Urząd Miasta i Gminy

 

Informacja: Jak zostać członkiem obwodowej komisji wyborczej.

 

1. Kandydatem do składu komisji może być osoba posiadająca prawo wybierania, tj. osoba, która:

1. jest obywatelem polskim;
2. najpóźniej w dniu zgłoszenia kończy 18 lat;
3. nie jest pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu;
4. nie jest pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu;
5. nie jest ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu. 

 

2. Kandydatem na członka komisji może być również obywatel Unii Europejskiej niebędący obywatelem polskim oraz obywatel Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, który:

1) najpóźniej w dniu zgłoszenia kończy 18 lat;

2) nie jest pozbawiony prawa wybierania odpowiednio w państwie członkowskim Unii Europejskiej, którego jest obywatelem lub w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

 

3. Uwaga! Kandydatem na członka komisji może być osoba, która stale zamieszkuje na obszarze województwa, w którym jest zgłaszana do komisji, i jest ujęta w Centralnym Rejestrze Wyborców w stałym obwodzie głosowania w jednej z gmin na obszarze tego województwa.

 

4. Kandydatem do składu komisji nie może być:

 

1. kandydat w wyborach;
2. komisarz wyborczy;
3. pełnomocnik wyborczy komitetu wyborczego;
4. pełnomocnik finansowy komitetu wyborczego;
5. urzędnik wyborczy;
6. mąż zaufania;
7. obserwator społeczny;
8. osoba będąca w stosunku do kandydata w wyborach:
a) małżonkiem,
b) wstępnym,
c)  zstępnym,
d) rodzeństwem,
e) małżonkiem zstępnego, wstępnego lub przysposobionego,
f)  osobą pozostającą w stosunku przysposobienia
– jeżeli kandydat kandyduje w okręgu wyborczym, dla którego właściwa jest dana komisja;
9. pełnomocnik, o którym mowa w art. 55 Kodeksu wyborczego, w komisji właściwej dla obwodu głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania w jej imieniu.

 

5. Jakie są obowiązki członka komisji? 

 

Członkowie OKW nie pracują wyłącznie w dzień wyborów. Ich praca zaczyna się znacznie wcześniej, praktycznie zaraz po powołaniu. Wśród głównych obowiązków znajdują się: udział w posiedzeniach komisji, szkoleniach organizowanych przez urzędników wyborczych, przeliczaniu kart do głosowania, odbiorze lokalu wyborczego, a w dniu wyborów - przeprowadzenie głosowania oraz ustalenie wyników wyborów do Sejmu i Senatu oraz referendum w obwodzie.

 

6. Ile wynosi wynagrodzenie członka obwodowej komisji wyborczej?

 

Za udział w pracach i szkoleniach obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 07 kwietnia 2024r. przysługuje dieta.

Przewodniczący komisji otrzymają 900 zł, zastępcy przewodniczącego 800 zł, a członkowie komisji 700 złotych. 

7. Jak zgłosić swoją kandydaturę?

 

Najlepiej zgłosić się bezpośrednio do pełnomocnika jednego z komitetów wyborczych, ponieważ to właśnie komitety wyborcze mają pierwszeństwo wysuwania kandydatur. Wykaz zarejestrowanych komitetów, wraz z adresami stron internetowych, jest dostępny na stronie Państwowej Komisji Wyborczej.

 

Druga możliwość to indywidualne zgłoszenie na listę rezerwową. Osoby zgłaszające się w ten sposób mogą zostać powołane w skład komisji, ale tylko w przypadku, gdy komitety wyborcze nie przedstawią wystarczającej liczby kandydatów.

 

Wypełniony i podpisany formularz indywidualnego zgłoszenia na listę rezerwową w wersji papierowej można złożyć w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie przy ul. Mickiewicza 39:

  • osobiście w BOI na parterze w dniach:

poniedziałek, wtorek, czwartek w godz. 7:30-15:30,

środa w godz. 7:30-17.00, piątek w godz. 7:30-14.00

  • pocztą na adres: Urząd Miasta i Gminy w Sztumie ul. Mickiewicza 39, 82-400 Sztum z dopiskiem "zgłoszenie okw".

 

W sprawie zgłoszeń kandydatów na członków OKW można kontaktować się z pracownikami Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie pod numerami tel: 55 640 63 20, 55 640 63 63.

 

UWAGA!

Przyjęcie zgłoszenia indywidualnego kandydata na członka OKW w Urzędzie Miasta i Gminy w Sztumie nie gwarantuje powołania w skład komisji!

Nie przegap terminu.

 

Nabór trwa do 08 marca 2024r. 

 

Obwodowe komisje wyborcze powołane zostaną do dnia 18 marca 2024 roku.