Urząd Miasta i Gminy

Ogłoszenie o  naborze na stanowisko urzędnicze:

do spraw realizacji i rozliczania projektu współfinansowanego ze środków UE – w czasie trwania projektu, zwanego w dalszej części ogłoszenia

referentem ds. realizacji i rozliczania projektu


Nazwa i adres jednostki której dotyczy konkurs:

Miejsko – Gminny Zespół Oświaty

ul. Mickiewicza 39; 82-400 Sztum,

 • Kandydat ubiegający się o zatrudnienie musi spełniać następujące wymagania niezbędne:
 1. Wykształcenie wyższe.
 2. Minimum 2-letnie doświadczenie w realizacji projektów w zakresie Europejskich Funduszy Społecznych.
 3. Nieposzlakowana opinia.
 4. Obywatelstwo polskie (z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych)
 5. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.
 6. W naborze może wziąć udział osoba, która nie została prawomocnie skazana za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 7. W naborze może wziąć udział osoba o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na określonym stanowisku.
 8. Biegła znajomość obsługi komputera (Word, Excel, Power Point, Internet).

II.  Wymagania dodatkowe

 1. Znajomość i umiejętność stosowania przepisów:

- ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela,

- ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,

- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

2. Znajomość zagadnień z zakresu: przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu, wdrażania projektu, rozliczania i sprawozdawczości projektu.

3. Preferowane cechy osobowości: samodzielność, umiejętność szybkiego uczenia się, umiejętność planowania i szybkiego podejmowania decyzji, odpowiedzialność, kierowanie się zasadami etyki zawodowej, umiejętność pracy w  zespole, komunikatywność, umiejętność radzenia sobie z nieprzewidzianymi problemami, dobra organizacja pracy, dokładność, rzetelność.

III. Zakres zadań na stanowisku referenta ds. realizacji i rozliczania projektu:

Do obowiązków referenta ds. realizacji i rozliczania projektu należało będzie wykonywanie czynności związanych z realizacją projektu RPPM.03.01.00-22-0094/20 pn. Mali e-mocni. Upowszechnianie i podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Mieście i Gminie Sztum oraz projektu RPPM.03.02.01-22-0015/21 pn. Pomorskie Żagle Wiedzy – kształtowanie kompetencji kluczowych uczniów poprzez edukację morską i żeglarską w Mieście i Gminie Sztum współfinansowanych przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, a w szczególności:
1) oszacowanie wartości zamówień i opracowanie planu zamówień w ramach projektu,
2) przygotowanie i przeprowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego,
3) przygotowanie zleceń,
4) opracowanie dokumentacji kwalifikacyjnej,
5) opracowanie dokumentacji rekrutacyjnej,
6) nadzór nad procesem rekrutacji,
7) ocena kwalifikowalności uczestników zajęć,
8) wprowadzenie i analiza danych w ramach systemu SL 2014,
9) organizacja zajęć wyjazdowych,
10) monitoring i ewaluacja projektu, w tym m.in. kontrola zgodności z harmonogramem, pomiar i monitorowanie wskaźników,
11) zastępstwo koordynatora projektu,
12) wykonywanie innych czynności zleconych przez koordynatora projektu,
13) opis dokumentów księgowych,
14) wewnętrzna weryfikacja realizacji projektu polegająca m.in. na sprawdzaniu poprawności prowadzonej dokumentacji w OWP realizującym, w zależności od zakresu realizowanych zadań,
15) bieżące czuwanie nad prawidłową realizacją projektu m.in. w celu zminimalizowania ryzyka nieterminowej realizacji projektu, eliminowanie mogących wystąpić trudności,
16) bieżącą kontrolę dzienników zajęć, kart pracy (frekwencji, tematyki zajęć, ilości godzin),
17) weryfikacja dokumentacji kwalifikacyjnej, sprawdzanie kwalifikowalności uczestników projektu, weryfikacja przepływu uczestników projektu,
18) weryfikacja zgodności wydatków z budżetem projektu przez angażowanie zamówienia przed dokonaniem wydatku,
19) bieżąca analiza obowiązującego stanu prawnego, śledzenie proponowanych zmian w prawodawstwie krajowym, informowanie personelu zarządzającego projektem o zaistniałych zmianach,
20) przygotowywanie wniosku o płatność w zakresie swojego działania,
21) sporządzanie i rozliczenie umów oraz zleceń zawieranych w projekcie na podstawie protokołu odbioru wskazującego szczegółowy zakres wykonywanych czynności lub realizowanych dostaw,
22) sprawdzanie przedstawianych faktur/rachunków dotyczących poniesionych kosztów na realizację zajęć wyjazdowych z protokołem odbioru i listą obecności na zajęciach,
23) opracowanie dokumentacji projektowej, wzorów dokumentów, w tym: wzór harmonogramu wyjazdów edukacyjnych, rozkładu (zakresu tematycznego) zajęć, list obecności,
24) bieżąca kontrola dokumentacji wyjazdów (harmonogramów, programów, kart wyjazdów, list obecności),
25) udzielanie na bieżąco odpowiedzi i wyjaśnień związanych z realizacją projektu poprzez stały odbiór e-maili z zapytaniami,
26) promowanie projektu poprzez bieżącą informację na stronach internetowych w Informatorze Miasta i Gminy Sztum i współpracę z prasą lokalną, w zakresie realizowanych działań.

oraz inne czynności wynikające z realizacji projektu RPPM.03.01.00-22-0094/20 pn. Mali e-mocni. Upowszechnianie i podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Mieście i Gminie Sztum oraz projektu RPPM.03.02.01-22-0015/21 pn. Pomorskie Żagle Wiedzy – kształtowanie kompetencji kluczowych uczniów poprzez edukację morską i żeglarską w Mieście i Gminie Sztum współfinansowanych przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, niezbędne do osiągnięcia założonych celów oraz prawidłowej i terminowej jego realizacji.

Zakres obowiązków może być zmieniony w trakcie realizacji projektu, stosownie do potrzeb związanych z prawidłową realizacją projektu.

 

 IV. Wymagane dokumenty

 1. list motywacyjny,
 2. kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie według wzoru dostępnego na stronie bip.sztum.pl wzakładce Nabory i konkursy/Miejsko-Gminny Zespół Oświaty – Nabory i konkursy,
 3. kserokopie dokumentu poświadczającego wykształcenie (dyplom) oraz inne dokumenty potwierdzające dodatkowe umiejętności i kwalifikacje (kursy, zdobyte uprawnienia, certyfikaty, studia podyplomowe),
 4. kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających posiadanie stażu pracy,
 5. wykaz przygotowywanych, realizowanych i rozliczanych projektów z podziałem na wielkość i źródło finansowania
 6. Referencje lub zaświadczenie od pracodawców potwierdzające spełnienie wymagania określonego w pkt I.2. Referencje powinny zawierać następujące informacje:
  a) nazwa projektu,
  b) całkowita wartość projektu,
  c) zakres zadań wykonywanych przez kandydata w ramach projektu,
  d) imię i nazwisko oraz numer telefonu osoby, która może potwierdzić referencje.
 7. oświadczenie kandydata poświadczające stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku, o które ubiega się kandydat,
 8. oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 9. oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 10. oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru na stanowisko spełni warunki określone w art. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (tj. Dz. U. z 2019r., poz. 2399).
 11. Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych, jest obowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
 12. Klauzula informacyjna RODO.

 

V. Informacje o warunkach pracy na danym stanowisku:

 1. Stanowisko: administracyjne,
 2. wymiar czasu pracy – ½ etatu,
 3. obowiązująca dobowa norma czasu wynosi 8 godzin, a tygodniowa przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy,
 4. wynagrodzenie miesięczne,
 5. praca jednozmianowa,
 6. praca ma charakter pracy biurowej,
 7. praca przy komputerze,
 8. warunki pracy zgodnie z obowiązującymi pracowników samorządowych przepisami powszechnie obowiązującymi (Kodeks Pracy, ustawa o pracownikach samorządowych, ustawa o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne) oraz wewnętrznymi regulaminami,
 9. usytuowanie stanowiska pracy: II piętro, wejście po schodach,
 10. umowa o pracę na czas określony, na czas realizacji projektów,
 11. stanowisko zostało utworzone w ramach powyższych projektów.

 

VI. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia jest niższy niż wymagane ustawowo 6%.

 

VII. Tryb postępowania konkursowego

 1. W pierwszym etapie rekrutacji komisja konkursowa przeprowadzi wstępną weryfikację kandydatów na podstawie dokumentów przedłożonych do konkursu i stosownie do przepisów ustawy o pracownikach samorządowych ustali listę kandydatów spełniających wymogi formalne konkursu.
 2. W drugim etapie komisja dokona wyboru kandydata w drodze rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami.

 

VIII. Złożenie dokumentów aplikacyjnych

Wymagane dokumenty aplikacyjne można złożyć

 1. osobiście w Miejsko-Gminnym Zespole Oświaty w Sztumie ul. Mickiewicza 39
  pokój 46 , II piętro
 2. listownie na adres: Miejsko-Gminny Zespół Oświaty w Sztumie ul. Mickiewicza 39; 82-400 Sztum.

 

List motywacyjny, kwestionariusz i wymagane oświadczenia muszą być podpisane. Dokumenty należy złożyć/przesłać w zaklejonej kopercie do dnia 12.10.2021r. do godz. 1500 (decyduje data wpływu).

Na kopercie należy dopisać: Nabór na stanowisko do spraw realizacji i rozliczania projektu współfinansowanego ze środków UE – referent ds. realizacji i rozliczania projektu w Miejsko – Gminnym Zespole Oświaty w Sztumie

Składając dokumenty należy wskazać możliwość komunikowania się drogą elektroniczną lub telefoniczną. Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.sztum.pl/.

 

Jednocześnie informujemy, że dokumenty wybranego i zatrudnionego kandydata zostaną dołączone do jego akt osobowych. Pozostałe dokumenty nie odebrane przez kandydata w terminie 3 miesięcy od daty upowszechnienia informacji o wyniku naboru, zostaną komisyjnie zniszczone.

 

Zastrzegamy sobie możliwość odwołania konkursu bez podania przyczyn.

 

Dyrektor

Miejsko  - Gminnego Zespołu Oświaty w Sztumie

Katarzyna Krzyżykowska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Klauzula informacyjna RODO

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejsko-Gminny Zespół Oświaty w Sztumie, ul. Mickiewicza 39 82-400 Sztum.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem: iod@mgzosztum.pl, tel. 55 640 63 27.
 3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko urzędnicze na podstawie następujących przepisów prawa:
 1. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (j.t. Dz. U. z 2019 roku, poz. 1282),
 2. ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (j.t. Dz.U. z 2020 poz. 1320)

 

 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane przez Miejsko-Gminny Zespół Oświaty w Sztumie przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebraneoraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez:
 • Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2021 roku, poz. 735),
 • Ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2020 r., poz. 164, ost. zm. Dz. U. z 2019 roku, poz. 2020),
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U.Nr 14, poz. 67, ost. zm. Dz.U. z 2011 roku, Nr 27, poz. 140).
 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do przeprowadzenie postępowania konkursowego. Nie podanie danych uniemożliwi przeprowadzenie procedury konkursowej.
 2. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być;
 • podmioty, które przetwarzają dane osobowe na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych; w szczególności podmioty zajmujące się obsługa informatyczną Administratora,
 • podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
 1. Posiada Pani/Pan prawo do:
 • dostępu do treści swoich danych,
 • żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe,
 • żądania usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia RODO
 • ograniczenia przetwarzania na podstawie art. 18 Rozporządzenia RODO
 1. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.

 

………………………………………………..

Data i czytelny podpis

 


Sztum, dnia 15.10.2021 roku

 

 

 

 

Informacja o wynikach naboru
na wolne stanowisko urzędnicze

 

do spraw realizacji i rozliczania projektu współfinansowanego ze środków UE
- w czasie trwania projektu, zwanego w dalszej części ogłoszenia

referentem ds. realizacji i rozliczania projektu

w Miejsko - Gminnym Zespole Oświaty w Sztumie, 82-400 Sztum, ul. Mickiewicza 39


W drodze przeprowadzonego postępowania konkursowego Komisja Konkursowa  dokonała wyboru kandydatury Pani Anny Stuckiej zam. w Igły ze względu na  zakres posiadanej wiedzy oraz doświadczenie w realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, która uzyskała wynik bardzo dobry podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

 

                                                    

 

 

 

 

Dyrektor Miejsko - Gminnego Zespołu Oświaty w Sztumie
 Katarzyna Krzyżykowska