Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy w Sztumie

  • Burmistrz Miasta i Gminy w Sztumie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2005r.


BURMISTRZ MIASTA I GMINY SZTUM


działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) i uchwały Nr XXX/187/2004 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Miasta i Gminy Sztum z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2005".

OGŁASZA otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2005r.


1. Konkurs adresowany jest do: organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.)

2. Rodzaj zlecanego zadania publicznego:

1) pomoc społeczna:
a) wsparcie terapii i edukacji osób niepełnosprawnych z terenu miasta i gminy Sztum - do 800,00 zł
b) spotkania integracyjno - plenerowo - sportowe dla osób niepełnosprawnych z terenu miasta
i gminy Sztum - do 700,00 zł
c) opieka paliatywna nad osobami dotkniętymi chorobą nowotworową na terenie miasta i gminy Sztum - do 2.000,00 zł

2) kultura fizyczna, sport i turystyka:
a) zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży na terenie miasta
i gminy Sztum - do 10.500,00 zł
Wysokość środków przeznaczona na realizację zadań w 2004r.:
- ochrona i promocja zdrowia - 3.500,00 zł
- pomoc społeczna - 3.500,00 zł
- edukacja, oświata i wychowanie - 7.500,00 zł
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 10.850,00 zł
- kultura fizyczna, sport i turystyka - 84.700,00 zł

Wysokość środków przeznaczona na realizację zadań w 2005r.:
- ochrona i promocja zdrowia - 3.500,00 zł
- pomoc społeczna - 3.500,00 zł
- edukacja, oświata i wychowanie - 7.500,00 zł
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 10.850,00 zł
- kultura fizyczna, sport i turystyka - 104.700,00 zł

3. Termin i warunki realizacji zadania:

Termin realizacji zadania: od chwili podpisania umowy na realizację zadania do 31.12.2005r.
Warunki realizacji zadania:
- zadania powinny być zrealizowane na rzecz mieszkańców miasta i gminy Sztum,
- zadania powinny być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartymi umowami oraz
z obowiązującymi standardami i przepisami,
- realizator zadania odpowiada za zapewnienie bezpieczeństwa uczestników zadania i publiczności,
- wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. Istnieje również możliwość zmiany zakresu rzeczowego zadania. Decyzję w tej kwestii podejmuje Burmistrz Miasta i Gminy Sztum po zasięgnięciu opinii Komisji konkursowej.

4. Zasady przyznawania dotacji:
Dotacja zostanie przyznana na podstawie przedłożonej przez Komisję Konkursową i wybranej przez Burmistrza Miasta i Gminy Sztum oferty oraz zawartej umowy.
Zlecanie zadania publicznego odbywa się w formie wsparcia realizacji zdania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji. Dofinansowanie nie może przekroczyć 70% kosztów realizacji zdania.

5. Termin składania ofert:
a) oferty należy składać pod rygorem nieważności w formie pisemnej na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 193, poz. 1891) w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Otwarty konkurs ofert 2005" w Punkcie Informacji Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie, ul. Mickiewicza 39, 82-400 Sztum (parter, pok. 1) w terminie do dnia 30 maja 2005r. do godz. 15.00.
b) do oferty powinny być dołączone następujące załączniki:
1) aktualny odpis z rejestru (ważny do 3 miesięcy od daty wystawienia);
2) pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli;
3) sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni rok;
4) statut.
c) nie przewiduje się możliwości uzupełniania ofert.

6. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert:
1) otwarcie i rozpatrzenie ofert przez Komisję Konkursową nastąpi w dniu 31 maja 2005r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie (pok. 25).
2) tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert określa ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), Zarządzenie Nr 3/05 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 21 stycznia 2005r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej oraz uchwalenia Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej, Zarządzenie Nr 41/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 20 kwietnia 2005r. w sprawie określenia szczegółowych rodzajów, formy zlecenia oraz wysokości środków na poszczególne zadania oraz niniejsze ogłoszenie.
3) wyboru ofert dokona Burmistrz Miasta i Gminy Sztum na podstawie protokołu Komisji Konkursowej
w terminie do dnia 03 czerwca 2005r.

7. Informacje dodatkowe
Informacje dotyczące otwartego konkursu ofert można uzyskać osobiście w Urzędzie Miasta i Gminy w Sztumie, ul. Mickiewicza 39, 82-400 Sztum w pok. 25 oraz telefonicznie pod numerem: (055) 640 63 83.
Informacje dotyczące konkursu dostępne są również na stronie internetowej Miasta i Gminy Sztum pod adresem: www.sztum.pl.
Burmistrz Miasta i Gminy Sztum zastrzega sobie prawo do odwołania otwartego konkursu ofert, przesunięcia terminu składania ofert oraz terminu rozstrzygnięcia konkursu.

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:1839
Treść wprowadził(a): Kowalski Krzysztof, 2005-04-28 14:38:01
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2005-04-28 14:36:06