Urząd Miasta i Gminy

Kompetencje Burmistrza Miasta i Gminy

Burmistrz jest organem wykonawczym gminy, a jednocześnie kierownikiem Urzędu i zwierzchnikiem służbowym kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.

Do zakresu zadań i kompetencji Burmistrza należy:

 1. kierowanie bieżącymi sprawami Gminy i reprezentowanie jej na zewnątrz,
 2. wydawanie decyzji z zakresu administracji publicznej,
 3. udzielanie pełnomocnictw w sprawachnależących do jego wyłącznej kompetencji,
 4. składanie oświadczeń woli w sprawach związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Gminy ,
 5. przedkładanie Radzie projektów uchwał oraz wykonywanie uchwał Rady,
 6. przedkładanie na Sesje Rady sprawozdań z wykonywania uchwał,
 7. przedkładanie na Sesje Rady sprawozdań z ze swojej działalności,
 8. reprezentowanie gminy i jego organów w postępowaniu sądowym i administracyjnym,
 9. gospodarowanie mieniem komunalnym, zgodnie z jego przeznaczeniem oraz składanie w tychsprawach wniosków i propozycji Radzie,
 10. koordynowanie działalności służb użyteczności publicznej i spółek komunalnych,
 11. wydawanie zarządzeń wprowadzających w życie regulaminy dotyczące działalności Urzędu,
 12. uczestniczenie w pracach związków i porozumień komunalnych,
 13. nadzorowanie funduszu płac i innych funduszy Urzędu,
 14. rozstrzyganie sporów pomiędzy poszczególnymi zespołami, w szczególności dotyczących podziału zadań,
 15. udzielanie odpowiedzi na interpelacje, zapytania radnych oraz wnioski komisji Rady,
 16. wykonywanie innych zadań zastrzeżonych do kompetencji Burmistrza przepisami prawa i uchwałami Rady.

 

Zgodnie z ustalonym podziałem zadań pomiędzy kierownictwo Urzędu Burmistrz koordynuje, nadzoruje i jest odpowiedzialny za działalność następujących referatów, samodzielnych stanowisk pracy i jednostek gminnych:

 1. Referat Finansowo – Budżetowy,
 2. Referat Podatkowy,
 3. Referat Organizacyjny,
 4. Urząd Stanu Cywilnego,
 5. Komendant miejsko - gminny ochrony przeciwpożarowej, szef gminnego zespołu reagowania kryzysowego,
 6. Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych,
 7. Miejsko - Gminny Zespół Oświaty,
 8. Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,
 9. Sztumskie Centrum Kultury.