr 151/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie zmian w harmonogramie realizacji dochodów i wydatków budżetu Gminy Sztum na IV kwartał 2009 roku.

Zarządzenie Nr 152/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 133/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie powołania Komisji przetargowej.


 

Rok 2010Zarządzenie Nr 1/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 4 stycznia 2010r. w sprawie rezygnacji ze sporządzania harmonogramu dochodów i wydatków budżetu Gminy Sztum.

Zarządzenie Nr 2/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 7 stycznia 2010r. w sprawie wyboru ofert realizacji zadań publicznych w formie wspierania wykonania zadań wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

Zarządzenie Nr 3/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 8 stycznia 2010r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

Zarządzenie Nr 5/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 5 stycznia 2010r. w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w budżecie gminy na 2010r.

Zarządzenie Nr 6/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 19 stycznia 2010r. w sprawie określenia szczegółowych rodzajów zadań, formy zlecania oraz wysokości środków na poszczególne zadania.

Zarządzenie Nr 7/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 19 stycznia 2010r. w sprawie powołania komisji Konkursowej oraz uchwalenia Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej.

Zarządzenie Nr 8/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 29 stycznia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010r.

Zarządzenie Nr 9/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 01 lutego 2010r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu M i G w Sztumie.

Zarządzenie Nr 10/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 10 lutego 2010r. w sprawie powołania osób do składu komisji do przeprowadzenia czynności związanych ze sprzedażą nieruchomości gruntowej w drodze bezprzetargowej z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania przyległej nieruchomości położonej w Sztumie przy ul. Lipowej nr. 6.

Zarządzenie Nr 11/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 15 lutego 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010r.

Zarządzenie Nr 12/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 147/2005 Burmistrza miasta i Gminy Sztum z dnia 21 listopada 2005 w sprawie powołania gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Zarządzenie Nr 13/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej oraz uchwalenia Regulaminu Pracy komisji Konkursowej.

Zarządzenie Nr 14/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie określenia szczegółowych rodzajów zadań.

Zarządzenie Nr 15/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy.

Zarządzenie Nr 16/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 01 marca 2010r. w sprawie powołania rzeczoznawców do przeprowadzenia szacowania na terenie M i G Sztum.

Zarządzenie Nr 17/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 08 marca 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.

Zarządzenie Nr 18/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 12 marca 2010r. w sprawie wyboru ofert realizacji zadań publicznych.

Zarządzenie Nr 19/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 12 marca 2010r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu M i G w Sztumie.

Zarządzenie Nr 20/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 24 marca 2010r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

Zarządzenie Nr 21/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 31 marca 2010r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

Zarządzenie Nr 22/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 31 marca 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.

Zarządzenie Nr 23/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 7 kwietnia 2010r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

Zarządzenie Nr 24/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 7 kwietnia 2010r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

Zarządzenie Nr 25/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 12 kwietnia 2010r. w sprawie zmian budżecie gminy na 2010 rok.

Zarządzenie Nr 26/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 16 kwietnia 2010r. w sprawie wyboru oferty na realizacje zadania publicznego w 2010 roku tj. org. pozalekcyjnych zajęć.

Zarządzenie Nr 27/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 16 kwietnia 2010r. w sprawie wyboru oferty na realizację zadania publicznego w 2010.

Zarządzenie Nr 28/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 24 kwietnia 2010r. w sprawie powołania osób do składu komisji do przeprowadzenia czynności związanych ze sprzedażą lub oddaniem w użytkowanie wieczyste gruntów przeznaczonych na poprawienie warunków zagospodarowanych nieruchomości przyległych.

Zarządzenie Nr 29/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych.

Zarządzenie Nr 30/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie ustalenia stawki czynszu w lokalach stanowiących mieszkaniowy zasób M i G Sztum.

Zarządzenie Nr 31/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 05 maja 2010r. w sprawie podania do publicznej wiadomości inf. O nr. i granicach obwodów głosowania.

Zarządzenie Nr 32/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 10 maja 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010r.

Zarządzenie Nr 33/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 11 maja 2010r. w sprawie powołania składu Komisji do przeprowadzenia Przetargu nieograniczonego.

Zarządzenie Nr 34/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 11 maja 2010r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu M i G Sztum.

Zarządzenie Nr 35/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 17 maja 2010r. w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego.

Zarządzenie Nr 36/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 18 maja 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010r.

Zarządzenie Nr 37/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 24 maja 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010r.

Zarządzenie Nr 38/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 21 maja 2010r. w sprawie wyznaczenia lidera gminnego do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego.

Zarządzenie Nr 39/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 24 maja 2010r. w sprawie zawieszenia zajęć w Szkole Podstawowych w Piekle.

Zarządzenie Nr 40/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 31 maja 2010r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Sztum.

Zarządzenie Nr 41/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 31 maja 2010r. w sprawie przywrócenia zajęć w Szkole Podstawowej w Piekle.

Zarządzenie Nr 42/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 01 czerwca 2010r. w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego.

Zarządzenie Nr 43/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 01 czerwca 2010r. w sprawie umorzenia odsetek z tytułu opóźnienia z zapłacie za wywóz nieczystości stałych.

Zarządzenie Nr 44/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 07 czerwca 2010r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyr. Szkoły w Piekle.

Zarządzenie Nr 45/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 07 czerwca 2010r. w sprawie zmian w budżecie.

Zarządzenie Nr 46/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 08 czerwca 2010r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 40/2010 Burmistrza Mi G z dn. 31.05.2010.

Zarządzenie Nr 47/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 16 czerwca 2010r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o dofinansowanie zakupu podręczników.

Zarządzenie Nr 48/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 18 czerwca 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.

Zarządzenie Nr 49/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 40/2010 Burmistrza M i G z dnia 31 maja 2010r.

Zarządzenie Nr 50/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.

Zarządzenie Nr 51/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyr. Szkoły w Piekle.

Zarządzenie Nr 52/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie regulaminu podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników Urzędu M i G.

Zarządzenie Nr 53/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 09 lipca 2010r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

Zarządzenie Nr 54/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 19 lipca 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.

Zarządzenie Nr 55/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 20 lipca 2010r. w sprawie sprawie zmiany składu Komisji ds. świadczeń socjalnych w Urzędzie M i G Sztum.

Zarządzenie Nr 56/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 20 lipca 2010r. w sprawie sprawie powołania Komisji Przetargowej.

Zarządzenie Nr 57/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 20 lipca 2010r. w sprawie sprawie powołania Komisji Przetargowej.

Zarządzenie Nr 58/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 21 lipca 2010r. w sprawie sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania egzaminującego dla P. Mileny Małyj.

Zarządzenie Nr 59/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 23 lipca 2010r. w sprawie sprawie zmiany Regulaminu zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla pracowników Urzędu M i G.

Zarządzenie Nr 60/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 27 lipca 2010r. w sprawie sprawie zmiany Zarządzenia Nr 42/10 Burmistrza M i G w spr. utworzenia Gminnego Biura Spisowego w Sztumie.

Zarządzenie Nr 61/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 28 lipca 2010r. w sprawie sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.

Zarządzenie Nr 62/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 02 sierpnia 2010r. w sprawie przedłożenia powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi.

 

 

Rok 2010

 Zarządzenie Nr 1/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 4 stycznia 2010r. w sprawie rezygnacji ze sporządzania harmonogramu dochodów i wydatków budżetu Gminy Sztum.

Zarządzenie Nr 2/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 7 stycznia 2010r. w sprawie wyboru ofert realizacji zadań publicznych w formie wspierania wykonania zadań wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

Zarządzenie Nr 3/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 8 stycznia 2010r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

Zarządzenie Nr 5/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 5 stycznia 2010r. w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w budżecie gminy na 2010r.

Zarządzenie Nr 6/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 19 stycznia 2010r. w sprawie określenia szczegółowych rodzajów zadań, formy zlecania oraz wysokości środków na poszczególne zadania.

Zarządzenie Nr 7/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 19 stycznia 2010r. w sprawie powołania komisji Konkursowej oraz uchwalenia Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej.

Zarządzenie Nr 8/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 29 stycznia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010r.

Zarządzenie Nr 9/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 01 lutego 2010r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu M i G w Sztumie.

Zarządzenie Nr 10/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 10 lutego 2010r. w sprawie powołania osób do składu komisji do przeprowadzenia czynności związanych ze sprzedażą nieruchomości gruntowej w drodze bezprzetargowej z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania przyległej nieruchomości położonej w Sztumie przy ul. Lipowej nr. 6.

Zarządzenie Nr 11/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 15 lutego 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010r.

Zarządzenie Nr 12/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 147/2005 Burmistrza miasta i Gminy Sztum z dnia 21 listopada 2005 w sprawie powołania gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Zarządzenie Nr 13/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej oraz uchwalenia Regulaminu Pracy komisji Konkursowej.

Zarządzenie Nr 14/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie określenia szczegółowych rodzajów zadań.

Zarządzenie Nr 15/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy.

Zarządzenie Nr 16/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 01 marca 2010r. w sprawie powołania rzeczoznawców do przeprowadzenia szacowania na terenie M i G Sztum.

Zarządzenie Nr 17/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 08 marca 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.

Zarządzenie Nr 18/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 12 marca 2010r. w sprawie wyboru ofert realizacji zadań publicznych.

Zarządzenie Nr 19/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 12 marca 2010r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu M i G w Sztumie.

Zarządzenie Nr 20/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 24 marca 2010r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

Zarządzenie Nr 21/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 31 marca 2010r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

Zarządzenie Nr 22/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 31 marca 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.

Zarządzenie Nr 23/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 7 kwietnia 2010r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

Zarządzenie Nr 24/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 7 kwietnia 2010r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

Zarządzenie Nr 25/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 12 kwietnia 2010r. w sprawie zmian budżecie gminy na 2010 rok.

Zarządzenie Nr 26/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 16 kwietnia 2010r. w sprawie wyboru oferty na realizacje zadania publicznego w 2010 roku tj. org. pozalekcyjnych zajęć.

Zarządzenie Nr 27/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 16 kwietnia 2010r. w sprawie wyboru oferty na realizację zadania publicznego w 2010.

Zarządzenie Nr 28/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 24 kwietnia 2010r. w sprawie powołania osób do składu komisji do przeprowadzenia czynności związanych ze sprzedażą lub oddaniem w użytkowanie wieczyste gruntów przeznaczonych na poprawienie warunków zagospodarowanych nieruchomości przyległych.

Zarządzenie Nr 29/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych.

Zarządzenie Nr 30/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie ustalenia stawki czynszu w lokalach stanowiących mieszkaniowy zasób M i G Sztum.

Zarządzenie Nr 31/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 05 maja 2010r. w sprawie podania do publicznej wiadomości inf. O nr. i granicach obwodów głosowania.

Zarządzenie Nr 32/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 10 maja 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010r.

Zarządzenie Nr 33/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 11 maja 2010r. w sprawie powołania składu Komisji do przeprowadzenia Przetargu nieograniczonego.

Zarządzenie Nr 34/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 11 maja 2010r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu M i G Sztum.

Zarządzenie Nr 35/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 17 maja 2010r. w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego.

Zarządzenie Nr 36/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 18 maja 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010r.

Zarządzenie Nr 37/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 24 maja 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010r.

Zarządzenie Nr 38/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 21 maja 2010r. w sprawie wyznaczenia lidera gminnego do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego.

Zarządzenie Nr 39/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 24 maja 2010r. w sprawie zawieszenia zajęć w Szkole Podstawowych w Piekle.

Zarządzenie Nr 40/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 31 maja 2010r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Sztum.

Zarządzenie Nr 41/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 31 maja 2010r. w sprawie przywrócenia zajęć w Szkole Podstawowej w Piekle.

Zarządzenie Nr 42/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 01 czerwca 2010r. w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego.

Zarządzenie Nr 43/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 01 czerwca 2010r. w sprawie umorzenia odsetek z tytułu opóźnienia z zapłacie za wywóz nieczystości stałych.

Zarządzenie Nr 44/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 07 czerwca 2010r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyr. Szkoły w Piekle.

Zarządzenie Nr 45/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 07 czerwca 2010r. w sprawie zmian w budżecie.

Zarządzenie Nr 46/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 08 czerwca 2010r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 40/2010 Burmistrza Mi G z dn. 31.05.2010.

Zarządzenie Nr 47/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 16 czerwca 2010r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o dofinansowanie zakupu podręczników.

Zarządzenie Nr 48/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 18 czerwca 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.

Zarządzenie Nr 49/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 40/2010 Burmistrza M i G z dnia 31 maja 2010r.

Zarządzenie Nr 50/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.

Zarządzenie Nr 51/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyr. Szkoły w Piekle.

Zarządzenie Nr 52/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie regulaminu podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników Urzędu M i G.

Zarządzenie Nr 53/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 09 lipca 2010r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

Zarządzenie Nr 54/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 19 lipca 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.

Zarządzenie Nr 55/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 20 lipca 2010r. w sprawie sprawie zmiany składu Komisji ds. świadczeń socjalnych w Urzędzie M i G Sztum.

Zarządzenie Nr 56/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 20 lipca 2010r. w sprawie sprawie powołania Komisji Przetargowej.

Zarządzenie Nr 57/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 20 lipca 2010r. w sprawie sprawie powołania Komisji Przetargowej.

Zarządzenie Nr 58/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 21 lipca 2010r. w sprawie sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania egzaminującego dla P. Mileny Małyj.

Zarządzenie Nr 59/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 23 lipca 2010r. w sprawie sprawie zmiany Regulaminu zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla pracowników Urzędu M i G.

Zarządzenie Nr 60/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 27 lipca 2010r. w sprawie sprawie zmiany Zarządzenia Nr 42/10 Burmistrza M i G w spr. utworzenia Gminnego Biura Spisowego w Sztumie.

Zarządzenie Nr 61/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 28 lipca 2010r. w sprawie sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.

Zarządzenie Nr 62/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 02 sierpnia 2010r. w sprawie przedłożenia powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi.

Zarządzenie Nr 63/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 09 sierpnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.

Zarządzenia Nr 63A/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 09 sierpnia 2010r. w sprawie zmian w zmian w "Zakładowym planie kont" stanowiącym załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 83/08 z dnia 12 sierpnia 2008 roku Burmistrza Miasta i Gminy Sztum.

Zarządzenie Nr 64/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 11 sierpnia 2010r. w sprawie zmiany Zarzadznia Nr 58/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla pani Mileny Małyj nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie Nr 65/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 16 sierpnia 2010r. w sprawie powołania komisji przetargowej.

Zarządznie Nr 66/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 16 sierpnia 2010r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej, która wyłoni zycięzcę konkursu na nazwę Bulwaru w Sztumie.

Zarządzenie Nr 67/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 17 sierpnia 2010r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

Zarządzenie Nr 68/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 19 sierpnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy.

Zarządzenie Nr 69/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 23 sierpnia 2010r. w sprawie powołania osób do składu komisji do przeprowadzenia czynności
związanych z nabyciem do gminnego zasobu nieruchomości położonych w Sztumie obręb nr. 1 i 2 Miasta Sztum od osoby fizycznej.

 

Zarządzenie Nr 70/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum  z dnia 25 sierpnia 2010r. w sprawie powołania komisji przetargowej.

 Zarządzenie Nr 71/2010 Burmistrza Miasta i gminy Sztum z dnia 25 sierpnia 2010r. w sprawie powołania komisji przetagowej.

 Zarządznie Nr 72/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 25 sierpnia 2010r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Sztum oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2010r.

 

 

Zarządzenie Nr 73/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 27 sierpnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010r.

Zarządzenie Nr74/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 27 sierpnia 2010r. w sprawie w sprawie ustalenia skladu osobowego komisji do sporzqdzenia protokotu z przeprowadzenia III pisemnego przetargu nieograniczonego na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych  położonych w Sztumie obreb 2 Miasta Sztum, objętych ochroną konserwatora zabytków  z równoczesną sprzedarzą istniejących , budowli i urzytków z przeznaczeniem na Centrum Hotelowo - Konferencyjne.

Zarządzenie Nr 73/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 27 sierpnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010r.

 

Zarządzenie Nr 75/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010r.

Zarządzenie Nr 76/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 1 września 2010r. w sprawie powołania Komisji Archiwizacyjnej dla przeprowadzenia archiwizacji dokumentów z wyborów Prezydenta RP przeprowadzonych w dniu 20 czerwca i 4 lipca 2010r. 

Zarządzenie Nr 77/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 7 września 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010r.

Zarządzenie Nr 78/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 7 września 2010r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej, która wyłoni  zwycięzców Konkursu Filmowego pt. "Jest w Sztumie na czym oko (kamery) zawiesić.

Zarządzenie Nr 79/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z  dnia 13 września 2010r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Hinca w Piekle.

Zarządzenie Nr 80/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum  z dnia 14 września 2010r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

 

 Zarządzenie Nr 81/2010 Burmistrza Miasta i gminy Sztum z dnia 15 września 2010r. w sprawie zmian w budzecie gminy na 2010r.

 

Zarządzenie Nr 82/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 21 września 2010r. w sprawie  podania do publicznej wiadomości o okręgach wyborczych dla wyboru Rady Miejskiej w Sztumie.

Zarządzenie Nr 84/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 24 września 2010r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do rady Miejskiej w Sztumie, Rady Powiatu Sztumskiego, Sejmiku Województwa Pomorskiego oraz wyboru Burmistrza Miasta i Gminy Sztum zarządzonych na dzień 21 listopada 2010r.

Zarządzenie Nr 85/2010 Burmistrza Miasta i gminy Sztum z  dnia 27 września 2010r. w sprawie powołania Komisji przetargowej.

Zarządzenie Nr 86/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 30 września 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010r.

Zarządzenie Nr 87/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Sztumz  dnia 6 października 2010r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

Zarządzenie Nr 88/2010 Burmistrza Miasta i gminy Sztum z dnia 6 października 2010r. w sprawie powołania do składu komisji do przeprowadzenia czynności związanych z nabyciem do gminnego zasobu nieruchomości położonych w obrębie Sztumskie Pole i obrębie 4 Miasta Sztum z przeznaczeniem na realizację zadania celu publicznego "Budowa kanalizacji sanitarnej w Sztumie i części Sztumskie Pola" w ramach projektu Nr. UDA - RPPM.08.02-00-00-009/08-00 z dnia 02.11.2009r. ze zmianami.

Zarządzenie Nr 89/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z  dnia 13 października 2010r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w których odbędzie się głosowanie w wyborach  do Rady Miejskiej w Sztumie, Rady Powiatu Sztumskiego i Sejmiku Województwa Pomorskiego oraz wyborów Burmistrza Miasta i Gminy Sztum. 

Zarządzenie Nr 90/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 13 października 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010r.

Zarządzenie Nr 91/2010 Burmistrza Miasta i gminy Sztum z dnia 20 października 2010r. w sprawie powolania komisji przetargowej.

Zarządzenie Nr 92/2010 Burmistrza Miasta i gminy Sztum z dnia 29 października 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010r.

Zarządzenie Nr 93/2010 Burmistrz Miasta i Gminy Sztum z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie  ustanowienia koordynatora.

Zarządzenie Nr 94/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie powołania osób do składu komisji do przeprowadzenia czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu ustnego nieograniczonego na najem garażu nr 9 położonego w Sztumie obręb geodezyjny nr 2 (przy zakładzie karnym)

Zarządzenie Nr 95/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do wyłożonego do publiczengo wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przezstrzennego dla terenu byłej Fermy Tuczu Trzody chlewnej w Czerninie z obszarem terenów przyległych, położonych częściowo w obrębach Barlewice i Postolin.

Zarządzenie Nr 96/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Sztumz  dnia 8 listopada 2010r. w sprawie zmiany składu Społecznej Komisji Mieszkaniowej.

Zarządzenie Nr 97/2010 Burmistrza Miasta Gminy Sztum z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie zmian w "Zakładowym planie kont" stanowiącym załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 83/08 z dnia 12 sierpnia 2008 roku Burmistrza Miasta i Gminy Sztum.