Urząd Miasta i Gminy

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
ds. stanowisko ds. ewidencji działalności gospodarczej i spraw sołeckich
w Urzędzie Miasta i Gminy w Sztumie, 82-400 Sztum, ul. Mickiewicza 39


I. Kandydat ubiegający się o zatrudnienie musi spełniać następujące wymagania niezbędne:

1. Wykształcenie średnie, preferowane wyższe: rolnictwo, zarządzanie lub inne znajdujące zastosowanie na tym stanowisku pracy.
2. Preferowane doświadczenie na stanowisku o podobnym charakterze lub w administracji min. 1 rok.
3. Obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2019 r. poz.1282).
4. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
5. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
6. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.
7. Prawo jazdy kat. B.


II. Wymagania dodatkowe

1. Wiedza ogólna o mieście i gminie Sztum.
2. Biegła znajomość obsługi komputera i aplikacji biurowych.
3. Znajomość i umiejętność stosowania przepisów:
a) Ustawy z dnia 8 marca 1990r. samorządzie gminnym.
b) Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.
c) Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego.
d) Ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych.
e) Ustawy z dnia 6 marca 2018 roku Prawo przedsiębiorców.
f) Ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie prowadzenia działalności gospodarczej.
g) Ustawy z dnia 21 lutego 2014 roku o funduszu sołeckim.
h) Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt.
4. Preferowane cechy osobowościowe: zaangażowanie, samodzielność, kreatywność, komunikatywność, dokładność, rzetelność, umiejętność szybkiego uczenia się, umiejętność planowania i szybkiego podejmowania decyzji, odpowiedzialność, kierowanie się zasadami etyki zawodowej, umiejętność pracy w zespole, umiejętność radzenia sobie z nieprzewidzianymi problemami, odporność na stres, dobra organizacja pracy.


III. Zakres zadań na stanowisku:

1. Prowadzenie spraw z zakresie rolnictwa, funduszu sołeckiego oraz funkcjonowania sołectw.
2. Inicjowanie przedsięwzięć zwiększających aktywność i integrację mieszkańców sołectw.
3. Współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi rolnictwa oraz organizacjami pracującymi na rzecz rolnictwa.
4. Pozyskiwanie i rozpowszechnianie informacji o środkach na rozwój obszarów wiejskich dla sołectw i mieszkańców prowadzących działalność gospodarczą – rolniczą.
5. Współpraca ze Sztumskim Centrum Kultury i sołectwami przy organizacji dożynek gminnych.
6. Prowadzenie spraw w zakresie upraw reglamentowanych.
7. Prowadzenie spraw związanych z suszą i innymi zdarzeniami w rolnictwie,
8. Pozyskiwanie informacji o środkach i programach związanych z zapobieganiem powstawania suszy oraz wdrażanie wypracowanych instrumentów.
9. Prowadzenie spraw związanych z ochroną zwierząt.
10. Proponowanie działań w obszarze polityki gminy nad ochroną zwierząt.
11. Prowadzenie spraw związanych z ewidencją działalności gospodarczej.
12. Prowadzenie wpisów dotyczących działalności regulowanej.
13. Wydawanie zezwoleń na wykonywanie zarobkowego osób.
14. Prowadzenie spraw związanych z lokalizacją i organizacją targowisk.


IV. Wymagane dokumenty

1. Życiorys (CV),
2. List motywacyjny zawierający informację o przebiegu pracy zawodowej,
3. Kserokopie dokumentu poświadczającego wykształcenie (dyplom) oraz inne dokumenty potwierdzające dodatkowe umiejętności i kwalifikacje (kursy, zdobyte uprawnienia, certyfikaty, studia podyplomowe) oraz kopię prawo jazdy.
4. Kwestionariusz osobowy według wzoru dostępnego na stronie bip.sztum.pl w zakładce „Nabory i konkursy”,
5. Kserokopie świadectw pracy potwierdzających posiadanie stażu pracy,
6. Oświadczenie kandydata poświadczające stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku, o które ubiega się kandydat,
7. Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
8. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Ray (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobody przepływu takich danych ,
9. Oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru na stanowisko spełni warunki określone w art. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (tj. Dz. U. z 2019r., poz. 2399),
10. Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych, jest obowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.


V. Informacje o warunkach pracy na danym stanowisku:

1. Stanowisko: administracyjne,
2. Wymiar czasu pracy - pełen etat,
3. Obowiązująca dobowa norma czasu wynosi 8 godzin, a tygodniowa przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy,
4. Wynagrodzenie miesięczne,
5. Praca jednozmianowa,
6. Praca przy komputerze powyżej 4 godz. dziennie,
7. Warunki pracy zgodnie z obowiązującymi pracowników samorządowych przepisami powszechnie obowiązującymi (Kodeks Pracy, ustawa o pracownikach samorządowych) oraz wewnętrznymi regulaminami,
8. Usytuowanie stanowiska pracy: II piętro, wejście po schodach,
9. Pierwsza umowa o pracę na czas określony.


VI. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia jest wyższy niż wymagane ustawowo 6%.


VII. Złożenie dokumentów aplikacyjnych

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć osobiście w Urzędzie Miasta i Gminy w Sztumie ul. Mickiewicza 39 w pokoju INFORMACJA na parterze, można również przesłać listownie na adres: Urząd Miasta i Gminy w Sztumie ul. Mickiewicza 39; 82-400 Sztum. List motywacyjny, cv i wymagane oświadczenia muszą być podpisane. Dokumenty należy złożyć/przesłać w zaklejonej kopercie do dnia 31.01.2022r. do godz. 1400 (decyduje data
wpływu do UMiG Sztum). Na kopercie należy dopisać: Nabór na stanowisko ds. ewidencji działalności gospodarczej i spraw sołeckich Składając dokumenty należy wskazać możliwość komunikowania się drogą elektroniczną lub telefoniczną. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.sztum.pl/ oraz pisemnie na adres kandydatów spełniających wymagania obowiązkowe.
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r.o ochronie danych osobowych (t.j. z 2019, poz. 1781 ze zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz.U. z 2019 r. , poz. 1282)".
Jednocześnie informujemy, że dokumenty wybranego i zatrudnionego kandydata zostaną dołączone do jego akt osobowych. Pozostałe dokumenty nie odebrane przez kandydata w terminie 3 miesięcy od daty upowszechnienia informacji o wyniku naboru, zostaną komisyjnie zniszczone.
Zastrzegamy sobie możliwość odwołania konkursu bez podania przyczyn.

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY:
KLAUZULA ZGODY – POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Urząd Miasta i Gminy w Sztumie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy na stanowisko urzędnicze ds. ochrony środowiska dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. z 2019, poz. 1282 ze zm.) a także ustawą z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks Pracy (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 ze zm.), oraz ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018r. (Dz. U. z 2019r., poz. 1781).
2. Przyjmuję do wiadomości, że w dowolnym momencie mogę odwołać udzieloną zgodę, pisemnie na adres Administratora danych, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
3. Mam świadomość, że wyrażenie niniejszej zgody jest dobrowolne, jednakże bez jej wyrażenia nie jest możliwe uwzględnienie mojej aplikacji w procesie rekrutacji, o którym mowa w punkcie 1.

KLAUZULA INFORMACYJNA – POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018r. (Dz. U. z 201r., poz. 1781) informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miasta i Gminy w Sztumie;
2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w Urzędzie Miasta i Gminy Sztum to iod@sztum.pl;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko pracownicze w Urzędzie Miasta i Gminy w Sztumie na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r., oraz ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2019r., poz. 1282 ze zm.), a także ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks Pracy (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040);
4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do krajów poza Unią Europejską, a także do innych odbiorców danych osobowych;
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres do czasu zakończenia rekrutacji i wyłonienia zwycięscy konkursu, a następnie przez okres 3 miesięcy zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2019r., poz. 1282 ze zm.);
6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem postępowania rekrutacyjnego, a konsekwencją ich niepodania jest niemożliwość uczestniczenia w rekrutacji na stanowisko pracownicze;
9. Pani/Pana dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie podlegają profilowaniu.


Burmistrz Miasta i Gminy Sztum
Leszek Tabor