Urząd Miasta i Gminy w Sztumie
Uchwała Nr VII/43/99

Rady Miejskiej w Sztumie

z dnia 27 lutego 1999 roku


w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi.


Na podstawie art.5 ust. 2 pkt. 1, art.58 ust. 1,2 i 6 w związku z art. 59 ust.6 ustawyz dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty /Dz.U. z 1996 r. Nr 67, poz.329, Nr 106, poz.496, z 1997 r. Nr 28, poz.153 i Nr 141, poz.943, z 1998 r. Nr 117, poz.759, Nr 162, poz.126/ i art.2 ust.1 ustawy z dnia 8 stycznia 1999 r. przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego /Dz.U. Nr 12, poz.96/ oraz art. 18 ust.2 pkt.9 lit. "h" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 1996 r. Nr 13, poz.74 z późniejszymi zmianami/ Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1


Przekształca się z dniem 01 września 1999 roku Szkołę Podstawową w Nowej Wsi o strukturze organizacyjnej klas I-VIII, w sześcioletnią Szkołę Podstawową, o strukturze organizacyjnej klas I-VI zwanej dalej "szkołą".

§ 2


Do obwodu szkoły należą miejscowości: Nowa Wieś, Sztumska Wieś, Zaklad Rolny Sztumska Wieś, Parowy, Mątki.

§ 3


Uczniowie będący w dniu 01 września 1999 roku uczniami klas ósmych obecnej szkoły podstawowej kończą tę szkołę na dotychczasowych zasadach.

§ 4


Organizację szkoły określa statut stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 5


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta i Gminy Sztum.

§ 6


Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 września 1999 roku.