Urząd Miasta i Gminy

Imię i Nazwisko:

Danuta Wiatrowska

Funkcja:

Skarbnik Miasta i Gminy Sztum

Telefon:

(55) 64 06 317

e-mail:

danuta.wiatrowska@sztum.pl

Godziny przyjęć interesantów:

poniedziałek, wtorek, czwartek: 7.30 – 15.30,
Środa: 7.30 – 17.00, Piątek: 7.30 – 14.00.

 

Kompetencje Skarbnika Miasta i Gminy

 

Do zadań Skarbnika należy:

 

 1. Pełnienia funkcji kierownika Referatu Finansowo – Budżetowego.
 2. Przekazywanie pracownikom samorządowym wytycznych do opracowania niezbędnych informacji związanych z projektem planu budżetowego Miasta i Gminy Sztum.
 3. Opracowywanie projektu budżetu i uchwały budżetowej Miasta i Gminy Sztum.
 4. Nadzór nad realizacją budżetu Miasta i Gminy Sztum.
 5. Dokonywanie analizy budżetu Miasta i Gminy Sztum i bieżące informowanie Burmistrza o jego realizacji.
 6. Opracowywanie i przygotowywanie wieloletniej prognozy finansowej.
 7. Zapewnienie sporządzania prawidłowej sprawozdawczości budżetowe, finansowej oraz statystycznej.
 8. Wykonywanie określonych przepisami prawa obowiązków w zakresie rachunkowości.
 9. Sprawowanie nadzoru nad służbami finansowo-księgowymi Urzędu Miasta i Gminy oraz jednostek gminnych.
 10. Kontrasygnowanie czynności prawnych skutkujących powstaniem zobowiązań finansowych gminy.
 11. Przygotowywanie projektów uchwał w sprawie zmian uchwały budżetowej oraz wieloletniej prognozy finansowej.
 12. Pełnienie funkcji Kierownika Referatu Finansowo-Budżetowego, a w szczególności nadzór nad prowadzeniem spraw związanych z:

 

 1. przygotowaniem projektów budżetu Miasta i Gminy Sztum oraz projektów planów finansowych zadań objętych planem rocznym,
 2. przygotowywaniem projektów zmian w budżecie oraz wieloletniej prognozie finansowej Miasta i Gminy Sztum w granicach uprawnień przewidzianych dla Rady Miejskiej i Burmistrza,
 3. sprawozdawczością cyfrową i opisową z wykonania budżetu Miasta i Gminy Sztum,
 4. współdziałaniem z Referatem Organizacyjnym i Zamówień Publicznych przy prowadzeniu gospodarki etatami i funduszem wynagrodzeń,
 5. kontrolą nad ewidencją środków trwałych i wyposażenia w Urzędzie Miasta i Gminy Sztum,
 6. prowadzeniem spraw z dziedziny statystyki w zakresie zadań finansowych,
 7. prowadzeniem rachunkowości budżetu (organu) i jednostki budżetowej (urzędu) oraz przestrzeganiem dyscypliny budżetowej,
 8. prowadzeniem rachunkowości opłat oraz innych należności niepodatkowych stanowiących dochód gminy,
 9. wystawianiem upomnień i tytułów wykonawczych oraz bieżące ich aktualizowanie,
 10. rozliczaniem inwentaryzacji i sprzętu będącego na wyposażeniu Urzędu Miasta i Gminy Sztum oraz Ochotniczych Straży Pożarnych,
 11. rozliczaniem podatku VAT,
 12. sporządzaniem list płac i rozliczaniem podatku dochodowego od osób fizycznych oraz składek ZUS.