Urząd Miasta i Gminy

Zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Miejsce załatwienia sprawy:
Referat Gospodarki Komunalnej i Bezpieczeństwa ; pokój nr 55; tel. ( 0-55 ) 64 06 316

Wymagane dokumenty:
1. Wniosek o wydanie zezwolenia,
2. Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z rejestru przedsiębiorców,
3. Dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych,
4. Pisemną zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym,
5. Decyzję właściwego państwowego inspektora sanitarnego, potwierdzająca spełnienie warunków sanitarnych przez punkty sprzedaży.

 

W przypadku jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych:
1. Wniosek o wydanie zezwolenia jednorazowego na sprzedaż/podawanie napojów alkoholowych,
2. Kserokopia posiadanego zezwolenia,
3. Zgoda organizatora na sprzedaż napojów alkoholowych

Gdzie odebrać formularze:
Formularze:
“Wniosek o wydanie zezwolenia”,
“Wniosek o wydanie zezwolenia jednorazowego”,
“Oświadczenie”,
- opracowane dla ułatwienia załatwienia sprawy można odebrać w pokoju numer 55 lub w Punkcie Informacyjnym na parterze budynku.

 

Opłaty:
Opłaty wynoszą: 5 zł za wniosek + 0,50 zł za każdy załącznik w znakach opłaty skarbowej. Opłata za korzystanie z zezwolenia pobierana jest na podstawie art. 11.1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi- płatna na konto urzędu - Bank Spółdzielczy Sztum74 8309 0000 0000 0042 2000 0020. Opłata za zezwolenie jednorazowe pobierana jest na podstawie art. 18.1 ust. 3 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - płatna na konto urzędu. Opłata za wydanie zaświadczenia wynosi: 5 zł za podanie + 11 zł za zaświadczenie w znakach opłaty skarbowej. 5 zł za odwołanie (zażalenie) + 0,50 zł za każdy załącznik w znakach opłaty skarbowej.

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):
Nie później niż w terminie 30 dni od dnia wniesienia podania wraz z załącznikami. Zezwolenia jednorazowe oraz zaświadczenia - bez zbędnej zwłoki.

Tryb odwoławczy:
Na postanowienie – służy zażalenie w terminie 7 dni od daty otrzymania postanowienia, do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy w Sztumie. Zażalenie należy złożyć w Punkcie Informacyjnym Urzędu.
Na odmowę wydania zezwolenia służy odwołanie w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji, do Samorządowego Kolegium Odwoławczego W Gdańsku za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy w Sztumie. Odwołanie należy złożyć w Punkcie Informacyjnym Urzędu.

Inne wskazówki, uwagi:
Za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż alkoholu pobierane są opłaty roczne, które są obliczane indywidualnie dla każdego zezwolenia na podstawie art. 11.1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku ubiegłym są zobowiązani do złożenia oświadczenia o wartości sprzedaży brutto dla posiadanych rodzajów zezwoleń w terminie do 31stycznia bieżącego roku. W/w oświadczenie stanowi podstawę do naliczenia opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych za rok bieżący. Na wniosek Przedsiębiorcy wydawane są zaświadczenia o wniesieniu opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Znaki opłaty skarbowej (znaczki) można kupić w Punkcie Informacyjnym na parterze urzędu.

 

Podstawa prawna:
Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 10 1982 r. (t.j. Dz.U. Nr 147 poz. 1231 z 2002r. z późn. zm.);
Ustawa o opłacie skarbowej z dnia 09.09.2000r. (t.j. Dz.U. Nr 86 poz. 960 z 2000r. z późn. zm.);
Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz.U. Nr 98 poz.1071 z 2000 z późn. zm.).

 

 

Załączniki do pobrania :

 

 • Wniosek o wydanie zezwolenia Szczegóły pliku
  Nazwa: WNIOSEK o wydanie zezwolenia_.docx
  Opis: WNIOSEK o wydanie zezwolenia
  Utworzono: 2023-12-07 11:24:12
  Data dodania: 2023-12-07 11:25:31
  Autor pliku: Karolina Stolska
  Wprowadził/a: Kosmowski Daniel
  Rozmiar pliku: 0.03 MB
  Rozszerzenie pliku: docx
 • Wniosek o wydanie zezwolenia jednorazowego Szczegóły pliku
  Nazwa: WNIOSEK wydanie zezwolenia jednorazowego.doc
  Opis: WNIOSEK wydanie zezwolenia jednorazowego
  Utworzono: 2023-12-07 11:22:26
  Data dodania: 2023-12-07 11:23:44
  Autor pliku: Karolina Stolska
  Wprowadził/a: Kosmowski Daniel
  Rozmiar pliku: 0.05 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 • Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych Szczegóły pliku
  Nazwa: Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych za rok 2023.docx
  Opis: Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych za rok 2023
  Utworzono: 2023-12-07 11:21:51
  Data dodania: 2023-12-07 11:23:21
  Autor pliku: Karolina Stolska
  Wprowadził/a: Kosmowski Daniel
  Rozmiar pliku: 0.02 MB
  Rozszerzenie pliku: docx
 • Wniosek o dokonanie zmiany zezwolenia na alkohol Szczegóły pliku
  Nazwa: WNIOSEK o dokonanie zniany zezw.na alkohol(1).doc
  Opis: WNIOSEK o dokonanie zmiany zezw.na alkohol(1)
  Utworzono: 2023-12-07 11:22:58
  Data dodania: 2023-12-07 11:24:25
  Autor pliku: Karolina Stolska
  Wprowadził/a: Kosmowski Daniel
  Rozmiar pliku: 0.04 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 • Wniosek o wydanie duplikatu zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Szczegóły pliku
  Nazwa: WNIOSEK o wydanie duplikatu zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.docx
  Opis: WNIOSEK o wydanie duplikatu zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
  Utworzono: 2023-12-07 11:23:42
  Data dodania: 2023-12-07 11:25:07
  Autor pliku: Karolina Stolska
  Wprowadził/a: Kosmowski Daniel
  Rozmiar pliku: 0.02 MB
  Rozszerzenie pliku: docx
 • Zawiadomienie o rezygnacji ze sprzedaży napojów alkoholowych Szczegóły pliku
  Nazwa: Zawiadomienie o rezygnacji ze sprzedaży napojóa alkoholowych.docx
  Opis: Zawiadomienie o rezygnacji ze sprzedaży napojów alkoholowych
  Utworzono: 2023-12-07 11:24:45
  Data dodania: 2023-12-07 11:26:04
  Autor pliku: Karolina Stolska
  Wprowadził/a: Kosmowski Daniel
  Rozmiar pliku: 0.02 MB
  Rozszerzenie pliku: docx