Urząd Miasta i Gminy

 

 

 Imię i Nazwisko:

 Anna Zawadka

 Funkcja:

 Sekretarz Miasta i Gminy Sztum

 Telefon:

 (55) 640 63 20

 e-mail:

 anna.zawadka@sztum.pl

 Godziny przyjęć  interesantów:

 poniedziałek, wtorek, czwartek: 7.30 – 15.30,
 Środa: 7.30 – 17.00, Piątek: 7.30 – 14.00.

 

 

Kompetencje Sekretarza Miasta i Gminy:

 

Do zadań Sekretarza należy kierowanie oraz nadzór w zakresie:

 

 1. Pełnienia funkcji Kierownika Referatu Organizacyjnego i Zamówień Publicznych, a w szczególności koordynacja i nadzór nad prowadzeniem spraw związanych z:
  1. zapewnieniem właściwej organizacji pracy Urzędu oraz realizowaniem polityki zarządzania zasobami ludzkimi,
  2. prowadzeniem spraw kadrowych, gospodarką etatami oraz funduszem płac w Urzędzie,
  3. doskonaleniem zawodowym pracowników Urzędu zgodnie z potrzebami w tym zakresie,
  4. pracami remontowymi w Urzędzie oraz zakupem środków trwałych stanowiących wyposażenie stanowisk pracy,
  5. obsługą Rady i jej komisji,
  6. organizowaniem biblioteki Urzędu i uzupełnianiem zbiorów,
  7. prowadzeniem zbiorówprawa miejscowego,
  8. publikacją przepisów prawa miejscowego,
  9. rozpatrywaniem skarg, wniosków i petycji,
  10. przygotowywaniem i przeprowadzeniem wyborów, referendum i spisów,
  11. funkcjonowaniem i bieżącą aktualizacją Biuletynu Informacji Publicznej,
  12. realizacją zadań wynikającychz ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych,
  13. wykonywanie zadań z zakresu obrony cywilnej, spraw wojskowych oraz zarządzania kryzysowego, współpraca w tym zakresie z Referatem Gospodarki Komunalnej i Bezpieczeństwa oraz szefem gminnego zespołu reagowania kryzysowego.
 2. Nadzór nad organizacją pracy w Urzędzie oraz warunkami pracy.
 3. Dokonywanie kontroli wewnętrznej w Urzędzie.
 4. Współdziałanie z innymi referatami i jednostkami organizacyjnymi gminy.
 5. Opracowywanie projektów zmian do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu.
 6. Nadzór nad opracowywaniem zakresów obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności dla poszczególnych stanowisk pracy.
 7. Organizowanie spotkań szkoleniowo-informacyjnych pracowników Urzędu.
 8. Nadzór nad przestrzeganiem przez pracowników Urzędu obowiązujących przepisów prawa.
 9. Koordynowanie współpracy komórek organizacyjnych Urzędu oraz rozstrzyganie sporów kompetencyjnych pomiędzy referatami.
 10. Nadzór nad obsługą prawną Urzędu.
 11. Zatwierdzanie wyjazdów służbowych pracowników Urzędu.
 12. Nadzór nad rozliczaniem merytorycznym kart drogowych wystawianych dla samochodu służbowego.
 13. Prowadzenie rozdziału korespondencji wpływającej do Urzędu.
 14. Nadzorowanie przygotowywania materiałów na posiedzenie organów gminy, w tym projektów uchwał i zarządzeń.
 15. Nadzorowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
 16. Współpraca z innymi jednostkami administracji publicznej, administracji samorządowej, organizacjami społecznymi i stowarzyszeniami.
 17. Wykonywanie czynności wynikających z prawa pracy wobec Burmistrza za wyjątkiem:
  1. Nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy,
  2. Ustalania wynagrodzenia.
 18. Nadzór kadrowy nad kierownikami jednostek Miasta i Gminy Sztum: Miejsko – Gminnym Zespołem Oświaty, Ośrodkiem Pomocy Społecznej oraz Sztumskim Centrum Kultury.