Urząd Miasta i Gminy
Spakowany plik (.zip) zawiera:

 • Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta i gminy za 2003 rok wraz z załącznikami

  Dochody, zaległości według rejonów. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw. Wydatki.

  Wykonanie dochodów budżetowych za 2003 rok (załącznik Nr 1)
  Wykonanie wydatków budżetowych za 2003 rok (załącznik Nr 2)
  Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa za 2003 rok, wykonanie dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami za 2003 rok (załącznik Nr 3)
  Wykonanie dotacji i wydatków na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego za 2003 rok (załącznik Nr 4)
  Wykonanie dotacji i wydatków na realizację zadań bieżących i zakupów inwestycyjnych realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za 2003 rok (załącznik Nr 5)
  Wykonanie dotacji w wydatkach budżetowych Miasta i Gminy Sztum za 2003 rok (załącznik Nr 6)
  Wykonanie wydatków inwestycyjnych za 2003 rok (załącznik Nr 7)
  Wykonanie przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej za 2003 rok (załącznik Nr 8)
  Dług gminy na dzień 31 grudnia 2003 roku (załącznik Nr 9)
  Wykonanie przychodów i wydatków gospodarstwa pomocniczego i środków specjalnych za 2003 rok (załącznik Nr 10)
  Wykonanie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2003 rok (załącznik Nr 11)
  Zmiany budżetu w 2003 roku (załącznik Nr 12)


Pobierz plik "Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Sztum za 2003 rok"